De legerbode

1719 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 07 Octobre. De legerbode. Accès à 20 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7940r9mr7h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag versehijnende ■ — ■ Il I I.I "W» Dit blad is VOOR DE JBELGISCHE SOLDATEN besLemd ; iedere compagnie, escadron of batterij oiUvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. fie ïmlaaascMra fier Gentsolis looaescliool door de Duitschers Gedurende eene vergadering verleden Woens-da«' onder voorzitterschap van baron de Broque-ville, hoofd van het kabinet, gehouden, heeft de regeering zich bezig gehouden met het vraagstuk betreffende de « vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool », die de Duitschers beproefd hebben. De lezers van de Legerbode zullen zeker den toestand kennen: Een honderdtal ongelukki-ge Belgen, misleid door goeverneur von Bissing, hebben niet geaarzeld in een betreurenswaardig manifest dit werk aan te bevelen dat door de Duitschers alleen werd uitgedacht om een schei-ding tussehen Walen en Vlamingen in het land te verwekken. Heulend met den vijand hebben deze ongelukkigen, die evenzeer van aile gewe-ten als van eenig gezag ontbloot zijn, dus een waar verraad bedreven. Maar hun aanslag zal niet gelukken, eerstens omdat hij voor doel heeft tweedracht tussehen de Belgen te zaaien, die zich op dit oogenblik door niets zullen laten verdaelen ; en vervolgens omdat deze loensche kuiperij verijdeld werd door geheel het kabinet dat bes!of<n heeft : 1° Strenge maatregelen voor te stellen tegen hen die zich in deze zaak met de Duitsche over-heid hebben verdacht gemaakt ; 2° Aïs zonder waarde de diplomas te aanzien die door de Hoogeschool van Gent, gedurende den tijd van de bezetting, zullen uitgereikt worden..* * * Wij meenen dat het oogenblik gekomen is om even de geschiedenis der Gentsche Hoogeschool te herinneren. Zij werd juist eene eeuw geleden gesticht; de Belgische Wet van 27 December 1835 heeft ze op-liieuw ingericht en aan onze behoeften toegepast. Zij begrijpt de fakulteiten van Wijsbegeerte en Letteren, van Rechten, Wetenschappen en Genees» kunde ; zij bezit eene school voor de Burgerlijke Genie en eene school van Kunsten en Nijverheid. Bovendien zijn er eene spéciale Handelsschool en een Hooger Gesticht voor lichamelijke opvoe-ding, respektievelijk bij de fakulteit van Rechten en bij de fakulteit van Geneeskunde gevoegd. Onder de instellingen die bij de Gentsche Hoogeschool gevoegd zijn is het noodig te vermelden : de rijke bibliotheek, den Botanischen tuin, de talrijke laboratorica, de modelinrichtingen van klinieken en poliklinieken ; de verzamelingen en het muséum van natuurkunde. De heer Schoentjes, gewoon leeraar aan de fakulteit van wetenschappen, werd tôt rektor benoemd voor de jaren 1912-15. De heer Vanderlinden, inspecteur-generaal van bruggen en wegen, met den rang van gewoon leeraar aan de fakulteit van wetenschappen, ver-vult het ambt van beheerder-inspecteur. In 1914, toen de legers van den kaiser ons vreedzaam en arbeidzaam land binnen rukten, bestond hetonderwijzend personeel van de Gent. sche Hoogeschool uit 5)9 leeraars en docenten, te weten ; 21 in de fakulteit van "Wijsbegeerte en Letteren, 22 » Rechten, 37 » Wetenschappen, 19 » Geneeskunde. Bovendien waren er 8 repetitoren aan de school van Burgerlijk genie en van Kunsten en Wetenschappen gehecht. De studentenbevolking, die ieder jaar aan-groeide, telde in 1914 ongeveer 1,200 jongelingeD, Belgen en vreemdelingen. De meeste van deze laatsten volgden de leer-gangen van de verschillende afdeelingen voor ingénieurs. * * # De Hoogeschool van Gent heeft beroemde meesters gekend. Een van de meestbekenden in dezen laatsten tijd was zeker Laurent, de beroemde leeraar in burgerrecht, nu een 20tal jaren seleden overleden ; in de heelkunde mag men l)' Soupart als een der beroemdheden van het oaUeedraes vermelden ; hij oefende het ambt van rektor uit en was, op een reeds verwijderd tijdperk, de ouderdomsdeken van het Senaat. Maar het is onnoodig tôt in het verleden op te klimmen om de narnen te ontmocten die met buitengewonen glans aan den hemel van do Gentsche Hoogeschool geschitterd hebben : men zou zich kunnen vergenoegeh de twee namen aan te halen van de geleerden Pirenne en Frede-ricq, die op dit oogenblik in Duitschland gevan-gen zijn om geweigerd te hebben hun leergangen in de door von Bissing veranderde universiteit te geven. Anderzijds kan men verklaren dat er, vanaf onze nationale onafhankelijkheid, nog geene regeering is geweest, die onder hare leden niet verscheidene oud-leerlingen der Gentsche Hoogeschool heeft geteld. Heden mag men daaronder een Van den Heu-vel vermelden, oud-minister van rechtswezen en minister van België te Rome; een Cocreman, oud-minister van arbeid en oud-voorzitter der Kamer van volksvertegenwoordigers, heden Staatsminister, en een Helleputte, minister van landbouw en openbare werken. Aile drie zijn van denzelfden tijd. Wie heeft de herinnering verloren van Ernest Nyssens, den eersten minister van arbeid in België, die du sedert zestien jaar overleden is ; onder de ministeries, van vôdr 1884, waren er de Rolin's, vader en zoon. De volksvertegenwoodigers en senatoren, die uit de Gentsche Hoogeschool gekomen zijn, zijn niet te tellen. Onder hen zijn er die een aanzien-lijken roi in ons openbaar leven hebben gespeeld. Het is Oswald de Kerchove de Denterghem, die insgelijks goeverneur van Henegouw was ; het isHippolietLippens,zijn sehoonbroeder.wiens zoon Paul, ofschoon gehuwd en vader van een gezin, als vrijwilliger dienst nam en roemvol voor den vijand gevallen is, en wiens broeder, Maurice Lippens, burgemeester van Moerbeke, van de Duitschers gevangen is. Als eene inrichting dergelijke mannen ge-kweekt heeft en op eendergeiijk verleden wijzen mag, kan zij ook niet door de Duitschers ver-nield worden. De Gentsche Hoogeschool zal ondanks ailes, blijven wat zij geweest is : vôôr ailes en hoofdzakelijk Belgisch. En de schande-lijke beweg^ng van eenige verraders, die met de vijanden vàp. het vaderland hebben geheuld, is slechts £©».;machtelooze blijk van schaamteloos-heid, dat door iedereen met evenveel misprijzen als walging zal afgekeurd worden. Jean Bar. De Belgische Overwinoingen m Âfrika Generaal Tombeur wordt door generaal Smuts gelukgewenscht Generaal Smuts,opperbevelhebber derBritsche tvoepen in Oost-Afrika, heeft aan generaal Tombeur, opperbevelhebber der Belgische koloniale troepen, volgend telegram gestuurd : « GelieJ mijne hartelijhste gelukwenschen te aanvaarden, wegeris de schitterende wapenfeiten die door de onder uw bevel staande troepen werden bedreven, en welke de inname van Tabora en de bevrijding van tal van gevangen landgenooten ten gevolge hadden. Ik weetwelke groote moeilijkheaen gij te bekampen liebtgehad en ik ben u oprecht (iankbaar voor uwe harte-liike medewerking. » Eene 3ijzondera Kulde aan Bslglë Men zal zich de ontvangst herinneren van baron de Gaiffier, den nieuwen minister van België te Parijs, door den heer voorzitter Poincaré, en men heeft de beide redevoeringen niet verge-ten die er bij deze gelegenheid uitgesproken werden. De Fransche regeering, met het doel eene bijzondere hulde aan België te bewijzen, heeft de redevoering van baron de Gaiffier in het staats-blad L'Officiel doen opnemen. Dat is een eenig feit in de diplomatische annalen voor wat ons land betreft. Inderdaad, dergelijke eer bleef tôt nu toe slechts voorbehouden aan de gezanten, 't is te zeggen aan de vertegenwoordigers van de gvoote mogendheden, bij de Republiek. FEESTKRONIEK Den 17 Seplember laatstleden heeft de 2® C. M. van B. 181 een feest gegeven, welk grooten bijvai heeft geoogst. Verdienen eene bijzondere vermel-ding : De heeren G. Van Pelt en G. Bayard, viool-spelers ; P. Liétard, cellist; en de zangers R. Er-kens, G. De Lecner en Paul Van Melle. De twee laatsten zongen op meesterlijke wijze eenen duo uit Les Pêcheurs de Perles, van Bizet. Naast het muzikaal gedeelte werden er ook enkele nummers van « kunstenmakerij » en « sport » gegeven, waarbij de heeren P. Kustens. J. Carens, M. Urbain, P. Dusausoit enPiéteur staaltjes van hunne behendigbeid én lenigheid gaven. De liedjeszangers A. Planche, J. Joay, Th. Cabès, Pâques en de knappe Willy Lagasse gaven enkele pareltjes van hun repertorium te hooren ; de luimige j. De Mesmaeker (a Plezante Jef ») verwekte door zijne kotldige, pittige voor-drachten de eene lachbui na de andere. De talentvolle P. De Vries liield meesterlijlc den piano. Op het feest werd ten voordeele van het Werk der krijgsgevangenen de prachtige som van 100 fuank rondgehaald. G. V. M. De 3e compagnie der mitrailleurs van B. 227 gaf onlangs met grooten bijvai een klein muzikaal feest ten bate van het Werk der oorlogs-verminkten.Onder de kunstenaars die welwillend hunne medewerking tôt dit feest verleenden, melden. wij : Léo De Nave, die de toehoorders in veruk-king bracht ; den guitigen Verlinden ; den knap-pen Hardy, die meer dan eens op de planken werd teruggeroepen ; de zangers Nison, Didier, Hazée, Blavier en Goossens; den ténor Pinet, den komiekzanger Mathieu ; alsmede den pianist De Bie en den violonist Nyssens, die met werke-lijk talent de zangers begeleidden. Eene ontvangst van 41 fr. 10 beloonde ruim» schoots de ijvervolle inrichters. H. v & $ In het Belgisch krijgsgasthuis van Montpellier, werd den 24 September 11., onder de hooge bescherming van den geneesheer - bestuurder Tonglet, een concert gegeven. De soldaten Schellings en Van Huffel oogsttea als zangers veel bijvai. De pianist G. Van Melle, de violonist Bauvais en de cellist Gérard voer-den op prachtige wijze den Trio in ut mineur van van Beethoven uit. M. en Mevr. Dupouy» Delestre, van den grooten schouwburg van Montpellier, vertolkten met brio het luimig tooneel-stukje Une Tempête sous un crâne en het geesïig blijspel La Sauterelle. M. en Mevr. Tilly speelden daarna eene operette van Dassié, Les Amoureux normands, die zeer in den smaak van het talrijk opgekomen publiek viel. Mevr. Dupouy droeg op lieerlijke wijze het gedicht L'Aigle et le Roitelet voor van F. De-wolf ; een welverdiend handgeklap viel der kunstenares te beurt. Een Brabançonne, met veel gloed en talent gezongen door M. Tilly en door de rechtstaande toehoorders in lcoor hernomen, besloot dit puik en keurig feest. H. de L. * * * Den Zondag, 24 September, heeft het 1' batal-jon van B. 273 een kunstfeest ingericht, dat ronduit rechtmatigen bijvai lieeft verworveu. Sergeant Muller en korporaal Depoerck hadden, met de medewerking van enkele ijvervolle jon-gens, er voor gezorgd het lokaal van.de lagere school van... in een prachtige tooneelaaal met tooneelverhoog te veranderen. Een puik programma werd meesterlijlt uitge» voerd door de heeren A. Minnaert ; P. Chabeaq,; I. Vanderstichele ; J. Missa; A. Palmers ; Jos. Van Deuren ; R. Schotte ; O. Bureau ; P. Boe« bart en P. Bruylandt. Het laatste stuk, een mi* litair tooneelspel, Trullemans au front, ge-schreven door O. Bureau en G. Palmers, werd geestdriftig toegejuicht door de talrijke aanwe» zigen die, met majoor en officieren aan 't hoofd, den slotzang medezongen. Eene geldinzameling ten voordeele van de oorlogsverminkteu bfacht de mooie som va® 170 frank op, R. R. 7 October INTummer 327

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes