De legerbode

1705 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 12 Janvrier. De legerbode. Accès à 21 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/td9n29px7v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dînsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blacl is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of ballerij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren, Waarom de Bondgenooten ovewinnen zullen ii Maarschalk von der Goltz, die gouverneur generaal was van het bezette grondgebied van België en onlangs naar Konstantinopel wercl gestuurd, waar de Groote TuPl: hem, mogelijk wat vroegtijdig, den titel heeft toegehend van ffltazi, dut is : de Zegevie-rende, heeft zich voor enkele jaren-de moeiie gegeven uit te leggen waarom de bondge-nooten zullen overwinnen. Hij heeft in een grool tijdschrift een ge-leerd arlihel geschreven (een Duilscher schrijft nooit anders dan geleerd, dai weei ieder), dat temiggevonden werd en met een waar genoegengepubliceerd door een gentsch dagblad, bij den aanvang van den oorlog. Met artikeï van Z. E. von der Goltz kon aldus samengevat worden : « Haail u nooit Engeland op den hais tegelijkertijd als Frankrijk en Rusldnd ; anders staat u, indien ge niet eene verplet-terende overwinning behaalt, de economische ondergang en een sehandige vrede te wach-ten. Onze millioenen soldaten en onze vol-komen organisatie zullen ons voor niels dienen. » Slelt u een oogenblik voor dat Engeland niet ware tusschengekomen, en vraagt u zelfs niet af wat in Frankrijk zou zijn voorgevallen, indien niet het Engelsche expeditieleger op den linkervleugel der ver-bcndene legers, juist daar waar de duitsche poging het hevigst was, een weerstand had geboden, welke voor altijd het engelsche leger met roem bedeltt. Ziet enkel in wat op zee zou zijn voorgevallen. In plants van af-gesloten te worden, had de duitsche marine, de machligste ter werehl na de engelsche, zelf de andere ingeslolen, en vooral Frankrijk; zij zou Duinkerke, Le Havre en Cherbourg gebombardcerd hebben en zich overal als meesteres gevestigd hebben op heel de kust, mogelijk na verwoede geveclden, waar-van toch de uitslag niet tebetwijfelen schijnt. Langs aile kanten ingesloten, hadde Frankrijk in een zeer hachelijken toestand ver-keerd.En nu, buiten enkele tochten, zeer stout-moedige voorwaar, van zeeschuimers en smahleelen, die geen ernstig kwaad hebben gesticht, ligl de duitsche vloot lot een ellen-dige onmacht gedoemd. Ze is genoodzaakt zich weg te stoppen in het Kielkanaal. Dank aan de inname van Oostende en Zeebrugge konden, wel is waar, standplaatsen voor on-derzeeërs ingericht worden in de nabijheid van het nauw van Kales, en die onderzeeërs hebben moedig met goeden uitslag enkele tochten getnaakt. Maar kan het verlies van een paar pantserschepen van tweeden rang opwegen tegenover het onmetelijk verlies door Engeland aile dagen aan Duitschland toegebracht en de wakkere waakzaamheid welke onze machtige bondgcnoot uitoefent over den handel der onzijdige naties, alzoo aile oorlogscontrâbanda ten voordeele van onze vijanden belettend ? Het uitwerksel van die waakzaamheid is niet uitgeblevcn. I)e duitsche bladen staan vol van hëel belangrijke uitlatingen nopens het schaarsch worden van graan, koper en petrolie. Duitschland staat dus voor de vreeselijke keuze : Ofwel zijne vloot, voor dewelke het zich zoo zware ojfers heeft getroost, ongc-deerd behouden en, binnen een bepaalden tijd, veroordeeld zijn tôt een ekonomische failliet ; ofwel den open slag wagen welke het sinds vijf maanden weigèrt te levëren, en dan... Dan bestaat er voor ons geen twijfel meer aangaande den uitslag van den strijd, welke ten andere vreeselijk zou zijn, daar Duitschland dreadnoughts kan stel-len tegenover 60 engelsche schepen van ge-lijke macht. Duitschland's hoop de engelsche vloot uit te piitien door een langdurig wachten is verijdeld dank aan de wijze maatregelen getrojjen door de engelsche admiraliieit. Wat er 00k gebeure, het lot van Duitschland ter zee is beschikt. En het heeft yo mil-lioen inwoners ; het is een meer industricele dan landbouwersnatie geworden ; het heeft noodig in- en uit te voeren, en zijn nijverheid worclt van dag tôt dag meer verlarnd, terwijl het met eene niet vèrdokene ônrust zijn voor-raad levensmiddelen, koper en petrolie ziet verminderen. Nooit had Duitschland dezen oorlog ge-waagd indien het de tussehenkomst van Engeland had kunnen voorzien. Maar daar in heeft het volkomen verblind geweest, in de eerste plants door de zoo prijzenswaardige hardnekkigheid van de engelsche diplomatie om tôt het laatste' oogenblik den vrede te willen behouden, en daarbij door het over-dreven gewicht welke het ten onrechte hechtte aan zekere inwendige twisten in Engeland. Ook was het geen kleine beroering te Ber-lijn toen sir E. Goschen, ambassadeur van Engeland, zijn ultimatum overhandigde aan de duitsche regeering : België's neiitraiiteit eerbiedigen of de oorlog met. Engeland. Werden benoemd : In de Leopoldsorda : Tôt Officier : Lauwêns, majoor bij liet 2 K. Toi Ridders : Gôknil, kap. comm. bijiiet 2K.; Mignon, offdei'luiteiïant, art. 16e Brig. : Vain, kap. comm., 6 ; Badoux, kap. comm. bij bet P. bat. der 5 L. D. ; Goffin, kap. comm. S. 17e Br. la de Orde van de Kroon : Tôt Officier : Panhuys, maj., 2 J. Tôt. Ridders : Van Eygiu m, H., soldaat bij de Gr. (4/m) ; priester Wangermée, vande A. G. der 5 L. D. Ontvingen het Milita.ir eereteeken der 2 kl. voor daden van moed en zelfôpcfîering. Noël, korp., 5e telegr. sect. (o L. D.); Byloos, Drion eu Dupont, sold. id.; Foi.ie en Vervoort, waehtm.-art., 16 Br. ; Prévost, brig.. id. ; Visschers, Versïraeten, Dehouwer eu Mansy, sold., id. Ontvingen de Fransche krijgsmedaalje : Libbreoht, sold. Ie kl., 1 ; Hardot, sold.. S. der Ie Br. ; Gillemen, serg., 2 J. ; Thullikz, serg. mitr. 16 Br. : Godart, korp., 3 J. ; Kéro.nt, waebtm., art. 17 Br.; Markt, sold. 5e telegr. sect. Werden vermeld aan de dagorder van het leger voor hun moedi.g gedrag : Folie en Vervoort. vvnchtm. art. 16 Br. ; Prévost, brig. id. ; Macheroux, Visschers, Verstraeten, Dehotjwer en Mansy, soid. id. ; Corvillain, aalmoezenier bij de 6 L. D. Hèt Duitsche Yolk Meermaals heb ik een diepe smartgevoeld toen ik aan die duitsche natie dackt, zoo prijzens-waardig in elle baver individuen en zoo ellendig als geheel. De vergelijking van het duitsche volk met de andere volkeren verwekt smarlelijke gevoeleus, waaraan ik door aile mogelijke middelen heb pogen te onlsnappen. Goethe. , Sir E. Goschen heeft in zijn ojficieei ver-sïag het buitengewQon onderhoad. verhaald, welk hij alsdan gehad heeft met den rijks-kansclier. M. von Bethmann-HolUveg had al zijne koelbloedigheid verloren, en gedu-rende vijf en twintig minuten hield hij met op de levendigste en bitterste bcschuldigin-gen uit te kramen. 't Is alsdan clat, sprekend over het trcictaat dat onze neiitraiiteit waarborgt, hij het woord uitsprak dat historisch zal blijven : « Welhoe, zendt ge ons den oorlog willen aandcren voor een papieren vod ! » In• dcrdaad, op eens stond het nieuwe eh schrik' wekkend waagspel dat zich voordeed, klaar voor de oogen van de regeeringsmannen van het kidzerrijk. In den grond bestond het dnitscli plan Mer in : Merst Frankrijk en daarna Faisland verslaan, om daarna al hunne strijdkracht te kunnen inspannen op Zee en alzoo na enkele jarén de macht van Engeland te vemieiigen. Nu werd de toestand heel anders en voor de onve.rwa.chte, verpleilercnde beslissing van Engeland open-de zich een af grond voor hét duitsch impérialisme.Tôt overmaat van ongetùk, verklaarde zich Italie, waarop zoo groote hoop gebouwd was, onzijdig, en gaf Japon aan Duitschland. vier en twintig uren tijds om Chantcung te onl-ruimen.Maar dit zou ons te ver brengen en we znllen eerlang nagaan hoe de diplomatische êroom van Duilschland in het begin van den oorlog verijdeld werd. De Dood vas een Held In menigvuldige kleine gevechten welke dage-lijks op het front geleverd worden, behalen de moed van onze soldaten eu de vvaarde van onze officiers ten slotte de bovenhand op den hardnek-kigen weerstand van de overweldigers ; maar het gebeurt wel eens dat onze dappere verde-digers staan voor een stevig verschansten vijand, vreeselijk bewapend, besloton te strijden tôt den dood om zijne stellingen te behouden. Àanvallend optredenis dan uiterst gevaarlijk, en onmiddellijk succès beloont niet altijd, zooals wij het zoudea wensclien, de dapperheid van onze troepen. Op 25" Augustus leidde de inajoor stafadjunet Alf. Détail, van het Ie regiment karabiniers, een aanval in de richting van Hoi'stade en voorna-me'.ijk tegen de brug over de Groote Baerebeek, ten Noorden van dat dorp. Dat punt was door den vijand stevig bezet en verdedigd geworden. Gesteund door het 2' bataljon van het 3* karabiniers, stuurt majoor Détail al zijne troepen ■ vooruit. Met luitenant de Ileusch als adjuuct, leidt hij in persoou de middenkolom, terwijl twee compagnieën zijn rechtervleugel en twee andere zijn liukervleugel steunen, onder het bevel van commandant Stiellemans en luitenaat Artan de St-Martin. Onder een regen van kogeis en projectielen voerden de vier officieren hunne manschappen in een stormîoop naar de brug, waarop het sa-inexigebraehte vuur van den vijand woedde. Ze gerâokten over de brug en gedurende tien minuten hielden onze oiïicierexi, bezield met waren heldenmoed. met hunne manschappen stand op den door de Duitschers betrokken oever. Intusschen richtten deze op onze wakkere karabiniers een vreeselijk moordend vuur. en lieten terzelfdë'rti jd de fladdermijnenspringen Welke ze in het omliggende terre in haddeû voorbereid. Ondanks den moed door onze troepen aan den dag gelegd moest de majoor, de dood in de ziel, den aflocbt bevelen. Stap voor stap weken de Belgen, naar den vijand toegekeerd eu hem aan-zienlijke verliezen veroorzakend. De raoedige commandant Stiellemans werd gedood. ïîet dankbare vaderland zal zijn aandenken in eere bouden, evenzoo dat van de dappere karabiniers die met kein sneuvelden. A. P. #. 12 Jannari 1915 Nummer 55

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes