De legerbode

3541 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 26 Septembre. De legerbode. Accès à 25 fevrier 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vh5cc0vn8k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien, of vijftien Fransche en Nederlandsclie exemplaren. De Wet van 21 Juli 1916 Meer dan 42,000 Selgen hebben ze reeds beaîitwoord. Men is volop bezig met het toepassen van het Wet-besluit van 21 Juli 1916, dat al de Belgen van 18 tôt 40 jaar onder de wapens roept. Wij hebben de verschillende diensten aàn den gang gezien ; deze zijn gevestigd in barakementen die daarvoor speciaal te Saint-Adresse werden opge-richt. Een personeel van 40 personen is er werk-zaam en arbeidt onder de bevoegde leiding van ambtenaars uit het département van binnen-landsche zaken, in wier bevoegdheid, zooals men weet, de militie-dienst valt. Het bnreel van SainterAdresse is uitsluitelijk voor Frankrijk werltzaam"; het ontvangt de bulletijns die gezonden worden door onze land-genooten over al de departementen verstrooid, klasseert ze alphabetisch, na ze op fiches te hebben overgeschreven, die voortaan als een soort van burgerlijken sland zullen uitmaken. Meer dan 42,000 bulletijns zijn tôt nu toe aan den minister van binnenlandsche zaken toege-komen ; het klassement zal toelaten de oproe-pingen te doen volgens de reeksen voorgeschre-ven door de wet. De werkzaamheden zuïlen snel voortgezet worden ; van de 13 rekruteerings-kommissies die op het grondgebied van de repu-bliek moeten zetelen, is die van Rowaan ver-leden Vrijdag reeds bijeengekomen. Hun be-raadslagingen zullen zich uitstrekken over den eersten groep, die onmiddellijk kan opgeroepen worden en bestaat uit de getrouwde mannen geboren na 31 December 1894 en vôôr 1 Juli -5898 en de ongetrouwden geboren na 30 Juni 1886 en Vôôr 1 Juli 1898. De andere groepen zullen bij opeenvolgende besluiten opgeroepen worden en die, volgens men mij verzekevt, niet lang op zich zullen laten Wa<"bten. Dergelijke bureelen als die te Havre werden insgelijks in onbezet Belgiê geopend en in Enge-Jand. V'oor wat de neutraie landen betreft, is het in de konsulaten dat de Belgen, die onder toepas-sing van de wct vallen, zich moeten inschrij ven. Het grootste contingent Belgen van 18 tôt 40 jaar wordt door de departemetiten van de Beneden-Seine en bet Pas-de-Calais gelevend, wat te begrijpen is, daar juist in deze departementen het grootste gelai verbannen landgenooten ver-blijft.Maar de inschrijvingsbulletijns zijn zoo wat van overal gekoinen. Daar kwamener uit Spanje, uit Zwitserland, Holland, Rusland en zelis uit Abyssinië ! Sommige zijn van geestdriflige brie-ven vergezeld ; Belgen die door tallooze redenen belet waren in het leger te treden, uit oorzake van dikwijls zeer gewichtige omstandigheden, achten zich gelukkig dat de verplichtingen tôt miiitairen dienst, van het wet-besluit, hun van al die beschouwingen bevrijden. lntegendeel, de maires van de Fransche gemeenten vragen dat men hun sommige Belgen niet zou ontnemen, wier werk onmisbaar is. Dit is namelijk het geval voor de bakkers. wier arbeid het mogelijk inaakt verscheidene gemeen-ten te ravitailleereji. En zij maken den grootstea lof van onze werklieden, over wier vakkundige bekwaamheid zij slechts goed vertellen. Doch hierover zullen de rechtbanken van uitstel moeten oordeelen. Wat er ook van weze. in afwachting dat de ■wet worde toegepast — en men hoopt dat zij vruchtbare uitwerkselen zal hebben, — mag men bevestigen dat al de Belgen, bij den oproep die de Regeering tôt hen gericht heeft, door hun ijver om eraan te beantwoorden, bewezen hebben hoe groot hun venlangen is om hun land de medewerking le verleenen die dit van hun moed en hun vaderianàsliefde eischt. Jean Bar. ©p het Beigiseh Profit Wekflijksch legerbericht van 16 tôt 22 Sept. Buiîrn het optreden aan weerskanten van de artillerie en van het loopgraafg^schut, in de sec-toi-t'Ti D'ixmuide on Bbesiugi r, valt er geene bij-i gebeurlexiis op het jtteigisch front aan te elij^cû, VerpÈrâien ni fea Ksblutsnid Onder het voorzitterscliap van baron de Bro-queville had er verleden week eene reeks verga-deringen van den Kabinetsraad te Ste-Adresse plaats. De tekst van verscheidene wet-besluiten,welke eerlang den Koiiing ter handteekening zullen worden voorgelegd, werd daar opgemaakt. Onder die nieuwe wet-besluiten stippen wij aan : Inrichting van 's legers veilighoidsdienst ; Beroo-ving van den miiitairen graad ; Misdaden en ■ vergrijpen tegen de veiligheid van den Staat ; Het verblijf van vreemdelingen en van personen van buitentandsche herkomst in België. Twee andere ontwerpen werden naar de bevoegde kommissiën teruggezonden, namelijk een ontwerp betreffende het Verlies van den titel van Belg en een aangaande de Uitslagen van de maatregelen genomen door de bezettende macht. Deze ontwerpen zullen eerlang in de aan-staande vergaderingen van den Kabinetsraad besproken en onderzocht worden. Itrii 555? CfficieFszaasB Eerlang zal er te Parijs een kosthuis geopend worden voor zonen van Belgische ofiicieren, welke door hunne ouders gemachtigd zijn de leergangen in de Parijzer onderwijsgestichten te volgen. De prijs van het pensioen (huisvesting en voed-sel) zou 45 fr. per maand en per kind bedragen, terwijl de andere kosten ten laste van de familiën zouden blijven. Het kosthuis zal gelegen zijn in de nabijheid van het instituut Arago, dat kosteloos de kost-gangers van het « Werk voor ofïieierszonen j> (kinderen van 12 tôt 15 jaar) zal aanvaarden. De voorkeur zal gegeven worden in de vol-gende orde : 1° Aan zonen van te velde gesneuveïde, of aan in krijgsdienst ontvangeïi wonden of opgedane ziekten gestorven ofiicieren ; 2" Aan zonen van ofiicieren die wegens oor-logswonden geenen dienst meer kunnen doen; 3° Aan zonen van ofiicieren te veide ; 4° Aan zonen van ofïlciercn ia dieust buiten bet veldleger. De kinderen zullen insgelijks in de lycœa voor de humaniora-klassen en in de vakscholen toege-laten kunnen worden. De keuze van het onder-wijsgesticht is aan de ouders overgelaten. » Het bestuur van het Werkdenkt kosteloos een unifonn aan de kostgangers te kunnen ver-schaffen. Volgaarne zal het desgevallend zich belasten met het zoelten naar onderwijsgestichten, welke aan het verlangen der ouders beantwoorden.De vragen tôt aanneming moeten rechtstreeks en bij dringendhenl gestuard worden naar het kabinet van den minisler van oorlog, te Saint-Pierrebrouck.Zij zullen melding geven van den leeftijd van elken kandidaat en van het verkozen onderwijs-gesticlit, alsmede van de titels, wegens dewelke de va der mag aanspraak maken op de gunst der regeering. Ten V»fel3 dsc BeigiscSa Kiniieii Eene voorname Zweedsche dame, uit de we-tenschappelijke wereld, Mevr. Anna Glasell-Anderson, heeft ten voordeele van de Belgische kinderen van de vuurstrook, die thans in Zwitserland verblijven, in de Zweedsche pers eenen warmen oproep aan hare landgenooten gedaan. Verscheidene edehnoedige personen hebben reeds aan Mevr. Glasell-Anderson laten weten, dat zij bereid waren het onderhoud van eea Belgisch kind te hunnen laste te nemen. Voor het Werk deî Kinderen van de 5 L. D. — Ontvangen 5 fr. door bemiddeling van den heer fuitepant Lsbok : Opl)ren{;st van «len verknop van pr^igiaiiima » op et'u Ceest door den o btudieknug » vaa het kanip « Le Ruchard », DE TOESTAND ALGEMEEN OVERZICHT Op het Belgisch. front, gewone artillerie-bedrijvigheid.Op hflt Fransch-Britsch front. — Gunstige plaatselijke verrichtingen hadden op het Somme-front plaats, waarbij nieuwe vorderingen werden gemaakt en krijgsgevangenen in de handen onzer bondgenooten vielen. Zoo hebben de Brit-sche trospen tusschen Fiers en Martinpuich twee loopg-rd&Jliniën op eene breedte van 1,600 meter ingenomèn, en zijn ten O. van Courcelette over een front van Soo meter opgeschoten. Enkele tegenaanvallen des vijands. op verschillende punten der Fransche en Britsche stellingen, werden geinakkelijk afgeslagen. Eiders, had er niels noemenswaardigs plaats Op het Russiseh front hebben de Duitsehers gepoogd het offensief te nemen ten Zuid-Westen van hetNarotz-meer (Oosten van Wilna), maar zij werden onmiddellijk terug in hun verschansingen geslagen. Hardnekkige gevechten worden op vérschil-lende plaatsen tusschen de Pripet en de Roe-meensche grens geleverd. Op de Boven-Sereth hebben onze bondgenooten de tegenaanvallen afgeslagen die tegen hun offensief gedaan werden en 1,500 gevangenen gemaakt. Op het Kaukazisch front hebben de Russische voorposten eene vijandelijke achterhoede inge-beukt en daarbij de Turkea zware verliezén veroorzaakt. Op het Italiaansche front heeft het sleehte weêr de bedrijvigheid van de troepen belein-merd; toch zijn onze bondgenooten, op sommige punten, in Trentino, nog vooruit gerukt en her>-ben verscheidene kleine afleidingsaanvalleu afgeslagen.In den Astico heeft het ontploffen van twea machtige vijandelijke mijnen hen verplicht een honderdtal meters van den top van den Gismon-berg achteruit te trekken. Op den Carso hebben de Oostenrijkers twea verschillende malen achtereen getracht een aan-val te doen op de hoogte 208, ten Zuiden van Villanova, en een anderen aanval tegen de hoogte 144. ten Noord-Oosten van den Falconeberg. Zij werden telkens met zware verliezen afgeslagen. Op het front van Salouika leed een gewel-dige Bulgaarsche aanval, tusschen de Vardar en de Cerna, eene bloedige nederlaag ; onze Servi-sche bondgenooten zijn er ten N.-W. van den Kajmakalan vooruit gegaan; een andere Bulgaarsche aanval, ten Noorden van Florina, werd ge-broken door het vuur van de Fransche infanterie.In de streek van de Brod zijn de Servisch© troepen, die hun opmarsch hebben voortgezet, in de nabijheid van de Vrebeni aangekomen ; zij hebben een honderdtal gevangenen gemaakt. De Fransche troepen hebben de streek ten Noord-Westen van Arinensko gezuiverd en zijn in de omstreken van Florina vooruitgerukt, na hevige Bulgaarsche tegenaanvallen in de omstreken van de hoogte 1,550 te hebben afgeslagen. Op het Rrvmeensch front, ten Noorden en ten Noord-Westen, zijn onze bondgenooten vooruitgerukt ten Zuid-Westea van Dornavatra en in de bergen van Kaliman. In de Dobroedja heeft de vijand zijn aftocht gestaakt en is bezig met zieh te versterken. D© slag die op 20 September eindigde, heeft den vijand vreeselijke verliezen veroorzaakt ; op het front van ééne enkele divisie heeft mea meer dan 5,000 geweren opgeraapt. Qb Qnlfinlîig aan lis Sgiw Luidens de jongste inlichtingen werden er, dooi- do Frausche en Britsche troepen, sedert dea 1" Juli. dag van het offensief, tôt den 18 September, meer dan oo,800 krijgsgevangenen ge-ma.ikt, waaronder 34.050 loor de Fçansche en 21,750 door de Britsche troepea. 26 September 1916 Nummer 322

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes