De legerbode

648104 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 31 Mars. De legerbode. Accès à 23 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pr7mp4wd1k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dsnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende «— , . . Dit blad is VOOR DE BE1LGISCHE SOI.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij onlvangt tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Duitschland en Belgisch Congo Bij tel ©ntketenen van den kort na zijne over-winning van 1870-71 voorbereiden krijg, beoogde Duitschland niet enkel het in bezit nemen van grondgebied ten nadeeie van zijne Europeesche Jiaburen, maar ook het stichten van een uitge-strekt koloniaal rijk in Afrika, welk bet rceds, in den loop van een dertigtal jaren van onverdro-ten ijver, ten Oosten, ten Zuiden en ten "Westen had afgebakend. Maar de roemrijke Belgische veldtocht in Afrika zou dit plan als een kaartenkuis doen instorten. Voelende dat zijne Afrikaanscbe koloniè'n uit ïi|ne handen gingen ontglippen, trachtte Duitschland tweespalt onder de bondgenooteu en ïiaraelijk tusschen Engeland en België te verWek-ken, met onder andere door hare gluiperige pers de kwaklcel te doen verspreiden dat Engeland ïtcli Congo wou toeêigerien en aan België. niits waarborgen op Congo, geld had geleend. Maar de Belgische regeering heeft dadelijk die al te ongerijmde geruchten gelogenstraft. Feitelijk heeft er maar eene mogcndheid ter wereld bestaan welke begeerige bKkken op Belgisch Congo wierp. namelijk Duitschland. Dit blijkt zonneklaar uit nota's, welke op in Afrika krijgsgevangenen gemaakte Duitsehers ■werden btwonden en tevens uit door dezen ooder eed bevestigde bekentenissen. Pas had Duitschland den t Kriegsgefahrzu-stand » uitgeroepen, of de Duitsehers handelden in Afrika alsof de oorlog reeds verlclaard was. Den !■ Augustus 1914, maakte de kruiser Kœnigsberg-, welke te Dar-es-Salam lag, zich vaardig oui uit te varen, toen hij een koupvaar-dijschip van de Deutsche Africa-Linie ontmoette, dat van Aden kwara en hem onmiddellijk bevel gafterug naar Dar-es-Salam te keeren. Een Eugelsch koolschip. dat branlstof voor devloot aan boord had. op hun weg ontinoe-tende, kaapten zij dit sehip, zelten er eene andere bemanning op en maaktea zich van dezes code van D. T. meester. Door middel van deze code lieten zij den Brit-sclien kruiser Pega us weten dat bij orivcrvvijld "aar Zanzibar moest térugsCevenen om diiar zijn kiel te kuisschen en andere werken te doen uit-voeren, werken welke tijdelijk den kruiser on-bruikbaar zouden maken. i'e Pegasus, die niets verdachtte, stoomde onmiddellijk naar Zanzibar. Pas was hij daar toe-gekoir.en en had de be\ olen werken aangevan-gen, ofde Kœnigsberg daagde den 9" Augustus ■ °p, opende het vuur, schoot den kruiser fetuk en doodde drie liouderd koppen van de bemanning. Op zuike verrrderlijke manier werd deBritdoor de Duitsehers beet genomen. Maar de Britsche vloot zoudra ingrijpen en de Kœnigsberg vond nog slechts den tijd om in den Rufigi te gaan schuilen. Daar. dank zij «erien krijgslist, vond de Duitscher den tijd 0111 z'jn geschut en munitie aan wal te brengen. De Êi'itten geraakten weldra op het spoor van den Kœnigsberg, die dan ook werd vernield. Dieu tijde, was het uitbreken van den oorlog fiog niet overal bekend, zoodat de Belgische vlag aan het Belgisch consuiaat te Dar-es-Salam ^apperde. En nochtans kwam den 8» Augustus de Von Wissmann daar toe, met de opdracht de Belgische boot van het Tanganika moer, de Dclcommane, te gaan vernielen en do Belgische kust te beschieten. Al dis gebeurtenissen staan nauwkeurig opge-'eekend in de zakboekjes van de gevangen ge— fioinen Duitsche oflicieren en onderofficiercn en terrien door hen als juist erkend. «Wij zijn op zeeschuimerij uit», zoo staat in het Bcheepsboekje van een hunner : « Het is een aan-ffenaam leventje, dat baantje van zeesclniimer. Men çaat aan wal, men gaat de winkels plunde-r«n. De Belgen bebben zulkeu goeden Champa-jnp-wijn ! o •Vloct men de krijgsgevangenen gelooven, dan îouden de burgers en goeverneur Schei, name-"jk, de kolonie hebben willen neutraal verklaren. ion werd vooreerst Dar-es-Salam opene stad verklaard. Maar de militairen wilden daar niet Vari hooren. Schei zelf veranderde van gedacht den 22 Augustus. toen de tijding van do totrede der Duitsehers te Brus sel toekwain, werd f(\ er een « bierabend » gegeven waarop Schei ver-s klaardcijatBelgisch-Congo ging genomen worden en de geheimraad Brandenburg als toekomstigen er- Duitschen goeverneur van Belgisch-Congo aan-fde gewezen en ofticieus werd voorgesteld ! an Die feiten werden eenparig erkend, en de die nauwkeurigste bijzonderheden daarover mede-?e- gedeeld, door de te Tabora door de Belgeu ge-in vangen genomen Duitsehers, die onlangs in ro- Frankrijk zijn aangekomen. :en Herinneren wij meleen aan het feit dat de Duitsehers in het begin van den krijg onder in de zwarte bevolking liet gerucht hadden ver-icn spreid dat de Bliqai (Belgen) overwonnen en verpletterd waren, en dat er niets meer van hen uit tû verwachten was. Maar weldra zagen de iu-:h- boorlingen de Duitsehers terugtrekken, naar en gelang den opmarsch der Belgen in hun grond-;vk- gebied vorderde. Daaruit niet meer wijs wor-ers dende — daar de Duitsehers hun de onderwer-nd ping der Bliqui hadden bevestigd — gingen zij its de daar gevestigde paters-zendelingen te rade, tar dio hun de ware toedracht der zaken uiteen-te zetteden. Toen erkenden de negers de heerschap-pij van Beigië, en o. m het maehtig stamhoofd ter Musinga, van den gewichtigen negerstam der op Vv'altoussis. Onnoodig hier verdir over de bandelingen in der Duitsehers in Afrika uit te weiden. \oor-3rs melde feiten bewijzen genoegzaam dat de Duit-cn schers daar ook, in strijd met al de wetten en overeenkomsten, den oorlog bebben verwekt en, Su- na het moederland te bebben geschonden, onze en kolonie hebben aangetast. as. Zwaar heeft Duitschland in Afrika dit gepleegxl 'er onrecht geboet, in afwachting dat het weldra ieh zijne misiirijvén in Europa verder zal betalen. ar- België mag voortaan verzekerd zijn dat het te, zijne prachtige kolonie, het heerlijk werk van 'el Leopold II, waarvoor reeds duizenden Belgen met wilskraeht en schranderheid tôt dezes bloei or hebben gestreefd. en die met Belgisch bloedwerd >e- bevruchtigd, voor iramer zal behouden. Met voile :ie gerustheid mogen de Belgen opnieuw de verdere :es ontwikkeling hunner groote kolonie en de inrich-ting van het nieuw veroverd gebied beharti-it- gen. want zoo Duitschland. Europeesehe jnogend-jid îieid, nog tegenspartelt, is Duitschland, Afri-iin kaansche inogendheid, bepaald overwonnen. Lit- P. V. )U" ..m., J l m- Nog sver daa zaogez3gcl8a m Viaaa^rsn je- în" Een Bosîuit Tan de Balgiseîie R*gseris«j ea Op de vergàdering van verleden Woensdag te in-, Ste-Adresse heeft de ministerraad zich met den ior militairen eu diplomatischen toe&tamî onledig gehouden. Aïs antwoord op de nieuwe liston en en lagon welke de Duitsehers ter verwezenlijking in van zekere oorlogsdoelen, bij het inrichten van zij de bestuurlijke scheiding der Ylaamsche en )iii Waalsche provinciën en het stichten A'an een [>e zoogezegden « Raad van Vlaanderen » in het eQ scliihl voeren, heeft de regeering voor liet oogen-blik beslolen dat do Belgen, die aanvaard heb' O0, b((ii deel uit te inaken van dien Raad, wegens a„ onwaardigheid, ttit de lijsten der nationale orden tm geschrapt zullen worden. onverminderd verdere Ï1S maatregelen van al'stelling en straffen. lit ; . u S Werkeloozen en YlncMelingen 'e" Het aantal werkeloozen neeint van dag tôt e~ dag in Frankrijk af. Van 294,000 in Oetober en 4914 was het cijfer in Deceniber 1916 op 34,000 geslonken. De maandelijksche uitgaven "ioor *et onderstand aan die lieden bedraagt thans nog 588,000 frank. îr. . le- ,a* Voor het Rood-Kruis an — Ontvangen 80 fr. van adjudant Ch. Hamoir : c_ Aandeel van eene gift van 12'! fr. van wege het per-lt) soneel der A. F. M. G , te Gainneville. — Ontvangen 0 fr. 50 van den heer A. Valette, G. V. C. post !>. te Chaletle (Loiret) : Wegens inge-ie^ wonnen inliéhtingen. ht _ Ontvangen 0 fr. 50 van den ziekondrager do Winand Brunlnx, C. 257, 5e batt. : Voor opnauie iu rd de K. B. De Belgische Artillerie-Inrichtingen uu riSMISUtSU ÏIJDENS DHN OORLOG TWEEDE DEEL Hoofdstuk III Het Aaavrcrven van Munitie en rail Materiecl Zooals wij reeds gemeld bebben, bo von den onze artillerie-inrichtingen, die men in de hiei» bondig geschetste voorwaarden in Frankrijk: had moeten herinrichten, zieh in de volstrekte onmogelijkheid om, op dat oogenblik, de infan-terie-patronen en de artillerie-projektielen ta vervaardigen die ons leger zoo dringend noodig had. Hun instellingen lieten hun evenmin toe er aan te denken zich in te riehten voor het vervaardigen van geweren en machinegeweren ea nog minder van het artillerie-materieel, eenev-zijds bestemd om onze veldbewapening te ver-sterken en anderzijds om onze troepen van het onmisbaar zwaar geschut te voorzien. Ook zors;den de Minister van Oorlog en zijn onmiddellijke medewerkers in het werk dat er moest worden uitgevoerd, er voor dat, te ge-lijker tijd dat zij het in gang stellen van onza inrichtingen verzekerden en tevens hun werk-program afbakenden, van af den eersten dag de dringende vraagstukken die wij hier iu oogschouw hebben genomen, zouden opjelost worden. De commandant van de genie Biaise, attaché bij het kabinet van den Minister van Oorlog, die in zeer ruiine mate medewerkte tôt het her» oprichten van onze oorlogsfabrieken, werd bo« vendien speciaal belast met het besturen van de bevoorrading van het leger in munitie en ma-terieel. De artillerie-ingenieur Denys, geheeht aan de vroegere algemeene inspectie der artillerie, die eveneens naar Havre was overgebraeht, was voor hem een ijverig medewerker in heel deze zware taak, waarvan iftij de uiteenzetting 110g moeten aanvullen, door een bondig over-zieht te geven van ailes wat betrekking heeft op bet aanwerven van munitie en materieel. A. — Da Munitie. î* De Infanterie-munitie, bestemd roor ge-weren en machinegeweren, werd aangeworveo bij de nijveraars in Frankrijk, in Engeland en voornamelijk in Amerika. Hetzelfde gebeurda voor de patronen van de Browning- en Colt-re vol vers. Men had een zeer belangrijken koop, nog heel in het begin van den oorlog gèdaan, gezien da bijzondere voorwaarden waarin wij ons bevon-den, in zeer voordeelige omstandigheden kunnen sluiten. Zoo de latere bestellingen, noodzakelij-ker wijze den invloed van de algemeene prijs-vermeerdering ondergir.gen, kon men nochtans altijd zeer redelijke koopen sluiten. Verschei-dene honderden miljoenen patronen werden al-dus geleverd en verzekerden aan onze troepen een ruime bevoorrading en het aanleggen van een voldoende l'eserve om in aile behoeften ta voorzien. De b.ekomen uitslagen bleken over het nlge-meen zoo 'voordeelig dat het niet noodig was over te gaan. zooals men eerst gedacht had, tôt het oprichten van een patronenfabriek. En het was voldoende, benevens de magazijnen, een werkhuis in te riehten, waar men de patronen op de laders kon plaatsen en voor de verpakkinf zorgen. Het daurde niet lang of de loopgraven-oorlog deed het groote belang inzien van de granaten die met de hand geworpen of met het geweer afgeschoten konden worden, of die men nog, door middel van de bijzondere inortieren c granaten-werpers j> genaamd, kon afvuren. Tôt op het lijdstip dat onze gieterij-werkhuizen opgericht werden, moest' men de granaten in da nijverheid a an koopen. Na eenige proefnemingen gclukte men er spoedig in, zeer goede bestellingen voor deze leverir.gen aan te gaan. De in» komprijzen ondergingen echter een groote ver» mindering toen de Belgische diensten in staat Waren. door eigen middelen de granaten en do boramen te vervaardigen, die zoo raimschoots op bel front gebruikt wordea. V 31 Maart 1917 Nrn-onaer ^102

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes