De legerbode

1169 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 28 Juillet. De legerbode. Accès à 23 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/542j679d70/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BETJ3TSCHE SOTJ3ATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. SCHETSEN VAN ACHTER 'T FRONT Het Viziet Het vizicl heeft plaats in de beste kamer van «eue bperenhoeve. De dokter zit aan eene ruw getimmerde taf'el. De oppasser, in de opening der deur, roept. volgens ingeschreven orde de namen der zieken af. Janssens doet zijn intrede. Hij meet bijna 2 ineters, is gcbouwd gelijk een stier en zijn ho'ogrood gelaat verraadt een uitstekende ge-zondheid.Dokter. — Zijt ge ziek, vriend? Janssens. — Ja. meneer den doktoor, al vier dagen. Ik kan niet meer eten ; ik kan niet meer slapen. 'k Zijn muug in armen en beenen ; mijn •heel lijfdoet me zeer en mijnen kop weegt als Jood. Ik kan Dokter. — Gaat ge regelmatig naar achter? Janssens. — Ja... 't is te zeggen, 't is al eenige dagen geleden, meneer den doktoor ! Doicter (tôt den oppasser). — Geef hem 'en dubbel « ration ». Janssens' aangezicht glimt van blijdschap, bij het vooruitzicht van dubbel « ration » brood en vleesch te krijgen. De oppasser overhandigt hem een pakje : — In een glas water doen, vriend, en geheel Vitdrinken. — Wat is dit? vraagt Janssens. — Engelseh zout, jongen ! — Maar den doktoor sprak van dubbel a ration ». — Ehwel, vriend, g'hebt niet te klagen,'t is dubbel « ration ». Binnensmonds morrend en met hangende lip trapt Janssens het af. Nu is het de beurt aan Loos* Dokter. — Hewel, Loos ? Loos. — 'k Heb rhumatism in de schouders, meneer den doktoor, en als ik hoest doet het inij zeer. Ik heb er in geen twee nachten van : geslapen. Loos moet zich uitkleeden en de dokter legfc net oorop borst en rug, klopt op zijn karkas, laat hem diep ademhalen en dan, zich wendend tôt den oppasser : — Teinture d'iode. De oppasser bestrijkt de harige borst en rug van Loos ; deze kleedt zich langzaam aan en is zeer verwonderd niet meer verzorgine te kriigren voor zulke erge kwaal. De derde zieke is Meulemans. Hij draait be« teuterd zijn politiemuts rond de vingers en trekt ®en gezicht alsof hij slechts een kwart uur meer te leven had. Meulemans. — Ik heb van heel den nacht niet unnen slapen van de koortsen, meneer den doktoor De dokter voelt hem de pois en laat hem de oe tong uitsteken. LjT"W®1' wel» jongen, ge zijt ziek, gevaarlijk k zens. Volgens uwen pois slaat, zoudt ge eeds een half uur moeten dood zijn. Doch, hebt V? Vfees' zullen u genezen. 'leulemans' gelaat krijgt nog eene droeverige p 001 wanneerde dokter hem een glas water, met er vocht gemengd, aanbiedt : R TUthet U^' v"er,d' dit zal u herstellen. Keeds bij den eersten slok trekt Meulemans ?'™asse,n> die een clown uit de cirk van nijd uaen doen barsten. Hij schudt geweldig het ' den mond vertrokken tôt een akelige gnjns. Tegenstribbelen helpt echter niet, want t^Iedig^" V6rP^c^lt ^ein ^et glas tôt den bodein Dokter. — Met dit glas uit te drinken, jongen, ) ge een dag vrij van dienst. Doch ik raad n J"1' ®et we tong zoo hard niet meer aan den uur te hkken, want dan zou ik gedwongen zijn U eeu sterkere remédie te geven. tpi tei ,e^en' daar de dokter den « truk » ook 11 haast Meulemans zich buiten, inwendig < en er zoo goedkoop van a!te komen. ' 'aatste zieke is Poseke. iJokter. — Wat scheelt er u, vriendje ? rwi°lEKE'SeI°°f da 'k gisteren, met iets 1 » op te heffen, een verschot in mijnen rug f " gen heb, meneer den doktoor. ■UOKIER. — Gij gelool't het maar, dus zijt g' er niet zeker van. Ge zoudt gaarne 'nen dag uit-rusten, hé jongen? Welnu, ik zal hem u geven, doch past wel op de « verschotten », want ge zoudt kunnen een remedie krijgen die u zou doen « verschieten ». Begrepen ? En het groepje zieken trekt terug naar 't kan-tonnement, de eeneu tevreden, de anderen niet, volgens, nevens hun naam op het boekje van den oppasser, de melding staat : « Vu soigné » of <r Exempt de service ». Albert Emmers. Hosp. van Port-Gravelines. Griekenland en België Telegram van Koning Albert aan Koning Alexander van Griekenland In antwoord op de hem door den koning van Griekenland, bij gelegenheid van het nationaal feest gestuurde wenschen, heeft Koning Albert volgend telegram gestuurd : « Aan Zijne Majesteit den Koning van Griekenland, Athenen, « Ik bedank Uwe Majesteit hartelijk oui haar minzaam telegram. Diep getroffen door de pevoelens van sympathie welke Zij voor België betuigt, bid ik haar de oprechte wensclien te willen aanvaarden, welke ik mijnerzijds voor de voorspoedige regeering van Uwe Majesteit, en voor het geluk en de welvaart van Griekenland vorm. « Albert, s HET NATIONAAL FEEST Antwoord van Z. M. den Koning aan den Senaat De Koning heeft aan graaf Goblet d'Alviella, ondervoorzitter van den Senaat en Staatsminis-ter, volgend telegram gestuurd : « Diep getroffen door den brief welken gij mij hebt gestuurd bij gelegenheid van ons nationaal feest, en volkomen uw betrouwen in 's lands onafhankelijke en vrije toekomst deelend, dank ik u om uwe wenschen vol vaderlandslieide en bid u mijnen warmen dank over te maken aan de leden van den Senaat, wier tolk gij zijt geweest. s Albert. » «m.'hfi1 1 ulls ■ ■■■■fflpsfi-ff—ll- l 1 ;. ■" ■ !■ -- jb» ONZE VLIEGENIERS Werden benoemd tôt : Riddsr in de Kroonorde : de Burlet, Lodewijk, luitenant waarnemer, en Orta, José, onderluit. loods : Ofïicieren sinds het begin van den oorlog, hebben te zamen meer dan 400 uren over 's vijands liniën gevlogen ; hebben in aile gelegenheden, eenen tegen ailes bestanden moed, eene grenzelooze toewijding en eene voor-beeldige tucht aan den dag gelegd. Alhoewel met geene jachtvliegmachine vliegend, hebben, dank zij hunne behendigheid en kalmte, een vijandelijk vlieg-tuig neergeschoten, dat hen aantastte. Verwierven reeds het Oorlogskruis. Ridder in de Orde van Leopold II : Thieffry, Edmond, adjudant, vliegdienst : Bui tengewone en ongemeen dappere jachtloods; haalde den3Juli op twee minuten tijds zijn 5e en 6« vijandelyk vliegtuig- naar beneden. Verkreeg reeds het Oorlogskruis. De ûediplomeerde Onderwijzers in het Leger Ziehier de tekst van een ministerieel rond-schrijven nrD. 21/189, van 23 Juli 1917 : « Al het belang overwegende dat er voor het rekruteeren van zijn kaders aan vast is de gedi-plomeerde onderwijzers tôt den rang van officier te orienteeren, heb ik de eer u te laten weten dat de onderwijzers bezitter van het diploma voor het lager onderwijs, bekomen na vier jaar nor-maalstudiën, in het opzichtvan algemeen onderwijs gelijk gesteld worden met de jongelingen die hun middelbare studiëu van den hoogeren graad hebben gedaau, » De Tenfoonstsliini van Eslgischs Militaire Fotoptiëo ta Dans De tentoonstelling van Belgische militaire fotografiën, waarvoor het municipaal bestuur van Havre gastvrij zijn salons heeft afgestaan, biedt eene uitstekende gelegendheid om ons, van verre, relcenschap te geven van de inspan-ning onzer wapens. niet slechts aan den Yser, maar ook nog in Oost-Afrika. Zij vormt een zelfstandig geheel, als men daar« door den geest van eenheid verstaat, die bij iedere militaire actie moet voorzitten, van het steeds indrukwekkende in gang stellen der troe-pen die met geestdriftig en vurig hart optrekkeii om de eer van het vaderland te wrelcen, lot aan de kleine epizoden, die den onvoorzienen en sappigen kant van den oorlog uitmaken. Wij liebben vroeger reeds de gelegenheid ge-had te spreken over onze praehtige tentoonstelling van fotografiën, geopend in het « Palais des Arts et Métiers » te Parijs. Wij hebben ei* enkele van hier teruggevonden ; het schijnt nochtans dat de tentoonstelling te Havre, de uitslag van een keus waarbij de stichters eene reeks synthetisclie werken — er zijn er verschei-dene honderdtallen—bijeen hebben willen groe-peeren. Yele onuitgegeven clichés zijn de merk-waardige verzameling nog komen vergijoolcri. waarovër de fotografische afdeeling van het leger reeds beschikt ; eersten s moet men diegene opmerken die betrekking hebben op de werken door de Belgische genie aan de Somme uitge-voerd ; reusachtige en stoutmoedige werken, on-middellijk na den terugtocht van de Duitschers op dit gedeelte van het Westelijk front. Behalve treflende instantanés van onze regi-menten op marsch, het aflossen van de troëpen, en bijkomende oischoon ten zeerste belangwek-kende tafereeltjes, hebben wij epizoden bewon-derd, waaraan de aanwezige personaliteiten een bijzonder belang bijzetten. Het is het geval van den cross-'country, waarvan een gelukkig instantané ons den hertog van Brabant toont, op het oogenblik dat hij den eersten inzet doet in den eindmatchvande schaalvoor het leger; de Koning die de hand van de overwinnaars drukt ; en deze foto—die zeker klassiek zal worden— waarin de Koningin, door Dr kolonel Depage begroet, zicli. gereed maakt om 'in haar auto te stappen, na een bezoek van de ambulancie L'Océan. Het stukje is bijzonder levendig. Uitsluitelijk in het opzicht van onze inspan-ning aan het front van den Yser, wordt het hoogtepunt van deze tentoonstelling zeker ge-vormd door het panorama bij de vijandeliike liniën van Nieuwpoort. Dit onuitgegeven werk, treffend van grootsche verlatenheid, staat naast een gezicht op Loo, waarvan de naam historisek is ge worden, doch dat in werkelijkheid opge-houden heeft te bestaan. De gezichten die onze roemrijke daden in Oost> Afrika vereeuwigen, zijn van treffende sierlijk-heid ; hun frissche levendigheid doet nog beter het schilderachtige uitkomen die ze lieelmaai omhult als met eene atmosfeervan betooverende gratie. Helaas ! te Tabora onder andere, verplet-tert de Germaansche lompheid van het kaiser-hof, dat een gasthuis geworden is, de lachende Eerspektief van deze hoofdstad, en geeft een arde en hooghartige tint in de teedere kleur van de schaduwrijke markt en de zonnige stra-ten.In de woestijn, op de heuvelen, in de bran-dende vlakten, ziet men de zwarte krijgers, ■waarvan het meest stoere type, zeker dat van koning Musigna is, een soort kolos met pijlen en sagaai bewapend ; hij steekt fel af c>p dat van het herdersvolk, de Wuturzis, waarvan de mannen belast zijn met het bevoorraden van de Europeesche troepen. Een landkaart, als praktisch besluit bij deze merkwaardige tentoonstelling, toont ons enkele doorslaande bewijzen van de belangrijkheid van het grondgebied dat onze soldaten veroverd hebben ; het is ongeveer tienmaal zoo uitgestrekt als België, voor een dubbele bevolking. Het is dus niet vruchteloos geweest dat onze helden, zelfs afgezien van d<- gewroken eer, hua bloed roemvol op den Afrikaauschen l>odem zul-len vergoten hebbeor Jean Bar. 2© Juli 1Q17 NniTiTTier 453

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes