De nieuwe gazet

1747 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Septembre. De nieuwe gazet. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/st7dr2q809/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Nieuwe Gazet AA'^rn:oi^rx)xc3-xasr<3-E53sr = i W» bladiijde, per Meinen regel ...... tr. 0.30 Flnancieele annonceiï . » 1.00 ; ' Reklaam onder stadnieuTTS, den regel. . . . * 1.00 l StndDleuws, den regel. .......... » 2.00 j Begrafenisbericht. . « . . » 6.00 j Oltsiftea - - - ■ - ..... forer«aatè.fcomeal_J* Abosmementen woréén aangenoroea in onze bureelen : KûRTE N1EUWSTRAAT, 28, AHTWERPEN, en in aile Postkantpres Mie Brieven. Annoncer) en Mededee/ingen te zenden aan het Bestuur —- Telefoon 853 uSk-B oosri^E^ycBisra^ElïVSa Per jaar, tr. 8.09. — Zes maandan. tr. 440» -JMl maanden, tr. 2.00. — Do annoncen buiten d« provinoi© Antwerpen, wordon ultsluitead ontvangoa door don heèr. De Cauicer, Oude Bows, 30, Anttcerpen, en door hec Offres DE KONING OP HET KRIJGSTOONEEL Onder het vuur van dan vij^nd woont d» ftoning (hîj staat met ds harsd tn den zak bij de GriîHe) het vertrek esner afdeeling wielHjjders bij 6K10TE BUBOB DîEESlïfflB 150 Beipn valien 2010 Mtscliers aan, dooden en ïerwonilM er 200 van, nsoieo er 1800 ipanpn en veroveren een ppantseien frein ! In ons nunimer van gisteren morgen hebben wij resds met enkele woorden eene groote rogepraa! vsn onze troepen aangekqndigd. Sindsdien hebben wij over dit wapenfeit de meest stellige bevestiging ontvangsn. Van ds plaats waar do strijd pîaats had fcunnen wij ai'eon zeggen, dat het was in He provsneie Brabant. Een Belgische troepenafdeeiing, dio slechts 150 man sterk was, verraste esn Duîtsch korps dat voor zijn minst 2000 tnan teîde, en begon onvcrschrokken don aarivaï. Jooais wa resds geisgci hebben, wsrfl do gansch vijandeîijke macht orîschadelijk ge-maakt.Van ris 2G00 Duitschers bîoven er cen 200 op het terrain achter; da moostsn gadeod, en-kelen gswond. De overige 1808 werden gevangen ganomen. Tavens maaîiten onze soldaten EEM CE- PANTSERDEN TREIN buit. Do govangsfîan ivsrcJen verdoeîd en naar ïe?schi!londe bsstemmingsn veryoerd. Onze trospen haddsn bij deza ontmoeting zao goed als geen verlies, Ook tvas de goestdrïft ondsr dess kleine hel-densoîiaar nisî to basoitrijven. Do Diïitschars hobben nog niet met do Bolg-kons afgerekend, Nog iàng niotl TELEGRAMMEN VAN HEOEN NACHT En "Zeppslin" is onze Prime» HIJ w©rfi t@ iflerjspia© 7 1 • _ J1 : . TT7 .1 „ „ 1 1_ _1 * _ _T • _1 _ I T . De «Zeppelin», die Woensdag gezien werd te Moll, schijnt den heelen nacht ,Van Dinsdag op Woensdag op reis te eijn geweest boven onze provincie. Er wordt ons gemeld dat hij om twee nren des morgens verscheen op zeer ge-jringe hoogte boven Merxplas. Hij kwam tôt bijna boven de bede- ' laarskolonie en draaide lusschen dez ko-lonie en het dorp in naar het Zuiden af. Talrijke dorpelingen, die door het ge-ronk van zijn motoren gewekt werden. heben in den helderen sterenhemel het gevaarte zeer duidelijk kunnen waarne-men. De Beigische Konmissie te SUrea! 9 Seestdpâftige ©ntwa^gst •'Montréal, 24 Sapt. — De Belgischokom-missie werd hier bij haar a,anlcomst geest-driftig ontvangcn. Ai de overheden der stad bevonden zich aan do statie en duiz.enden pieiischen zongen do «Brabançonne» en de « Marseillaise» " Toen de kommisaio in haar hôtel vas «ftngekonien werd zij door het publiek ver-plicht op het balkon te verschijnen. Hier spralc do heer Carton de Wi&rt een lango redevoering uit waarin hij uitwijdde over de wreedheden door de Duitèchers in Bël-gie gepleegd en den tegenwoordigen oor-log een strijd van de beschaving tegen de barbaarschheid lieette. In de strâat kondig-de het volk na deze redevoering een groote openbaro meeting aan. Hulp uit iegw-Zeeianil ""T Voor de Aanvulling der Gaten Londen, 24 Sept. — Naar het voorbeeld vaji Kanada heeft Nieuw-zeeland oolc be-eloten aile maanden versche troepen naar het moederland te zenden. Deze troepen zijn bestemd om de gaten in het Engelsch leger aan te vullen, Nog een Engelschs ; Vissciiersboot gesproRoen ' Tr7 J ...... B.V ' Werk van Mijnen L-onden, 24 Sopteimber. — Gistoren ia nog eea tweede Engelsche vissohersboot, do ,,Ko-bona" van Griuisby, op een mijn geloopen. Het sçhip zonk binijen de 10 minuton. Gansch de bomanning, bebalT« &3U lid dat verdronk, . werd gered.. lu È Streek ven Ninove Duiiscke Wielrijders overvallen s s (Van onzen bijzonderen Korrespondent) ^ Ninove, 22 September. J Dezen namiddag heeft er esn gew^ldjg ge-vocht plaate gehad op den st:enweg van Aalst ]• naar Ninove. In het gehucht ,,Door'n" kwam eon kompanie Belgische vrijwilligers^wielrij-ders-verkenners ten getale van ZOj, bijna al- \ len van Brusselscho herkomst, en onder be- j vol van kapitein-kommandant l'e V..., de- luUenanten N...: lie D.-- en D— in bot-sing met een veertigtal Duitsebo wielrijders. t Onze soldaten richttén onmiddellijk e:n auto- | nntrailleuze op den vijand, die op do vlucht sloeg, en een doode. alsook een gekwotsf^ I achterliefc. Zeven Pruisen werden gevangpn se- 1 nomen. Het lijlc "\\erd naar het dooaenhuis g van Ninove en de gekwetste naar het gast-huis ovorgebraeht. do gevangenen werden in S automobiel naar Gent gevoerd. Allen zi;,n go-huwd; twoo van hen gaven TÎch vrijwillig over. Een barger Edmond Heysselinckx ge-naamd, die op den drempel ' zijner woning stond, werd door eon kogel in den wang. ge- J troîfon. Zijn toestand is zoo bevredigd mo-gelijk.lîij het binnonstreden in Ninove, waren de Bolgisobo soldaten — de eersten die men sincls den oorlog te Ninove zwg — het voor- I werp eener gees'tdriftige manifestatie vanwege 2 de inwoners. Op straat was er niet een fami-lie of 7,e bracht voedsel aan, alsook ehoko- J Jade, bier, onz. Onze dappere jongens had- 1 den geen handen genoeg om ailes te aapvaar-den. Het tooneelt.je was waarlijk treffend. De fleuron der partikuliero huizen werden wijd opeh gczet, om aan tafel, de oifioioren en c onder-ofiieieren te ontvajigen, welke er, om s zoo te zeggen werden binnen gesleept. Bii hun ( vertrek, rond 6 uren 's avonds in bestem-ming voor O..., werden er duizenden handen <~ uitgestrekt naar onze moedige soldaten. ^ Bond 7 uren kwam ons het nieuws toe c dat het oversehot der gevluehte Pruisen een ^ ontmoeting had met esn Belgische patroelje, j verscholen in een beetenveld te Iddergém bij | Denderleeuw. Drie Duitschers -werden gedood, I een tiental gewonil. Juist zooals te Ninove werd er niet een Belgische solda at gekwetist. VW lie ©p si© âde i§laifeS|€i© Elerste Uitgaaf AERSCHOT onder het Ouitsch Schrikbeviad WeplBaal vass ®Bm &Supg@!« wmm ^Lea^schot Uit den aard der zaak is het zeldzaam j dat men uit den mond van een slachtof-fer der ontzettende gebeurtenissen, die zich in de verwoeste steden hebben af- gespeeld, een regelmatig, kalm verhaal ( krijgt der voorvallen die zij hebben me- 1 degemaakt. De meesten toch zijn nog 1 zoodang door den schrik bevangen, dat ( zij ailes zien in onnatUurlijke verhou- f dingen. Terwijl anderen, nog in zoo'n i hooge mate door hui zenuwen worden « overheerscht, dat ze slechts verward en a onzeker de feiten kunnen mededeelen. Wij hebben de gelegenheid gehad, 1 een persoon te interviewen, die ons een ^ kalm en regelmatig verhaal deed van hetgeen hij met zijne vrouw en twee a kinderen heeft doorleefd, van de aan- i komst der Duitschers in Aerschot of tôt 1 zijn eindelijke in vrijheidssteling. Ailes werd door hem met een opmerkelijke ( tegenwoordigheid van geest waargeno- i men en zonder eenige overdrijving we- ! dergegeven, zoodat men aan zijn ver- c haal onbeperkt vertrouwen mag schen- c ken. i DeAankomst der Duitschers teAarschot i r t Op Woensdag i9 September 's morgens om 8 uren kwamen de eerste Duit- a sche troepen te Aerschot aan. Eene af- i deeling kwam binnen langs den Bete-comschen steenweg en begaf zich langs i de statie naar den Leuvenschen steen- ] weg om daar het gros van het leger te ] veryoegen. In dichte drommen kwamen ( zij opzcttcn on de voorbijtocht cîirarde wel tôt 's nachts half twee. f Dit binnentreden ging reeds dadelijk i van gewelddadigheden gepaard. i De molen staande op den berg van Ril- 1 laer, werd in brand gestoken en de st-a- < tie vernield. De Belgische troepen had- £ den zich teruggetrokken op Leuven en i gedeeltelijk achter den berg in de rich- -ting van Nieuwrode ten Zuiden van 1 Aerschot. Ook het tramgebouw bij de statie £ moest het ontgelden. De Belgische vlag- : gen werden afgerukt, en verschillende ' magazijnen onder andere eene konfise- i rie leeggeplunderd en verwoest. In de Amerstraat werden de men- : schen gedwongen uit hun huizen te ko- ] men. Verschillende mannen werden ge- j dood. Onder meer twee chef-gardes van : den spoorweg, Bruyninckx vader en j zoon Chappeauville en Michels. De laat- i ste v/erd doorstoken met de bajonnet. Woensdag avond om half zeven, had : een tegenaanval der Belgische troepen < plaats. Na het einde van het gevecht, stond de blok huizen aan den Leuvenschen steenweg, dertien huizen bevat-tend in brand, en ook een huizenkom-pleks op de Groote Markt. ,. ^ : Aan het café Moll werd de bazin voor haar deur neergeschoten. De burgers werden uit hun huizen verdreven onder voorgeven dat zij op de j Duitschers geschoten hadden. Nochtans waren door den burgemees- ] ter reeds des morgens 2 à 3 burgerwach-ten huis aan huis gezonden om aile wa-penen in beslag te nemen en werd door hem al het mogelijke gedaan om kalmte i en rust onder de burgers te handhaven. De Duitschers lokken zeif de verweesting uiî De aanleiding was echter geheel an-iers. Er kwamen in de Peterseliestraat Duitsche soldaten in het huis van Josef Verhaegen, goudsmid, en vroegen daar am nachtverblijf. De vrouw stond dit jaarne toe, doch wilde eerst de kamer in orde brengen. De Duitschers gingen schter naar boven en schoten uit de irensters. Donderdags morgens werd er aan aile mannen bevolen zich gevangen te ge-ven, of zij gingen gefusiljeerd worden. Onze zegsman met vier anderen, hoe-wel niet persoonlijk verwittigd, begaf sich ook naar de wacht om zich vrijwillig gevangen te geven. Zij werden in de schuur gebracht bij de weduwe Verlinden waar er een 100 tal bij elkander waren. Zij moesten op hun knieën gaan zitten met de armen Dmhoog. Door de soldaten werden hun de bovenkleeren uitgedaan en ailes af-g'enomen.Van onzen verhaler werd de porte-monnaie afgenomen. Deze bevatte slechts 3 frank en werd hem terugegeven. De vijf die zich vrijwillig hadden gevangen gegeven werden door 8 soldaten naar den majoor gebracht. Deze zegde hun: Gisteren avond zijn mijn soldaten door burgers beschoten. De schuldigen zijn gestraft, ziehier hun lijken. Er lagen langs den weg inder-daad twee hoopen lijken samen 31. De v'ijf werden teruggeleid naar de t schuur en omstreeks half drie in rijen van vier nar het doodenveld gebracht. Hier was men de lijken der gefusiljeerden aan 't begraven. Men zegde tôt de mannen: «Graaf nu uw eigen graf. Ge gaat gefusiljeerd worden ». 126 man werden op rij gezet en soldaten met geladen ge-weer over hen geplaatst. Er kwam echter geen bevel tôt schieten. Daarna werden zij weer vier aan vier ' geplaatst en naar de stad geleid. Bij hen bevonden zich 63 Belgische krijgsge-vangenen. Tegen den avond begon het te regenen en allen werden naar de woning van den deken geleid. In de Peterseliestraat ontmoette men een afdeeling Duitsche ruiterij, welke hen met de teu-gels in het gelaat sloeg. Op de Groote Markt hadden de Duitschers een vuur gemaakt van allerlei meubelstukken uit de huizen der omgeving gehaald. Hier bereidden zij hun avondmaal. Op den zolder van het huis van den deken en daarnaast in het huis van den koster werden de gevangenen ondergebracht. Het overige deel van het huis was vol gevluehte vrouwen en kinderen. Achter. het huis brandden de huizen der Amerstraat af. Des morgens om 7 uren werd men naar het oud kerkhof geleid. Om 10 u. werden een tiental mannen in vrijheid gesteld, wier vrouwen op vertoon van het trouwboekje haar loslating hadden bekomen. Zij gingen naar het stadhuis waar zij den majoor om een paspoort wilden vragen. Deze werd woedend, dat er te veel kwamen en zond allen naar de kerk terug. S!ot votgt. Zij zijn in Otficieren-osod Pogingen om Gevangenen uit te wisselen De Duitschers beginnen een grooten nood aan officieren te krijgen. Ook doen zij pogingen om van hun officieren, die gevangen genomen zijn door uitwisse-ling met vreemde officieren die zij gevangen houden, terug te krijgen. Wij weten van zeer vertrouwbare zij-de, dat zij alzoo reeds op onrechtstreek-sche manier geprobeerd hebben om den Oberst von Bulow los te krijgen, die in onze handen is, en dat zij door den Belgische Staf eenvoudig wandelen werden gezonden. b*> . . nm a bii e • p. ra n • De "Eniîien" besebiet Madras 2 Qlieputten in brand Calcutta, 23 September. — Terwijl de Duitsche kruiser ,,Eimden" Madras passeeide, wierp hij eenige obussen op de stad, met bet gevolg dat twee olieputten in brand schoten. ; Toen de forten van Madras het vuur open-den ging de ,,Emden''' op de vlucht. Een Telegram van dee Pans aan Keizer Wiihelm De Pays seMriskt de verntellng tan de KatMraal van Reims Amsterdam, 24 Sept. — De Paus zonèk aan keizer Wiihelm een telegram om zijn droefheid en verontwaardiging uit te drukken over de vernieling van de kathedraal van Reims. Het telegram eindigt aldus: «Wanneer gij tempels, aan God gewijd verwoest, dan wekt Gij goddelijke gram-schap op, waardoor zelfs de machtigste wapenen aile kracht verliezen.» Vrijdag 25 September 1914 3 ©E^TIEiSEli- « (HUBTEMLÂND 5 C») 17e jaargang M1" 6021 h— —— = : ! —— ■ ■ . ■ vy 1 -i-'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De nieuwe gazet appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes