De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1342 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Août. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Accès à 28 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1g0ht2hk5g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr 3300. Zondag 9 Augusti 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE I IIPII I ■ IIMM——BB—BMW—BBOBO—MME—F————C—"*» HET BLAD VERSCHIJNT WEKELIJKS DEN ZATERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, voorafbetaalbaar is voor BELGIE 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile BU1TENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.— Alleartikelen en mededeelingen betrefFende de redactie moeten vrachtvrij toegezondenworden.MenisverzochtdeAnnoncen denVRIJDAG middag te laten geworden; deprijsis 20c. per regel. Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De inschrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo-renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocht ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkomen is ook het beste middel bet abonnement m het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijzen moet betalen. Aile toegezondene of terhandgestelde geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. UL/nMATUM "V-A-InT 3DTJZTSCH:I1j^.^TXD .A..A.2ST BELGIE Weigerend antwoord der Belgische Regeering. Vergadering bij hoogdringendheid der Wetgevende Kamers onder \ Voorzitterschap des Konings. De onzijdigheid van het Groot-Hertogdom Luxemburg door Duitschland geschonden. 00RL06SVERKLARIKG VAN DUITSCHLAND AAN RUSLAND, BELGIE & FRANKRIJK ENGELAND VERKUART DEN 00BL0C AAN DUITSCHLAND De Koning aan 't hoofd der Troepen ! LEVE BELGIE ! Ultimatum van Duitschland aan Belgie Brussel, 3 Aug. Gisteren avond, te 7 uur, lxeeft de Duitsche gezant aan de belgische re-cjeering een ultimatum overhandigd, haar mededeelend, dat aange%ien Duitschland vernomcn had, dat aan-zienlijke Fransche legerbenden bereid stonden op Givet en Namen af te ruk-ken, het zich genoodzaakt zag defen-sieve maatregelen te nemen. Bijgevolg aanzocht Duitschland de Belgische regeering aan het Duitsche gouvernement binnen de 7 uren te laten weten of Belgie bereid was aan de Duitschers hunne krijgsverrich-tingen te vergemakkelijken. Belgie weigert. De Belgische regeering lieeft geant-ivoord dat zij zeer verrast was door die beweringen over de Fransche troepen, daar zij van de Fransche regeering de uitdrukkelijksteverzekerin-gen had ontvangen. Belgie heeft te veel besef van zijne waardigheid en van zijne belangen, die het sedert /830 niet ophield waar te nemen, om aan zulk ultimatum toe te geven Belgie weigert dus uitdrukkelijk de Duitsche krijgsverrichtingen in de hand te werken, protesteert tegen aile scliending van zijn grondgebied en zegt dat het uit aile krachten zijne onzijdigheid door de tractatenen door Z. M den Koning van Pruisen ge-waarborgd, s al verdedigen. Staat van beleg te Antwerpen. Antwerpen, 3 Augusti. De staat van beleg isde toestand waarin eene stad, eene agglomeratie of eeneprovincie wordt geplaatst, als het burgerlijk bestuur zijn gezag in handen van de legeroverheid afstaat. Gewoonlijk wordt de staat van beleg afge-kondigd als eene vesling is belegerd en de militaire overbeid van zelf dient meester te zijn oin al de maatregelen te kunnen nemen, die zij noodig oordeelt voor de bescherming of de ver-dediging der stelling. la tijd van vrede is de staat van beleg dik-wijis een politiemaatregel, om een oproep te dempen, den geest van opstand te fnuiken, kortom om de actie der wetten te schorsen en alleen de krijgswet te laten gelden. Wanneer de staat van beleg is afgekondigd, staan aile burgerlijke overheden : stadsbestuur en rechterlijke macht, hun gezag af aan de militaire overbeid, die eigenmachtig aile be-slissingen neemt die haar bevallen en aan niemand meer rekenschap heeft te geven over hare daden. Wanneer eene stad in staat van beleg ver-keert, zijn voor de bewoners de meeste, zoo niet aile grondwettelijke waarborgen opgehe-ven.De militaire overheid kan de verschijning der dagbladen, het verkeer op de straat, enz. regelen. Samenscholingen zijn van zelf ver-boden en op eenbepaald uurmoeten aile huizen herbergen, schouwburgen en openbare lokalen gesloten zijn. Aile rustige burgers worden aanzocht na dit uur in hunne kevie te kruipen en er niet meer uit te komen voor het licht zij. Stadspoorten worden op een bepaald uur gesloten en niemand mag na dit uur in of uit de stad. De staat van beleg wordt met klaroengeschal afgekondigd. Men begrijpt welke opschudding dezen morgend dit ophefmakend feit te Ant werpen verwekte, daar men het niet meer heeft beleefd sedert 1830. Voegen wij er bij dat onder de krijgswet korte metten worden gemaakt en dat onder hare bepalingen verzet met den kogel kan gestraft worden. Geldterugnemingen. Tôt IS augusti -1914 zijn de geldterugnemingen van de bewaargevingen in bank bepert als «jlgt : De bewaargevingen waarvan het saldo 1000 :r. niet overtreft kunnen geheel teruggenomen worden. Voor de bewaargevingen waarvan het saldo jemeld cijfer overtreft, moeten de aanvragen 3m uitkeering slecbts ingewilligd worden tôt beloop eener som van 1000 frank verhoogd met 10 t. h. van het meerder credietbedrag der rekening. Dit besluit treedt met den dag zijner bekendmaking in werking. Eene nationale inschrijving. Er is ook eene nationaleinschrijvinggeopend ten voordeele van het Rood-Kruis van Belgie. Mevr. de gravin de Mérode-Westerloo, te Brus-sel, staat aan het hoofd van het comiteit. De îerste lijst heeft reeds 250.000 frank opge-bracht, waartusschen 25.000 frank van den koning en de koningin. De eetvoorraad m Belgie. Volgens ernstige schattingen worden er per jaartwee milliard kilostarweinBelgieverbruikt. In de reserven van Antwerpen en in al de maal-derijen heeft men bijna anderhalf maalzooveel. Wat het vee betreft, voor het rundvee alleen heeft Belgie meer dan een millioen hoornbee-sten. De geiten, schapen en varkens zijn nog in grooter getal. Daar de uitvoer verboden is, zijn deze reserven uiterst geruststellend. Belangrijke maatregelen. De Belgische regeering is in onderhandeling met de vertegenwoordigers der handelaars in bloem en ook der mulders voor het sluiten van eene overeenkomst voor het behoud van den huidigen prijs, gedurende verscheidene maan-den, voor bloem en brood ! De bezetting van het Groothertog-dom Luxemburg. Luxemburg 2 Aug. Dezen nacht is in de statie van Luxemburg een trein met duitsche soldaten aangekomen. Zij maakten zich meester van de statie en van de bruggen, die de lijn van Trier en Drie Maag-den beheerschen, ten einde de regelmatigen doortocht der duitsche militaire door het Groot-Hertogdom, te verzekeren. De majoor, bevelhebber van het détachement Luxemburgsche vrijwilligers heeft met hen geparlementeerd en goprotesteerd tegen de scliending der onzijdigheid. De Duitschers zijn heengegaan en hunne officieren hebben zich naar het paleis van het gouvernement begeven. Zij hebben de ambte-naren van bet hof laten roepen, die op 't oogen-blik met hen parlementeeren. De Duitschers zeggen dat de spoorweglijnen hen toebehooren en zij het recht hebben hier te doen wat zij willen. Zij weigerden heen te gaan. De bankbriefjes van vijf frank. Uit het Staatsblad : Op voorstel van onzen minister van financien en op advies van onzen ministerraad, hebben wij besloten en besluiten : Eenig artikel. — De Nationale Ban* var Belgie is ontslagen, tôt nieuwe beschikking. van de verplichtiging harer biljetten in specier uit te keeren. De biljetten moeten ontvangen worden al: wettelijke munt door de openbare kassen ei de bijzonderen, niettegenstaande aile tegen strijdige overeenkomst. Het tegenwoordig besluit is verplichtend dei dag zelf zijner bekendmaking in het Staatsblad Onze minister van financien is belast met d uitvoering van het tegenwoordig besluit. Gegeven te Brussel, den 2 Augusti 1914. ALBERT. Het moratorium. Maandag is in het Staatsblad volgend besluit verschenen. Op voorstel van Onze Ministers van Justitie en Financien : Wij besloten en wij besluiten : Art. i. De termijnen, binnen welke de pro-testen en aile akten tôt vrijwaring van het ver-haal opgemaakt dienen te worden zijn, wat elke voor de bekendmaking van dit besluit on-derteekende verhandelbare waarde betreft, tôt 31 Augusti verlengd. De terugbetaling kan slechts binnen denzelf-den termijn van de endossanten en de andere verbondenen worden gevorderd. Interest is verschnldigd van den vervaldag tôt den betaaldag. Art. 2. Dit besluit is verbindend den dag zelven harer bekendmaking. Onze Minister van Justicie is belast met de uivoering van het tegenwoordig besluit. Gegeven te Brussel, den 1" Augustus 1914. (Geteekend) ALBERT. Eene geschiedkundige zitting van het Belgisch Parlement. Van het Paleis naar het Paleis der Natie. Dinsdag morgend van af 9 ureverdrong zich in den omtrek der Paleizenstraat, in de Koning-straat en in den omtrek van het paleis der natie eene opeengepakte menigte, achter de Nadar-barreelen en de dubbele rijen burgerwachten in groot unit'orm. Geen gedrang, geen de min-ste wanorde was tusschen het publiek te be-speuren. Mannen, vrouwen en kinderen droe-gen op het gelaat den statigen ernst, de ver-tolking van het inuigste hartsgevoel. Bij allen is het vaderlandsche vuur ontstoken. Het land is in gevaar, en nu zwijgt aile gevoel dat de natie verdeeld, om plaats te maken voor een eenig gevoel : de verdediging van den geboor-tegrond.Rechtover het koninklijk paleis stonden de boys-couts in gelid, en het schadron der bur-gerwacht te peerd, gelast met den eeredienst. In het park, achter de gesloten hekkens krioel-de het ook van volk. Ten 9 ure 50 weerklonken korte bevelen ; de trommels roffelden, de klaroenen bliezen den veldmarch en de muzieken speelden de « Brabançonne ». Het belgisch nalionaal lied maakte een diepen indruk en ontr'ukte bij duizenden lieden een traan aan de oogen. De koets der koningin, voorafgereden door deze van den grootmaarschalk,verliet het paleis. Een gejuich zonder einde steeg op. Het volk wuifde met hoeden en zakdoeken. De burger-wacht bood de wapens, de regimentvaandels bogen. Eenvoudig in wit toilet, met langen blauwen mantel,en een witten hoed met aigrette van dezelfde kleur, kwam de bleekheid van 't gelaat onzer vorstin nog meer uit. Hare Majesteit was zichtbaar onlroerd en bedroefd. Naast haar zaten de koninklijke kinderen. Zij ookwerden toegejuicht zoo hard, zoo geest-driftig het maar kon. Eenige minuten later verscheen de koning, te peerd Zijne Majesteitdroeg het klein uniform van oppergeneraal zonder groot lint, zonder decoraties. Hij was omringd van zijne stafofficiers, en werd begeleid door de schadrons Maria-Hendrika. Wat er toen gebeurde gaat aile gedacht, aile beschrijving te boven. Nooit of nooit werd de vorst zoo geestdriftig toegejuicht als op dat oogenblik. Het klaroengeschal en tromgeroffel, de toonen der muzieken die de « Brabançonne » speelden, dat ailes werd over-heerscht door een machtig gejuich van «Leve de koning ! Leve het leger ! Leve Belgie ! » De vorst groette diep ontroerd. Op gansch den doortocht bleef de ovatie onverpoosd en steeds [ luider klinkend, aanhouden. De «Brabançonne» werd door de menigte aangeheven. Duizenden hoeden en zakdoeken wuifden. Onvergeetlijk schoon, grootsch oogenblik, En zoo bereikte de vorstelijke stoet het Paleis ' det Natie. Aan den eeretrap werden eerst Har( Majesteit en Hunne Koninklijke Hoogheder ontvangen door eene afveerdiging senateurs er volksvertegenwoordigers, en vervolgens Zijm Majesteit. In het Paleis der Natie. visioen houdtal degeesten bezig : onze bedreigde on- alhankclijkheid ! een enkcle plicht dringt zich op aan Binnen het Paleis der Natie zijndegrootewan- onzen wil : de hardnckkige tegenstand ! (Langdurige en delgaanderij en de eeretrappen die naar de geestdriftige ovatie, en geroep : Leve Belgie). zalen van kamer en senaat leiden door eene , ln deze gewichUge omstandigheden zijn twee deug- , , . . • den onontbeerlnk : de kalme maar vastberaden moed talrijke eerewacht burgerwacllt, in groot uni- ende nauwe vereeniging en eenheid van aile Belgen. form bezet. Bcide deugden zijn reeds op schitterende wijze ver- lildezaal. wezentlijkt onder de ooçen van ons van geastdrift ver- Op het verhoog van het bureel is de konink- De onberispelijke mobilisatie van ons leger, de me- lijke zetel geplaatst en daarachter, onder het nigvuldige dienstnemingen van vrijwilligers, de opoffe- standbeeld van Leopold I, het wapen van Belgie ring van de burgerlijke bevolking, de zelfverloochening met de belgische en congoleesçhe vlag. Bezijden & het verhoog pnjkeneveneens de Belgische vlag- voert. De tijd is nu gekomen om te handelen ! (Hevige gen, alsook aan de diplomatieke en sénatoriale toejuichingen). tribuun. lk beb u bijeengeroepen, Mijne Heeren, om de wet- T ink<i van hpt hnrppl dp 7PtPl* vnnr rlp gevende kamerstoete laten zich aan te sluiten bij de LinKS Van net ûureei Staan ûe zeteis VOOl ae vaderiandsche uitboezeming van ons volk, in een zelfde koninklijke famille en het gevolg. ^ gevoel van zelfopoffering ! Bij hoogdringendheid, Mijne De senateurs en volksvertegenwoordigers zijn Ileeren, zult gij, en voor den oorlog en voor de openbare talriik opgekomen. De senaat zetelt links en de orde, aile noodige maatregelen weten te nemen, welke kampp in hpt ppntrmn pti rpphu f)p nnnriim de toestand vereischt. Wanneer îk deze vergadenng kamer in nei centiuin en recnts. ue nuncius overschouW) opgeheven van geestdrift, waarin er maar van L. n. den Paus en net dlplomatiek korps eenepartij meer bestaat, deze van het Vaderland, waar wonen de zitting bij. De gezant van Duitschland aile harten kloppen in een zelfde gevoel van vaderlands- alleen is afwezig. De openbare tribunen zijn liefde, dan keeren onze herinneringen terug naar 1830 vnl'/Pt Tn dp knninkliikp trihnnn hphhpn hnnffp en lk vraaS u m,Jne Heeren, zijt gij vast besloten, on- voizet. in ae KOninKllJKe iriDUUn neDDen nooge wrik5aar besloten, den geheiligden erfgrond onzer voor- burgerlijke weerdlgheidsbekleeders, in groot vaderen ongeschonden te bewaren ? Niemand zal in ons uniform plaats genomen. land aan zijnen plicht te kort komen ! (Geroep rjïeen ! Al de ministers zijn aanwezig. Neen ! Gejuich en gewuif met zakdoeken). Tpn 0 1/5 nrp M9t V»Pt hurppl vonr^P7PtPn Ons sterk en tuchtvol leger is op de hoogtc van zijne 1 en J 1/4 ure gaat net DUreei, VOOlgezeten taak. Mijne regeering en ik zelf hebben voile vertrouwen door den ouderdomsdeken M. Delvaux over tôt jn onze oversten en in onze soldaten. Innig gehecht aan de samenstelling van de parlementaire afveer- onze bevolking, door haar ondersteund, heeft de regee- diging, senators en volksvertegenwoordigers, ring het voljë bewustzijn harer verantwoordelijkheio en xrphet mpt dp knninkliikp f-imilip tP nntvinppn zal dezet°t hetuiterste weten te dragen, met de berede- geiast met ae KoninKiijKe ïamine te ontvan9en. neep(Je oveptuigingi dat de DOgingen vanallen, vereenigd In af wachting van de opening der zitting in de vurigste en oe edelmoedigste vaderlandsliefde het worden luide gesprekken gevoerd. De tijding opperste goed van ons land zullen vrijwaren. dat Duitschland den oorlog aan Belgie ver- Illdien de vreemdeling, spijts onze onzijdigheid, klaard heeft, of zou verklaard hebben verwekt S,Tn"eZ:lTetrônd^X„1tdirz:h.\nijVaTyeUL!;t eene groote ontroering en eene niet minder vereenigd vinden rond zijnen Vorst, die zijnen grond- groote verontweerdiging. wettelijken eed nooit gebroken heeft en nooit zal breken Ten 9 3/4 ure kwam de hertog d'Ursel in en ook rond de regeering, welke het voile vertrouwen uniform van eenvoudig soldaat der gidsen, in de zaal. De edelman neemt plaats te miduen van een land dat zich verdedigt, dringt zich op aan den cer- de socialitische groep. Talrijke handen worden bied van allen. Dat land vergaat niet! (Luidruchtige hem met zichtbare ontroering toegestoken. toejuichingen). _ Ten 0 ure 86wordt de komst des konings en ' van de koninklijke ïamilie aaneekondigd. Jbiene ,_T . . . , olechtige stilte volgt. Al de parlementsleden, Wanneer de koning vertrok en eveneens zonder onderscheid van gezindheid staan recht. eemge stonden later de koningin, de pnnsen en De leden van het diplomatiek korps en de ho- ppnses, dan beleefde t Parlement eene nieuwe velingen eveneens. ledereen wacht in spanning ui'barsting van geestdrift. Als een man juichte n . het Parlement, het publiek en de Drukpers Eene onbeschnjfehjke ovatie. Hunne Majesteiten toe. Geen woorden kunnen Ten 10 ure OS verschijnt de koningin met de de geestdrift uitdrukken die al de aanwezigen prinsen Leopold en Karel en prinsesje Marie- bezielde. José in de zaal. De vorstin is vergezeld van Verklaringen van M. de Broqueville. verscheidene eeredamen en generaal Goffinet, .. , . . , , • , bevelhebber der burgerwacht Eene geestdrif- M hDet vertre^ der koninklijke familie geeft tige ovatie breekt los : « Leve de koningin ! » M- Broqueville aan lie Parlement kenms wpprklinkf nk npn <lnnHpr van de officieele bnefwisseling tusschen de bel- Eenige oogenblikken later verschijnt de ko- gis^.e en duitsche regeeringen gewisseld. ning, vergezeld van graaf Jan de Merode, gene- , Wij zullen deze gewich ige verklanngen zoo raal Jungbluth, en zijne stafofficiers. kortbondig en klaar mogelijk umenvatun : Eene nog luidere ovatie breekt los. Al de De P1^' gebiedt mij, zegt M de Broque- aanwezigen, zonder onderscheid wuiven met ville, minister van oorlog en voorzitter van den de zakdoeken en minuten lang wuiven zij den ministerraad, lezing te geven van de documen- koning toe. Nooit of nooit beleefde men zulk ten dl.e de ^ouding wettigen welke door de een aangrijpend oogenblik en men zag op aile regeering in de erge omstandigheden, die w,j banken tranen van ontroering vloeien. Wanneer beleven, aangenomen is. het gejuich, het handgeklap en het « leve de Df z0!>d?g ? ten 7nuref def a.vonds koning » uitgewoed wts, neemt de koning voor o'/erhandigde de gezant van Duitschland aan zijn troon rechtstaande het woord. Al de aan- den minister van buitenlandsche zaken de vol- wezigen staan recht en eene plechtige stilte fende, dultfch.e. nota,' dl®. het volgt iransch vertaald werd en die luidt als volgt : Met kalme en vaste stem, spreekt de vorst De duitsche nota. tôt de vertegenwoordigers der natie. « Het duitsch gouvernement heeft zekere Redevoering des Konings. berichten ontvangen volgens dewelke de fransche Nooit, sedert 1830, is er voor Belgie een gewichtiger logermachten zouden voornemens zijn langs de en erger uur geslagen ! Ons vaderland is in gevaar ! De Maas Op Van Givet nâar IN amen te tl'ekken. Deze kracht zelf van ons recht, de genegenheid welke Belgie berichten laten gôen minsten twijfel OVer het Jier over zijne vriie instellingen en zijne zedelijke over- jnzicht van Frankrijk langs belgisch grondge- Tn3a^^ ,bi(?d ™ Duitschland opte rukÊen. He't duitsch voor ons onafhankelijk bestaan, doen ons nog hopen keizerhjk gouvernement kan met nalaten te dat de gevreesde gebeurtenissen zich niet zullen voor- veronderstellen dat Belgie, ondanks zijn besten doen. Maar, indien wij in onze hoop teleurgesteld wor- wj| niet in Staat is eene fransche VOOl'uitruk- den, indien wij ons moeten verzetten tegen de overrom- , • ' peling van ons grondgebied en onze bedreigde heerd- king Op eene ZOO grOOte legerontWlkkeling te steden moeten verdedigen, dan zal deze plicht, hoe hard beletten. In dit feit Vindt men de Voldoende hij ook mogewezen, ons gewapend vinden en vast be- zekerheid van eene bedreiging tegen Duitsch- sloten tôt de grootste opofferingen (Geestdr. toej.) lan(1 orericht. Het is een dringende plicht van hei^is-oV/e «t zelfbehoud voor Duitschland dezen aanval var sloten om ons bedreigd vaderland te verdedigen met Jen Vljand te Voorkomen. rlet duitsch gOUVer- : den taaien moed en de traditioneele koelbloedighcid nement zou grootelijks betreuren dat Belgie he! i welke de Belgen kenmerken. feit dat de maatregelen der vijandeuvan Duitsch- In naam der Natie stuur lk onze jeugd een broeder- , , , , i in '7j;npn i,„nt l,„t hpl<rispl lijken groet toe. Overal, zoo in Vlaanderen als in Wal- land net uwingen van zijnen Kant net DelglSCI ' lonie, in de steden en op den buiten, prangt slechts een grondgebied te schenden, als eene vijandelijki gevoel aller harten : de vaderlandsliefde ! Een enkel daad ZOU beSChouwen : Ten i verklaa !» o daad ir toe in c willend over Di gouveri het kor hunne 2° M zich Dt het bel{ 3° N. ding aa de over met gei pen not vergoet 4° Zt gedraas rnoeilijl door ee of door tunnels gedwor wen. In d verbinc maar h kingen de besl gouver dat dez en dat maatre zich zo betrekl nigen, (Dez onderfc : « M ring li> « D ment « Deinzi schriji verkla regeer Daarb wacht: onzijd dan zc vervul den ki « D tractai heid e den w van d Pruisi « B verpli zijne i gouve ke sel enkel van d haar < de eei plicht « ï dan t; weige hank£ houd< zijner verzw beslo1 zijn a Eei ZOOWf M. « 1 hebbi kom woor ! W i Duits vigne linde aile misverstand te doen beletten, rt bet duitsch gouvernement't volgende : îitschland heeft geeneenkele vijandelijke 't zicht tegen Belgie. Stemt Belgie erin en oorlog, die beginnen gaat eene wel-e onzijdigehoudingaante nemen, tegen-litschland, dan verbindt zich het duitsch îement op het oogenblik van den vrede ingdom en zijne bezittingen, in gansch jitgestrektheid te waarborgen. its de aangehaalde voorwaarde verbindt itschland, zoodra de vrede gesloten is, ;isch grondgebied te verlaten. ;emt Belgie eene vriendschappelijkehou-n, dan zal Duitschland, t'akkoord met heden van het belgisch gouvernement eed geld al koopen wat voor zijne troe-'dig is en de door Belgie geleden schade [en. 10 Belgie zich op eene vijandelijke wijze ;t tegen de duitsche troepen en bijzonder ;heden maakt voor hunne vooruitrukking le verdediging van de forten der Maas de vernieling der wegen, spoorwegen, of andere werken, dan zal Duitschland gen zijn Belgie als vijand te beschou- it geval zal Duitschland geene enkele tenis aangaan tegenover het koningdom, ît zal de latere regeling van de betrek-der twee Staten tegenover elkander aa» issing der wapens overlaten. Het duitsch nement heeft de verrechtveerdigde hoop e gebeurlijkheid zich niet zal voordoen. het belgisch gouvernement de gepaste gelen zal nemen om te beletten dat zij aden voordoen. In zulk geval zullen de :ingen, die beide naburige Staten veree-nog inniger en duurzamer worden. e lezing werd herhaaldelijk door gemor roken.) îet fier antwoord van Belgie. aandag antwoordde de belgische regee-;t volgende op de duitsche nota : ;ze nota heeft bij het belgisch gouverne-enediepe pijnlijke verbazing veroorzaakt. chten die Duitschland aan Erankrijk toe-t zijn in tegenstrijd met de uitdrukkelijke ringen ons den 1 augusti namens de ing der fransche Bepubliek gedaan. ij, indien, in tegenstrijd met onze ver-ngen eene schending van de belgische igheid door Frankrijk zou begaan worden, iu Belgie al zijne internationale plichten len en zou zijn leger den overweldiger ■achtdadigsten weerstand bieden. e tractaten van 1839 bekrachtigd door de en van 1870, roepen de onafhankelijk-n de onzijdigheid van Belgie uit, onder aarborg der mogendheden en namelijk 3 regeering van Z. M. den koning van m. algie heeftaltijd trouw zijne internationale shtingen nagekomen. De aanslag tegen mafhankelijkheid waarmede het duitsch rnement Belgie bedreigt zou eene openlij-lending van het volkenrecht zijn. Geen strategisch belang wettigt de schending t recht. Moest de belgische regeering de ;edane voorstellen aannemen, dan zou zij • der natie opofferen en tegelijk aan hare en tegenover Europa te kort komen. ;ewust van de roi die Belgie sinds meer ichtig jaar in de wereldbeschaving speelt, rt de regeering te gelooven dat de onaf-lijkheid van Belgie maar alleen kan be-:n blijven aan den prijs der schending onafhankelijkheid. Indien dezehoop moest inden dan is de belgische regeering vast en door al de middelen die in hare macht lie krenking van haar recht af te weeren. » îe lange ovatie brak los en de socialisten 11 als de anderen juichten geestdriftig toe. de Broqueville vervolgde : 'ot heden, dinsdag morgend, ten 6 ure, m wij op het antwoord op de nota die ik u nee te deelen gewacht. Ziehier dit ant-i : De oorlogsverklaring I Densdag morgend bestelde de gezant van chland het volgende antwoord aan M. Da-in, minister van buitenlandsche zaken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Scheldegalm: gazette van Audenaerde appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Oudenaarde du 1858 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes