De stem uit België

1263917 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 28 Mai. De stem uit België. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/183416tn6r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Telephoon : Central 12 86. R egiitét eà mi ik» G outrai Fosi Office ai a Ktn/ifaftr. De Stem tut JSelate X'£cbo be JSelgtque Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement t 1s, 9d, voor drie maanden. Subscription : is, 9d, for three months. No. 36. VRIJDAG, MEI 28, 1915. Price ld. DE DUITSCHERS IN BELGIE. ITALIE IN DEN 00RL0G. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, inciuding about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Beigians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects : — 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at prêtent housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed "Belgian News Fund." Een kwestie van leven en dood voor de "Refugees." Iemands gastvrijheid ontvangen is goed voor een tijd. Men leert eerst malkander kennen langs de beste kanten. Men begint met in elkaar verblind te zijn. Maar blijft het samenleven wat duren, dan vervalt de vooringenomenheid - ten - goede, dan gaan de oogen open, dan ziet men weer al te uitsluitend naar den slechten kant, en wee dan den afhan-kelijke die in zich zelve geen verdien-sten heeft. Ons verblijf in Engeland heeft al langer en veel langer geduurd dan er noodig is om onze nationale zwak-heden te verraden en hier en daar sympathieen te verlieren. Ik mag er wel onmiddelijk bijzeggen dat daar tegenover, andere Belgen de eerste sympathieen hebben weten te be-vestigen, maar, gelijk het ten andere in omstandigheden als deze met eender welk volk zou gebeurd zijn, dat is niet algemeen. Duldt men nu zwakheden ook, en zou al het ongelijk langs den Engelschen kant zijn moesten de comiteitsheeren onze menschen om fouten van karak-ter lastig vallen die ten slotte gemeen zijn aan onze arme menschheid, daar dient toch gezegd dat meer dan bij De Stem uit .'(Belgie is te verkrijgen bij : Washbourne, 10, Patemoster Row, E.C. Burns and Oates, 28, Orchard Street, W. Librairie Continentale, 5, Wilton Road, S.W. Catholic Repository, Eden Grove, Holloway, N. Librairie Anglo-Française, 45, South Audley Street, Grosvenor Square, W. Librairie du Figaro, 1, New Coventry Street, Picca- dilly, W. Aan de deur van den Rink, Aldwych, W.C. Mrs. Shant, Catholic Repository, 79, Highgate Hill, N. 55, Russell Square, W.C. Op Vrijdag 23 April overhandigde de siad St. Lo (Manche) een vaandel aan de Belgische Legergroep daar verblijvende. hen thuis ons volk hier, op last van vreemden, op zijn gedrag letten moet. Het goed of slecht gedrag is voor onze menschen een kwestie van leven en dood. Dat goed gedrag houdtaleerstin dat men dankbaar zij : onze menschen be-ginnen soms wel eens te redeneeren alsof hunne goede verzorging niet meer dan plicht was van dees of geen Engelsch persoon, en er op geen dankbaarheid te denken viel. Opge-past: leer spreken, zeg uw dankbaar woord en toon door daden van orde en van gadeslag, dat ge de weldaad weet te schatten. Die dankbaarheid omsluit natuur-lijk ook eerbied en eerlijkheid in aile betrekkingen maar vooral in deze met de comiteits-personen. Dat mag wel eens gezegd al schijnt het van zelf te spreken. Maar dat goed gedrag houdt vooral in dat men niet leve als beesten die slechts leven om te leven, om te smullen en te smeren, te slapen, eten te verteren, en kinderen te zogen. Menschen hebben edeler werk dan dat, en de Belgen hebben hunne menschen-beschaving toch nog niet verloren meen ik. Dat edeler werk is: zich tôt God verheffen door het gebed, zich bewust weten van zedelijke plichten, zooals de plicht der zedelijke en godsdiens-tige opvoeding van de kinderen, de naastenliefde tusschen Belgen en tegenover Engelschen, de bekommernis voor hooger geestelijk leven. En ik geloof wel te moeten zeggen dat het met dat al op vele plaatsen gebrekkig staat. O, ik werp den steen niet naar onze menschen, en ik ben altijd daar waar ik kan om de comiteitsdamen die den steen werpen willen, tegen te houden : wij hebben in Belgie geleefd in een feller strijd om het leven dan het meeste paart der Engelschen, en in de wildheid der tegenstrijdige belangen is aleerst veel christelijke grootheid verloren gegaan. . . . Maar het moet toch absoluut gezegd dat het somwijlen te verre over de schreef gaat bij onze menschen, zoo op godsdipnstig als op zedelijk gebied. 1k schrijf daar een anderen keer nader over, maar voor deze week vraag ik hen dat ze mij op mijn woord gelooven zouden : onze menschen weten genoeg dat de STEM hun met hart en ziel is verkleefd en altijd op de verdediging hunner belangen is bedacht. Welnu: vele comiteiten, protestantsch in meer-derheid, verklaarden dat het hun wee deed, de Belgen gegeneerd te zien in hun godsdienstig leven. Een protestantsch minister schreef aan een Engelschen katholieken priester : " Kunt ge ze uit mijn kerk houden, ge zult er me plezier mee doen." En die menschen waarover het ging beweer-den niet naar de katholieke kerk te gaan om de gunst te behouden van den minister. Neen, menschen, hoe meer ge uwe overtuiging zult naleven hoe meer ge als menschen—en niet als maag—en zoogschepselen—zult worden geschat. Dat is het eerste : de Engelschman, en dat is zijne schoone kultuur, heeft een gruwel, van zoo een onopgevoed beginselloos leven. En het tweede is dat, de godsdiens-tige grondslag begrepen, gij leven zoudt naar de aloude voorschriften van de eenige echte beschaving die daar in de tien geboden ons worden voorge-houden. Denk er op dat zonden daartegen, in den staat van afhanke-lijkheid waarin de meeste familien verkeeren, ook voor het tijdelijke doodzonden kunnen worden. Uw gedrag is voor u een kwestie van leven en dood. o Dr. Van de Perre over de Toekomst van Belgie. Het wakkere Antwerpsche Kamer-lid hield nog onlangs in Salisbury Hôtel een voordracht over zijne zen-ding in Zuid-Afrika. Op de vergadering van Donderdag laatst, kwam hij opnieuw aan 't woord, en ditmaal was het onderwerp niet minder boeiend, noch de redevoe-ring minder degelijk. Van nu af, betuigde spreker, was de onafhankelijkheid van België ge-waarborgd, maar de vrede zou, moest hij nu gesloten worden, zeer bedriege-lijk zijn. De wedstrijd in de bewape-ningen zou erger zijn nu dan voor den oorlog. Droevig vooruitzicht. Het is te hopen dat het geweten der menschheid daartegen zal opkomen. Wat zal de toestand van België zijn na den oorlog ? Zal België nog een onzijdig land verklaard worden ? Er is voor en tegen. Ware België niet onzijdig geweest zijne voorberei-ding tegen den aanval ware ernstiger geweest ; nu is het in vertrouwen be-drogen, daarbij had het kontrakten kunnen sluiten met ander mogendhe-den. Dank zijne neutraliteit werd België niet geschonden in 1870, genoot België rust en vrede gedurende 85 jaren. Misschien is er wel een stelsel waar bij voor België de voordeelen der neutraliteit worden behouden en de nadee-len verwijderd. Ook zouden de mo-gendheden " solidaire " de onafhankelijkheid van België moeten waarbor-gen.Spreker verklaart zich uitdrukkelijk gunstig aan een grooter België in een strategisch en economisch oogpunt, meer bepaaldelijk met het 00g op de haven van Antwerpen, die ten slotte de haven is der nijverheid van het Walenland. Veertig procent der pro-dukten der Belgische nijverheid worden door de haven van Antwerpen verzonden. Deze beide punten, de onzijdigheid en de uitbreiding van België zijn met de schadevergoeding de voornaamste vraagpunten die ten opzichte van België zullen besproken worden op de vredesconferentie, die volgens spreker (Zie vervolg blz. 2.) BOEKEN.—Meer dan 1,000,000 boekdeelen in magazijn. Belangrijke wederlandsche afdeeling van boeken in aile talen en over aile onderwerpen. Boeken uit tweedehand aan halven prijs. Vraag kosteloos ter inzage onzen kataloog No. 201, Foyle, 121, Charing Cross Road, W.C. Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den = OORLOG, =— opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en ver maar de magazijnen : ; THE DON,, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. n

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection