De telegraaf: sportwereld

727492 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Août. De telegraaf: sportwereld. Accès à 20 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1r6n010j1q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

If' / n iff Jet Beekstraat, 3 vBRUSSEL ri' Éfliw - ■'■P,.'«» 5 CENTIEMEN -PER NUMMER ■M| SPORTWERELD TBLEPHOOW B 7061 A 4595 A &Q78 WWWWagaWEHBgWgSPIgH WOENSDAG 19 AUGUSTUS 1914, A IP»' Be ALLE DUITSCHE AANVALLEN AFGEWEERD Fransche vloot vernielt vier Oostenriiksche Kruisers. -:- De Russen in Duitschland. Belgrado wordt beschoten. — De Franschen zegepralen In den Elzas. OORLOG OP IE KANONNEN VAN EEN ENGELSCHE KRUISER Officiëele Mededeelângen : Dlncdag, 1 ure. Te Ottignies wordt geen enkel vijandelijk leger meer gezien in de omstreken der stad. Te Landen eveneens zijne geene Duitschers meer te zien; het duaisch paardenvolk ligt tusschen Altenhoven en Velm (dorpen gelegen tusschen Landen en StTniiden). Te Gembiosrs, om 3 ure 45 's morgens, wordt geene troepenbeweging gesednd. Alios gaat goed. rie toeaiand blijft uitmuntend voor ons leger. De vijand schijnt zich meer en meer van Brussel te verwijderen. Zijne beweging is duidelijk naar eens andere riohtsng gericht, Voor de hoofdstad dus, zijn de nieuwstijdingen beter dan ooit. Alle duitsche bewegsng naar het midden!and schijnt opgehouden. Dinsdag avond, De afëemeene toestand Is bevredigend. De Oostenrijkers geklopt in Servië Maandag hebben de Oostenrijkers e ene duchtige kiopping cpgeleepen nabij Chabaits. Zïj werden door de Serviërs achteruit geslagen; deze ontnamen hun 14 kanonnen en vernielden drîj regimenten. DE VIJANDIGE MACHTEN Uit vertrouwbare bron meldt men dat de duitsche legermacht bestaat uit 1.560.000 man; de Franschen en de Beige n hebben in eersT.e strijden 1.200.000 man; en daarachter hebben zïj nog een leger van zoowat een miljoen man. In deze cijfers Is geenszins de engel sche strijdmacht begrepen. Een kranig antwoord van België De Keizer van Duitschland zond aan de Belgische Regeering, na de inname van Luik, een schrijven waarin hij zegde dat, aangezien het belgftoh leger zoo heldhaftig had gestreden voor de eer van zijn tand, de Duitsche Regeering, die bet bewonderde, geneigd was gunstig alle voorstellen te aanvaarden .die strekken zouden tot een samengaan van België met Duitschland tegen Frankrijk, Doch Be4gïe wees fier en hartfnekkSg dat oneerlijk voorstel van de hand. NIEUWE SLAG TE DINANT* Dtjnsdag poogden de Duitschers opnieuw ds Maas over Ie steken. Hun veld geschut werd door de Fransche kmens tot stilzwijgen gedwongen. Verscheidene derpen : Purnode, Evrehailles en Houx werden door eenige bommen getroffen en da verschrikte bevolking vluchtte de besschen ïrc. EEN ZEESLAG IS NAKEND Engeischa kruisers verplichten de Oostenrijkers den blekus op .de Ment grjjnsche kust te heffen. YOERWAGENS YOOR HET LEGER Fransche pantserschepen zijn bemerkt in de AdrïstSsshe Zee; een greéte zeeslag is nakend. Reeds is aanhoudend geschutf gehoord ép tfcn mijlen van de ïtafiaansche haven Ancena. Al onze aandacht in den huidigen oorlog, is getrokken door de bewegingen en de gebeurtenissen op bet vasteland, bij zoover dat we heelemaal uit het ecg verliezen wat er aanstaande is op zee. En nochtans, allen die ietwat opvdc hoogte zijn der krijgskunde, weten welk eenè overwegende rol de marine spelen moet, in het huidige kon flikt. Rusland, Duitschland, Frank Oostenrijk met hunne 'reuzenmachten die tegenover elkaar komen staan zullen wel iswaar de strijd voeren en beheeren, maar 't zijn de vloten van Engeland en Fr rijk die de wacht moeten houden rond het slagveld, en beletten dat nieuwe krachten aangevoerd of vluchtelingen belet worden van te ontkomen. ' EEN WOORDJE UITLEG Ermenschen die d iijkeirïfié, m iïigen oorlog, maar moeilijk verstaan, en daarom kan een woordje uitleg diensaangaande niet schaden. De vloten van Engeland en Frankrijk kan men aan niets beter vergelijken dan aan onze burgerwacht, die, terwijl het leger in rechtstreeksohe botsing komt met den vijand, al de diensten regelt, de wegen afzet en desgevallende gereed is, om de troepen een handje toe te steken. Er is nochtans een klein verschil, namentlijk dat die burgerwacht te water een gruwelijke en gevreesde soldaat is! Duitschland paalt ten Noorden aan de Baltische Zee, die zelf uitgeeft op de Noordzee terwijl Oostenrijk langs Adriatische Zee in de Middellandschc Zee uitgeeft. Op het vasteland zitten beide landen, langs alle kanten ingesloten : ten Oosten door Rusland, ten Zuiden door Servië en ten westen door Frankrijk. Voor een land dat oorlog voert, is de in- en uitvoer van eetwaren, schietvoorraad en oorlogsmateriaal van hoogste belang, ja zelfs eene levenskwestie. De eenige uitwegen dus voor beide lanJ -n, zijn de Baltische en de Adriatische Zce r En om een juist denkbeeld te hebben, van wat Engeland en-'-Frankrijk als zeemacht zijn ten opzichte hunner vijanden, T.n wat ze vermogen, gaan wij hen beschouwen in het kader waarin zij gelijst zijn. lil DE NOORD- £14 BAiTISCHE ZEE"" Rusland heeft een gedeelte zijner vloot in de Golf van Finland, doch in verge-' lijking met de Fransche- Duitsche en Engelsche vloten in de zeeën van Noord-Europa, is zij zeer onbeduidend. En daarom ook zullen wij haar de rol van kustbewaakster aanbedeél De Fransche vloot heeft twee groote afdeelingen : deze van het Nauw van Kales, met Brest; en Cherbourg als middenhavens en deze der Middellandsche Zee, met Toulon als kazerne. Engeland echter is meer dan sterk genoeg om geheel alleen de Noordzee te bewaken, te beletten dat de Duitsche vloot de Baltische zee verlaat of langs den Atlantische Oceaan hulp aanvoert. En daarom ook is het grootste gedeelte der Fransche Noorder-vloot naar de Middellandsche Zee getrokken. Om der waarheidswille hoeft gezegd, dat de Duitsche Marine goed ingericht is, en bestand om een kamp aan te gaan tegen Frankrijk b. v. b. of Italië, maar tegen Engeland is er volstrekt geen verweer. De Germaansche vloot dus, die voor zending heeft de Noordergrens van Duitschland vrij te houden, en in de Noordzee politiewacht te verrichten, zoodanig dat de handelsschepen ongestoord en uit kunnen komen, met al wat het and mist aan bevoorrading van allen . zit opgesloten in de Baltische Zee. Ten Noorden rechts, ligt Rusland met ilandsche \ loot en versterkte kus- cn links het onzijdige Zweden met alle gemeenschap verboden is. esten Ligt het Engelsen eskader is langs dien kant telt de heele Duitvloot voor niets. Zij heeft te kiezen: slit te houden in de Baltische Zee of maal vernield te worden! IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE i ïddellandsche Zee, is een echt gsveld, waar al de greote mogend- 1 an Europa vertegenwoordigd en Griekenland; andere om hunne bezittingen of handelsvloot te beschermen zooals Engeland, Oostenrijk langs de Adriatische Zee er. md langs de Zwarte Zee en Duitschland. De sterkste zeemachten in de Middellandsche Zee zijn : Engeland met zijne statiën van Gibraltar en van het eiland Malte; Frankrijk met zijn machtig eskader van Fou ion; Italie en Oostenrijk. Wat Duitschland aangaat, hare macht in de Middellandsche zee is, betrèkke- klein. 'Voor alle. schepen van waarde geeft men op : de « Goeben » en de « Brcs- , en het laatste nieuws over deze ■kruisers luidt, dat ze gevlucht en öntwa- 1 zijn in eene Turksche haven. In de overeenkomst tusschen Engeland, Rusland en Frankrijk stond er geschre- dat eerstgenoemde mogendheid de i dzee zou vrijwaren van alle duitsch ld, terwijl de russische vloot der Zwarte Zee, samen met een klem engelsen en de volledige zeemacht van ;, zou oprukken tegen Italië en Oostenrijk. Italië heeft een flinke vloot, heel en al modern ingericht, en gesteund en gedekt door goed versterkte kusten. Dit land echter heeft geweigerd aan de veroveringspol J tick van bloedzuiger Willem mee te doen, en zoo staat Oostenrijk geheel alleen IN DE ADRIATISCHE ZEE Om de waarheid te zeggen, de Oostenrijksche vloot is maar een mager beestje, en zit daarenboven maar deerlijk ingespannen. De Adriatische Zee maakt als het ware een soort van arm uit der Middellandsche Zee, met Albanië, Montenegro en Oostenrijk ten Noord-Oosten en Italie ten Zuid-Westen, 't Is in deze zeeëngte Oostenrijksche vloot zich verlilt ; verschuilen is het woord, want ini roert, zal zij verpletterd vjU. ddelcrwijl houdt ae russische en de Isclié marine de wacht, lecger in de Middelandsche Zee, om alle verkeer der handelschepen te beletten. De oostenrijksche vloot dus, zit in de Adriatische Zee gevangen lijk de duitsche in de Baltische Zee. Zooals ge ziet zijn Duitschland en Oostenrijk langs alle kanten (\cn weg afgesneden, en er is geen middel, wat het ook zij in of uit te voeren, terwijl Engeland, Frankrijk en Rusland vrije uit- en ingang hebben op al de wereldzeeën, en cliensvolgcns hunne bevoorrading regelmatig en zonder stoornis kunnen voortzetten. Zooals ge ziet, de oorlog op Zee op zijn eigen is reeds eene groote gebeurtenis, en zal merkwaardige wapenfeiten daarstellen, doch als men het werk der marine in verband brengt met de krijgsvemohtingen op het vasteland, en den invloed die zij zal uitoefenen op den einduitslag, zullen wij er toe besluiten de oorlog i \ zee aandachtig te volgen. Karel VAN WIJNENDAELE. Italië bereidt den oorlog tegen Oostenrijk Alles doet gelooven dat Italie zich gereed maakt om den oorlog te verklaren aan Oostenrijk, ofwel dat het schrik heeft aangevallen te worden. In elk geval, staan 200.000 man gereed in den vierhoek, tusschen Mantua, Vero- ■ na, Peschiera en Lugana. Het garnizoen van Bologne is vertrokken naar Udina. Men denkt algemeen dat de.oorlog zaluitbarsten irond het einde der maand,doch het een of ander \I zou dien datum wel kunnen vervroegen. Al de voorzorgen zijn genomen. De haven van Venetië is ondermijnd, deze Aan Brindisi in staat van verdediging gebracht. De vloot is samengetrokken op Tarenta. Op de-kusten van Albanië is alleen een rude kruiser gebleven,, die, zoo 1 wordt, toch duur zijn 1 :nkel uitkrui- sers nagelaten, die men aanstonds pertelegraaf zonder draad kan tioen. De openbare meening is erg opgewonden tegen Oostenrijk, om zijn gedrag gens Servië en om de wijze waarop hetoorlog voert. De Serviërs, dierene politieke zaak gevangen men, moeten immers strijden in de eerste rangen van het Oostenrijksch leger en zijn verplicht op hunne eigene broeders te schieten. Wijken zij achteruit, dan worden zij gedood. De toestand is ne*g verslecht sedert de oorlogsverklaring van Montenegro. Moesten de Oostenrijkers den Lovcenberg innemen, dan zou het Italiaansch Gouvernement door de gansche natie verplicht i worden den oorlog te verklaren. De inlandsche toestand is opperbest. J Al de partijen gaan hand in hand, in de j hoop dat het tot een oorlog tegen Oostenrijk zal kómen. De economische toestand is min goed. De kolen ontbreken voor de nijverheid en de banken storten enkel 5 t. h. terug van het bedrag der hun toevertrouwde gelden. h i o At*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection