De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1518 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 23 Mai. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9g5gb1z65m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Vilvoordsche Demokraat Arbeiders, vereenig't U ! Geene Plichten zonder Rechten Socialistisch Weekblail voor liet Kanton |^j De Arbeid is de bron van allen Rijkdom ANNONCES : Opstel en Administratie u VOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. ! ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Rechteriijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel De stukken moeten \66r Dinsdagavond ingezonden worden 1.60 fr. par poste. - 1.04- fr. porteur (drager) Leest op onze tweede bladzijde de schoone Novelle van EmieIZola: « Voor een nacht van liefde » I^iberale - demokratie Ieder socialistisch propàgandist, die het dierf gewagen aan een liberaal tegenstrever Iiud tekort-aan-deniokratie te venvijten, heeft vast en zeker ten antwoord gekregen : « En de Engelsche liberalen, kijk eens wat ze daar hebben gedaan ten voordeele der arbeiders-klasse, wat sociale wetten ze daar reeds hebben gestemd ». Door gémis aan argumenten hier in hun eigen land, loopen zij over naar voorbeelden in den vreeinde. Maaf is het dan toch waar-lijk zoo ? Zijn de liberalen zoo demokraat in Engeland ? Zijn de kapitalisten niet overal dezelfden en zien de Engelsche kapitalisten alzoo hunne belangen in, dat ze wetten maken ten voordeele van 't proletariaat, waarvan de lasten op hen wegen. Doen ze dat wel ait liefde tôt de arbeiders ? Laat ons de toestanden eens van naderbij be-kijken en de wederzijdsche positie van proletariaat en kapitalisten in 't verleden onder-zoeken. Laat ons de oorzaak nazien waarom er een klein verschil bestaat als het verschil mag geheeten worden tiîsschen Engelsche en Belgische liberalen. ❖ ❖ ^ Aan den eenen kant bevond zich eene ar-beidersklasse, op ongehoorde wijze ojderdrukt en uitgebuit, die aan slechte voorwaarden, kleine loonen en lange werkuren, moest arbei-den ; die in armzalige, overvolle, ongezonde krotten, waar noch licht nochluchtbinnendron-gen,huisvestte; zij droegalle rissiko's van het leven : werkeloosheid, ziekte, ouderdom, hon-gerige kinderen, en aan den anderen kant een kapitalisme... 1 ijk overal : die klasse hoeft geene nadere uitlegging. * ❖ * Wat moest het kroost zijn van zoo'n proletariaat ? Wat gewordt er van kinderen, groot gebracht in voorwaarden zooals hierboven ge-schetst ! De kindersterfte was dan ook over-groot bij de arbeidersklasse : die klasse ver-viel.Er was bijgevolg tekort aan arbeidskracht. De kapitalisten van Engeland bevonden zich dus in een « impasse » en moesten ofwel den toestand der arbeiders verbeteren door het stemmen van sociale wetten ten hunne voordeele... ofwel hunne kapitalen onvoortbren-gend laten rusten. Het eerste deden ze niet gaarne, maar het tweede wilden ze ook niet. En ze hebben eene kleine toegeving gedaan en eenige sociale wetten gestemd in 't belang van de^arbeiders maar ook in hun eigen belang. Maar er was nog een veel belangrijker reden. Het proletariaat werd één en vroeg redit. En daarvan hadden de kapitalisten schrik. Ze beseften over welke macht de arbeiders beschikken door de eenheid : ze be- grepen het beter dan de arbeiders zelf. * * * Lloyd Georges, de minister van financiën van Engeland en liberale leider, in eene rede die hij verleden week uitsprak, heeft de oor-zaken erkend, die het libéralisme gedreven hebben op den weg van sociale wetgeving. De minister had een eonservatieven aanval te doorstaan in het Lagerhuis, omdat hij op zij ne begrooting eene vermogensbelasting had gebracht. Het gedeelte van zijn rede is zoo teeke-nend, dat het de moeite waard schijnt, het eenigzins uitvoerig weer te geven : ❖ ❖ * « De heer Chamberlain, (een katholiek-ka-« pitalist, die protesteerde tegen die belasting « op de fortuin) en zijn partijvrienden meenen, « dat het grommen van den oproer alleen in « het Ulster te hooren is. De opstand groeit « aan rondom ons in het gansche land, on-« der millioenen van menschen, die opstaan « tegen hun levensomstandigheden, en indien « de rijken en welgestelden niet bijtijds offers « weten te brengen om hun medeburgers uit « de ellende op te heffen, dan zal de dag ko-« men, en hij zal spoedig komen, waar-« op zij met onsteltenis en spijt zullen terug-« zien op den tijd dat zij tegen deze geringe « verhooging van de verzekeringspremie « tegen de revolutie protesteerden » * De ware drijfveeren van de liberale arbei-dersliefde zijn hier blootgelegd met aile wen-schelijke duidelijkheid en door een, wiens ge-zag zelfs niet kan worden in twijfel getrokken. De onweerstaanbare druk der volksmassa's, de vrees voor revolutie verplichten de Engelsche liberalen-kapitalisten tôt sociale wetgeving, waarover de Belgische liberalen zoo fier zijn. Zouden ze misschien willen dat dezelfde feiten zich hier voordeden ? 't Was te wen-schen voor de socialistische beweging. 't Zou een bewijs zijn van de. macht des proletariaats. Nu, kameraden, moet ge niet denken dat de Engelsche arbeiders in, een paradijs leven en volstrekt geene lasten te dragen hebben. Ver van daar ! De sociale wetgeving is er wat uitgebreider dan hier, maar dat 's ook ailes. Engeland is ook een van die landen die veel aan militarisme doen. En wat het libéralisme besteedt aan sociale doeleinden is niets tegen-over de enorme sommen, die jaarlijks wegge- gooid worden aan oorlogsvloot en leger en waarvan onrechstreeks de lasten op de arbeiders wegen. Een lid van de Indépendant Labour Partij (socialistische partij) heeft kuii-nen opmaken, dat de uitgaven voor zeewezen, alleen, overeenstemmen met de sommen door de liberale regeering aan sociale wetgeving besteed. Dus is er feitelijk nog weinig ge-wonnen.* # * De arbeiders moeten beseffen — en we hopen het door de bewijsvoeringen die wij hier hebben gemaakt — dat wanneer zij iets bekomen van hetzij welke burgerpartij, ze dat iets niet te danken hebben aan de liefdadigheid dier partij. Ze moeten de oorzaken onderzoeken welke die partij verplichten dien weg in te gaan. Er zijn nog werklieden die soms gelooven in de goede bedoelingen der burgers : 't is aan diegenen dat wij ons artikel opdragen ! Wij voor ons hebben aile oprechtheid van die goede bedoeling der bezittende klasse, in haar aan-doenlijke zorg voor verlichting van het lot der armen, verloren. M. Lloyd Georges heeft zijne vrienden aangeraden den arbeiders een stukje recht te verleenen, om ze weer een tijdje tegen te houden in het eischen van hunne voile rechten. Eens zal de dag komen, en hij zal spoedig komen (M. Lloyd Georges heeft het gezeid, en dat is nochtans geen uil-van-een-vent) dat de arbeiders zich niet meer zullen tevreden stellen met eene kleine hervorming, waarvan zij dan nog de lasten dragen, maar zullen eischen het algemeen bezit der productiemid-delen.Pierco. ■ J i BB n g - De Volksgazet Het nieuw socialistisch dagblad verschijnt op 2 Juni. Partijgenooten, wordt er lezer van en wint er lezers voor. Een vraagsken — Wij vroegen reeds tweemaal aan de « Volksmacht » om ons eens aan te loonen waar wij de balans van winstenen verliczen van hun Gildenhuis, waar ze zoo op pochen, zouden kunnen bekomen. « De Volksmacht » gebaart van stomme Anna. Wat scheelt er daar?Hebben de arbeiders in het Gildenhuis soms niets te vertellen ? Men zegt ons dat het Gildenhuis toehoort aan den katholieken Baron Huart senateur % van Namen ; en Mijnheer den Deken. Is dat waar ? Is het daarom dat uw antwoord ten achteren blijft? INaar Saventhem Heden Zondag 24 Mei, om 1 uur, bijeen-komst in 't Volkshuis om gezamenlijk met het muziek naar Saventhem te gaan ter gelegenheid der inhuldiging van de vlag der Jonge Wacbt. Voor de 4e maal. — Pitteke someert voor de 4e maal. «De Volksmacht » in zake stem-recht.Hewel, voorstanders van den werkenden stand,drukt u eens uit. Of moet gij het eerst aan Baron Huart of den Heer Deken gaan vragen. Wat vrije mannen toch. Allo ! zult gij dan nooit uw dwangkami-zooltje durven afleggen ? Het zwemdok — « Hetzwemdok, zal voor den zomer 1912, gebouwd zijn met het beschikbaar geld van het overschot van 1910. » Dat stond in vette letters gedrukt in een strooibrief door de liberalen aan de kiezers uitgedeeld. Wij zijn zomer 1914, en wij kunnen de Liberalen maar niet aan den gang krij-gen.Zouden voor de Liberalen, zooals voor de klerikalen, kiesbeloften niet tellen ? Allo hh. voor wanneer ? De uitslag der kiezingen — In het Volkshuis zullen de kiezingen bekend gemaakt worden tôt middernacht. Wie wil ingelicht wezen, kome dus naar » Het Volkshuis » — * » L ■— Bureel van inlichdngen « Volkshuis » Het Bureel van « Het Volkshuis » is voor het publiek open op de volgende dagen en u. Maandag van 11 tôt 1 en van 4 tôt 6 ure. Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 11 tôt 1 en van 0 tôt 8 uur. Woensdag en Za ter dag van 8 tôt 11 en van 6 tôt 8. Aile inlichtingen worden verschaft. De lieden, die wenschen in betrek gesteld te wurden met onze Volksvertegenwoordigers of advokaten zullen op ons Bureel aile gegevens hierointrent kunnen bekomen. Zie cinéma op de keerzijde van het blad. Dagvertooning te 3/13 H. 's avonds te H uur. 2 centiemen het nummer. VIEB.DE JAARGANG N1'20. — ZATERDAG 23 MEI 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes