De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1034 0
03 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 03 Janvrier. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0c4sj1b784/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vilvoorden Socialist [Versohenen in Le Peuple van 18 Dec. 1913 Wij zijn geneigd, door den •onweerstaan-, >aren lust, u Yilvoordc te doen kennen ; liet het Vilvoorde met het ikrijgsgevang, lu verdwenen en overgeplant,. noch dat 1er beenhouwcrijen, waar de edelste ver-jvering van den mensch, «p het laatste ïijner loopbaan, wiegelt, versneden ofin vorsten aan sterke haken hangt. Die twec dingen daar, de vermaarde uinbouwschool, de làbrieken met, lange ycrkuren en lage loonen, de Zaterdag-narkt, de Zenne — al te dikwijls niet te relriekend —, het schoone aeekanaal, de iude en -schoone kerk, het stout water-[asteel, zijn te goed gekend van allen, im er met de pen ecne schets van te ma-ien.Koclen tijd na het vertrek.aan de La-:enbrag of aan de Lamberroontlaan, zien [e reûaigers met de boot of met den tram 18, de schaduwen der kerk en van den fatertaren zieh in den hemeî afteekenen )i die dnbbele verschijning blijlt beslist n het gehengen gegrift. Het Vilvoorde dat wij u wiilen loonen, s dat van de donkere zevenster der pro-agandistsn, ijverige socialisten, eia van le reeks anachtige ir.stellingen die zij er esticbt hebben tet verspeiding der vrije edachten. Op eenige stappen van de Groote Markt. ' i de Mechelsche straat, rec itover eene og al belangrijke katholieke school, staat tt Volkshuis, In rij, van het begin der straat, het Qffiehuis, op wiens eerste verdieping zich ' e zaal der boekerij bevindt, dan de in-îng' die naar den hof, de bakkerij en j e feestzaal le:dt en, om te eindigen, de tuidenierswinkel, met den verkoop van 1 ' food, ellegoederen en katoen. Op het oogenblik van ons bezoek, is 1 s feestzaal bijna bezet door mannen in ORGAAN VAN DE VILVOQRDSCHE AFDEELING DER BELG1SCHE WERKLIEDEN-PARTIJ - werkkleedij, huishoudsters, fabriekwerk-sters, kinderen en jongelingen. Ze zijn daar om eene voordracht, in- ■ gericht door den kring « Hector Denis », 3 te aanhooren — treffende aandacht — ten ~ profijte van de bibliotheek van « Het Volks-huis ». De Brusselsche spreker is niet gewoon Vlaamsch te spreken, hij moet nochtans ~ de moedertaal gebruiken, daar het eene Vlaamsche bevolking is ; hij doet het zoo [goed hij kan en nochtans hoort men hem î goed spreken midden de stilte. De kinderen, zelfs van 10, 11 tôt 12jaar, scho-" lieren of leerjongens uit de fabriek, zij ' ook hooren hem aan in de grootste stilte. j. De 10 centiemen ingang zijn voorbe-houden om de boeken te betalen die zij graag zouden lezen en die de landbou- : l wers en werkmenschen van Machelen, Peu- 1 thy en elders, Zondag zullen komen ha-:i len. ^ De gewoonte van te lezen is daar, 't is I eene noodwendigheid geworden. Tusschen de aanhoorders herkennen wij * er verschilligen die met ons den weg af- : gelegd hebben. Het was 8 uur bij de aankomst aan \ ' het eindpunt van de tramliju en de voordracht begon om 8 1/2 uur. < Gelders zegt mij : Tusschen de mannen J } zijn er vcschillende spelende leden van de < ( « Broederliefde ». Tijdens den kiesstrijd, ( ( zijn er vrouwen die hunne mannen aan < den tram gaan afhalen, met het muziek- 1 j. instrument onder den arm, oœdat, kost \ wat kost, de fanfare moet volledig zijn, daar de nitstappen worden gedaan voor £ de goede werkerszaak ! Zoo denken en t doen onze mannen ! c Gelders is een ouzer strijders die het \ meest eerbied en ontzag inboezemen ! Schoenmaker van beroep, is hij door zijn 1 eigcn werk er toe gekomen, de aanmer- c kelijke socialistische leider te worden in 1 het klein Brabantsch steedje. c Hij overtreft zijn politieke tegenstrevers, blauwen en zwarten, door zijn wonder-baar onpartijdig gedrag, zijn zeldzame en welgepaste opvatting, zijne kalmte die hij nooit aflegt, ofschoon hij alleen als socialist in den gemeenteraad zetelt, en voor-al door zijne grondige kennis der nood- ^ wendigheden der bevolking in 't alge- "V meen en der werkende klas in 't bijzonder. i Trelïend spreker, weet hij den weg die z recht naar de harten gaat en, wat meer is, nooit gaan zijne aanhoorders heen zon-der iets nieuws gelecrd te hebben, want zijne vveinige vrije oogenblikken zijn aan de studie gewijd. Haasten wij ons te zeggen, dat hij voortreffelijk geholpen wordt door eene schaar brave gezellen, nooit moê, allijd trouw. Maar, hun getal is te klein voor die laak. De Werkliedenparlij heelt daar eene zoo groote nitbreiding genomen/lat men de propagandiste]! zou moeten verdubbelen, ver-• driedubbelen zelfs. De Brusselsche federatie zal lien overi-gens hierin ook een vveinig bel pen. Binnen kortentijd zal er een bestendigen sehrij yer benoemd Worden om zich bezig te houden met de ouderen,betrellende de politieke,syn-dikale eu coopératieve propagauda. En dat zal noodig zijn ! Ziehier, als voorbeeld, de andere werken bestaande in het Volkshuis te Vilvoorden : nitgave van hun kantonaal blad, gedrukt op 1700 exemplaren, in [daatsvan 800 ten tijde zijner stichting ; de tooneelmaatschoppij de « Boode Star », de gemengde Jonge Wacht (200 leden) met eene toonecfafdeeling « Strijd en Vreugd », die voor doel heeft in de dorpen te dringen met zang- en tooneel-feeslen, gpvolgd door eene kleine voordracht over het socialisme en de Werklie-denpartij, de Werkcrsbond, velesyndikaten en de Volkskinderen, de Socialische jonk-hcid, de Socialistische school en nog andere werken. Worden dergelijke voorbeelden dan niel gegeven om aan de strijders hunnen moed telaten bebouden en om die der soldaten, die in de toekomst zouden wanhopen, op te weltken ? De Vilvoordsche socialisten zijn rijp voor het geloof der schoonheid van de werklie-denpartij, en de geestdrift die hen opwekt heeft inrichtingen doen scheppen waarvoor de Werklicdenpartij hun dankbaar is ! Eere aan de werkende klas van Vilvoorden ! Alf. Octors —— Nieuwjaar — Aan onze lezer Het nieuw jaar is ingetreden, weer zijn veel wenschen geuit, geluk, voorspoed, wat weet ik al. Met die wenschen er bij weegt men niets zwaarder. r Het bijzonderste van al wfts d;il,die wen-_ schen eerlijk worden toegestnurd. t Ongelukkiglijk is het niet allijd zoo. i Wij wenschen eerlijk aan onze onde en nieuwe lezers, dat ze kracht zondon put— j ten in de lessen vaft het verleden en lioop e zouden koesteren in de loekomst. i Degenen die nog niet bij ous zijn, wenschen wij van hurle wetkom. De bijzonderste wenscli dut we uilon kuu- 0 nen voor de 2 arbeidende klas is dat weldra t_ eene eerlijke kieswet hun gelijk slelien met _ de andere burgers van het laud. Dat weldra : een goede verplichtendc _ onderwijswet de geesten der kleinen verhel-n deren om er kloeke koppen voor de toe-r komst van te maken. a Dat weldra : een goede pensîoenwet, den [- oudeii dag van de oude afgesloofde wer-kers kome verzekereu ? ziedaar o.'ize wenschen.! Het Bestuur. > TOOxX EELN1EI' WS Dooi' een onvoorzien geval is onzen too-J neelkring DE BOODE STAR verplicht hare ^ vertooning van Motlige Janus vastgesteld 3 op Zondag 8, Maandag 9 Februari te ver- 1 schuiven tôt beginneri van Maart. DE ROODE STAR Heden Zondag morgend om 10 uur, al-1 gemeene vergadering. Allen op post ! Belangrijke Dagorde. [ Neder-over-Heenibeek. Het feest verleden Zondag lukle opperbest. ; Dank aan allen. • • Te beginnen van af heden Zondag, zullen . er lessen van solfege gegeven worden in het lokaal, van 8 tôt 9 tôt uur. MACHELEN Heden Zondag namiddag, algemeene vergadering voor al de leden, tôt het regelen van het petitionnement, gezel Gelders van Vilvoorden zal tegenwoordig zijn. mÊS** ZIE CINEMA OP DE KEERZIJDE VAN HET BLAD. DAGVERTOONIN-GEN OM 2 EN 5 UUR. «TIEMEN HET NUMMER VIERDE JAARGANG îi* 1. — ZATEBDAG, 3 JAîSUABI 191-1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes