De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

531289 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 15 Mai. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cn6xw48v9z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

cgfgte uaargaiîg i%r&rï04' 2ràtërdag l5 Mëi 1915 S Cents •<^^wBk\ 'a^bkK^ ;*S?wTf^4 / ■-;{- ■ i/i^ m uJpj^'j ^■^NÎÉT"VERmÂn^^^ '<iétmftC HT, M AA KT PO A C HT ! REBflCTIEBUBEELs PALE1SSTRAAT 3), AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem vers::hijnt. te Amsterdam elken dag des morgens m vier bladzljden, AbonnementsprJjs bij vooruitbetaling : Voor Holland on België per jaar / 6.50 — per kwartaal /1.75 — per maand f 0.75. Vocr Engeland. ïrankrijk en buitenlând dezelfde pryzen, met *ver-hoo^ing van verzendingskosten (2^- cent per niimmer). Hootdopstel/ei* : Mr. ALBERIK DESWARTE Opstclraad : CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE RIDDER Yoor ABONNEHENTEN wenda men zich tôt de Administratie van Jiet blad : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM, - Tel. M. 9922. Voor A A NK 0 DIG IN G E X weude men zicli tôt de Adminîstratie van de VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31, Amsterdam. — Tel. H. 9322. A DTERTENTIES: 20 Cents per regel. korte iweouo. ! loBladz ijde: AlbertVerwey — Dr. A.-Jacob. j„P droit du plu» fort — Ealvoeter, Kleine Kroniek. Losuffen.van Vlaanderen —M au rit s Hyldert. Fin gédenliboek van den oorlog — Ed. Pee- fers. ■ ■ • Dè verliezen van de oorlogvoerenden. De Vlaamsche pers iu liet buitenlând. 2e Blad sij de: Cit liet Yaderland. Brieven uit Brussel. Briovenuit bet Ypersche — Jozef Simon-s. Brieveii van het front. Van joiigere' geslachten (15). — Lco Mcert. 3 e B1 a d z ij d e : f)e Europeesche oorlog. Brieven uit Eugeland — Oust van Boos- ' broec}:. De Holi'ding van Italie. 4 p B1 à. d z ij d e : Duitschland en Engeland — II. Blatchford. Minister Poullet in Holland. Uit de Kàmpen. Kiuanciën. Gekretsto' soldaten in Engeland. Albert Verwey *865-15 Mei-1915. • Hetfen viert clé dichter Albert Verwey zij.n vijftigsto yérjaardag.' I» ruime kring-wordt . liier in het Noord.eii. de rusteloze werker st-ii eiï iinrïg luïlde gebracht om het grote aan-deel dcorhemgeiiomen in de Geestelike Beweging iu Nederland. Ook wij', uit liet Ziii-den,-blijven niet ten achter met onze ciànk. De zekenîte waarborg tocli voor Vlaanderens herlétfiig is een bloeiend Holland; Holland is onze hechte rugsteun, en wie het sterkt, sterkfc'oùs. Hollanas vreugden zijn Vlaanderens yjougden • tussclien Noorden en Zuiden loopt géen scheidsgrens in het Yaderland van onze.Geest. G-aarne vieren wij dan ook de dichter.mede, die zo opmerke^ik lieeft bijge-dragen tôt de opbouw van bet nieuwe Neder-iand....Maar meer direkte banden nog binden Al- Verwey aan ons. Voor hefc vergeten werk van Jonker Jan van der Noot, de Antwerpse ,, pair ici us" die-in het zoet.-s Brabants dichtte, heeft hij de algemene belangstelling opnieuw gewekt. Hij wees. er op, dat de gang van de Neder- . landse renaissance was van Ronsard over van der Nôôfc naar Yonden, en verlsgde de lijn die tôt diîsver iu Noord-Nederland bleef bij Spieghel en Coornhert, naar Zuid-Neder-Ifnd. .,Zonder van der Noot was. er gee.i Hooft geweest, zonder bèm geen Vondel, met zoo kom.pleet voor 't minst-, niet zoo met, dat gezag over zijn jamben-taal". Aan de Htister van de Ylaamse iiaara heeft de-studie vau Albert Yerwey nièuwe glans ge-scbonken. . . Hefcjiieuwe leven dat zicli in. Ylaanderen de Van Nu on Straks-periode met zo îieer-' • krachfc ontplooit, werd ook door Albert »etwey met blijde verrassing begroet. uew.Ue's Rijmsnoer leidde hij bij de Hol-antkè lezer in. Bij deze -legenlieid ecbreef. J'J de liierkwaardige wooi-deu : ,,Dichters aie •ez® ^oen daden waardoor de grenzen ^dwijnen tusschën de twee deelen van • feinvendaal (d. i. de îsederlanden), en de 'Jd wordfc nabijgebracht dat het standbeeld r,au jl^rlant staan zal op Nederlandschen grou(j > naar aan'leiding van llegen--cneidt s Starkadd bond hij zijn .indrukken îe,^..^aams© lierleven samen : ,,Niets • ^idelijker d'an dat nu, laiigzamerhand, ln ^uid-Nederlaud uitiçgen ontstaan van A ÇVOc]s-15v«n • dat gekeei Europa, dat (i^-■ L oord-^"ederland heeft verjongd. Dui-dJr'v • niet ontstonden zonder iri- 'F _is,- dat die niet ontstonden zon-ïf•, ,ll;vlo6d^n. uit Noord - Nederl a nd. lu elijk, dat hier de gëlegenheid is ft^r^aai' wij jaren liebben uitgezien, bot ge-'i?ehappelijke krachtsaanwending door oiJ6a1nien van een zelfae ras. Wij voor pPAnZl^ai r.^oe vau bereid... Er is re^eû een in de kunst te zijn, al M tw.^ in het steafetaidige." ifIeu ^aar werden déze woorden uitTeVen'.€n -ceen ander geluid klinkt op jonp1^"m°2>Ie hladzijde die Verwey in het d* r- •^^^-nnmaners wij cl t aan ^'/ïïgfafc iQ modenie Kederlând : van a nS". zegt hij, ,,is het een fictie ^ • re§e©riûgsbeleid dat de gang van °aat .^'©^dhuishouding ons niet aan-îoor' o ?^een maar hebben te zorgen ?ced 6 ^Tienden met elk te zijn. Ailes nerlAi ,, ook werkêlijk gee- ten on7f ln^ ^ie^en tôt. optreden bui-maar u ^reu2:en- ^aar hoe' nu, als — om van ia,t te noemen _ tientallen al ]Jf T/ r , anderc van Noord en Zuid' îitfiii-ot?6 gedaan hebben om in fcaal Wn elva ïr en &emeenschap van geestelijk te nadergn ta de staat-kiin.de zou oorzaak zijn dat dit verband verbroken werd. Zou ook dan îiog onze taktiek van-niets-fce-weten kunnen worden voortgezet?" Zo blijkt in het streven van Albert Verwey de nau'we verwantschap met de beste Zuid-Nederlandse tradities. Ook door Jan Frans Willems, ons aller hoogvereerde gees-teliké-Vader, 'werd eenheid met het Noorden bij alfe vérschèidènheid, àk eis voor een gezond geestelik leven gesteld. Ook naar. Albert Yerwey loopt.yan Potgieters vaderiike Vrierid de. ongebroken drciad van onze Gou-den Traditie. Dr. A. JACOB. Bio'grafiese Aanickeniny. (Met toesteiji-ming yan 'de. sohrijv.er ontleend aan de ,,Historiese Schets van de Nederlandse Let-. terkunde" door dr. C. G. N. <;le Vooys, Groningen, Wolters, 1915) : ,,Verwey kwam als zeveiitien-jarige iu de Amsteidarnse letterkundige beweging. De bewondering voor Jacquesi Perk, voor de Eugelse dichters- Shelley en Iveats deelde hij met zijn oudere vriénd Kloos, die in deze jaren leiding gaf aan zijn ontwikkéding. On-der die invîoeden nam hij deel aan cle letterkundige kritjék eu werd hij mede-opricli-ter. van D,e Xicitovc Qids. Na diie jaar trok hij zich terug om;door.eigen studie de grond-slagen te leggèn. voor brede kennis van ge-schiedenis en lettèren. Daarvan getuigen zijn gerijpte letterkundige kritiek, zijn diep op-gevatte sfcùdiën op historiés en filosofies ge-bied,. w^nnéer hij in 1894 opnieuw de lei-âirig van een .t.ijd^ hrift op zich- neêm|. De stucliën zijn grotendeels verzameld in de twee bunde'ls StilU Toernooim (1901) en Luidc Toernooien (1902). Een degelik en dichterlik kennèr vàri onze eigen letterkun-de toont Yerwey te zijn in zijn bloemlezin-gen uit Nededandsçhe dichters, zijn Inlei-dinff tôt Vondel, llct Leven van PoU/ieter (19Ô3), en Potgieters Testament (1908). _ Na enkole kleinere gedichten in De .Ne-derlandsche Spectator (1882), verscheen in 1885 een bunde'i : fyèrsephone. en, andere gc-dichtcn, die grotendeels, vermeerderd met de gedichten uit De .V lewwe Guis, herdrukt werd in de VerzameJde Gedichten (1889). De mythologiese gedichten P erse-phone (1882-'83) en Demeter (1885), de sonnetten-reeks Van de1 lie f de die Vriendscliap h cet zijn cloordrpngen van .het natuurgevoel en het verlangen naar schoonheid, die door de Eugelse poëzie gewekt werden. In de s.tem-mingspoëzie, -de inkeer in eigen. zieleleven (Cor Cordium) volgde de dichter de algemene stroming. liet slot van deze bundel, de reeks Van het Leven, sonnetten waarin de dichter ,.mcer spreekt dan zingt", is merkwaardig omdat hij daarin afscheid neemt van het schoonheidsindividualisme en ,,het reisplan ontwefpt naar het voile we-reldîeven". Daarop volgen zeven jaren waarin de dichter bijna geheel zweeg. Toen Yerwey weer begon te dichten, noemde hij zijn eerste bundel Aardc (1896), omdat hij .,met voile b'iijheid tôt het Leven keercle": Daarop .volgden de dichtbundels- De Nieuwe Tuin (1898), even-eens vol ,,vreugcle om het wassende leven dat aan aile kanten uitbotte", TLet branden-de Braambosch (1899). Dagen en .Daden (1901), De Kristaltwijg (1903), Van de luge Lande n■, bij de Zcc (1904), en Jlet blanh ileelal (1908). Afzonderlik zijn dan nog te vermelden de drié dramatiese gedichten Johan va il OUle.nhàrneveldt (l£95)j Jacoba van Beieren (1902), en Cola Rïènzi (1910). Al deze gedicliien, vermeerderd met cle bundel Het Levensfeest, werden bijeengebracht in drie de-leu (1911-=—'12.) Daarna verscheen .de bundel Het eigen rij/c (1912). Yerwey • behoort tôt de ., ,moeilike'' dichters, die nooit populair zul'len en willen zijn. • Vandaar he,t wantrouwen waarmee velen deze poëzie naderen. Men vergeet^ zo licht dat wat bij oppervlakkige bescliouwing gezochtheid lijkt of opzettelike duisterheid, cle noodwendige uitingsvorm van een dieper gedachte- of gevoelsleven kan zijn. Verwey's sympathie voor Potgieter is niet toevallig : in hem vond hij iets van ,,zijn eigen ware we-zen" terug. Zu;lke poëzie is eerst goed_ te verstaan als men met de levensbeschouwing en de verbeeldingswereld van de dichter. ver-trouwd raakt." — i l Le droit du plus fort. Al was ons broeder moorder en dief Hij had ous Hef, Bij laad ons lief Aïs Kain Abel. De Heine goed, de groote gram',. Hij wolf, wij lam... Elk kent de fabel. EAB.OEÏKR, Kleine Kroniek. Cermaansche spionnan. lu ,,Le Journal" van 4 dezer lezen wij: ,,In weerwil van a.lle ma-atregelen der po-litie om de te talrijke Oostenrijkers-Duit-schers te ontmaskereu, clie nog te Parijs verblijven, gebeurt het af en toe, dat som-migen hunner aan de nasporingen ontsnap-pen.,,Ondertusschen worden de mazen van het net kleiner en kleiner, en gisteren nog heeft de heer Lacroix, politie-commissaris der wijk Saint-Denis, de aanhouding be-werkstelligd van een Duitsche, die Millier heet en 55 Rue du Obateau d'Eau woont. Zij had er een kamer en een keuken. ..Bruin, groot, krachtig, zeer koket, werkte mejuffrouw Millier, die 39 jaar oud is, heelemaal niet. Een oude heer, correct van vorkomen, bracht haar regelmatige be-zoeken.,,Op het oogenblik der oorlogsverklaring beweerde zij een Elzasserin te zijn, een ver-blijfpas verkregen te hebben en te Parijs te inogen wonen, in afwachting van de zege onzer wapens. ,,Nochtans werden er in den nacht der Zeppelins verdachte schijnsels opgemerkt in de kamer der voorgewende Elzasserin, eu het feit werd bij de politie bekend gemaakt. ,,Xs liet de gegrond'heid dezer beschuldi-ging, die de arrestatie van Fraulein Miiller heeft bewerktl^ In aile geval zijn gisteren inspecteurs haar komen lialen. Zij trad zéer hooghartig op. Zij kwam in verzet, bracht het huis in beroering en beet zelfs den inspecteur Boulbrand in de hand. ,,Niettemin werd zij naar het commissa-riaat geleicl, waar het onderzoek deed uitko-men niet slechts dat zij geen enkel identi-teitsbewijs nocli verblijfpas had, dooh dat zij buitendien Avis en zeker in Duitschland ge-boren was en een van haar broeclers in het leger (les Kaisers streed. . ,,De D^uitsohe is na«..r het Dé})6t gestuurd , gewordeji. Zij is eerstens beschuldigd van verzet met geweld tegen de agenten en moet verder de uitkomsten van het onderzoek af-waphteii, waarmede men spoedig zal aan-vangen."Deze Duitsehe spionneerde in een vijan-dig land. Men kan daaruit eenigszins aflei-den, hoeveel vrijheid van beweging de man-nelijke en vrouwelijke Duitsche spionnen zich in n eut-raie 1 an den veroorloven. Duitsche maatregelen tegen verstandlge Duitsche bladen. De ,,Vorwârts" meldt, dat de ,,Arbeiter Zeitung" van Dortmund, onder preventieve censuur gesteld, van den plaatselijken gene-raal-commaildant een schrijven heeft ont-vangeu, waarin de volgencle zin voorkomt: ,,De aahvallen tegen de personen, die de inlijving van België als nooclig voor de be-langen van het keizerrijk beschouwen, zijn verboden. ' ' Dezelfde draconische generaal heeft de ,,Niederrheinische Arbeiter Zeitung" van Duisburg onder preventieve censuur gesteld, het schijnt, dat clezo laatste maatregel is ge-nomen naar aanleiding van een artikel, waarin het blacl de verklaringen ,,fantas-tisch" noemde, waarin de afgevaardigde Paasche zich bezighield met de inlijvingen van grondgebied, lietzij in Europa, hetzij in de koloniën ! Blijkbaar worden het gezoncl verstand en de openhartigheid in Germania stelselmatig gedood. En als buitendien die niet al te snuggere generaal-commandant-censorist meent, dat door zijn maatregel Paasche's gewauwel van aile fantasie wordt ontdaan... Protesten van Engelsche Duitschers. Naar aanleiding van het solirijven van 3 Sir Arthur Pinero, waarin hij vroeg dat « in Engeland genaturaliseerde Duitschers ! openlijk de Duitsche wijze vau oorlogvoeren ' zouden afkeureu, zonden Félix Semon, < vroeger buitengewoon lijfarts van koning Edward, Sir Cari Meyer en Leopold Iiirsch ' brieven aan de ,,Times", waarin zij afkeu- : ring uitspreken over de ,,barbaarsche metho-den" door Duitschland in den oorlog inge-voercl. Sir Cari Meyer schrijft zelfs : ,,Aile gevoel van liefde verloren te hebben voor het land dat zich niet scliaamt zulke dade;i ' van infamie toe te juichen." Leopold \ Hirsch betuigt een loyaal onderdaan van 3 koning George te zijn, en verklaart dat zijn ; zoon in het Engelsche. leger dient. 1 -1 En Louis Felbernian, een Hongaar, 1 schrijft: ,,In voortdurende aanraking te 1 komen met Hongaren en Oostenrijkers, ge-nafcuraliseerden en niet-genaturaliseerden, in dit land wonende, en te kunnen verkla-ren dat die allen verontwaarcligd zijn ( wegens de Duitsche misdaden legen de be- il schaving..'f i ,,Duitsch". Een abonnent van de ;,Tèlegraaf5 schrijft in dit blad : Dendermonde, Dînant e.u L'euven, om er slechts eenige te noemen, plat gebrand en plat gesolioteu — door Duitschers. Duizenden vrouwen geweld a'angedaan — door Duitschers! Honderden onschuldige burgers in België ge-slacht — door Duitschers! Last not lest. Een wëldooi-daclite en helaas wèl gelukte sluipmoord. gepleegcl op pl.m. 1500 weerlooze kindoren, vrouwen en mannen!!! — door Duitschers! Hoe dit ailes te noemen? Èllendig. —• Dat is véél te zwak. Laag? — Dat zegt zoo weinig. Duivelachtig ? — Dafc komt een béétje bij. Maar 't beste woordt, 't woord dat in zulke gevallen ailes moet zeggen, 't woord, dat nie-mand in de toekomst meer zal doen twijfelen cintrent de gevoelens van minaçhtig en wal-ging, die ons bekruipen, dàt woord zal moeten aijn : ,/Duitsch!" 't Is ,,Duitsch", dat moet in de toekomst 't allerergste zijn, wat van een cl a ad gezegd kan worden."• w Neutraliteit en Dultsch gezincfheid. Over een onlangs ^ersçhenen opstel in ...De Toekomst" lezen we het volgende in cle ,/Tele-graaf":„Het is een voor Duitschland niet vleiend verscbijnsel, clat in bijna. aile neutrale landen de Duitschgezinden zich niet ronduit pro-Duitschers noemen, maar bij voorkeur als de verdedigers der, vol gens lien, bedreigde neutraliteit der a'espectievelijke s ta ten poseeren. Zoo is het in Italie, Griekenland, Spanje en Amerika, en zoo sohijnt liet eeni-germate ook bij ons het geval te zijn. Slechts indien wij van dezen gedachtengang uitgaan, kunnen wij de houding van de meest luidruchtige verdedigers der Nederlandsche neutraliteit verkla-ren. Tôt lien behoort ook de bekend'e oud-minister van Marine, vice-admiraal A. G. E11 i s. Deze lieer wenscht de Nederlandsc|ie pers onder het oog te brengen, dat zij niet altijd strikt iûeutraal geweest is en hij meen-de zijn betoog aiergens beter dan in liet pro-Duitsche weekblad ,.De Toekomst" te kennen plaatsen. Neutraal, zooals ,,De Toekomst" het is, dat is blijkbaar, wat de heer lEllis van de Nederlandsohe pers wenscht. 'Neutraal in den zin van Kuyper, Coliju, generaal Prins en V'alckenier Kips, dat is de icleale stemming, :lie hij in Nederland zou willen zien. Het is maar wat men ..neutraal" noemt. Wij mogen van gehik spreken, dat wij op het Dogenblik geen mannen als deze oud-minister îan de regeering hebben. Zijn vertrouwen in Duitschland gaat zoo ver. dat h ij -een uitbrei-ling van onze landmacht op het oogenblik Dverbodig beschouwt en hen, dîe voor een ver-sterking vau ons leger ijveren, een gevoar Qoenrt. Wij hebben er natuurlijk geen ljezwaar 'egen, dat de.vice-admiraal ook in Nederland îet woord ,.neutraal" synouiem tracht te ma-cen met pro-^Duitsch. Dit zou aan vele een-roudigen de oogen kunnen opener». Maar wel vomt het ons bedroevend voor, dat een oud-ninister zijn pro-Duitsche gevoelens zoo ver îrijft, dat hij in een krittieken tijcl, als wij ihans beleven, onze regeering tracht af te îouden van het nemen der lioog noodige nii-itaire voorzorgsma atregelen. ' ' Ongewenschte uitingen. In de ,,Post" schrijft Freiherr von Zed-Ii.tz over de ,,Lusitania" : ,, In tussclien zal men bij onze tegenstanders wel begrepen îebben, dat voor ons leven en gezondheid, >ok zelfs van een eukelen onzer soldaten ineer waard is dan de ,,Lusitania' ' met aile passagiers of de katheclraal van Reims, en dat wij zonder genade ailes vernietigen, -vat ook slechts een enkelen soldaat iu ge-•aar kan brengen." De ,,Vorwârts" merkt liierbij op: ,.De ondergang van de ,,Lusitania"j waar-:>ij tal van burgers, ouder wie vrouwen en vinderen, den dood vonden, is waarlijk niet îen geschikte aanleiding om zulke taal te ipreken. Zelfs in de overige burgerlijke pers rindt men uitingen van medelijden met de mschuldige slachtoffers van de ,,Lusitania". G n wij wisten ook niet, dat met het oog op îeze ranip iets anders dan onbeperkt mede-jeyoel het allereerst zoude worden gewekt. Cevolgen van de Lusitania-heldendaad. lien bekend Amsterdatiispli groQ.tliaiidelaar, lie jaarlijks geregeld voor ongeveer 100;<KX) juklcn geweven stoffen uit Duitschland be-;rok, wordt ons van zeer geloofwaardige zijde nedegedeeld, heeft besloten voortaan de gan-iche hoeveelheid goederen uit Engeland en Nederland te betrekken. Bravo. Zonder itwij-el zal dit voorbeeld door meerdere worden ge-;olgd.Een edel gebaar. Do. correspondent te Rome van het ..Echo e Paris" meldt dat de paus geweigerd heeft cet duitsdhe katho^ek Centrujm-lid 'Erzber-ergeii te pntvangen. Leiuvei van Vlaandereti door MAURITS UYLDERT. Het YJaamsche heer staa.t immer pal de leèuwen dansen. îG e z e 11 e. Het Vlaamse heer staat immer pal Daar 't winnen of daar 't sterven zal: Alhier, aldaar, aan lange lansen De leeuwen dansen. Zij staan gedoken stijf en. stram Te loeren achter dijk en dam En, vaster dan een boom ooit stond, Genvortelcl in hun Vlaamsen grond Terwijl daar, klauwend op liun schausen, De leeuwein dansen. Van oost naar west, zo' kwamen .ze af, Verraden en- vertreden. Hun bdoeiende oogst werd zwijnen-duaf, Tôt piiin en stof liun steden. Vermoord, verstrooid zo kind als yrouw, Het land lag vol gewonden. ,.Geldt mannen-woord, geldt Pruisentrouw Voor deze' Vlaamse lionden?!" Al weerdet gij uw huiçl, Léman, Het Walenland moest bloeden. ,;En branden zal wat brâaideii kan !" Hêt moordend vuur bleef woeden, Het laaide voort door dorp en stacl En legde sclïponste kerken plat. Tôt aan de kust, de Vlaamse zee Sloeg lien de felle rampe. Daar houden zij hun laatste! stee ôm tôt den dood te kampen. Daar zwier't hun vlag. nog in de lucht, De Vlaamse leeuwen grauwen, Door wa'nhoop sterk, door smart geducht. Met scherj^ gespreide' klauwen. Daar staan zij -1111 gekruisd, gekromd, Daar in de Vlaamse moeren, Tôt in den dood bijeengedromd, De lier en en de boeren. Daar staan zij; met liun laatste bloed En met hun harde kansen, Maar tocli, de dood ig sehoon en zoet Waar zo de leeuwen dansen ! (Uit De Beweging.) M, Een gedenkboek van den Oorlog. Ile kom er wel- wat laat mede... maar beter laai do.n nooit. En missch'tén is er nog te ver-helpen aan mijn ,,icat laat komen". Sedert de ,, Vlaamscho Stem" verscheen, en ik vie rekenschap geven kon van hare hooge. documentorischc waard e voor het oorlog stijd-perk, he-b ik, wel wat egoïstisch, ■na lezivg elk numnver g lad gestreken en lucggelegd. Èn ■nu de hou der d eerste nununers vollcdig wa~ ren, lieb ik die gehçele verzameling in twee deelen, nrs. 1 tôt 50 en nrs. 51 tôt 100 — niet ni écn deel, r:ooals ik eerst gedacht had, want dat vicl te dik* uit en dus te moeïlijk om te lezen — .ingeilooAd. In 't vervolg siel ik me voor evencens te doen met clkc reeks van 50 nvmmers. Op die wijze heb ik me, hecl goed.koop —. wat écrits éérste vereischtc is in deze tijden — een hecl practisch gedenkboek van den oorlog aangt'.worven, waarin al de oorlogsgcbeurtenis-scii. al de officielle documenten, o.l de med,e-dcel.ingcn over onze jongens aan d.en Yser; over onze gesneibvelde held.cn, over onze gewonden; i n ren woord, al viat ons sedert i Februavi 1915 belang kan inboezemen} vervat zijn. Als herinnering aan deze gewichtige tijden is deze verzameling van onmiskrnbare waar-de, en ik ben verzekcrcl dat, bij den terug-kerr in liet vrijgcvocliten vaderlând, de daar geblévçn vrienden en vc'r want en, sedert lange maand en van aile ernstig nievws verMoken, er ook het groo'tste genoegen zullen in vin den en het m reste belang in stellcn. Nu wcet ik dat, zooals ik rceds sehreef, ik wat laat kom. Want niet iedereen heeft die , goede gedachte geliad; niet iedereen is ' — ' laat het m.ij openlijk bekennen — zoo ikzuchtig. geiocest als ondergeteekendc. Maar die ikzucht bevat toch een heel groot deel, zoo niet een overwegend deel, altruisme, anders-zuchtEn er is wcllicht mogelijk te doen wat tôt hiertoe 'niet gedaan is. Ik veronderstel dat heb Behc^r van ,.Dc Stem13 nog over een aantal afdrwkken van elk nummer îxeschikt. Waarom die verzameling en der 100 eerste numm ers niet — los of inge-naaid — de lezers aanbiedeu aan een gcmOs-tigden prijs? ,,Ve Vlaamsche Stem" is meer dan eenvoudig krantenpapier: zij behoudt harc waar de en zal die bij v en brhouden. Ik geef dit gedàcht zooals het mij opkwain en zooals ik het zelf uitwèrïctc. Aan liet Be-he-ér van „Dc Stem" het, zoo noodig of nut-tig, nader uit te icerken eh er de lezers voor-deel te doen mthûlen. £$WAm pewebs* De verliezen van é oorlogvoerenden. Een mededeeling, die liet Roode Krius ons zendfc, geeffc een denkbeeld van liefc aantal dooden, gewonden, gevangen en ver-minkten der verschiilende oorlogvoerende landen lot liet begin van Februari, dus toen de strijd een half jaar Had geduurd. Het ge-heele aantal gedooden was toen al 2/130,000, liet aantal gewonden 3,394,000. De cijfers van liet Roode Kruis zijn dus welsprekend gewon- vermiu'k- gevan-dooden den t-cn genen Servis 87,000 126,000 19,500 46,500 Monténégro 22,000 38,500 17.500 18,500 Japan 11,500 36,000 5,500 2,500 Rusland ... 745,000 1,490,000 421,500 869,500 België ... 71,500 62,000 27,000 49^500 Frankrijk .. 464,000 788,000 43,900 494,000 Engeland ... 116,000 185,500 49,500 82,500 Duitschland 431,500 618,000 63,000 138,000 Oostenrijk . 481,000 760,000 96,600 232,000 Cijfers, die meer spreken dan dikke boek-deelen. De resultaten voor de Europeeecha menschlieid van zes maanden oorlog. Belialve nog bet zieleleed, dat in cijfers niet is uit te drùkken, en dat nog zooveel erger is dan dit licliamelijk leed ! Maar of die statistieken heelemaal ba* trouwbaar zijn? Het aantal opgegeven ver* liezen van Japan bijjv. schij.nt ons bij-zonder. overdreven, gezien liet kleine aan-deel van dat land in den strijd. Ook liet Belgisoh'e dcadeneijfer moet vergroot zijn ; zonderling dat in deze lijst, België bet, eenige laiid is waarvan liet cijfer der dooden groo-ter wordt dan bet cijfer der gewonden. Eu de Ruseiscbe verliezen zijn reusachtig. T'': Duitsche cijfers komen ons, integendeel, in 'Verliouding met de verliezen van de geal-lieerden? te gunstig voor Onderzoeken we de gegevens.... Volgens bovenstaande lijst, zouden de geallieerdeu verloren hettben : aan dooden 1,517.000 aan gekwetsteu ... 2,726,000' aan verminfcten ... 585,000 aan gevangenen ... .1,563,000 in t geiheel 6,391.000 mau De D!uitscbe en Oostenrijksche cijfers, daarentegen, beloopen, slechts: aan dooden 912,000 aan gewonden 1,378,000 aan verminkten .... 159,000 aan gevangenen ... 470.000 in 't gebeel ... 2,919,000" man Dat cijfer der ,,Verbond"-mogendh«den vertegenwoordigt zelfs nog de belft niet vau de verliezen. der geallieerden. De pijnlijko kolom iii deze lijst', is deze, die het aantal verminkten aangeëft. Be dooden lijdeu niet meer, sluimeren met toeë oogen, onder de liarde korst van boschlaud of in het mulle za.ud der duinen... da gewonden genezen meestal snel... voor de gevangenen breekt vroeg of laat het uur der vrijwording... maar de verminkten, die nooit genezen zullen, tôt 't eind van hun bestaan, Jialve menschen blijven. do piees-ten gedoemd tôt leven in niets-doeu om te blijven liet voorwerp van nutteloos medelijden, dàt zijn, jà, de beklagenswaardigste slachtoffers van dezen krijg, den moordda-digsten die ooit heeft gewoed.... En.hoe-lang zal de slachting nog dureu? ^ AREL. Oe Vlaamsche pers in hei Buitenlând. Reed.s geven Vlamingen in Holland eén clagblad uit: onze dierbare Vlaamsche Stem. Ook verschijnt, sedert enkele weken. t& Rot-iterda-m, het weekblad Het Vlaamsche Land. i Thans publiceeren eenige Vlaamsche makkers, waabonder onze medewerker F. van Ostaeyen, te Roosendaal het Vlaamsche Weekblad ..ter behartigtng van de belangen der Belgische vluchtelingen". De Vlaamsche Stem, wenscht aan het jonge blad een flinke houding en een vruclitbare toekomst. | In het Finsche opvoedkundig blad Kausa-kovXun Lehti werd. cle Vlaamschc- Stem oulangs zeer waardeerend besproken. Na de blijken van instemming door dé Fransch-Belgischo pers van het buitenlând (La, Métropole. Le XXe Siècle, Jj Indépendance Belge enz.) door île Fransche en Engelsche. en vooral door de Nederlandsche pers aan De Vlaamschc Stem betuigd, is doze belangstelling vauwege onze •broeders uit Finland, die een taalstrijd uit-vechten even scherp als de onze, ons bozonder welkom. Zie onze telegrammen en laatste legerberichten op de derde bladzijde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Amsterdam du 1900 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection