De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

2851 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 07 Fevrier. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cv4bn9z561/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Eerste Jaarganj | IM°. 7 2ionaag v r aoruan îvio» 6 cent DE VLAAMSCHE STEM 4LGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Fen volk zal ni et veraaan! Eendracht maakt mac fat! REDACTIEBUREELi PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. p, Vlaamsche Stem verschijnt t8 Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonnementsprû's tij vooruitbetaling : Voor Holland eu België per jaar / 12.50 — per kwartaal / 3.50 — per maand f 1.25. Vocr Engeland en Frankrijk Frs. 27.50 per jaar — Ers. 7.50 per Warfaal — Frs. 2.75 per maand. Hoofdopsteller s Mr. ALBERIK DESWARTE Opsielraad : CYR1EL BUYSSE — RENÉ DE CLERCQ — Mr. LODEWIJK DOSFEL Mr. JAH EGGEH. - ANDRE DE RIDDER Yoor ABONNEMENTEN wende men zich tôt de Administratie van het blad : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. Yoor AANKONDIGINGEN wende men zieli toi de Firina J. H DE BUSSY, ROKIN 60, AMSTERDAM. ADYEETENÏIES: 25 Cents per regel Korte Inhoud. Il Bla^z^de; Eeae Verklaring — 2>i'. Mr. Fr. vai CaMwelaert. Kleine Kromék. Uit 'het Koning Albert's Boek, Dus sterke Rivier. — René de Clercq, {2e înWcLzij de: Uit het Vaderland. Grens-Kironiek. Onze Belgische Officieren en Solda ten. ïttfc de Kampen. Plus quô Pacifist. (7). — Cyricl Buysse. 3e Bladzijde. De Europeesche Oorlog. Brieven uit Gent. De verdediging tegen Zeppelins. . Telegrammen. Eene verklaring. Een schamel leven, maar we zijn niel dood; en het is noodig dat wij, Vlaamsch< iûannen, de etilte brekeu waarin wij zitti. opge6loten. Zoovele etemmen hebben _w< seclort-vnâ&nrlen inet» meer gehoord: U niet eerwaarde grijze Pastor van te lande, Ver riest; TJ niet Vermeylen, Streiivels, Per' sijn, De Boni, Van de Woêsteyne, D< 1 Clercq, Saibbe, Dosfel, u alleu niet wiei woord ons op zijn tijd verblijdde, ver 6terkte, ook geeselde in onze lamlieid. En kelen onder u 6chrijven oorlogsimpressies Wat een magere troost! De meesten echtei zitten met toegevouwen ziel in absoluut stil zwijgen te wachten op betere da^en. î)at mag zoo niet langer. Wij moeten nu wij van de eerste verbijstering zijn be komen, wederom ons Vlaamsch geluid doer vernemen ; wij moeten, nu wij langzamer hand elkander, over verschillende landen hebben teruggevonden, wederom onder ons het geestelijk verkeer en het samenwerkei herstellen. Laten wij ons niet schijndooc houden, opdat men ons met de doodeu nie' begrave; laten wij niet, door een te pijnlijl zwijgen liet vermoeden doeu oprijzeu, da' wij ons minder diep zouden getroffen ge voelen door het gruwelijk onrecht, dat el ken da.g over ons volk wordt vernieuwd laten wij niet den waan zich doen verbrei den alsof het deemoed was, of naberouv over vrcegere vergissingen, welke on6 ni tôt stil te aanmaanden. Nooit heeft onze driftige strijd voor d< heropleving van onze Vlaamsche volks kracht afbreuk gedaan aan onze aanhanke lijkheid voor het ééne en met de Walen ge meenschappelijke Vaderland. Die de armer bezoekt, dient in lien geheel de mensclihek en beter dan wie alleen verkeert in de mid dens van overvloed en zelfgenoegzaamheid In hefc arme Vlaanderen hebben wij steeds geheel onze natie met onzen arbeid willei verrijken, versterken, verheffen ! En ni mag men weten dat wij 6chreien, omda1 ons lieve volk de Lazarus is geworden on.<ie: de volkeren, omdat een woeste vijand énz< velden heeft becaaid met lijken en ona 6teden met puinen. Wij hebben gestreden levenslang voor he' recht, voor de eer van het Vlaamsche ge deelte van ons land, wij hebben aile krach ten ingespannen, om onze taalgenooten te rug te brengen tôt zelfstandigheid, om ii ben wakker te roepen het gevoel van eigen waarde en van volksfierheid. Wij. wij heb ben in de dagen des vrede6 deze, de hoogsti goederen van een volk, steeds naar hunn< waarde weten te 6chatten, en nu ons Bel gisch volk met ongeschonden blazoen, me onbuigzamen wil en kalme doodsverachting voor eer en recht het martelaarschap heef aanvaard en tôt het uiterste doorstaan wil nu zijn wij trotsch op ons Vaderland en da mag men hooren. Wij hebben onzen Koning steeds hooj geëerd. Wij beminden in Hem den mensch omdat hij de menschen liefhad ; wij eerbie digden in Hem het gezag, omdat zijn ge weten een hooge troon was voor zijn konink lijken wil en hij steeds streefde naar recht vaardigheid en vrede. Maar nu hij zicî opgericht heeft met zijn hooge gestalte, on te getuigen met het zwaard, voor het le vensreoht der kleine volkeren, nu hij ziji man&chappen is vooraangigaan in moed ei aile vorsten in grootmoedigheid, nu wi niet alleen, maa-r aile besehaafde volkerei in bewondering itaan voor zijn hooge per fcoonlijkheid, n is de tijd gekomen on iriechtij; ouzq cude çedeu lu zijne handei te vernieuwen. Als Vredeskoning heeft hij de mooiste kinderen van den vi*ede, weten-schap en kunst, steeds met voorliefde beje-gend; nu moeten kunst en wetenscha-p hem volgen in den strijd, zijn edele persoonlijk-heid beveiligen tegen sluipaanvallen van een gemeeno vijandelijke pers; zij moeten boodschappen aan zijn volk en zijn soldateoi, de lessen van zijn nobel gedragen, en het -, schild bereiden, op welk hij, triomfantelijk eenmaal, tusschen rijen van volkeren, zijn intrede zal houden in de stede der geschie-deni6. Als wij niet spoedig vooraantreden, julien andereu onze plaats innemen. Vreem-den zullen ons met hunne hulde in liefde voorga-au. Dan zouden wij de schuchterheid welke ons te lang zwijgen, uit moeten wee-nen in tranen van narouw ; wij zouden nog 6lechts volgen in verlegen houding. Voormannen van het Vlaamsche woord, wij moeten etrijden voor het behoud van ons land. Wij moeten de wacht houden langs de grenzen van zijn geestelijk en zijn zede-lijk bestaan. Wij mceten op verovering uit-gaan en met de wâpenen van den gee6t het gebied verruimen, dat wij in de wereld der beschaving bezetten. Want ook tegen ons zedelijk tiest-aan is de oorlog \*erklaard; ook tegen ons zedelijk bestaan y/ordt hij gevoerd, in 6trijd met aile recht en met middelen, welke onvoorwaardelijk door elke besehaafde natie moeten worden veixjordeeld, met las-! ter en kwade trouw. De vijand vernielt niet alleen, op onzen bodem, kunstscha-tten van onnoemelijke waarde, eu verarmt op die wijze onze geestelijke levenskracht ; maar ■hij ondergraaft stelselmatig onze nationali-teib langs aile zij den; hij wil den teevoer afsluiten naar het binnenland van het ge-zonde voedsel naar welk de geesten honge-ren en in het buitenland twijfel doen oprijzeu aan onze bestaanbaarheid of althans [ aan de noodzakelijkheid van ons behoud in 5 de toekomst. Een Duitsclie overheersching | is de dood van onze Vlaamsche cultuur, zooals deze 6terven zou onder eike groot-' machtioverheferschixig: Wij kunnen alleen leven en,groeien op den bodem der vrijheid. En \vij moeten toonen aan de volkeren, dat | met België een beschavingskracht zou on-dergaan, ovçr welker verlies de wereld een6 hopeloos zou treuren. Wij moeten de werkelijkheid van ons be- • staau niet alleen tegenover het buitenland bevestigen, wij moeten het geestelijk voort-leven van ons volk helpen verzekeren en in kracht doen toenemen, onder de honderd-duizenden, welke in de naburige landen, in L het hulpvaardige en taalverwante Neder-land vooral, verspreid zijn en tôt welke wij ons ongehinderd kunnen richten. Het *bal- ■ lingschap heeft zijn goed, maar ook zijn ge-va.ren ; het leven op gastvrijheid eveneens. Wanneer in deze dagen het bewustzijn van ■ ons volk vertroebeld moest worden, wanneer de moreele veerkracht verslapt, wan- • neer bij onze volksklas de gelatenheid in lijdzaamheid, de werkloosheid in luiaardij, het hulpverlangen in bedelzucht moet ont-aarden, wanneer de nood ons volk zou heb- ' ben verlaagd en niet geadeld, wanneer een r zedelijke verzakking zou kçmen in de plaats t van het gevoel van de zelfverheffing, dat geheel ons volk in zijn binnenste moet voe-j len ontwa-ken en voor later behouden als vrucht van deze dagen van afschuw eu van . zedelijke grootheid, van rampspoed en van . heldenheerlijkheid tegelijk, dan zal dat ook l onze schuld wezen, omdat wij, van wie het [ volk gewoou is zijn betere ingevingen te ont-vangen:, niet hebben gesproken, maar ge-dwaald îangs eenzame wegen, waar geen . mensch o.u6 zag en niemand heeft gehoord , wat wij binnensmonds hebben gepreveld. L Wij moeten denken aan den dag van morgen, de continuïteit herstellen tusschen ! het verleden, dat in zijn opgaande ontwik-; keling zoo plots werd afgebroken eu de , nieuwe tijden, welke komen zullen. De nieu-we dag is nog niet aangebroken. Maar wij moeten ons aangorden bij nacht, wij moeten ons nu reeds bevragen over den weg, want de 6ckemering zal geruischloos intreden en mag ons niet in onzen elaap verrassen. Wie bergtochten wil maken moet den dag voor zijn. Hij gaat de zon tegemoet- of hij komt te laat. En hoog zijn onze idea-len... Iîet ont^reekt ons niet aan arbeid; laat het ons ook niet aan moed ontbreken. Ge-wis aan ruimte hebben wij mangel. De ruimte, welke wij het meest noodig hebben voor het ontvouwen onzer geestelijke krach-ten, dat is het eigen, onafhankelijke lands-gebied, waar wij gewoon waren te vergade-ren, te 6preken en te handelen in voile vrijheid en méesterschap, het land waar de to-r rens staau van onze voorvaderen en de voet-6tukken van ons eigen werk, het land waar . wij zullen opbouwen, na dezen oorlog, niet - zooak de Duitschers, een log gevaarte van . 6teen aan den volkerenslag, maar een immei . hooger opklimmenden feestbouw van leven-i de kun6t, en wetenschap, die getuigenis zal \ afleggen van de onverzwakte en onbedor-. ven scheppingskracht van het vernieuwde i Vlaanderen en het nieuwe België! i Mannen van* het .Vlaamsche woord, terug j aan den arbeid met zuiver gcweten, fri6-i sche kracht î ' FBANS VAN CÀUWELAEKT. I Kleine Kroniek. Noorsche sympathie voor België. De bekende Noorsche minister van stac Konow heeft op 30 Januari j.l. voor h den en genoodigden van de Siudcntenve, eemging te Christiania een merkwaardig rede gehouden, die grooten opgang heel gemaakt in de Skandinavische landen, ov« het onderwerp: „Noorwegen's positie a neutrale Staat". Met nadruk kwam Konow op voor h< recht der neutrale staten, om duidelijk e sclierp hun meening te zeggen over de oo, logsgebeurtenissen. ,,Het gaat niet aan, zeide hij, ,,de vrije gedachtenuiting aâ banden te leggen en te verhinderen dat c feiten worden bekend gemaakt, in het licl gesteld en beoordeeld, zelf6 indien dit ko bijdragen in meer of minder mate tôt h< vermen van een internationale opinie, d. de een of de andere der oorlogvoerenc machten zou kunnen 6chaden. Mijn indruk is dat dit aan band legge bij ons ten deele het geval is geweest. Va invloedrijke zijde heeft men gepoogd, vo< een deel door scherpe opmerkingen te nu ken, te verhinderen dat zekere feiten we: don naar voren gebracht en in het licht g< 6teld, o.a. de.publicatie van de verslage der Belgisclie onderzoekscommissie. H< komt mij voor, dat over het algemeen i zwak gereageerd is tegen pogingen va zulken aard. Wel hebben wij in ons iets va de verontwaardiging gevoeld die brandde i de zielen van den duizenden in de dagej dat de opperste verantwoordelijke politiel vertegenwoordiger van het Duitscne Rij| de verklaring aflegde, dat na rijp overft en in het voile bewustzijn dat in 6trijd nu het Volkenrecht werd gehandeld, de Belg sche neutraliteit geschonden werd. Niet te voile kwam echter deze verontwaardigir tôt uiting in ons openbaar leven ; ook w: dit niet het geval, toen ons diepste» gevo in opstand kwam bij de gruwelen gepleeg in Belgische en Fransche dorpen, bij de ve woesting van Leuven en Reims, bij het i massa fueilleeren van gijzelaars eu het we pen van bommen zonder voorafgaandelijli waarschuwing en ten deele over niet ve: sterkte plaateen. De ophelderingen, ui vluchten en verontschuldigingen ginge zachtjes door onze neutrale zielen ofschoc er aanleiding genoeg bestond, om op ste: kere wijze dan is geschied, een gerechtvaa digd protest te doen weerklinken en c feiten niet te laten bedekken die door v< len waren geconstateerd." Bij deze woorden werd de Minister, melc het blad Tidcns Ttgn dat een verslag va de vergadering behelst, door luide bijval betuigingen onderbroken. Van de gelegenheid tôt débat maaki zekere dr. Wallem gebruik. Als een. b wijs, hoe gevaarlijke de geheimzinnighei der diplomatie voor een volk is, haalde de: het voorbeeld van België aan. In de gehe me afspraak van dit land met Engelan kon, zeide hij, Duitschlarid een geschil voorwendsel zoeken om België aan te vallei Deze woorden gaven Minister Konow i zijn repliek aanleiding om te zeggen, ,,d; de afspraak van België met Engeland ni-te beschouwen was als een soort verbon om de Belgische neutraliteit t© schendei Het was een afsprauk geweest voor het g val dat de Belgische neutralitiet aan de ai dere zijde geschonden werd." Vele bekende Noren, o.a. een aantal 1 den van het Storting, woonden deze verg. dering vari de Stud'entenvereeniging bij. • Cevceisontwihkeling bij de kinderen. Mevrouw E. Swagemakers, directrice v'i het Teliuis voor Belgische kinderen, Van. Bre straat 68 te Amsterdam, deolt ons een bri mede, haar gexonden door Ds. G. Amman predikant te Monthal bij Brugg (Canton Aa gau in Zwitserland), ihaar ter gelegenheid xx Kerstrais geschreren. Schrijver hier va n ove hnndigdo haar daardoor eene ko ni van < frank, benevens 35 kleine ge:;cbenken. aan^ boden aan do kinderen van Belgi.-che vlucht lingeii; door 100 kinderen van zijne gemeent waarvan de meesten zelve zeer nnlpbehoeve] ziin. Al deze kinderen hadden van hun eig< Kerstge:-:chenken afgezien, om een bewijs xi svmpathie aan de Belgische kinderen te kunn« geven. Nooit werd. zooals in dezen oorlog, het geve van medelijden in nood en ongeluk ontwikke zelfs bij de jeugd. Belangrijk Nieuws. Volksvertegenwoordiger Fr. van Cauv laeH, heeft in antwoord der stappen do hem aangewend, van den minister V2 Zeewezen, Posterijen en Telegrafen aanze ging ontvangen dat onderhandelingen gaa de zijn met het département van financé ten einde de bezitters van postcheck rekeiii gen in de gelegenheid te stellen hunne tit* geheel of gedeeltelijk in klinkende mui om te zetten. Wij mogen dus de hoop koesteren eerlat eene oplossing^ tôt stand te zien komen d vele onzer uitgo\7ekeneû badgeupoten , e ta zal komen. Koninklijke Dank. De Consul-Gener'aal van België te Am-sterdam deelt ons mede, dat hij, naar aan-leiding van het Régi s ter dat te zijner Kan-"" selarij was neergelegd op het Naamfeest van e 7j. M. Albert, Koning der Belgen, heden ^ het volgendo schrijven ontving: jr ce 3 février 1915 Secrétariat du .Roi <fc de la Reine Monsier le Consul-Général, f ,,La gracieuse démarche que les Belges ,,réugiés a Amsterdam ont faite au Con-,,sulat Général pour témoigner de leurs sen-11 ,,timents d'attachement au Roi, a touché ^ ,,Sa Majesté. n ,,Le Souverain vous prie d'être, auprès ^ ,,de Ses chers compatriotes, l'interprète de e Ses sentiments reconnaissants."' e ,,Recevez, Monsieur le Consul-Général, ,,l'assurance de ma considération tres dis-n tinguée;5- u Lô Seci-étaire ,r (s) J. Ingenbleek L_ A Monsieur VAN DER AA •.* Consul Général de Belgique Amsterdam. n We vertalen in het Vlaamsch : e 3 Februari 1945. n Mijnheer de Consul Generaal, n De vriendelijke stappen die de in Am-n sterdam uitgewekene Belgen op het Consu-laat-Generaal hebben aangewend om humé e gevoelens van verkleefdheid voor den c, Koning te betuigen, hebben Zijne Majes-g teit getroffen. ;t De Vorst verzoekt u bij zijne beminde i- landgenooten den tolk van zijne dankbare n gevoelens te willen zijn. g Gelieve, Mijnheer de Consul generaal, de i'. verzekering ,van onze hoogachting te sau-ïl vaarden. d De secret aria (gt) Ingenbleek n Aan deu Weled Heer VAN DER AA f- Consul generaal van België :o Amsterdam. t- " ^ u Dolken in Duitsche sokken. n De ..Matin" weet te vertellen, dat nip* in .. een JTransch fort, waar veel Duitsche krijgs-[._ gevangenen zijn, eon gj-oote hoe veel lie id iu ;e sokken verborgen dolken heeft ontdekt. Die sokken warc-n den krijgsgevangeneu toegezon-den door het Roode Ivruis van Duitschland. via Amerika. De consul der Vereenigde Staten. Lt die op het oogenblik der ontdekkiug tegen-il woordig was, was verontwaardigd over dit s- procédé. Wij zouden, leergierig -ils wij zijn, aan het ^ Roode Kruis in Duitscldand willen vragen, sinds wanneer dolken tôt de attributen van den verplegingsdienst behooren, en den Ihiit-schen krijgsgevangenen. of zij makkelijkeï :.e loopen met. dolken in hun schoeisel. i- d Het zonderlings der namen. i. Wij ontvingen op onze rcdactie de nummers n van het Bel-qischc Staatsbïad dezer laatstc ^ maanden. In stille beroering lazen we dat blad. eens een bestuuriijke, officieel drooge. i aankondigingscourant ; nu een levend, gescliicd-kundig document van onze beroerde tijden vermelding van benoemingeu in de Leopoldsord( 2" voor heldendaden, aanstelling van hulpoffi-i- cieren, bekendmaking van de commissie. inge steld om het schenden der regelen van hei s, volkerenrecht te onderzoeken, verslag over hel t. ,,Te Deum" in Le Havre gezongen ter gelegen heid van het Feest van den Koning.... In di1 verslag komt eene zonderlinge bijeeukomst var namen voor. Het ,,Te Deum" werd gezonger in de kerk van tSftintc-Adresse, door deu Eorw Kanunnik Van B a 11 e 1, bijgestaan door der Eerw. Pastoor Mars. Wat een fransch veel n beteekenende namen voor de omstandigheden n, Voor de liefhebbers van het mystorieuze. T" In een curieuse brochure: Prophecics anc ltt Omens of the great War door R a 1 p li S li i r © y (Editor of the occult Review, W. Ridei & Son, Londen) lezen wij tusschen verschei e" deno vermelde voorteekens van den grootei oorlog. dat op-22 Juli 1.1. de beroemde Klokk< ^ Roeland van het Belfort te Gent, welk ge durende veiviogen eenwen het symbool wa: n van de Vlaamsche vrijheden, brak gedurend( n het klokkenspel. Dit ^erd, zegt de schrijvei 'n van het boekje, destijds als een schrikkelijk« . voorspelling van ongeluk aangezien. Gemakke j* lijk is het achteraf zoo'n verklaring te maken Vervoer van België naar Nederland. ïjet vervoer naar Nederland kan alleer plaats hebben over Visé en Essen. De zen re dingen kunnen met rechtstrecks voor be jr stemming opgemaakten internationaler n vrachtbrief naar stations in Nederland wor y- den overgenomen De vracht moet door dei i- afzender tôt Essen resp. tôt Visé-grens zijr in betaald. De vracht voor het Nederland' n- sche parcours is steeds ten last© van den ge la adresseerde. it Vrachtbrieven inet het voorschrift ,,franc< tôt bestomming" of ,,franco vracht en rech ig t«n" mogen niei worden wtngenomen. i® Belang bij de levering mag in den vracht t& brief niet zijn aangegeven. Voorschotjtea ©i vï^mlwurscmçntoii ziin niet tocselateun lit tet Koning Albert's M. De epische zang welken België in deze tijden geschreven . heeft, zal gedurende eeuwen zijn nagalm doen weerklinken. Even-als de drie honderd Spartanen, het kleine Belgische leger gedurende drie maanden (reeds zes nu, Red.) het hoofd biedende aan den Germaanschen kolos Leman-(Leonidas) de Thermopylen van Luik-Leuven, verbrand zooals Troja het heldenlied van Koning Albert door zijne trouwe ridders omringd, welke legendarische grootschheid hebben . deze figuren reeds verworven, alvorens de geschiedenis hen heelemaal uitgeteekend heeft! De heldhaftigheid van dat volk dat zonder één klackt, zich heelemaal opgeofferd heeft om zijne eer te redden, is als een donderslag losgedreund op een oogenblik cî.at de Duitsche geest van overwinning zijne voorstelling van een real-politiek, met lompheic* op kracht en eigenbelang gesteund, over de wereld deed heerschen. Het is eene vrijmakerij van het verdrukto idealisme in Eiïjopa geweest. En dat het teeken door een kleine natie werdgegeven, scheen een mirakel te ziin. Men noemt mirakel 11 m plotselinge ver-schijning van eene verboi£ waarheid. Het is het onverwachte gevaar het meest de individuen en de volkeren ddfet kennen. Hoeveel ontdekkingen heeft dev ^ oorlog ons niet doen maken tusschen diegèfîen die ons omringen? Ja zelfs tusschen diegvmen die ons het dichtst nabij staan. Wat heldétP^ harteu en wat wilde beesten! Het is eene diepe ziel die zich openbaart, geen nieuwe ziel., Op dit vreeselijke uur, heeft België onver-wachts den verborgen genius van zijn ras te voorschijn zien komen. De waarde die het gedurende deze laatste maanden getoond heeft, vervult met bewondering: maar het moet geen venvondering baren bij dengene die door de geschiedenis heen, in den loop der tijden het rijke bloed voelt stroomen van dit volk — klein in getal en oppervlakte, maar een der grootste van Europa door de levenskracht van zijn over-volle stroomen. — De heldhaftigheid der Belgen van heden is dezelfde als die der Vlamingen voor Kortrijk. De mannen van dit land hebben nooit geaarzeld hunne mach-tige geburen, Koningen van Frankrijk of van Spanje, aan te durven — dan eens hel-den, dan eens slachtoffcrs, Van Artevelde en Egmond. Deze bodem, welke door het bloed van millioenen strijders werd gedrenkt, is de vruchtbaarste van Europa voor de geestesoogsten. De hedendaagsche schilder-kunst ontstond op zijn bodem, van daaruit was het dat de school der gebroeders Van Eyck haar stralen over de wereld uitzond in den tijd der Wedergeboorte. Daar ontstond de kunst der moderne mnziek, deze poly-fonie die gedurende bijna twee eeuwen over Frankrijk, Duitschland en Italie zong. Het is van daar dat die prachtige poëtische bloei van heden ontlook, en de twee schrijvers die tegen woordig met den meesten glans de Fransche letteren in de wereld vertegen-woordigen, zijn zonen van België. Het is het volk dat het meest geleden heeft, en het dapperst, het meest opgewekt, het martelaarschap van Filips II en van Keizer Wilhelra gedragen heeft, en het is het volk van Rabens, het volk der kermissen en van Tyl Ulenspiegel. Wie het verbazende epos kentdoor Charles de Coster hernomen eu gezongen, de Rcld-liaftige, vroolijkô en glorievollc. avonturen van Ulenspiegel en van Lamine Goedzàk, die twee keerlen van Vlaanderen, waardig naast den onsterfelijken Don Quichotte en zijn Sancho Pança te gaan, wie dezen on-tembaren geest aan het werk gezien heeft, ruw en guitig van nature, opstandig, spot-tend met aile machten, al de beproeviugen doormakend en er steeds opgewekt en lâchend uitkomend, die kent ook het lot van het volk, dat Ulenspiegel het licht gaf, en hij ziet zonder vreès, zelfs in de somberste uren den dageraad van tookomende dagen van rijkdom en volksvrsugde. België kan overrompeld worden. Het Belgische volk zal nooit overwonnen en onderworpen zijn. Het kan niet sterven. Op het einde van liet verhaal van T}d Ulenspiegel, als men hem dood waant en men gaat hem begraven, wordt hij wakker en zegt; JBegraaft men Ulenspiegel, den geest; Nelt het hart van moeder Vlaanderen? Slapen, ja,, maar sterven, nooit! Ko m, Ncle! En hij ging met haar weg zingend zijn zesde lied, Maar niemand weet waar hij zijn laatste zong, ROMAIN ROLLAND. Bevoegde geschiedschrijvers, mannen van inzicht en nadenken, zullen zich neerzetten, over een ruimen tijd, in dekijlme atmosfeer welke een lange afstand aanbrengt, om op nieuw voor ouden en jongen, liet begin van dezen vreeselijken, verwoestenden oorlog vast te stellen. Dan zal de geschiedenis van Belgie's standvastigheid voor zijn verplicht woord van eer, en zijn onwrikbaar weder-stand tegen een kwaad van hooger hand — een wederstand onderhouden met een onover-winnelijken moed tegenover eene deernis-looze en overweldigende macht — eens een der gulden bladzijden van de wereld-geschiedenis worden. En het is goed dat op dit oogenblik, zooals in dit boek. de huidige getuigenissen gegeven worden van den ver-edelenden trouw, ten einde een grootsche daad te waardeeren welke een kracktiger verzet betuigt dan die van de Thermopylen of van Sempach en welke onwrikbaar en vlekkeloos nog voortduurt. God waarborgt aan deze mannen envrouwen en aan hunne nog niet geboren kinderen, de genade en de kracht om voor het gemeene best de vruchten bijeen te gaderen van deze toewijding aan de zaak van goeden trouw, en de verknochtheid aan al wat het leven waardiger maakt, alsook aan ons christelijk erfdeel. De aar ts bisscho p van Canterbury Ieder man der wetenschap die niet een Teuton is, (en ik hoop dat velen die van' Germaansch ras zijn, mijne gedachten zullen deelen) betreuren de ongeloofelijke, indien zij niet werkelijk ware, barbaarschheid, waarmede België behandeld is geworden. Wij hadden gehoopt dat de overal verspreide wetenschap, zoo wel de zuivere als de toe-gepaste het voor iedere natie onmogelijk zou gemaakt hebben tôt de barbarij terug te keeren, en te vernielen wat zoo veel eeuwen gevraagd heeft om tôt stand te komen. De .wetenschappelijke werken der Belgen hebben a'istijet de hoogste plaats bekleed om maar twee - yporbeelden .je jiemen ^ i j n eigen vak, de naam van Stas, in de zuivere /" wetenschap, en die van Solvay, in de toe-gepaste, zijn voorzeker de meest beroemde in hun eigen kring van kennis, welke ooit de wereld heeft gekend. Wij kuunen niets anders doen dan aan de Belgen onze hartelijke sympatie betuigen, en hun in den persoon van hun Vorst verzekeren, dat wij geene inspanning zullen sparen, ten aile tijde, om België te helpen tusschen de natiën de plaats te herwinnen, welk het met zoo veel eer in het- verleden bekleed heeft. P]en volledig herstel van al hetgeen het verloren heeft zal niet moge-lijk zijn ; maar veel kan en zal zonder twijfel gedaan worden, ten einde het te be-loven om alleen en zonder hulp, gedurende eenigen tijd met gevolg, den inval der bar-baarsche horden teruggeworpen te hebben, en de volkeren van Europa in staat gesteld, het een na het andere, de intochten te ver- ^ * werpen van diegenen, die hen zoudeïi wn-' • J-len onderwerpen, in een teruggang der Letteren, der Wetenschap en der Kunst. Sir WILLIAM RAMSAY, (Nobelprijs voor de scheikunde). Ois Me Rivier. Wij roemen de grootsche Maas, Wij prijzen de breede Schelde ; Zij stroomden voor ons te veldo Voor Luik en 't Land van Waes. Water is week, hel a as. Ons laatste rivier is klein, Met den wondereii naam van IJzer. Daar mag de Duitsche keizer Wel denken om den Rijn. Of die zoo sterk zal zijn? RENÉ DE CLERCQ. In 7 vervolg zal ,,Dz Vlaamsche Stem" elken Zondagmorgcn; een onuitgegeven- ge-dieht van René de Glercq afdrukken. Zeer dringencfe oproep. Bij deze wordt er mat foizandere klem en nadruk gevraagd dat aile leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond bij groep België aangesloten, maar in de huidige omstandigheden in Nederland verblijvende, met den grootst mogelijken sptred en met aile noodige bizonderheden op het adres van ons bfôd zouden eturen naast naam en voornaam hun huidig verblijf met nauwgezette opgaaf van straat en numrner. (Vrîendelijk verzoek aan andere dagbladen dezen oproep over te nemen). Zie onze telegrammen en laatste legerberichten op de derde feladzijd®.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Amsterdam du 1900 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes