De Vlaamsche wachter

780 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mai. De Vlaamsche wachter. Accès à 25 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/930ns0mp6t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Den Vaderlant qhetrouwe Blijf ick tot inden DOOT Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden hetrecht en hetonrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moetgewrolcen, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! Kardinaal Mercier. JONG-VLAMINGEN EN UNIONISTEN Zoo heeten de twee groote partijen van den Raad van Vlaanderen. Groot zijn die partijen we! niet, want heel de zaak is maar klein, doch het zijn dan toch twee partijen. De Jong-Vlamingen willen een « héél zelfstandig Vlaanderen »; dus een staat die geheel op zichzelf staat, gelijk b. v. Holland en vroeger België. D? Unionisten willen een Belgisch staatsverbarid, tusschen Vlaanderen en Wallonie. En nu is 't er ruzie in 't huishouden. Zooveel te beter. in Brussel is op Zaterdag 4 Mei, een Jong-Vlaamsch Congres begonnen. Daar heeft de bekende A. Brys een redevoe-ring uitgebriescht, om het ding open te doen. Vlaamsch Nieuws van 5 Mei deelt ons dezelve mee. Maar... over het verder verloop van dat Congres, haast niets ineer. Dat is eigenaardig ! Nu, die redevoering was dan ook zoo buiten-sporig, dat er nog moeilijk iets verders te zeggen viel. Wij stippen eruit aan : « Daarom ook twijfelen er de Vlamingen geen oogenblik » aan dat Duitschland gewapenderhand desnoods zal bij-» springen om ons te redden zooals het deed en nog doet met » de randstaten van Rusland. Daarvoor hebben wij het eere-» woord van Duitschland ons gegeven door den Rijkskanse-» lier aan de afgevaardigden van den Raad van Vlaanderen» Welnu, is het wonder dat er zelfs activisten zijn, die na zulke woorden, de zaal verlaten ? Duitschland dat zou vech-ten enkel voor de vrijheid der randstaten ? ! Duitschland dat zijn eerewoord geeît ? ! We gelooven nog eerder dat de Muzeimannen voorstanders zijn van het celibaat ! Hoe de ruzie zal eindigen weten we niet. Een schrijver in VI. N. van 9 Mei, is er niets over gesticht.We drukken over : « De gebeurtenissen in de Oekranija, een even jonge zelf-» standige staat als Vlaanderen, hebben aangetoond dat die » meeningsverschillen waar ze van principieelen aard zijn en » in botsing komen met de belangen van degenen, die den » zelfstandigen staat in het leven hebben geroepen, nu juist » niet als wenschelijk moeten worden aangeprezen. » Voelt ge de vingerwijzing, waarde lezer ? Ten slotte echter kan dat geharrewar ons weinig schelen, en blijven we glimlachend toeschouwer, in de overtuiging, dat noch de Jong-Vlamingen, noch de Unionisten zullen te beslissen hebben hoe België en Vlaanderen zullen heringe-richt worden, wijl we die taak beschouwen als voorbehouden voor hen die geen verraad pleegden. Leve het ééne, onafhankelijke België ! HOLLAND EN WIJ. De bedoeling is niet om iets onaangenaams te zeggen aan het adres onzer noorderburen. Dat zou niet overeenkomen met de dankbaarhcid die wij hun in den laatsten tijd verschuldigd zijn. De wijze toch, waarop zij onze duizenden vluchtelingen hebben onthaald, in de tragieke Octoberdagen van 14 en daarna, zal een schitterend roemblad blijven in hunne geschiedenis, En nu mogen sommigen al beweren, dat de Hol-landsche regeering met aanstonds op de hoogte geweest is harer taak, daartegenover staat, dat duizende hollandsche onderdanen crboven waren, en al zouden ze hetzelfde ook voor Duitschers gedaan hebben, als die in hetzelfde geval geweest waren als wij, feitelijk hebben ze het nu toch voor ons gedaan Tegenover onze stam- en taalbroeders van het noorden willen we dus gaarne bekennen, dat wij nog de schuldenaars hunner hefdadigheid blijven. Maar we willen het hebben tegen de activisten. De mannen van « Vlaanderen-zelfstandig » zijn het nog lang niet eens over die « zelfstandigheid. » Sommigen zien geen ander heil voor hun staatje Vlaanderen, dan eene aansluiting bij Holland. En alsof die aan-sluiting alleen van Hollands goeden wil afhing — men moet met twee zijn om te trouwen — beginnen ze Holland het hof te maken. Daarmee gaat dan gepaard een hatelijk maken van Engeland en Frankrijk, waar-voor de geschiedenis al zijn bewijzen moet uitschudden Welnu, geschiedenis voor geschiedenis, en dan blijkt dat Noord-Nederland nooit iets anders gezochl heeft dan de zuidelijke provincién economisch of anders-zinds... den nek om te draaien. Slechts enkele feiten. Rond i56o bereikte Antwerpen het toppunt van welvaart en bloei.Wat Guicciardini, Scribanius, Gresham en anderen daarover schrijven, grenst aan het ongelooflijke. De Engelsche handel met Antwerpen be-droeg 20 miljoen kronen, de algeheele handelsomzet, zonder den effekten handel, mcer dan 3 miljard. Soms lagen 25oo schepen op éénmaal op de Schelde, zoodat eenige wel drie weken op lossmg moesten wachten. De dagelijksche beweging was 5oo vaartuigen. Een enkele vloed bracht er eens 400. Rekent men den gemiddelden mhoud per schip op 40 tôt 5o ton, dan komt men voor ongeveer 90 000 schepen per jaar tôt een tonnage van 4 miljoen ton. In Antwerpen deed men meer zaken op één maand dan b. v. in Venetié op een heel jaar. (*) In 1648, bij den vrede van Munster, eischt en verkrijgt Holland de sluiting van Schelde, Sas en Zwin. Dat was de dood voor onzen handel en onze welvaart, en dat duurde bijna twee eeuweu. In zijn onsterfelijk werk « Mare liberum » eischte de Hollander Grotius, tegenover Spanje, het recht der « vrije zee » voor zijn vaderland en dat vaderland legde zondér blikken of blozen aan de zuidelijke « stam en taalbroeders den worgstrop om den nek. Om het euvel te verhelpen werd in 1722 de Compagnie van Oostende gesticht want de Belgische geest van durf en initiatief het zich niet gaarne onderkrijgen. De hoop herleefde In Antwerpen werd een plech-tige mis opgedragen Carolus luidde. Er moesten 6000 acties van 1000 gulden afgezet worden. Op mmder dan twee uur was de helft aan den man gebracht 't Ware de redding geweest, maar... Holland reclameerde In 1727 werd de Compagnie voor zeven jaar geschorst en in 1732 voor goed opgcheven, of als men wil, door Spanje verruild tegen de Pragma-tieke sanctie. Na den vrede van Ryswyck, in 1697 had Oostenrijk hier de Indische Compagnie ingtsteld, maar Holland nam dadelijk zulke geweldige tegen maatregelen.dat de onderneming spoedig te gronde gmg. Als staaltje van den geestestoestand diene vermeld, dat de Hollandsche gouverneur 6-^ ' TWEEDE JAARGANG MEI 1918 N'7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche wachter appartenant à la catégorie Clandestiene pers, parue à S.l. du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes