De volksgazet

1654 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 16 Decembre. De volksgazet. Accès à 12 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g15t72888m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I1ÂAHBAG 16 DECEmBER 1918 3ISSDA8 17 DEOEfllBER 1918 10 osntisiii'1 feet nammer Beheer eu opstelraad : VOOS ANTWERPEN IARO.M JÛDSTENSSTR., 2. Tel. 4391 VOOR BRUS3EL ZAVSLSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET DA GBLAD DUR WEBKLIEDEN-PARTIJ EE8STE JUK1K S' 137 (Voortzetting jaargang 1914) abohnemçhtspruss Drie maanden. . fr. Zes maanden . . » Een jaar. ...» Voor aankondigingen prijzeD volgens tarief Eerstdaags spreekt Camiel HUYSMANS te ANTWERPEN De aanstaaflde werking der laternatlonale S/V TT VlJa Wij hebben Camiel Huysmans geinter vieweerd over den toestand en d'e plan nen van de Internationale. Zieliier wat onze partijgenoot ans ver klaarde : Het Uitvoerend Comité van het Inter nationaal Socialistisch Bureau v-ergaderd< vocir ©eniige dagen. U weet dat de le den van dit Comité zijn — drie Beîgische ministers — de mi ,nister van Justicie VanderveLde, de mi nister_ van Openbare Werken Anseele de minister van State Louis Bertrand. De secretaris heeft het Comité de in gekomen brieven en telegrammen voor gelegd, die allen aandringen voor df bijeenroeping van een internationaal oon gres. Besloten werd een aktie te begin nen in drie bedrijven. , Eerstens, de bijzonderste partijen raad plegen over de wenschelii jkheid van eer voorafgaande vergadering van het Inter' ■ nationaal Socialistisch Bureau. Tweedens, indien de antwcorden de waairborg leveren, dat aile partijen zul len komen, een zitting van het ganschê Bureau (d. w. z. drie afgevaardigder van elke aangesloten afdeeling) samen-roepen te Genève of te Lausanne ir Zwitserland. Op deze vergadering, die in Januar zou piaats hebben, de organisatie var een algemeen Congres bespreken, alsool versîag uitbrengen over de aktie vain he Uitvoerend Comité gedurende den oorlog Derdens, indien het Bureau besluit toi byeenroeping van een Congres, dit Congres organiseeren in de maand Februan of Maart. Deze proceduur werd vooral gekozen omdat zij zich aanpast a an d'en toestand De officieele diplomaten vergaderen il [ Januari te Versailles om de « préliminai-' te », d. i. de voorafgaande punten var den vrede vast te leggen. Dit wil zeggen, dat men te Versailles, de 14 Wilson's-punten zal omschrijven ; maar zonder ir bijzoaiderheden te treden. Eigenlijk lig-gen deze voorafgaande punten reeds vast door de aaimeming van het Wilson-program. De zittingen zullen dus nie! lang duren. Het moeilijke komt later. Er dit moeilijke is het uitwerken van de détails. Dit uitwerken zal dus verzonder worden naar bijzondere commissies wier arbeid veel langer zal duren. Het is juist deze laatste arbeid die van bijzon-der belang is voor de arbeiders. Laat me U een voorbeeld geven. Het schijnt aan-genomen, als door de Beîgische regee-ri,ng (zie de verklairing van mmistei Delacroix in den Senaat zal worden voorgesteld dat de arbeidsvoor-waarden internationaal zullen worden ge-regeld, omdat men voorkomen 'en ver-hinderen wil dat landen met lagen loon-standaard als oneerlijke mededingers op de wereidmarkt zouden optreden. De groote vraag is niet zulike regeling vaag l te formuleeren. Over princiepen zal men ; het gauw eens zâjn. Het moeilijke zal I wezen een algemeenen regel uit te wer- wvi m&viuuuuiiuiv - ken. En, in dezen arbeid kunnen de afge- - vaardigden der arbeidersklasse van groot nut zijn. Op de zitting van het Internationaal Bureau zal nogmaals worden bevestigd - wat de arbeiders steeds hebben ver-: klaard : wij zij.n voors.tanders van een duurzamen vrede; wij zijn gekant tegen ; aile geweidige armexatie van vxeemd - grondgebied. Op het Congres zelf zal deze stelling , nader kunnen uitgewerkt wojrden, na aanhooren vain de verschillende delega- • des, sprekende in naam van hun arbei- ■ dersklasse. Het intéressante in den toestand, ge-schapen door den oorlog, is, dat de af- ■ gevaardiigden der arbeiders feitelijk op beide Congressen zullen fungeeren. Op ■ het officieel menschenoongres. Op het i zudver arbeiderscongres. Socialisten zuillen te Versailles spreken in naam van Duitschland, in naam van : Duitsch-Oostenrijk, in naam van Honga- • ri je, in naam van Bulgarije, in naam van Polen, in naam van Bohemen. Vandervelde treedt op als een der Bel- ■ gische afgevaardigden, — Clynes als. een . der Britsche gevolmachtigde, — Bissoliati als dien voor Italië. Dezelfde mannen — ! of hun plaatsvervangers, — zullen piaats i nemen op het Congres der Arbeiders in : Zwitserland. De delegatie der arbeiders van de Ver-: eenigde Staten (American Fédération of Labor) is reeds uit New-York vertrok-ken, om de actie van président Wilson iin Europa te steunen. Want Wilson komt naar Parijs, niet om een tàjdelijken vrede te sluiten, maar om de duurzaam-, heid van den vredte te bewerken. Hij t ook, hij wil dat de XXe eeuw weze de eemv van demcxkratie en vol/ksbond. Wilson rekent op de moreele kracht der arbeiders, zooals de arbeiders reke- • nen op den wezanlijken machtsinvloed i der Amerikaaaische republiek. Viindt U niet dat we zonderfinge nieu-; we tiijden beleven? — We stelden Huysmans een laatste vraag. Wat denkt U over de lastercam-pagne tegen u? — Huysmans lachte en zei « Wie ge-en laster kan verdxaigen, moet niet als sociaMst optreden. Wie zich in ; ooriogstijd verwondert over troebele intrigues of gekke 1 iclitgeloovigheiid heeft nooit he± boek der geschiedenis openge-slaan.Toen ik in Brussel rondwandelde, las ik i.n de bladen dat ik in Engeiand was opgesloten. Toen ik in Stockholm bij den franschen gezant met den minister der munities dEneerdie, las ik dat ik aan Duitschliand was verpacht. En juist op het oogenblik toen ik door zekere Bel-gen uitgemaakt werd voor een handlan-ger van het activisme, tellegrafeerde mij de Beîgische regeering om hulde te bren-gen aan mijn welbekende gevoelens. — En Huysmans nain afscheid, ian goed humeur. Buitenlandsche kronijk De afscimfting van den Wanneer de Engelaohe Minister Wus ton Liiurcliill voor enkeleu tijci ia eej kieîvergadering luededeoiue, dat Engeîan-op de vreuesconferentie de a!scha£linf van den miinairen dienstplicht zou ver uedigen, dan is de inhoud dezer mede doeiing nu oîçi^ieel bevestigd geworiien. i>eze poLtieiC maaii dael"uit van Wil sons vreuesprogram. De toetrecung van de Engelselie lie gearing tôt deze poiitiek Kan niet 01 zich zelve staan ; maar wel dat de En fcekche regeering de spreelctrompet is vai de geailieerde îmeeringen. t i-igt in don loop der dingen, dait d( oniangs gehouaen confercniie aer gealli eerde rcgeeringen te Londea, raitsgaders Ù6 andere vrodcsprobl°œen, een akKoorc omtrcnt deze quaestie geirotien heeit. Er zou dus tns&chea de geailieerde re-goering«u eenerzijds en tasschen presi -dsiit Wilson andarzijds volledige over • ee sten-'iniuir b^taan nopens den militai-ren uei^plknt : DEZE MOET VEit-OlvTjjVV ie het doel wil, moet ook de voor-waarden tôt dit ûoel aanvaarden. E^.e voorvvaarden zijn van ondersehei flen en racesl nHoonloopenden aard 5 het zi,tn vocrwaarûen van politieken '..oo'we] als van econoirnschon aard. Een der cersle en voornaamste voorvvaarden racet zijn, dat aile ,.revanche -Moe. bij het sluibu van den oorlog ver-ffl-dea wordt. Dit résultat besluit in zich, dat aile volken, zoo groote als kleiae over hun-ne volledige politieke oiiafliaa'xeljjkhold en hunne cultureele aetfstandigheid be -schikken ; m.w. dat het impérialisme en de annexionistisehe poiitiek :een mede-zeggensehap op de vredesconferentie hebben.Het volkenrecht op basis van het eelf-beflchi'ldcmgsrecht der Volken moet de ^ le'ddraad zijn van het vredesstatnut-f De afschaffing van den militairen ° dienstplicht zou slechts neerkomen op een karikatuur van wat men verstaat door ,, Volken vrede", wanneer op de eene of andere manier de staatkundige integrlteit , van een of meer volken zou verkrach' worden door aninexatie van groote of j , lcleine stukken grondgebied. Geen voile zal noch Kan berusten in t zulkeii toestand, en met of zonder af - 1 schaîfing van den militairen dien&tplicht . . zouden door deze annexatiepotitioK nieu- . . we confficten opi'ijzen, die onvermijdelijk j . moeten uitloopen op gewapende botsingen j t van volk tegen volk, van groepen vol- : ken tegen groepen volken. ; De afschaffing van dan milita'1 ren . dienstplicht vereischt dus in eerste piaats een reohtvaardige, logische en doelmati-, ge regeling der staatkundigo positie van aile volken. Trouwens zoo wil het président Wil- 1 son. Tôt dusver hebben ae geailieerde regeeringen zich nog n^st zoo onvoor -. waardeiijn en zoo bepaald uitgesproken omti'cnt deze hooldwaarde als de Engel- < sche regeering komt te doen omirent de ' afschaffing van den militairen dienstplicht j Eveil belangrijk voor dit doel zijn de , economi&che aangeîQgenheden der volken. De staatkundige integriteit zou een fie 1 tie zijn, wanneer een bepaald yolk de : gelegenheid niet zou hebben zich econo-misch vrij en ongedwongen te kunnen ontjwikkelen. Het zou die vrijjheid zijn, gedragen door den hongersnood Elk volk moet économisé h los etaan van aile beperken.de maatregelen van bui-tén af.Het moet zijn reciitmat'ia deel hsb-ben in de grondsto?fen ; hij moet zijn piaats hebben op de wereidmarkt om zijn produkten te kunnen ter waarde bren-gen ; het moet onbepaald kunnen be-schikken over de vrije zeevaart en de groote internationale waterwegen : he-i moet gelegenheid hebben zijn in- en uit-voer te kuruQen regelen in aanpassing met de nationale belangen door een vrij-en toegang tôt de zee. Een andere oplossing zou indruischeai tegen deeconodimisohe levensbelangen van de volken en zou het uitgangspunt zijn van verwikkelingen van dien aard, dat de toekomstige vrede slechts een kortere of langere overgangsperiode zou zijn -s an den oorîog van gisteren lot den oorlog van morgen. De afschaffing van den militairen dienstplicht zou hier abaoluut niets aan veranderen. Het telein eOiinimentaar van zooeven omtrent de politieke zijde van tet pro-bleem kamt hier ook van pas. Wanneer dus de Engelsche regeering officieel aankondigt, dat zij de afschat -fing van den militairen dlenstpli iit zal verdedigen, dan ligt het in de konse -kwentie van deze polit ek, dat de vrede moet gebasserd zijn op het onbepaaid Eekbetîchikkingsrecht der volken en een vrije econoinisclie wereldpolitiek met uit-elaiting van aile protectionisme en eco-nomische afsluitingspolitiek. Het vervullen dezer twee hooîdvoor -waarden ten overstaan de afschaffing fan den militairen dienstplicht efienen het ter-rein voor het tôt stand brengsn van den VOLKENBOND, waar wij in een vol-gend artikel zullen over spreken. TELEGRAMMEN Een verklaring van Aspuith LONDEN. — Asquith heeft een rede gehouden te Pittenween (in zijn kiejîdis-trict Fife). Hij zeide dat Engeiand de op-permacht ter zee moet behouden. Ook verklaarde hij zich eens met wat Lloyd George den dag te voren had gc>zegd,nl. dat men de uuitschers voor den ooriog moost laten betalen. Léon Bourgeois over Wilson PARIJS. — Bij gelegenheid van de aankomst van Wilson in Erankrijk maakt de Petit Parisien een artikel van Léon iDoorgeois, waarin onder meer gezegd wordt : Wilson heest begrepen, dat de nienschheid nog slechts de helft van haar taak verricht had en dat er nog een groote arbeid gedaan moest worden. Hij wil, dat de overwinjaing van de vrije volkeren définit'ef zal zijn en dat hfit rijK des Eechts in de wereld gevestigd zal worden en dat measchelijke revolutie tôt efeai einde zal komen. Om het zoo ver te brengen neemt hij organisa tie ter hand van dien volkerenbond, die voorbereid is iloor de Haagsche conferenties. Nadat de Laatste Bastilles neergewocpen ^îjn, 1110e ten oa fundamenten gelegd van de maat-schappij der toek-omst.,, Danemarken en Noord-Sleeswijk KOPENïïjAGEN. — Het regeenngsge-zinde blad Poiitiken schriift in een artikel, getiteld Noord-Sleeswijk over de o"er-ireveu gebiedseischen, die door zekere kringen in Denemarken bij de op han-den oplossing; van de Noord-Sleeswijk -jcho kwestie gesteld worden. i'olitiicen iegt onder andere : Op het oogenblik, waarop de bedangstellin^ voor Noord -31eeswijk en Denemarken tôt het uiten f&n overdreven wensehen voerde, stelde le Noord-Sleeowijikische k'esvereeniging :net zekerheid de nationale rechten van let Deansahe volk vast, schiep daardooi le voorwaarden voor de eenige juiste Dplosssing# van de Noord-Sleesw-ijksche cwœtie. Aile stroomingen, die ex op uit sijn, dat Denemarken beproeven moet sooveel grondgebied aan zich te trekken ils het maar krijgen kan zallen afstm-;en op het poiitiek hegrip en den waak-samien werlcefiijkheiidezin van de Noord-sleeswijksche bevolkiiag. Fehrenhach roept tegen den zin van de regeering den Rijksdag hijeen BERLlJiN. — De voorzitter van den Rijks-lag hee.'t gisteren den volgenlàen circulstie->rief verzonden : Aan de heeren afgevaardigden van den RijksiJag! De ter mijn van den wapens.ilstaad loopt teze dagen af Ook ai wordt de wapenstil-rtand verlengd, moet er worden gestrjefd îaar een onverwijlden voorloopigen vrede, ndi n het vaderland zal worden beboed voor erder ontziaglijk nadeel. De berichten uit het kamp oazer vijanden aten eehter met steed3 grootere stelfigneid lien, dat zij de tegemyoordige le'.diog des rijks niet als bevoegd tôt onderhandelingen besohouwen, dat zij daarentegen het iveht erivennen van de s etgovenee organen van het oude rijk, de Rijksdag en.de Bond3raad on! een vvetliga regeering in te steilen, als-ooic om een besluit te nemen aangaande een kieswet ten opzichte van de Naionala Ver-g dering (lietwelk volgens het plan van de regeering, zou wordeoi overgelaten aan het congres der arsolraden, op 16 Dec Red. . Mijn aanhoudende bemoeiingen, om Ebert le oveituigen van de noodzakelijkheid, oirtin het belang van do leijing van het rijkl den Rijksdag bijean te roepea, zijn vruchteloos gebleven. Dq nood der lijden verbiedt verder -wach ten, en verplicht iudj, ook aonder ?oedkea-ring van de regeering, gebrujk e tu aten van de maqhôging, die ^nij in de Rijksdag?;iitijig van den 26en Oktobtr is verlaend. Ik roep dcrlialve bij dezen den Rijkirdag bijeen. Ik houdt mij sehter de bepaling van de piaats en den tijd van de eerstvolgendo vergadering voor Ik verzook den heeren col ega's zich ge-reed maken voor het vertrek, om op de aanstaande zitting vjoltatb'g te versohijnen. w. g. Fehrenbaeh, Voorzitter van den Rijl'.sd&g. Ook dten Raad van Volkscommissarfesen, heeift een zoodanigen brief ontvangen llij hreft daarop Fehrenbaeh het voigsnde geantwoord: 'Op u ge erde Lt.ercn van tteden >cr-oorlovea wij ons h:t volgende te act\/Oo^-den.De bewering dat de entente de beve.igd-heid van do :e regeering tôt onderhandelen be twist, dat zij evenwel den Bondsraad eu de Rijiœdag als gereehtigd besehourwt een vset-tige regeering in te steilen en een besluit be nemen aangaande de kieswet voor de Nationale Vergader'ng, mist elken grond.De-ze bewering is alleen geschikt, cm de entente — in, tegenspraak tôt de werkelijke maCht van & regeering — ten onreehto te laten ge'ooven, dat er geen regeering is, die tôt onderhandelen bevoegd is. De Raad' van Volkseommissari?sen hce't herhaaldelijk uiteengezet, dat door do revolutie de Bondsraad en de Rijksdag ois v.'et-gevende lichamen hebben opgehouden te be-staan.Indien gij echter ._cn niet meer be=taar,den E.iiksdag toeh bijeenroept, zult gij de vrr' antwoording voor aile gevolgen bebboii te dragen. Een Slowaksche Republiek BOEDAP ST. — In Kassa i» Woensdag middag de zelfstandigé en onafhankeLike Slo-waksehe republiek uigeroepen, welker ethno-gratische en politieke grenzen op de vredes-conicirentie zullen worden vastgesteld Er werd onmiddellifk een voorloopige regeering ge-vormd, die tijd3lijk in Eperies ze elt. De eonst tueering der republiek, -welke û\ch over aile door Slowaken bewoonde gebieden uit-£-t'okt, is draadloos ter kennis der geheele wereld gebraeht. De nieuwe Duiische grondwet BERL1JN. — Het ontwerp voor de nieuwe con-stitutie voor het rijk is gereed. Gis-eravond zijn <ie besprekingen afgeloopen. Ze loomt in het rijks. département van binnenlandache zak<in in behan-deling en zal weiidra als ontwerp den bondbtaten tœgezonden worden. De a.s. Pruisisohe staatsregejing BERLIJN. — De Pruisdsche regeering heeft bepaald diat de veiikiezimgen voor de constitueeren-dle vergadering in Pruisein aoht dagen na die voor de Duitsche Nationale Vergiaderimg gehouden worden. Het ver raad der Tsjeohen Het Tejechische hoofdorgaain, de a NarodSni iListy », bevestigt dat de Tsjeohen gediurendte dien peheelen werelidoorlog etelseknatig ailes aam de Entente hebben verraden, waanbij het begiinsel gold dlat tegenover het Oostenri^ksche « beest y alfles veroorloofd was, terwi-H Tsjeohen op ailles wat Oostenrijik van de volloem wilde met een een-tèeninrig t ire en » antwoordlden. Japan en China LONDEN. — De bladen vernemen uit Tientsin: Officieel wordt meegedieeid dat Japan heeft besloten geen financieelen steum aan China te zul-i en verleenen, omdat hierdoor de internationale verwikkelingen waarschijniijk zouden worden ver-ergerd.Do wapenstilsiand verlengd TRIER. — Het wapeaistilstamids.verdrag is met één maand. tôt 17 Januari 1919 's ochteaids 5 rat veiJengid. Deze verlengiag met één maand zal, be-houdens toestemmiing der geallieerda regeeringen, tôt het sliuiten van een voorloopâgen vrede worden uitgebreid. Gedureinde de verlemging wordien de voorschrifte® van het ooraproirkeiijke verdiag verder uitgevoerd en ten einde gebraoht. Aan het oorspronkelijke vecdrag wordt nog toegevoegd. dlat de gealîieerden zoo noodig de neutrale zône op den reehter Rijnoever ten Noorden van het K-eulsche bruggiehoofd tôt aan de Nedertamdsche grena zullen bezetten. Bdj het begin der zitting deekle maarschalk Foch uit naam van Noord-Ameniika mee, dlat de in DnitschUind liggendie 2 1/2 miljoen ton scheeps-ruimte onder toezioht der seailieerden tôt he* voorzien van Duitschland met levensmidldeilen Vr beselhildoing moeten worden gesteld!. Foch zei er lim begiinsel in toe te stemmen., dlat deze schepeai Duit8chlan,d's eigendom blijven en van Duiteche bemanningien worden voorzien. Voor'.s is de daf'unr, waarop 5000 locomotieven en 150.000 waigons en 5000 vrachtauto's moeten zijn uiitgeleverd tôt 18 Januari uitgesteld. Den eisch, dat iin pliaate van den kruiser <rMackensenj>, die niet gesleept kon worden, het linieschip « Badem » zou worden uâtgeleverd, neemt Engeiand niet terug. Een verzoek van de Belgischo regeering Tengevolge van den doortocht oniangs van Duitsche troepien en materiaal dioor Lim'ourg heeft de Beîgische regeering aan de Nederlond-sche regeering gevraagjd, faciliteiten voor de ver-zending van krijgstuig over de Sçhelde naar Ant-werpen toe te staan, : I Binnenlaiiciscïie ijls: Mi flupiass lij le laiwpsÉe ppM erliim Op d«e Bestuursvergadering der Antweip-sehe Federatie van Vakbonden van \rijdag 1.1 was Camiel Huysmans op bezoek _ en décidé daar de Antwerpsehe kanieraden zijn€ ej'.varingen mede opgedaan ti]dens de oorlogs-periode.In 1915 was het hem dikwijls gelukt dank de hulp der partijgenooten van Turnhout, zonder pas de grens over te gaan t Is dan ook dank daaraan dat hij nog eenigen tijd zijn werk al» Internationaal ceeretaris vervullen kon. Maar, ten slotte werden die grens-ov'erschreidingen zoo moeilijk en ôevaarvoi voor de vrienden welke Hem hielpen dat Hij. wilde Hij zijne teiak voortzetten km nen verpiieht was het Internationaal Bureel over te brengen naar Nederland. Op mijne vroegere reizen naar Ilolland liad ik bemerkt dat in werkelijkheid de ùoes-vreda bij de iielgen in lloiiand zoo mm be-stond als bij deze in het bezet.e België. O, ik ben geen tegenstander van Gods,vrede. maar... deze moet loyaal zijn en de hei.de mag niet van ééne zijde komen. Wat we nog in Holland gezien haddon, was dat sonunige onzer menschen er een eilendig leven lijden en dat er absoluut moesi worden gezorgd voor onze ongeveer 3i,00ij geinterneerde soldaten evenals voor de in uampen verzamelde vrouwen en îcinderen. We legden aan de Gemeenteraad van Brus-sel den toestand onzer landgenooten bioot we zegden, wat er diende gedaan en we fcregen 50,000 frank mede om in te richten wat noiodzakeli|k was. 'We braehten een bezoek aan den Koning. en ook Hij gaf 50,CMC frank waarmede we dan, ons werk beginnen konden. Wij hebben er scholen voor onze soldaten gesticht die 18,000 leer.lingen teiden, 6d0 leeraars gevormd, 2 à 3000 soldaten leeren lezen en schrijven. Wij hebben, ei vakscholen ingericht welke duizende bekwa me stielmannen gevormd hebben, velke niel praetisoh maar theoretiseh onderlegd zijn; danlc aan den vriend Orner Buyse, welke de uitvoerder was dezer ideet'n. Andere kameraden welke in Holland ver-bleven, hebben er praetiaojh werk verricht. Zij groepeerden onze landgenooten, ,gaven eer blad uit. Ilondierden geinterneerdon werden aan 't werk gezet en wij vergaten vooral niel er goede vakbondspropagandisten \ an te maken.Wat ik in Zweden deed weet ge allen. In Engeiand ontmoette ik enzen Antwerp-schen partijgenoot Eeckeleers, welke daar een organisatorisch werk van belang tôt stand bracht. Wat ik met genoegen bestatigd heb, is dat hij een der beste Vlaamsche sprekers geworden is. Ik ontmoette er ook Daems, een pracht van 'n organlsator, welke er de Beîgische Diamftntbewerkers vereenigde in een vakbond welke zicli weet te doen gelden. Overal heerseh't de beste geestdrift. Onze mannen welke aldaar loonen wonnei; van 8 tôt 16 pond per week, zullen weerkeeren met een uitstekenden geest voor vakbeweging, socia. lism en Vlaa®ischgezindlieid. Wat ons in Engeiand vooral ..edroetde, was het feit dat onze Belgischo patroons doorgaans da slechtste patroons \varca. De vakbond'en moesten het Engelsch gereoht ln-roepen om door de Beîgische patroons hunne rechten te doen eerbiedigen. in Frankrijk heb ik weinig geweest. Unie soldaten hebben aldaar den goeden geest ue. houdten. Iiortom onae mannen komen temg van den vreemden, be^ield met strijdhtst,welke gescaald werd door de goede werkvoor-waarden, welke ze elders in voege 'zagen Wat staat er ons dus le doen. steun, dit is een slecht systeem. Wie arbeid: en vooral de loonen niet laten bijpassen door steun, dit is een slecht systeem. Wie arbej t moet gerïoeg verdienen om een leven te lijden dat waard is geleefd te worden en mag met worden gedwongen gedeeltelijk van Hefdadig-heid te leven. Men heeft dit systeem trach-ten in te voeren in Engeiand, maar «-e bei> ben er spoedig mee gedaan gemaakt Voôr den oorlog bestond ook zulkdanig 6telse] te Yperen, ook daar werd bij de honger'conen oteun door het Weldadigheidsbureel verstr-.'tt We hebben dit schandaal aangeklasgd en oijn er in gdukt dit etelseï te doen ophouden. Thana schijnt men dit wteer ia vo^ge te willen brengen. Dît mogen we met duloen. Hooge loonen en korte werkdagen,dat moet het parooi zijn. Hoe is de toes,tand nu in België ? Op 't eerate zicht, en van interaaiionaal etanapunt besehouwd, nie. erg "erheugend. Rassenliaat gekweekt door den oorlog, woa-kert "in de hersénen. Vele arbëideis onder- jjaa.ii util muruit imi t oogenun^. Jet 1= nogihans ver.ceelrd. We moeten t vcrleden iaten rusten en SLout en fier de toekomstm-blikken. Geen economische o log mogen we voeren, geen haat mat, ons bezielen tegen do bevol. ing. Ik haat het Pruisisch systeem Tk haat het Pruisisch Jonket^om. Ik haat de groep van Wil.em II Maar geen haat tezdelt jnij tsgen de Puit-solie arbe.ders. Wij zegden hun : Jaagt uw keizer weg, I verirapt het Jonkerdom on sticht de Rcjiu-bliek.Zij deden wat wij veilangden en bnlettea aldus den'haalt in onze harten te la*en'tr:n-gen.In Rusland i3 het op het oogenblik een choa% maar we liopen wel dat het daar wel-dra ook in orde kome c:i we met Uait^oh-land twee nieuwe Republieken zien tôt ,tand komen op eene zuivere ba&is der f-;ociaal Democrat e. Geen rassenhaat du^, kameraden want, lie-ten we ons daardoor beheerschen, dan icu-oen we wel cens een dag teleurgesteld, be-statigèn kunnen, gestredeu t' hebben tegen vreemde reactie, maar in.ussehen de b'unen-landsehc reactie te hebbcD versterkt. • Maar al zijn er vele arbeiders fcjdclijk be-zield met ras^enhaat, de îre^s e ..ogthans ge \en bewijzen van internatioru?.le luarssr-oli-dariteit Jjeze overtuifeing deed ik op. i-jen ik verleden week sprak tôt do Brusselsche arbeiders en in deze overtuiging wordt ik go ster^t ooor net ene,rme stijgenàe lertea.al onzer vakbonden, tôt zelts bij de staa.swerk-lietien en bedieaden, die op het oog il, lik een organisatie bezi.ten, deweh--e do .iendui-zend leden nabijkomt. In iJenderleeuw zijn do kr.stene demotra-ten besloten tôt ce par ij toe te Vrelen. L)o aroeiders Le^ianen klaar te z.en, dat wij eenieuers go^sa'en-t ge oveJaiging oeruindi-g n en en^el cen po.itiei \ an t klassebe-i^ng d.r arueiaers v^ordtaan. j_it ahes, Kameraden, zijn \erheugende tee-en-n, die aan toonen, dat de arbeviers hua loes.anu be-wust woruen. iUhcewel we thans een coaliiie liniîtérie bezita , mag d'it ons den klassenstr.jd n^et aoen vergeten. Wilien wij cen etntrum bljj. >en van 't INTERNATIONALISEE, dan moeten we Internationale polidek voeren, Wij zijn besloten klaar en vrij te spreken ; wij moeten een Volfcenbond hebben. tntwa-pening en seheidsgereeht. Over heel de wereld zit het er bij de arbeiders vast in, dat De.ZE OORLOG DE EAATSTE ZIJN MOET. De burgers wareu vroeger de leiders en braehten ons de lcatastropne. Nu moeten de arbeiders de teugels in han. den nemen om de mensehhe.d te voeren ii nanen van vr.ede en broederlijkheid. Wij steunden steeds W iison s pol-tiek. Wilson nam zijne 14 punten uit het mémorandum der nngelsche arbeiders, die ze op hun Deurt formuleerden aan de hand van de doox ons in Stockholm samengebraehte documenterWe mogen ois dus wel een weimg als de grootvader der 14 punten van Wilson doen doorgaan. Wij moeten positie kiezen tegen den economischen oorlog en voôr een wereldbond en, onze ministers opdracht geven in dezen zin. De soeiaal demokratie moet getrouw 'oiij"— ven aan hare boginselen. En nu moet ik de Antw rpsciis Kameraden dank zeggen voor do trooi'.enda aagorde, welke zij stexnden mtdden in nen oorlog.Toen ik ginder in den vreemde allerlei berichten ontving, was het mo soins droevig te rnoede te vernemen, dat het Belgiscli proletariaat zijn Jnteriati,"-naa] standpunt zou hebben veriaten Toen kwam als een baiseni mij op h^-t hart de dagorde door U allen gestem'I, en welke me de verzek ring gai, aat d® Antwerpsehe arbeiders steeds iiei lies Vaandel hoog hielden en \T0oc svin lera bleven der Socialistische Intimation ile, Voorstanders van den Wsreldvrede. Dank, Kaaiieraden, voor die aanmoedi-ging In de moeilijke uren, welke i,r toea doormaakte ; zij gaf mij. <le o'-ortuiging dat depelfde geest ook nog gansch de Belgisthe arbeiderskiasae behe°r3cb.te en was mij een troost nopens de lasicroam-pagne, tegen mij gevoerd. Hoog de harten nu 1 Aan 't werk voor betere lezensvoor» waarden en den Wereldvrede l Korte BericMen DUITSCHLANÎD. — Niet minder dan 2 Juizend onderwijzers zijn er op het slagvel gevallen — Officieus wordt vanavond gemeld, dat d bijeenroeping van de Nationale Vergacierin wordt vervroe®d'. Bij de toebereidselen word iaarroee al' gerekend. — Een verzachtnng vain de blokkad'e in da Oost zee is ingetreden. De Duitsche uitvoer van ko len, kali en zout naar Zweden wordt toegelaten. — De Entente zou zinmens zijn .oansch Duifcsch lamd te bezettein. ERANKRIJK. De Ateliers-Chantiers d< a Loire worden samengesmolten met de Ate iers-Chantiers de la Bretagne —• De Maatschappij Scheider, Creusot ieeft yoor het afgeloopen jaar op haar ka pitaal van 36 millioen frank een dividend uit van 120 fr. per aandeel, tegen 100 frank het jaar tevoren. 3 — De « Georges Washington » met président Wilsom aan boord, is Vrijdag cm 12.50 u. te Brest binnengeloopen. - BRITANNIE. — Do Engelsche Regeering ï heeft besloten, aan de binnenlandsche kleur-1 stoffeanijverheid voorschotten te geven ten bedrage van ten hoogste 40 pet. bij het bou-wen van nieuwe fabrieken, en van ten hoogste 50 pet. bij het uitbreiden van reeds be-. staaade ondernemingen F1NLAND. — De laatste Duitsche troepen gaa.t ) Fdinland veriaten. POLEN. — De regeering heeft met Rupland g« broken. De Poolsche burgerc in Rusland zijn on-, der de hoede van het Deensche gezantschap ge- - steld. "V-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volksgazet appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Antwerpen du 1914 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes