De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

387 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Accès à 25 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/319s17tg25/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NR 61 w ' TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschiinende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Kedactie : HOTEL DER PATRIQTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg En eeuwiy trouw aan on s Vorstenhuis Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Me* rratie ende privilégié. BESCHEIDEN KRITIEK VAN HET GULDENSPORENFEEST. Woensdag, 11 Juli vereenigden zich de Vlamin-gen, of beter gezegd de activisten in de zaal « Tha-lia » om daar op INGETOGEN wijze de Guldenspo-renslag te herdenken. Het publiek was, men moet het tôt zijne schande bekennen, tamelijk talrijk opgekomen, om die land-verradersvereeniging bij te wonen. Mijn vader-landslievend hart bioedde bij het aanschouwen van die menigte, vergaderd om die dappere schurken te hooren liegen. En toch waren het allen geen activisten die er tegenwoordig waren. Talrijk waren 00k de vader-landers, — geen passieven zooals gij meent, hoor ! Reneke, want degenen die gij met dien naam doopt zijn activisten in wording — maar dappere, echte, onvervalschte vaderlanders en tevens hardnekkige Vlamingen op den koop toe, aan wie het walgde, een feest als de Guldensporenslag op dergelijke manier en door dergelijke mannen te zien vieren. ^J|erst en vooral, heeren activisten, vind ik het }®iiet oogenblik niet om zulk feest op zoo'n brutale en luidruchtige wijze te vieren ; ware het in vre-destijd ik zou het niet afkeuren, of liever, ik zou al degenen die er tegenwoordig waren gelaakt hebhen zoo weinig luidruchtig en geestdriftig te zijn ge-weest, want dit is nu eens het eigen, het kenschet-sende karakter van het Vlaamsche volk, de uiting van zijn karakter, gelijk gij zelf gezegd hebt. Maar denkt ge dan soms niet eens aan onze arme jongens, René de Clercq, aan die arme jongens die zich aan het front voor ons opofferen, die altijd, dag en nacht, bij goed of slecht weder op hunne hoede moeten zijn, die steeds bereid zijn hun beste, hun jeugdig, dierbaar bloed voor ons ten beste te geven, voor u niet, 0 lafaards, gij verdient nog het oneindig kleinste deel niet van hetgeen zij ons ge ven, voor u niets, zeg ik, die zoo'n heerlijke over-winning als de Guldensporenslag komen opheme-len, met het genoegen dat ge schept in eene instel-ling zooals het Verraad van Vlaanderen, eene in-stelling aan wier stichting wij als Vlaamsche intel-lectueelen geen deel hebben genomen, eene instel-ling, hebt ge gezegd die uit het volk is gespro-ten.Welnu, wij ontkennen zulks. Neen, duizendmaal neen, wij ontkennen zulks, gij vertegenwoordigt het Vlaamsche volk niet, dat weet gij' goed genoeg, gij zijt onze afgevaardigden niet, gij zijt een hoop lafaards, hoogverraders en lage geldzuchtigen. Maar neen, zegt De Clercq in zijne schoone maar laaghartige rede, wij zijn geene winstbejagers, wij doen niet zooals de politiekers van vroeger, wij kennen het geletzakje niet. Meen, Reneke, daar waartge mis, hoor ! de fei-ten spreken tegen u : Hoe is dokter Aug. Borms tôt zijn winstgevend plaatsje in het ministerie geraakt ? Hoe is Rafaël Verhulst tôt bestuurder benoemd van het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen te Brussel ? Hoe zîit gij zelf tôt conservateur benoemd van het Wirtz Muséum te Brussel ? Is dat misschien niet omdat ge activisten zijt, zoo niet, zeg me dan eens waarom ? Aan mij zullen ze in aile geval zoo'n postje niet komen aanbieden, omdat ze te goed weten wie ik ben : een echt vaderlander, maar gij, gij zijt afge-vallen vaderlanders, zoo niet zoudt ge niet schelden zooals ge gedaan hebt en nog doet op onzen roem-rijken koning, die ons land zoo dapper verdedigd heeft tegen eene bende Vandalen, tegen eene bende plichtvergeten mannen, dieven, brandstichters, moordenaars en vrouwenverkrachters, dan zoudt gij uw plicht niet vergeten en optrekken met die mannen en hnn bondgenoot, wat zeg ik, hun werk-tuig niet worden. Wij, wij zijn geen plichtvergeten mannen zooals

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes