De vrolijke huisvriend

478 0
26 avril 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 26 Avril. De vrolijke huisvriend. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bc3st7fn7q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

M lilt ' �>v (I1 N� 34. � HUMORISTISCH BIJBLAD aan "DE EENDRACHT" van 26 AprU 1914. Een lied per week. Het lied van lente en vrede. Fobs Ghristiawtts. Muz. T. Jos. Boaiers. Ds Lente spreidt op veld en twygen 't Groenende loorer, wieglend zacht, En heldere voglenkoren stijgen Golvend ait boomen in bloemende pracht, Hoe hartiijk is alles thans buiten ! Waar bloemen hun kelkjes ontsluiten. Daar opent ook 't harte zich mee. Hoezee! Daar ademt uit alles de Vree! De vlindeis in hun onschuld zweven. Streelend en kozend, bloem en blad. Die bii, symbool van t werkzaam leven, Gaart maar en spaart maar haar hemel- [schcn schat. En minnende harten die luisteren. Naar trillende stemmen die fluistren Bet levende woord ais een b�e. Hoezee! Wel plechtig en zoet is de Vree! Hoe alles a�mt met volle teugen! Zwellende boezems, levenslust ! Hoe alles thans zich kan verheugen Kommerloos ba�a in die vreedzame rustl Geen wronk zal het menschdom nog schei- [den, Begeesterende Liefde zal leiden Het broeder]gk koor van den Vree! Hoezee'. Het lied van den eeuwigen Vree! Cosditi'S. Jet. � Hadde veel last gehad oml haar te kussen ? Nol. � Ik heb 't baar eerst moeten | vragen. * * �i Lachkruid. n Abuus Spits. � Wat is dat voor een huis ginder? Tits. � Daar leert men zingen en dansen. Spits. � Een jufvrouwen pensio- naat? Tits. � Neen, daar woont 'oen tandentrekker. * * * ffxercicie. Onderofficier. �Linker knie om- hoog l H� ! wat is dat nu weer, � lin- ker!! � Linker heb ik gezegd. Wie van die steltloopers steekt nu weer zijne twee knie�n omboog ? * * * Goed gezegd. � Maar waarom ziet uwen neus toch200 rood? vroeg de Notaris aan mjjnen vriend Jet. � Ah, zei Jef, die bloost van ple- iter, omdat bij nooit tusschen een an- dermans zaken wordt gestoken. Kort. Toen Jefke Poep getrouwd was, reisde hij met zijn vrouw naar Parijs. En onderweg gaf hij haar allerlei lieve namen. � Mijn lammeken ! Mijn poezeken l M^jn duifken I � Zeg eens, zei iemand, zeg liever : mijn ark van No�, dat is korter ! Hy. � Mag ik uwe hand kussen, lieve? Sty. � Zeker. Maar, had ik gewe-l ten dat gy liever banden kort, dan had lik mya �voilette� niet afgedaan. � * Uitgelegd. Rechter. � Hoe oud ztft gy. Ma- damt Floere poes. � Veertig Jaar. Rechter � Dat is bijna niet om te gelooven. Floere poes. � Oui, mais, ze is zeer jonk op d wereld ge komen l Rechtzinnig. De Meester. � Rik us, weet gy waarom de kinderen van No� hun va- der hebben uitgelachen ? Rikus. � Ja, meester, omdat zij hem dronken zagen. De Meester. � Goed, manneken ; maar zoudt gjjj zoo ook iets kunnen doen met uw vader ? Rikus. � Neen, meester; want als onze vader dronken i' huis komt, ben ik altijd al lang slapen. * * Gedachten, Huichelarij is de kracht der lafaards. Het is niet zoo moeilijk een offer te brengen, als het vol te houden. Opvoeding vermag veel, ervaring meer, aanleg het meest. Meisjesvriendschap gelijkt t maan" licht; zij verbleekt wanneer de zes dar liefde opgaat. De meeste onzer gebreken erkennen wij en leggen ze eerst dan af, wan- neer wij ze in anderen ontdekt hebben. Ik ben de baas, zeide de man luid, en bJjj meende: de slaaf van mijne ge- woontes. De mensch is tot arbeid geboren, geljjk een vogel tot het vliegen. De oorsprong der huiselijke oneenig- heid ligt doorgaans in het gebrek aan wederkeerige achting. Niet de verhevener stand, maar da verhevener deugd verwekt eerbied bij de onderhoorigen. Hoe kan men anderen verbeteren, als men zichzelven niet kan verbete- ren? Een antwoord. A. � Ik heb gehoord dat gij een nieuw huls laat boawen. R. � Zeker, ik kan tochrgeen oud huis laten bouwen. Er achter. Prima-donina (tot directeur). � Waarom geeft gij die rol niet aan mijn dochter? Zjj is er juist geschikt voor; zij heeft mijn stem ge�rfd. Directeur. � Zoo? ik heb wel eens gedacht, waar uw stem eigentlijk gebleven was. Het goede te zien en het niet te doen, bewijst gebrek aan moed. De slagen van het lot zijn de wek- kers van ons leven. Een matige mond, maakt 't lijf ge- zond. Geldzak noch bedelzak hangen hon- derd jaar voor't zelfde huis.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes