De werkman

1426 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Janvrier. De werkman. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fx73t9f77p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

45e JAARQANQ N° 2298 26 Januari 1917 Hoofdopsteiler : Volksvertegen . DAENS. ■ vA ... U .-rs. PAKZ DAENS £ ZUSTER Qnderhandeling ~ ~ ^ ' . — —• J T ^ * 11V.V4WJ , vvv-v,^* waakzaam, goedhertig en gij die een goei provisie kolen hebt, deel meê, zonder uiîstel, uit Liefde G 'ds; de Winter duurt niét lang en weldrazal er overvloed van Kole kunnen zijn). - EN '7 SOLDATENGELD ! ÎS 'T WAAR VAN DEN OPSLAG ? — Ja, De Werkman was goed ingelicht, aile Gazetteu kondi-gen het nu af : het gaat verhoogd worden tôt 1 fr. 25 voor de Vrouwen en 50 c. voor e!k kind. — W.inneer? — Onmiddelijk, en te rekenen van 1 Jan. 1917, zoodat er nu op te passen valt om gereed te zijn met de stukken, 't is nu dijnsdag, ik zal er morgen te Gent over handelen ; nog iets : veel Jonkheden wonnen 3 à 4 oî meer franken daags ; hun Ouders zijn die Hulp kwijt a! meer d*n 2 jaar ; een halî fr- ks-ken daags is dat redelijk ? Neen, ik schrijf in dien zia naar Brus-sel..Hoe ^aat het in Brusseï ? Och, gelijk overal; tempus bellum, oorlogstijd, lastig, droef, ze spreken nu te Brussel van 300 opeisschiugen ; aan de Zavel-straat ze^ ik : bijzonderen daak ! Niet in woorden maar aan werken is de Vriendschap te bemerken.. Die spieuk geldt ook voor Oratorie-berg, Koorstraat, Park Duden, enz. enz. 23 Jan. komt mij toe de P<>stkaart van Vriend jan, ia Park Duden ver-zonden den 7 Januari. Nu, ad redevisti, tôt weerziens, zoehaast mogelijk.. En te Geiil ! te €enl ? Geen bijzonder nieuws : De etieuwe Bisschop is nog niet be-noemd, to'en ik daar woensdag morgend aankwam met d.n eer-sten Sueeuw, waren ze reeds bezig aan 't wegruimen met kanen en in de stad metgro"te ijzeren we^ruirn rs. De Voedi g er gaat volgens gtwoo te : veel Rijst, ook Suilcer goed Brood en een raritsoentje Boter.. In den nieuwen Boer werd mij mcêgedeeld een «terfgeval uit Eecke, van een der ieverigste Lc.eressen van « De Werkman, » innig verkleefd en zeer standvasti^ gebleven, namelijk mejuffer Ursula De Kuyssche, een rechtdnnige ieve rige Cnristene Dechter, oud 64 j-tren, die oprecht e.ere gedaan heeft ian den naam van Christene ; ik neem innig deel in de droefheid van hare r;og overlevendc Broeders., Ocu leven is lij den en stervyn is elks erven : Gister las ik in de Navolging Christi : « Hoo kan men een leven beminnen dat met zoovele bitterhe-den gepaaid gaat en aan zoovele rampe; en ellenden onderwor-pen is. » Boek 3, hoofdstuk _0. De onredelijt-e dieren zien hier min af dan de redelijke menschen, doch ons lijden wordt ver-zacht ei dragelijk als wij met onze REDEons verheffen en veree-nigen met het opperste en èeuwig Goed... Ongeluki i<j, die lij it zonde; Hulp en zùnder Liefde ! Sprekeade van Sterfg-vallen, in Blok-Borreman, in een huis van goede kennis, een manneken van 5 jaar, Richarken, bij zijn Grootmoeder, hield veel van mij, ik zag het toch zoo gaarne, in eenige dagen dat ik niet mooht uit-gaan, Richarke, mijn lieî vriendje, wordt ziek en sterft. Welke smart,welk verdriet ! De arme en ootmoedige Pastoor van Ars preêkte : Geliefde, in tiw bitterste verdriet, vereenigt u in reine liefde, bidt aanddchtig, langzaam nadenkend een Vadrons, een Wees gegroet; troost en sterkte'zullen u dadelijk geworden. A,—, | 't Begint hier ook scherp te worden met j"i \ i de melk; waarlijk 't is : Hoe langeren weg, hoe moeiere man. — Door HULP EN TROOST zijn met-veei zorg een groot getal Pa !fen opge-stuurd; ze dragen de beste wensehen meê. — Het Komiteit der Kapellestraat, 12, dat sedert 2 jaar /.oo ieveri:î zorgt voor de Krijgsgevanger en, gelast zich nu ook met pakken voor de Geïn-terneerdtn. De Bestuurdets : Prospt r D'Hoir en Charles C de waert. — DlEFTE rechtover de LijRdeur, hoek van 't Sluier-straatje, bij M. B Goethals, den nacht van zaferd;.g tôt zo. dàg; na 't openbreken der v?nst rlniken, een ruit uiigesnedrn en ganscii ds uitstalling der vitnen geroofd, i-tukken flanel, lijn waa 1 en ander geweefsel. WERKMAN, wrrr, oei, 't Vriest ! — Ocii ja, mijn teêrgeliefde Menschen, elk ziet en voelt het... Wezijn immSrs in d n Winter ook ; als meester Vriezemanop zijnen Tijd komt, — Wanneer is 't zijnen Tijd ? — Ja, wanneer is 't zijnenTijd? Zeg het mij aens. Er zijn jaren geweest dat het begon te vrirzen op Sinte Katriana, en dat het aanhield ZES inaanden, neen, ZES weken aan-éen-stuk ; de Schelde lag toe, zoo vast als een Dorschvloer, ik ben erop ge-weest teTemsche, men scïioot er naar de Wjpen men bakte fer Wafelen ; als 't IJs brak, liep elk naar de Vaart, om de dikke Sehalen IJS te zien afkretselen ; in de Kronijk van Vlaa.ideren staat te lezeti : In 1838, den 8 Januari begon het zoo geweldig en zoolang te vriezen, dat de Landbouwèrs zich genoodzaakt vonden n u n a e vruchten te herzaaitn. — Zal 't nu ook zoo zijn ? — Niemand weet het : Woensdag 16 Januari, als ik rond 6 en half 's morge<ids naar de Statie ging, de Sneeuw lag nog onge-baand, diK en hard; zondag op den vijver aan ons Eiland, was een Ztemeeuw, spazie-qde een Zeemeeuw. Dat wil zeggen ? Dat in 't Noorden een telle koû heerscht. Te Gent residee-ren veel Zeemecitwen; ik zeg dus : De Winter goed, doet aan de Menschen, aan de Vruchten en ook aan de Cornmertie, in Tijd van Vrede ja, maar ku hebben de Werkende Merischen veel, vee! noodig, en kunnen niks';e koopen, door den laugen wreeden wreeden wreeden Oorlogstijd... Ook zitten veel Huismoeders 7 ftndpr r d a m n p. p i p w A i::», ^ ,îî« \ rv in u u l i\, i Lj r , leis uai grouw iijk moei ^îju, en een pijnlijke steek in 't hert : Slecht gevoed zijn, en in een huis zitten zonder Vuur, koude lijde , de kinderkes hooren kermen van de koû, en Vader zijn, Moeder zijn, 't is oo grouwzaam wreed. (Ter jvijl deze regels in de Zetterij zijn, komt een Landsman uit Meire Erpe mij sctioon spreken hem een boi sken voor Kolen te vragen bij Lowie, voor etn litterke kolen, ik zit zonder, zegde hij, met 3 kinderkes... Och, Gemeente Overheden, weest toch goedhertig en gij die een goei provisie kolen hebt, Loopênd -iiaeuws , 't îs h; t " Weeuv^îje van de Muide (( doorPol Specckaért dat bij de Genle-naars buiten. ewoon bij val • ei iet ; ; idu-ng worden jiieuw opvoeringen g . vraagd ^.iijk vr-.tger iijd voor "Barbn'de .vîeer,, van .Doktor Çaudrot= zaliger, /• an Moor-Ss'-l. — 't Or.zi itejii api. r, vrçeger 26 î i28 cenîiem.r ' ae iio, staat nu L.îO fr. ï iet franko h comptante betaling, zon- j *. rr~ o., lfiA'il UfAf .-I f hdt • der percent. — Te Brussel wordt net Gasgebruik gedurig s if • er gepegdd, e in AaSst moeten de werkei.de huislioudens rneer Oas gebrui-ken dan zij er noodig bel ben.... Is dat re„ lijk ? Uî< iit) / JJ1 - .U . . . lO util L \s\.. < i*j • Èisene-Brussei. heeît de Gemeen-te eene ^roote Boerderij ingeriçht op Bo ndael. Cr zij! 10 Hektar n weiisnd rond de ruime italien in welke zich 150 koeîbeesîen en 200 verkens bevirden ; de. dienst is bestuurd door L; ndbo , /-Ingcneur Biondeau. Het gesîacht vleesch ordt vi < oent in 2 « ' meenteb ei -hou verijen. E!k is zèer te r de bve die inrichting. Er zijn in de eiu 2000 geken 'e soort. : van 'Vogelen, die al.iei veisch i ig gekleed zijn en elk een verschillend Ii deken gorf,elen. Moesten al die < evleugelde z .ngers, als't eizonneken heur k< ppekeken la t zien, in ééne muit vereenigd zijn, God ! naar dat tnuziek w u ik gaan luisteren ! — In W: chtebeke, Karitor; Loi chri: ti. 3624 zielen, zijn bij nen zekeren Remi Cop vs 28 levcnde b ietduivt gevonden. De Gemeent-, is daa voor gestraft m'e< 10 ■iuizend mtrken buet. De Karper legt jaarlijks 2Q0 duizend eu ren. Vee! mensciîeu vragen zich soins af (/anwaar al den visch hlijft kornen, doch ik vraag me af : hoe berst de z e niet open va! den visch ! — Te Ninove werd onlan s een soîo slim espt' Id ter I h rbergva-i Edmond Van d r Maelen, door Edmond i Britton. — Een wonder in de muzik. le ' w; reld was ! "» i V f O ^ -i : Nog m u i o aar ou :i zijndegaf hij zijn ecrste Sonna ten in h lie ; t te Parijs en^ be-speelde de Orgel in de Kapel te Versailles voor de Kor.ing en zij^ Hof ; te Londen spe Ide hij voor den Koî ing op de i ool en enkel op een baspartij vaardigde hij aanstonds eene: voortreffelijke meiodie ; dan pin / Mozart, naar Vlfeanderen, Braband en Holland, alwaar i:ij de pokken kreeg en toch n ■; 6 so .natencomponneer de. I ' ii stierf den 5 Dec. 1791 te Weenen, 35 jaar oud. Te R zcndaal, Holland, zijn sangekomen 500 kl ine B 1 skens, méestuit de Walen. — 'oor de chuld van mijn g> ede ' vriend"Pastoor K ;ejpp (zie zij 1 Le n in band aar. 5 30 centiemen, nog eert 20 tal afdrukseh blijven ons over, dan is het-te 1 ach en t »t tr eene nieuwe uit-gaaf komt naden Oorlog) ergo met geroost brood te eten, had ik eene rarnp aan miji ; tan den, doch 't was rap hersteld door Tan 'meester NEE1 S, die 't Aalstis in zijn huis in de Stati str at, den zattr; ag en zon dag !k zou in d.e Stadsscholen een Tandnie. ster vvil-len ziin. —Orda? j>s ho< <0 ik < p den tiein datdtii Maldegemscheri ?ch-ii ver en lit ' ker DELILLt nu in Z*vitser an i verblijft. — Als de oedorven Diplomatie de Wet gêeft 't is Rampen EUer Je voor de Vol-keren.... ' â LL - III»-;.- ST In Nederlan 1 zijn de verschillige Ministeriën het eens, om cen Wetsontwerp neêr te leggen tôt verhoogihg van Sta-Jts-Pensio'e-ne'n... Etn Persiocn mott dietien tot.ievei nderhoud.. Als de lever smiddelen \ erhrogui, m eten de Pensiotnen ook verhoo-gen, of de kaatt is valsch. Feu pakj^ Xieuws Te Merxem, bij Antwerpen, gaat de ouïe pastoor^ V:.n Huy broek eene'haastige berecht ng doen in de Vr< destraat ; eene vrouw ligt daar y e(tot e Je. fc\. de Pastoor berocht haar, geeft haar'de generaie absalutie, v«lt: ach.terovc r en is < ood : uetroffen door eet attak. — Te Luik stond jut'fer Jeanne S. oud "ijF en twintig jaar, op den platform van heur huis, om een gehuur vrouw iets te zeggen, sli bert uit en valt van 7 meteis Hoog op den grond.'t Scha, pl.i-nWas ©p d.M s!a ; . -.nrsdood. — In Ffan-krijk, een ^roote Convooiramp. Het is' geheurd in den omtrek van P irijs. Êein trein otitriggeld., waa'in zic' vende 70 E' - elsche Officreren en 15C0 Soidateri die uit S lo ki terugkecrd'1 . Ver-sc.heiden waggons zijn vermorzeîd 10 p rsonen v.erden op den slag gedood, 20 çekwetst. n zijn in 't Hospita 1 ^rstor en. STERFGEVAL. — Heden is al hier overleden de heer Lodewijk i VINCKE, Vleeschouwer, Dendermondschen Steenweg, oud 51 j. .NIE |u W J K Juist gelijk op andere jaren Zijn v./ i j't Nieuwjaar in gevaren Zonder îeest en onverblijd Nu met dezen droeven tijd ; Ieder zit nu vol gedachten, Zoo bij da:;en als bij nachten, Et nen d< rikt t og meest van al Of 't ons Vrede brengen zal; Docfi wij wensch n aan elkanderen Dat oet spoedig zou veranderen: Mochten wij in zeventien Ail; s weer in vrede zieri ; Ziet e menschen in hun wezen 't Staat op hun gezicht te lezen Dat zij treuren dag en nacht Wiji hun hart naar Vrede tracht; Vlochten wij den tijd beleven D'at ons Vrede wordt gegeven En dat aan dat wreed geweld Eens een ein.de wierd gesteld; Me-. derjktTiu in vele Landen Dat er Vrede is op handen; Als men ze bekomen kan Ge'nètl dé wereld spreekt ervan Kori men in akkoord geraken Over oeze ootlogszaken Doqr het zwaard, buskruid en lood Is reeds Volk genoeg gedood. Fr. De Rybel, Aalst-Mijlbeek. fSneuws. e w- <1 van Chavleroi in den aard der moord op weduwe Vergammen te eire, in Jan Clerker, den donderdag mor-;end liep-'t gerucht ; at de \^eduwe Mot nayer, die een groote bée. ..ouwerij heeît in Sint Chris-. t 1 lstr at.,'vernu>ôrd was in haar huis, nevens 't !i k i. g de locpersjongen Hubert Dessy, oud 16 j lar. Volgens zijn zeggen zouden 's avonds laat twee gemaskerde jorige kerels binnen ge-raaktzijn; hij, D ssy, zou geworsteld hebben tegen de twee Moordenaars die hem hebben ge-borden.Doch er zijn geen speuren van de worsteling •i 't blijl t dat hij medeplic tige en dader is. Di '-.r ! *jàitr .nvalsche datum op eeî Logisthuis,¥n>'g de roheie stérke vermoe-c: ns dee < pzoï 1 ing en vond zij zekere jonge gast,: Gust Sc..iq, vriend van Dessy, met een andere kan eraad zijn ze naar 't huis gegaan, Dessy zou open^edaan hebben en samen hebben die 3 :oote k-ffe wre daards dat braaf mensch \ rmoord, voor haar geld; er zijn gestolen 1250 fr. in geld en 600 fr. in papier, benevens gouden en zilveren juweelen. De 'zoon der Beenhouwster is in Holland, de meid gaat elken avond n^ar huis vernachten. Dessy is aar ehoude; met de 2 ar.deren. Nadere Berichten : De twe p^ich n zij 1 Scorq en Dessy, laf aards gelijk zij, zijn ook valschaards ; Dessy bezwaart Scorq; n Scorq zegt dat Dessy de bij-zonderste plichtige is;samen hebben zede moord bera. md, s ir.en de misdaad bedreven; de arme wedu e had 3 ;lagori op haar h ofd en zes mes-st v n in e el. Hun Ouders zijn zeer treffe-lijke i ensch€ii i un Zoons zijn moordenaars ge-worden o or ontuçht en geldzucht ; ze gingen ve I r ar Cis:ema*s van Policitfilms.moorden en branden. De broeder van Dessy, bee houwers-gast, isin niets schul iig en werd losgelaten. Een Bakker veroordeeld als vergijbakker in Antwerpen. Een bakker die in een Huis 3 J3roode 1 geleverd had voor rant-soen; de 3 meiisclu n die onpasselijk werden, na van dit Brood gcëeten te hebben; de Vader die er ziek van vit i, die onder Doktors handen viel ; den Dokteur die vond dat er koper-sulfaat in was: 1 gr. 83 ii elk brood. Die stof geeft aan 't Brood t ,1 schoon en aantrekkelijk uitzicht. Voor de Rec tb; ; hield de Bakker bij hoog en bij laag staan d. t hij niet wist hoe dit koper-sulfaat in zijn B, kerij gekomen was. Desalniette-min is hij vtrwezet tut 3 maand voorwaarde-lijk, en .1000 îr. schade.er^oeding. Als 't nu nog ;e.buurt dat er koper sulfaat uit de lucht oî langs looptichten in zij Bakkerij komt dan zal het van 6 maand tôt 5 jaar zijn en van 2o_o tôt 2ooo fr. boet. v ♦ Groote Convoiramp in ROEMENIË, den 7 Januati : Twee Ti ins, samen iond de 2ooo man, zijn in botsing gv komen, ze - t n gestampt vol, gelijk het t 11 e \ n oorlog en vlucht ; ver-schei e vagi s \ rden g smijsterd, ander wagons kantelde om et. tom; 't was grouwelijk wreed om zien de lijke van soldaten, vrouwen en kinderer. B:jra niemand die ongesneuveld en ongewond bleef. Onder degekwetsten is een Lid van 't Fr; sch Gezantscnap, Markigs d'Abel-boye.UIT BRABANT : 't Parket van Brussel is i rai St Câtli rina Lombeek, wegens e^n oude P icht r s die Z. dag motgend d. v. w. zou ver-moord gevonden zijn in haar bed. i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De werkman appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Aalst du 1872 au 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes