Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

362 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 14 Mai. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 11 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1r6n01190q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Oonderdag 14 Moi 1914 t*rl|s par nummer : 5 centaen 45* jaar, Nom. 112 Telefoon «94 FONDSENBLAD Telefoon M4 *AWKOiSOI«IWeE» : \7t A AUG/Iff f IHSCHRIJVIllOSPauS Voor aile aink»ndigl«£«n wende men aich ten kureele wJEm JL$ J;**!! ftJ VOOROP BETAALBAAR: ran net blad P« jaar. -o- Handêl, Nijverheid, Taal en Godsdienst SSffiEii; : : ! ! ! ! ! ! ! ! ! : 2:SS ketelvesi, Num. 16, te geni. yERSCH IJ N EN DE ALLE WERKDAGEN Voor vreemde landen, da' verzending'skosten 'bij ta Yoegea EENTO'jS UITGAVE j font - 18, Ketebent, i 8 - Geat h.^«of^B^f^bâc^nfT0®'deOki~ geM^wœTenff£B V.0 « GENT, !4 MEI. Wetgevende Kiesingei van 24 Mei 1914 Arrondissement GENT-EEKLOO. Kandidatenliist der katholieke parti Qverzlcp De toesiand in de Balkans. DE TURKSCH-DUITSCHE ONDERHANDELINGEN. Hakki Pacha zal niet naar Berlijn gaan. De Turksch-Duitsche onderhandelingen zullen te Konstantinopel geleid worden door Djavid Bey. voor Turkije, en door MM. Huquemn (bestuur der van den ijzejrenweg van Anatoliê), Gunthei (hulpbestuuraer) en eenen afgevaardigde van di Duitsche bank. Men heeft het verkieslijker gevonden da Diavid Bey de reeds door hem begonnen ondei handelingen voorizette en daar hij te Konstanti nopel weèrhouden wordt door de begrooting heeft men die stad gekozen als zeteiplaats vooi de onderhandelaars. DE TURKSCHE ZENDING TE LIVADIA Men seint uit Livadia : De buitengewon< Tttjksche zending is «isteren in plechtig ^ehoo: ontvangen geworden in het groot-paleis. Te 7 ure 's avonds, is Talaat Bey binnengeleu .geworden in de groote oûtvangstzaal, waar d< •Czaar op hern wachtte; na het gehoor, heei Talaat Bev de leden der zending aan den Czas voorge^teld. 's Avo.lds had een galadiner plaats. De Czaa: had aan zijne rechterzijde Talaat Bey en aat zijne link«erzijde Izzet Pacha. Aan dezelfd< tafel waren gezeten : M. Sazonow, ininister vai buitenlandsc.he zaken ; M. von Giers, Russiscl gezant te Konstantinopel ; baron Schilling cestuurder der kanselarij, enz. het-nagfecht stond d« recht <i " z1jt B,a*..°P de Kezondheid van dei , ».omaanschY8izer^kE V°°rSpCed Va° 1 6 l Na het avondmaal, heeft de Czaar een lang zendfng met al de leden d®] De bladén van Konstantinopel spreken ir hoog waardeerende bewoordincen over de ont vangst der Turksche zending door den Czaar j?n Rnsland en drukken de hoop uit dat dnoi diens tusschenkomst de.eoschillen met ri- Pa'-j krijgènten ee"e evred'Éei,de oplossing zullei T ONDERWIJS VAN HET FRANSCH IN GRIEKENLAND. De Grieksche minister van onderwijs heefl beslist.te Athenen.in de oudheidskundige school ecne bijzondere afdeeling te stinbten voor bel onderwijs der Fransche taal. De toekomstige leoraars dier school zullen, «edurende vier jaar dien leergang moeten volgen. Dat is een bewijs dat Griekenland met rasse schreoenden weg der verfransching opgaat. Men is begonnen met Franselie officieren te ontbieden orn het leger op zijn Fransch te dril-len, nu sticht men Fransche leergangen en daarnaza! men, in de groote Greksche steden, fransche scholen oprichten.Een beetje Fransch kunnen kan nooit kwaad.maar het is te vreezen, dat. na de Fransche taal, de Fransche zeden en de Fransche invloed volgen zullen, en, cfdàt eene weldaadzal zijn voor Griekenland, dat valt te bezien ! DE WAPENSTILSTAND IN EPIRUS. In een teleeramdoor M. Zographos, gezonden aan kolonel Doulis, den minister van oorlog der zelfstandige Epiroten, wordt verklaard de afge-vaardigden van Erirus en de leden der Internationale Kontroolkommissie ovëreengekomen zïjn voor het vaststellen van een onzijdi ■ «ebied rond Koritza, gedurende den wapenstiistand. RIFAAT BEY. VOORZITTER VAN DEN TURKSCHEN SENAAT. Rifaat Bey, gewezen minister van fmanciën, is gisteren tôt voorzitter benoemd van den Turk-scaen Senaat. UIT MEXIKO. HET INCIDENT VAN LOBOS-ISLAND. Een telegram van den Schouwt bij nacht Mayo kondigt aan,dat de Amerikanen het eiland Lobos Island niet hebben bezet. Hunne tusschenknmst, zagt hij, heeft zich bepaald bij het volgende : « Daar de Mexikaan-sche wachters van den vuurtoren van Lobo>-Island hunnen pos* verlaten hadden, heeft de bemanning van den kruiser Dixie het verzorgen der vuren en lichten van den toren waarge-nomen met het oog op de veiligheid der schip-vaart ! » Schouwt bij nacht Mayo voegt erbij, dat a', de Amerikanen die verlangden Tampico te verlaten, vertrokken ziin aan boord van vreemde schepen. In zijn bericht wordt geene meldiag gemaakt van gevechten te Tampico. UITWIJKING DER ENGELSCIIE ONDERDANEN. Het Britsch gezantschap heeft opnieuw de Engelsche onderdanen verwitti^d, dat het in hun belang was dadelijk Mexiko te verlaten. DE AANVAL VAN TAMPICO. Een officieel telegram van generaal Zaragaza, bevelhebber der Mexikaansche bondstroepen te Tampico, meldt dat de oproerlingen de stad hebben aangevallen, maar dat zij met klank werden teruggeslagen en groote verliezcn leden. GEVECHT TE ACAPULCO. Admiraal Howard heeft uit Mazaplan ge-telegrafeerd dat een verweed gevecht heeft plaats gehad tusschen de bpndstroepen en de Zapatisten, op 32 kilometers afstand ten Zuide van Acapulco. Zestien dier laatsten werden gedood. Er wordt voortdurend gevochten te Mazaplan. Een telegram van admiraal Badger, door den Amerikaanschen minister van marine ontvangen, verzekert dat gisteren, gansch den dag door het gevecht te Tampico aanhield. Uit Mexiko wordt officieel gemeld dat het verkeer op de lijn van Tchuantepec hersteld is. UIT ENGELAND. DE IERSCEIE KRISIS. — NIEUWE VER-KLARING VAN M. ASOUITH IN HET LAGERHUIS. M. Asquith heeft verklaard dat het Lagerhuis meester bliift over den toestaud aangaande den parli iment act. Hij deed uitschijnen dat heteenigmiddelom overeen te komen, het neêrleggen was van een amendement. De regeering wil de verantwoordelijkheid op zich nemen eengewijzigd voorstelneêrteleggen. op voorwaarde dat men onderling overeenkome het te stemme. M. Bonar Land, hoofd der oppositie, ver-klaarde dat de bewoners van Ulster niet veel vertrouwen hebben in de beloften der regeering. Wat meer is, voegde hij er bij : Indien de regeering een amendement neêrlegt is het een bewijs dat de home rule wet niet voldoende is. Hij is van meening dat, indien de regeering voortgaat op den ingeslagen weg, het onmoge-lijk zal zijn het bloedvergieten te voorkomen. Hij is overtuigd dat een burgeroorlog oaver-mijdelijk zal worden. OP ZIJfT EIGEN, Voor den zooi'eelsten keer van zijn be-staan, Sdhrijft Vooruit dat zij. e vijanden n van razemij vvoedend zijn en de socialis-» ten op de gemeenste lafhartiRSte manier » bevuilen en verdacht maken ». Te welker gelegenheid als 't u belieft ? Vooruit zegt dat de heer Bencit Bouché, dokter in ekonoraische wetenschappen, te Brussel eene vocrdracht komt te houden over de maatschappelijke vervorming. Die heer heeftgezegd dat Anseele bevvezen heeft, door het stichten van koopeiatiën van verbruik en voortbiengst, van syndikaten en mutualiteiten, enz., — de kapitalistische inaatschappij te kunnen missen. » °t Kan gebeuren dat die heer dat gezegd heeft, en in dat geval heeft hij /feene groote 1 geestigheid gezegd, om welke andeie ekono-mistsn haï telijk zullen lachen. De socialistische instellingen van Genl kunnen dus de kapitalistische maatschappij missen ! 't Spijt ons grootelijks dat we niet verder vernemen hoe en op welke wijze. De kapitalistische inrichtingen bakken brood en om dat te kunnen doen hebben ze ovens en toebehoorten gekocht juist sreHjk andere bakkerijen van eenen fabiikant die eenen kaoitalist is ; — ze koopen aile dagen bloem van « molens » die kapitalistische inrichtingen zijn, of indien ze zelven malen ze koopen graan van liandelaars die ook kapitalisten zijn — ailes juist gelijk burger-bakkers en burgermulders. De socialistische inrichtingen hebben eene drukkerij, eene vlasfabriek, eene katoen-fabriek, eenen kolenhandel, enz. Voor al die inrichtingen koopen zij de grondstoffen of koopwaren van kapitalistische groothan-delaars en zij verkoopen hunne voortbreng-selen juist op dezelfde wijze gelijk andere bakkei s,drukkers,handelaars en fabrikanten, aan verbruikers of aan groothande'.aars. Indien zij de kapita'istische maatschappij moesten missen, ze kunnen het geene veer-tien dagen uithouden. En die heer Bouché komt veitellen dat zij de kapitalistische maatschappii « kunnen missen » ! -*™ Het inwendig bestuur van hunne inrichtingen zou min of meer ai.ders kunnen zijn dan bij bijzondere patroons. Men zou er bijvoorbeeldden regel kunnen toepassen data! de winstaan de werklieden ofwel aan de leden zou komen. Is dat zoo ? Maar volstrekt niet ! Om redelijk te zijn, zou in eene samen-werking geene winst mogen verwezenlijkt worden, tenzij voor het vormen van een reservefonds .voor onvoorziene voorvallen. De grondslag der samenleving is, dat de waien de leden afgeleverd worden aan den kostenden prijs — aile kosten medegerekend zijnde om den inkooppiijs vast te stellen. Menscheu die samenwerken of samen-doen, handelen zoo om hunne waren zoo goedkoop mogelijk te bekomen. Gaat het zoo in de socialistische samen-werkiugen ? In het geheel niet, want zij ook verwezent-lijken winst. Die winst wordt besteed tôt bepaalde doeleinden, terwijl een kapitalistische of burgerhandelaar die in zijnen spaarpot steekt, maar dat geeft niets : Het stelsel blijft hetzelfde — 't is het kapitalistische stelsel. En de heer Bouché komt zeggen dat Anseele's inrichtingen brok voor brok aan het kapitalism ontnemen, en naar de ver-wezeniijking van het socialism gaan ! In de socialistische inrichtingen past men zelfs den socialistischen regel niet toe — 8 uren werken — en als men dat aan de socios opwerpt, dan zeggen ze : we kunnen niet tengevolge van de kapitalistische kon-kurrencie.En M. Bouché wilt ons doen gelooven dat Anseele bewezen heeft de kapitalistische maatschappij te kunnen missen ! Anseele zal heel zeker kompassie hebben met dien braven heer ! Maar zoo draait men de gaaien een rad voor de oogen ! - — Een vraajsken. ' Wij nemen de eerbiedige vrijheid te vra/ gen, of het ons toegeiaten is een vraagsken te stellen aan Vooruit. We gelooven van ja ; — Vooruit is altijd nog al gewillig om een antwoord te geven als ge maar niet en spreekt van den feestk... het feestpaleis, willen we zeggen en de kontroolkommissie.'t Is maar, ziet ge, Vooruit is voor de ge-lijkheid, en die gelijkheid zou zich eerst en vooral moeten openbaren in de politiek. en het gevolg zou moeten zijn : zuiver alge-meen stemrecht. Wij en zijn daar niet geheel erg mede ingenomen met dat gelijkheidsstelsel. Wij meenen dat niet aile menschen euen-veel verstand hebben van eene gemeente, eene provincie, of een land te besturen — en bijgevolg dat niet iedereen evenveel kan te zeggen hebben in dat besturen. We meenen ook dat niet alleman eoenueel belav.g heeft in het goede bestuur en daarom dat niet alleman dezelfde stemkracLt moet hebben. Dat schijnt ons zeer redelijk, zeer natuur-lijk.Als we rondom ons van het eene of het andere hooren klappen, dan gebeurt het I- zeer dikwijis dat we hooren zeggen : j — YVat verstand hebt gij daarvan ? — wat vetstand heeft hij, of hebben zij daarvan — ge moet dus met hun gedacht niet inzitten ! Het gebeurt ook dat ons over het eene of het andere gesproken wordt en dat wij moeten zeggen : 88— Ik kan daarop niet antwoorden ik heb . van die dingen geeue kennis — geen ver stand — ofwel ik heb geen belang in die zaak ik kan daarop niets zeggen. Gebeurt dat niet aan elkeen — zelfs aan den lioogstgeplaatsten en den ge'eerdsten persoon ? Wie een huis wil bouwen zal bij geenen schareslijper gaan ; en wie ziek is zal zich niet wenden tôt eenen bouwmeester — maai tôt iemand, geneesheer of kwakzalver, die er verstand van heeft of bekend is er vïi-stand van te hebben. Iedereen vindt dat natuurlijk. Veronderstel dat er eenen geneesheer komt bij eenen zieke, rondom wien er een half dozijn kinderen en een half dozijn geburen, vrienden of kennissen staan, toch zal men den raad van den geneesheer volgen — hoewel sommigen er misschien geen vrede mede zullen hebben — omdat het den raad is van, iemand die er verstand van heeft. De socialisten doen dat ook, maar als ze niet kontent zijn gaan ze soms bij eenen anderen dokter. In andere gewone zaken, doen de socia listen ook gelijk andere menschen. Er bestaan zooals men weet; naamlooze en andere maatschappijen. lu die maatschappijen heeft niemand iets te zeggen, die er geen belang bij heett. En in die maatschappijen heeft iedereen min of meer te zeggen, volgens dat hij er min of meer belang bij heett. Iemand die 10 aktiën heeft meer te zeggen dan iemand die er maar eene heeft, en iemand die er honderd heeft meer te ver-tellen dan hij die er maar tien bezit. Hewel, er bestaan ook naamlooze socialistische maatschappijen en daar gaat het juist zooals in soortgelijkebu'germaatschappij en : die meest aktiën heeft, heeft meest te zeggen. We komen nu tôt ons vraagsken aan Vooruit en we vragen hem : Hoe komt dat in uwe maatschappijen niet elkeen evenveel te zeggen heeft — wie weinig aktiën heeft zooveel als wie er veel heeft. Hoe komt dat gij in geld-of nijverheids-zaken juist doet gelijk doodgewone burgers, en dat gij in politiek elkeen gelijk wilt maken : den onwetende en den geleerde, den domme den verstandige ; den belang-volle en den belangloozen—ja, hoe komt dat ? We zeggen niet dat het huidige kiesstelsel volmaakt is, maar gezien de moeilijkheden is men erop 't akkoord gevallen in afwach-ting van iets beters — dat toch ook niet volmaakt zal zijn. Maar het zuiver algemeen stemrecht zal dat « beters » niet zijn. In rekenkunde is het regel dat ongelijke grootheden niet kunnen bijeengeteld worden,en inkieszaken is het ketterij te zeggen : zooveel slimmen, zooveel onwetenden en zooveel geleerden zijn zooveel kiezers. Wat op geen gebied waar is kan niet waar zijn op kiesgebied. 133 «3 Senaat. Zitling van Woensdng i3 Mei 1914. MORGENDZITTING. Voorzitterschap van M. baron 't Kint. Do arbeidsdag der Maoliinisten in de Koolmljnen. De Senaat zette Woensdag morgend debe-spreking voort van het wetsontwerp den arbeids-dag der machinisten in de mijnen vaststellend. M. Coppieters verklaarde zich aan te sluiten bij het ontwerp door de Kamer gestemd. M. Braun stelde de terugzending naar de Kamer voor, de wet toch enkel in 1915 toepasse-lijk zijnde. M. Claeys Bouuaert, verslaggever, was dezelfde meening toegedaan. De algemeene bespreking werd gesloten. De stemming zal in eene volgende zitting plaats hebben. De Senaat ving daarop de bespreking aan van het ontwerp, wijziging brengend aan de wet van 5 Juli 1911, op het pensioen der onde mijnwer-kers.M. Coppieters, namens de socialisten, verklaarde het ontwerp der Kamer te zullen stemmen. M. de Giiellinck, verslaggever, is het daar mede eens. De stemming zal in eene volgende zitting plaats hebben. De Senaat besprak daarna de wet op de goed-koope werkmanswoningen. De zitting werd om 12 1/2 ure geheven. N AM ID D AGZ LTTIN G. Voorzitterschap van M. Baron de Favereau. De Sohoolwet. M. Flechet herhfàlt ae beknibbelingen tegen artikel XVIII in 't midden gebracht en beweert dat de gemeenten niet dezelfde toelagen zullen ge-nieten welke de vriie scholen wel zullen trekken. M. Speyer bestrijdt de beweegredenen van den heer minister Poullet, die, zegt hij, niet duidelijk spreekt en steeds uitvluchten zoektl In de Kamer, zegt hij, heeft men den heer minister gevraagd in het Staatsblad de namen te doen verschijnen van de leden der school-komiteiten ; de heer minister heeft geweigerd ! Men vroeg hem ook de schoolboeken in dé Kamer nêer te leggen, welke in de vrije, aan-neembare scholen worden gebezigd ; de heer Minister heeft nogmaals geweigerd. MM. De Bast en Carpkntier spreken in denzelfden zin. M. Poullet. — Men heeft mij gevraagd de schoolboeken, gebezigd in de vrije scholen, op het bureel der Kamer neôr te leggen. Ik heb géantwoord dat zulks onmogelijk was. Inder-daad, er zijn meer dan 400,000 leerlingen in de vrije scholen ; in al de vrije scholen bezigt men dezelfde leerboeken niet. Het is toch niet mogelijk verschillende duizenden boekdeelen in de K.amer nêer te leggen. Men beweert dat wij uitvluchten zoeken en den waren toestand willen verduiken. Daar is niets van. De schoolopzieners bezoeken regel-matig de scholen en zien ailes nauwkeurig na. Indien er misbruiken bestaanofboeken gebeziçd worden in strijd met de wet, dan wordt ik ver-wittigd, ik onderzoek en beteugel, indien het noodig is. Men beschuldigt ook de reReering, dat zij 25 miljoea cadeau geeft aan de kloosterscholen. Welnu, ziehier de juiste ver'ieeling-: Van de 25 miljoen, zullen de gemeentescnolen er 15 trekken; de aangenomane scholen zullen 4 miljoen 300 duizend frank Krijgen en de vrije, aanneembare scholen, bestuurd door klooster-lingen, zullen 5 miljoen 700 duizend frank ge-nieten.Ziedaar de waarheid ! » Artikel XVIII wordt aangenomftn. M. Lekeu meldt dat hij afziet te spreken over artikel XIX. {Verbnzinç en gelnch, redits.) Artikel XIX wordt aangenoraen. MM. Couillier en Catteau maken opmerkin-gen en beknibbelen de bepalingen vervat ia artikel XX. M. Poullet antwoordt, als naar gewoonte op afdoende wijze. Artikel XX wordt aangenomen. De Senaat stemt opvolgenlijk, na eene korta bespreking de artikels XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI en XXVII. De zitting wordt om 5 1/2 ure geheven. ALLERLEI. 'n Moellljke taak. — Vaderlandfeke) meent het behendig te herhalen dat de heer Woeste— over 30jaren zegt het, maar het isover 44jaren, in 1870 — zich voorstander verklaarde van het Zuiver Algemeen Stemrecht, en daar tegenover te stellen dat hij nu de hevigste bestrijder van het Algemeen Stemrecht is. 't Is waar, de heer Woeste is van gedacht veranderd, maar hoeveelen zijn er die niet eens veranderen in 44 jaren tijds ? Vele Iiberalen hebben tegen het meer-voudig stemrecht gestemd bij de herziening der Grondwet, anderen hebben zich ont-houden.Eenigen tijd na de herziening werd in het liberaal program geschreven Algemeen Stemrecht met eene tweede stem aan den huisvader ; — over een jaar twee, drie om te kunnen kartelen met de socialisten, hebben de Iiberalen weeral hun program gewijzigd en zeggen nu : Zuiver algemeen stemrecht op 25 jaar. En Vaclcrlendleké) is elken keer de veran-dering bijgetreden, en als de Iiberalen nog eens kazakke keeren, zal het van de eersten zijn om 't zelfde te doen ! En dat spreekt van andere menschen ! Werkopziehters. — De socialisten hebben een plakkaat laten uithangen dat eene vergelijking maakt tusschen het getaï werkopziehters en het getal gendarmen. Er zijn werkopziehters te weinig, klaagt het plakkaat. We gelooven dat het gelijk heeft. Waren er in den tijd meer werkopziehters geweest, dan zouden wellicht de gezellen Anseele en O, nooit voor het gerecht ge-daagd geworden zijn voor de zaak der bottienstiksters en in de socialistische vlasfabriek zou niemand te verantwoorden hebben gehad om een te jong kind te hebben aanvaard. Hetis dus onbetwistbaardat er misbruiken bestaan, aangezien er zelfs aangetroffen worden in de socialistische instellingen die overloopen van liefde tôt den werkman — er zijn dus meer werkopziehters noodig. Wat de gendarmen betreft, de socialisten zien ze nietgaarne, maar dat zal wel beteren als de rooden de gendarmen meer noodig hebben om hunne plechtigheden op te luisteren. ~W— Dagbladschrijvers in China. — De regeering van het Hemelsche Rijk heeft een persieglement uitgevaardigd, waarbij de dagbladschrijvers deerlijk worden op de duimen geklopt. De naam, ouderdom, geboorteplaats, levensgedrag, en woonplaats van aile persoon die in een dagbladwilschrijvenmoeten aan de policie bekend gemaakt worden, en deze laatste beslist of de persoon in kwestie wel gesc'nikt is voor het bedrijf dat hij wil uitoefenen. Niemand mag in een dagblad schrijven, of hetzelve drukken, indien hij niet ten voile dertig jaren telt, dit als waar-borg van gezond oordeel. De dagbladschiijver mag niet van zijne burgerrechten zijn beroofd geweest, hij mag geen deel maken van leger noch zeemacht, noch lid van bestuurlijke of rechterlijke korpsen. Hij mag geen student zijn, en ook aan geene zenuwziekte lijden. Men zegt niet of dit laatste voorschrift betrek heeft op het publiek, of zijne medewerkers. Wanneer de dagbladschrijver eindelijk is aanvaard, dient hrj zich wel te wachten, van kwaad te spreken van de regeering,of diplomatische, of krijgsgeheimen, bekend te maken. Hij zoa ook de kamerdebattea niet mogen openbaar maken, en zich wel wachten van persoonlijke aanvalien. Indien de dagbladschrijver zich aaneenige overtreding dezer reglementen plichtig maakt, en dat het dagblad niet in staat is de voorziene boete te betalen, dan wordt eenvoudig gansch de opstelraad achter slot en grendel gezet !.... Niet gemakkelijk, de Chineezen !.... maar ailes wel ingezien, het was hier over honderd jaren voor de dagbladen niet veel beter ! Eene reusachtige automobielbaan. Uit Amerika ontvangen wij bijzonderheden over den verkeerweg tusschen New-York en San Francisco,of van Oceaantot Oceaan dwarsdoor de Vereenigde Staten, en duizend uren lang. Die baan zal genoemd worden The Lincoln f-Iighway, naar den naam van den voormaligen président. De baan wordt gebouwd zonder eenige tusschenkomst van de regeering,uitsluitelijk op de kosten van de Amerikaansche auto-bouwers, die verscheidene miljoenen dollars bijdroegen en bij middel van inschrijvingen van bijzondere personen. Eene vereeniging, daartoe gesticht, kon 10 miljoen dollars bijeenbrengen. De

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes