Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

2283 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Octobre. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w08w952h0h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

londerdag 8 Oktober ISI4 Priîs ser nu m mer : 5 csnîtomsn 45e jaar, num. 234 Telefoon «94 FONDSENBLAD Telefoon t f 6»« voor aile aank«»di»nge« w«d» *oa aie!» te* feareel ra> k«t Mai. • ^ —m— KETEXVEST, Num. 16, te CENT. v- P' '■MIIP'I Se*"*"" "-v-" v-s-v VLAAMSC1 Lâll ïlandel, ÎSnjrerlieid, Taal en Godsdiensi VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN I»$CHKMVI«r,$pRMS VOOROPBETAALBAAR: P»r jaar 15.©» Per haâfjaar $.00 Per drie iaaandea » 4.00 Voor kotberriort : fr. S 9.99 ; fr. •.59; fr. »,&<►. Voor vraeatde landau. da vawmiÂai ireirnat.n uîî BBNIGB TJTTQ-A.VB i Geat. Il I^lyest 1 8 Gsilt 3 D® aM*ondiSin£e» wordon Keplaatst par recel aam fr. RaWamen onder het staâs- I UWflt, i», *.T!W/i»05l, 1 o, U»U_, j p,r r.gelfr. 1 .99. -B»iraf*nisWiclit«« yoor de niât gsaboaatardw, fr. ft.OO Kousen voor de soklaten Mad. T..., Brugschepoort, Gent, drie paar kousen. Mev. wed. G..., Gent, neg^n paar kousen. Bestuur van den « Bôerinnenkring », Landskouter, .Iwaalf paar kousen. Pak saaiette, M. A. Bontinck, Brabant-dam, Gent. M. Vander Vorst, Jozef Plateau- straat, 14, Gent .... fr. 5 — Mej.Sarton, Hoveriierstraat, 12, Gent » 3 — Mej. J. Willaert » 2 — Mej. Valerie Vandcnhove . . » 2 — Mej. EmilieVereecke. ... » 2 — Mad. Raemdonck » 2 —; M. A. Vandermeiren, Zvrarte Zusterstraat, 14 .... » 10 — Uit. Couventen Begijnhof, Sint- Amandsberg » 6 — M. Hippoliet Kerckaert, Wel-dadigheidstraat, Ledeberg . » 5 — Aile giften in geld en in saaiette worden ten onze bureele met dank aanvaard. Wij zorgen voor de rest. Da Paus en de Vrede. Uit goede bron wordt gemeld, dat Zijne Heiligheid Benediktus in briefwisseling is met den Russischen Graaf Isvolsky, welken hij bijzonder goed kent daar de graaf ge-durende velejaren een niet officieeie diplo-matische agent was van Rusland bij het Vatikaan, en later gezant werd, toen onder Paus Léo XIII de betrekkingen tasschen Rusland en den H. Stoel hersteid werden. Het schijnt dat de Paus, die intusschen ook rechtstreeks in betrekking is met Keizer Frans Jozef, den Czaar bij middel \an giaaf Isvolsky tracht te bereiken. Zijne Heiligheid doet een beroep op de lang ge-kende vredelievende gezindneid van den Czaar, waarvan dezeblijken heeft gegeven, die gedurende eeuwen- zullen herdacht worden, door de instelling van de Vtedes-konferencie. ; In M Engel^cb l^Iooto TE BRUGQE. Een bezoek aan de Engelgoha ambulanoie. Verleder. Zaterdag te Brugge zijnde, werden "vvij uitgenoodigd door den zeer eerwaarde heer kanunnik Van de Velde, bestuurder van het Engelsch klooster, een bezoek te brengen aan de Engelsche ambu-lancie.J^e^ninen wij met te zeggen dat de Engelsche Ambulancie bestaat als voigt : Surgeon (geneesheer) : Osborn, F. R C. S. Dressers (hulp-geoeesheeren) : Dr Cook, Dr Foi est Smith, Dr Thomson. Lady Nurses (zieke:-diensters) : The Honorable Miss Colbourne, Miss Bail es Miss Judith Osborn, biigestaan door drie damen van het Rood Kruis : Mevr. R. Cop-pieters 't Wallant, Mevr. Kervyn de Letten-hove, Mej. Yvonne de Schrevel en d ie damen-kioosterzusters. Verder zijn nog in dienst : de leeke Zusters van 't Engelsch klooster en de huis-lioudster van deu eerw. heer bestuurde.. De Zusters Apostolienep, van Mechelen, die hier ais vluchtelingen verblijven. zijn ook in dienst van de Engelsche Ambu-îancie. De nachtdiensi woidï «edaan door eene dame-kloosterzuster, bijgestaan door eere leeke zuster. De hier liggende gewonden en gekwetsten kwameri in de ambulancie aan over een 3tal v/eken. Ei; werden 20 soldaten geopereerd en aller, kwameri e.' goed door. Geen enkel overlijden was te betreuren. Na deze inlichtingen ingewonnen te heb-ben, gingen wij vergeze'd van den Z. E. H. Bestuurder naar 't oalangs nieuw gebouwd gedeelte van het klooster en werden er vnendelijk ontvnngen door eene dame-kloosterzuster. Wij richtteh ons naar de eerste zaal, en, een gang doorgaande, hoor-den wij een zachte mélodieuse pianomuziek en daarna de Brabançonne. Dit was een bewijs dat al de zieken wel-stellend moesten zijn en het Vaderlandsch lied in deze omstandigheden deed ons hart zwellen van fierheid, als wij dachten dat de daar liggende gekwetsten met zooveel andere elders verzorgde soldaten het levend bewijs zijn van de heerlijke woorden welke in ons nationaal lied voorkomen. Wy kwamen in de eerste zaal waar 33 bedden staan. De zaal was prachtig, prak-tisch en hygienisch ingericbt. Aan de helder-witte muren hingen schoone schilderijen, waaronder reproductiën van werkeu van hedendaagsche Vlaamsche meesters. De zeer eerw. heer bestuurder bracht ons van bed tôt bed. Onze jongens hadden nette zuivere witte bedden. De Iakens en dekens waren zoo klaarwit als sneeuw. De hier verzorgde jongens zageu er allen welvarend uit. De eerw. heer Bestuurder had een goed woord van a.'.en en het deed ons goed te zien dat allen hem als een braven vader aankeken. Wij spiaken een woord tôt elken zieke en zij drukteu ons hunne groote voldoening uit over de goede zoigen waarvan zij hier van af 't begin van hun _ verblijf het voor-werp waren en welke zij nog steeds genie-ten.Toen wij op het punt waren de zaal te verlaten, kwam Surgeon Osborn binnenen wij hadden het genoegen met dien beroem-den geneesheer eenige woorden te wisselen. Surgeon Osborn is een zeer knap man in zijn vak. Hij wàs werkzaam in Zuid-Afrika tijdens den oorlog aldaar en ook in de Balkansoorlogen. Zooals men ziet zijn onze jongens hier in f zeer goede handen. En dat Surgeon Osborn r gaarn gezien wordt zal het volgende feit bewijzen : c Over eenige dagen had er een feest plaats c te zijr.er eerc ingericht, door de hier liggende Belgische gewonden en gekwetsten, v waaraan deze allen geestdriftig deelnamen. e Wij namen afscheid vau Surgeon Osborn t en dankten de dame-zuster die aan 't hoofd c staat dezer zaal. Daarna giugen wij naar de zaal met de 25 bedden. Hier ook is ailes op 1; dezelfde wijze ingericht als in de eerste e zaal. Onze jongens waren bezig met in d boeken en gazetten te lezen. En met genoe- e gen zagen wij dat « De Gentenaar » op menig bed lag, y Wij bestatigden hier nogmaals hoe gaarne c de heer Bestuurder gezien wordt en r,a aan fl allen een spoedig herstel gewenscht te t hebben, gingen wij naar de operatie/aal. y Hier werden wij voorgesteld aan de hono- i rable Miss Colbourne, die zich geene moeite spaart om onze jongens in ailes bij te staan 1 en hun lijden te verzachten. Eere en dank a aan die edele Engelsche vrouw. \ Zeggen wij terloopsdat in de operatiezaal ailes naar de jongste vereischten van den li tijd ingericht is. Bij 't verlaten dejei zaal. I kwamen wij in eene soort van wintertuin e en hier zagen wij eenen verzorgden soldaat v dapper aan 't schiijven. Hij was zoodanig r in zijne briefwipseling verdiept dat hij ous I niet sens bemerkte. Toen de heer Bestuurder hem aarisprak t waren wij niet weinig verwondetd in den S soldaat Jan Geers, van Gent, te herkennen. t De gekende Gentsche propagandist was s bezig met aan het blad, waaraan hij mede- ti we'kt, eenen brief te schrijven. n Wij wenschten een spoedig en volledig d herstel aan onzen Jan en gingen eenen h soldaat bszoeken die juist eene groote n operatie ondergaan had. Het was met een k diep medelijden dat wij bij den gewor.de d gingen. Het deed ons goed aan t hart te moffen k vernemen dat ailes noimaal ging. Wij s wenschten hem een goed herstel en gingen k doov de laatste iaa\ waar nog 10 onbezette h bedden stonden. Wij richtten onze stappen h naar de kleine Congregatiekapel al waar wij v een kort gebed stortten voor de genezieg onzer dappere gekwetsten. n Aizoo kwamen wij in de hovingen waar ti de heldere zon hare nog warme Oktobei- stralen wierp over de prachtige biomen en / heerlijke planten. Wij zagen hier eene I groep soldaten die reeds zoo ver herstetd zijn dat zij kunnen wandelen en gaan. Zij zaten in een rondeke en een van hen las de laatsnieuwstijdingen van den oorlog voor. En wat verder dààr, op 't einde der ? boomenlaan zagen wij eene kloosterzuster heel in 't wit gekleed die al wandelende r hare offic'egebeden las. Het was dààr zoo t( stil en kalm en niets getuigde in die laan dat ç ginder ver het kanon aan 't bulderen was. h Welke tegenstelling ! Hier vrede, liefde, ingetogenheid en rust, ginder onmeuschehjk v bloedvergieten ! Zeker moesten de gebeden van die Zuster v hemelhoog tôt Hem gaari, die 't lot van deze ' wereld in hander: heeft. O ! Heer, geef ons j weldra den vrede ! T Ontroerd verlieten wij de Engelsche Ambuiancie na nog een woord gezegd te c hebben aan eenen Waal'che gewonde die v ous sprak van zijne vrouw en van zijn kiud ; v tranen paielde i in zijne oogen en diep ge-tfoffen kwamen wij weer in de stiaat waar kinderen, de hoop, dé toekomst van België lust'g aan 't spelen waren. Onwillekeuiig zegden w' 1 tôt ons zelven : Lieve kinderen. onschuidige tchepselen, d welk lot is u besciioren. noevélen ondei 5 11 zullen misschien in latere jaren ook jj kanonnen-vleesch zijn ? !... t( Ons bezoek was ten einde, maar wij rekenen het ons ten plicht hier een slot-woord aeer te schrijven : Wij brengen hulde en dank aan Surgeon Osborn en aan al diegenen die hem bijstaan. Wij vinden geene passende woorden om r de damen. kloosterzusters, leekezusters en g al diegenen die hunne medewerking vei- s ieenen tôt heil en troost onze gewonde soldaten, onzen dar.k te beîuigen voor de t moederlijke zorgen v.'aarmede zij onze ) jongens omringen ! Ook hulde en dank aan den Z. 3. Heer kanunnik Van de Velde, ] bestuufdet van hef Engelsch klooster. In één woord : Aan de Engelsche ambu- j lancie van 't Engelsch klooster te Brugge dank in naam onzer lijdende soldaten en in naam van 't broederlievende menschdom ! D. ] las! men in oorlogstijd > zijne huishuur betalen ? j Ziehier de zienswijze van eenen Gentschea 1 vrederech'.er nopens die vraag : De vrederechters hebben, in zake van 1 betaling van huishuur of gebeurlijke uitzet- < ting van weerspanrrigen, geen algemeene gedrapslijn aangenomen. I Dit ware strijdig met de waardigheid van hun ambt zelf. Zij kunnen zich in dien zin niet verbinden tegenover eene vereeniging 1 van eigenaars, r.och tegen eene bestuurlijke macht ; er moet rekening gehouden worden 1 van talrijke omstandigheden. Het spreekt echter van zelf, dat de recht-banken zich moeten verzetten tegen de stel-selmatige en niet gegronde weigering van de huur te betalen. De heer vrederechter had bijvoorbeeld een . onderhoud met stadsbedienden en kleine ambtenaars van den Staat, die hunne voile wedde trekken, die dus een inkomen hadden gelijk vôôr den oorlog, en die beweerden niets aan de eigenaars te moeten betalen, n omdat het oorlog was ». _ Nu,een dezer eigenaars heeft een maande-lijksch inkomen van 50 frank, van een enkel gebouw, en bepaald heeft menige weer-spannige huraar meer dan hij : Ziehier in aile geval eenige algemeene aanwijzingen : 1. Behalve in uitzonderlijke gevallen, zullec er thans geene vonffissen of uitzet-tingen worden U'tgesproken tegen huurders van huizen of kamers, van geringen huur- rijs, als die personen totaal van bestaan-liddelen ontbloot zijn. Moest er wegeus redenen van waarborg f dergelijke eene uitspraak volgen zij zou pgeschorst blijven. 2. De huraars, wier bestaanmiddelen et g erminderd zijn (gedeelielijke werkloosheid, nz.) mogen tijdelijk de helft van de huur eialen. — Vele eigenaars hebben daar adelijk in toegestemd. 3. De huraars, die werkeu gelijk gewoon-jk en hun voile loon trekken ; de ambte-aars wier wedden regelmatig betaald wai-en, moeten bepaald hunnehuishuurbetalen n zullen daartoe kunnen verplicht worden. In deze moeilijke tijden is er natuurlijk rat goedwilligheid noodig van den karit er eigenaars, maar er moet gewerkt wor-en tegen het stelseimatig weigeren der etaling, hetgeen thans echter vooral in de rerkerswijken voorgestaan wordt, hetzij de awoners kunnen betalen of niet. Deze bïlangrijke zaak werd ook in Neder-îud reeds onderzocht en ziehier wat wij antreflen in het « Algemeen Handelsb'ad », an Amsterdam : « Naar wij vernemen heeft eene bespre-:ing plaats gehad aan het Département van .andbouw, tusschen ministeis van justicie n van landbouw, twee vertegenwooidigers an het Amsterdamsch Steunkomiteit en rofessor De Vooys, ondervoorzitter van het [oninklijk Nationaal Steunkomiteit. In beginsel werd overeengekomen, door usschenkomst vanhet KoninklijkNationaal teunkomiteit, de plaatselijhe steunkomi-îiten, die daartoe genegen zijn, in staat te tellen. met de huiseigenaren eene regeling ; treffen, om tegemoet te komen iu de îoeilijkheden, die zich vooral in Amster-am beginnen voor te doen ten aanzien van etgevaar van uitzettmg van minder ver-îogende huurders, die hunne hu'shuur n;et unnen betalen ten gevo'ge van de bijzon-ere toestanden. Deze regeling zal in hoofdzaak overeen-omeo met hetgeen te Rotterdam op dit :uk reeds geschiedt. Beide ministère ver-laarden zich bereid te bevordeier!, dat de elfr der kosten van dezen maatregel door et Rijk aan de Steunkomiteiîen zal worden ergoed. Men vertrouwt, dat het zoodoende niet oodig zal zijn, wettelijke nood-maatregelen ï nemen ». Lan het Serviscfie fronL De Serviôra en do Ho^tonesrrljîieii voor Sera je vo. Een bericht uit Nisch, zegt d^t de Serviërs en e Montenegriinen voor de vestixigen van Sera-;vo zijn aangekomen. Zij zijn vooruitgerukt op de lijn Erbritza-ihirina-RosRançe,en,oa eenen ver woed^n aan val jgen de stellingèn van Igritcha en Kralieva-•ora, hebben zij eene schittereode zegepraal be-aald op den vijand en Vlasemitza bezet. Aan het front Zvornik-Loz-Nitza, Ring de dag iorbij zonder bijzondere voorvallen. Tusschen de Drina en Shobatz waagde de ijsnd eenen aanval naar Drinova Ad a, dxc even-'el werd afgeslagen door een geweldig ai tillerie-nur. M'en relent dat de vijand aldaar minstens 3,000 hou-vitsers verspilde.fiii leed ook groote erliezen. Shaba'z werd weinig beschadigd. Te Belgra lo trokken onze troepen over de ave en verjoegen den vijand uit zijne stellingen an Bh'ezanga en naar Semlia. Ëe i karion en crscheidene mitraljeuze i werden buitgemaakt. Te Saigon. TER EERE VAN BELGIË. De Courrier rie Saïgon geeft verslag over e betooging die plaats gehad heeft te aïgou, ter eere der Belgische soldaten aan et Be'gisch gezântschap vau China gehecht, ir ge'egenheid van hunnen terugkeer naar ielgië. Dat blad, omlijst met eene driekleurige ielgische lijst, schreef in groote letters : « Dinsdag laatst, loen de Belgische afdee-ng welke door Saigon trok, China verliet m naar België letug te keeren, waren 4 jaien verloopen, meer dan 3/4 eeuws, edet t den 30 Oogst 1830. Opdieu dag bevestigde het Belgische volk e glorie vau zijn land met het de onaf-ankelijkheid weer te geven. De gebeurtenissen leidden totdentioon ^eopold I, giootvadervan Koning Albert I. Levende Koningin Elisabeth en Koning liber t. Leven hunne kinderen en hun volk. Leve het dappere en ridderlijke België. Leven de vrienden en bondgenooten van "rankrijk. Geheel het blad staat vol' met bijzonder-îeden over België, zooals men lcan zien uit len beknopten inhoud. Wij deelen het hoofdartikel mede van den îeer J. Ferrière ; overtuigd dat het onze ezers genoegen zal doen : Saïgon, hoofdstad van Fransch Azia, en 'an IndoGhina in 't bijzonder, groet met Mtroering de heldhaftige schoonheid van 3elgië, ter gelegenheid van het voorbijtrek-:en der Belgische soldaten. De stem der verbondene natiën heeft zich -eeds verheven tegen eenen lagen vijand, )m de onvergankelijke glorie van het land :e roemen, dat in onzen tijd van zelfzuchtige ifzondering en persoonlijk belang, de bijna legendarische eeuwen heeft doen herleven fan de ridderlijke volkeren en vorsten, fier 3p hun gegeven woord. België komt het ridderlijk bewijs te leve-ren van de zuivere zedelijke grootte van een ras. Zooals de piachtige Belgische regimen-len de overmachtige Duitsche troepen hebben tegengehouden en teruggeslagen, ilzoo en nog meer heeft de nlling van de wonderbare omhelzing eene opperste kracht verwezenlijkende het hart versterkt, den moed heropgewekt; zij hebben de eeuw heropgewekt. Als men sprak van de bewoners van het kleine België, schreef men gaarne, zonder minachting : De kleine Belgen ! Ziedaar iets wat niet meer zal gezegd worden, en dat niemand meer zal durven schrijven. Men zal voortaan overal zeggen en scfcrij ven : het groote Belgische volk. En het is het Groote Belgische volk, het is het groote Belgie, zijne schoone Koningin en zijn doorluchtigen Koning; de beminne-lijke kinderen van deze Vorsten, het is Belgie met zijne trekken die van edelmoedig bloed druipen, dat wij groeten in U da dertig soldaten enzonen van het land die bij 0:1s voorbijtrekken. Als gij uw land zult weerzien te midden ; zijnçr verwoeste velden, en geplundeide ! steden ; in de omglanzing der braiiden, der puinen, der slachterijen waar zijne fierhv.id ! bijna alleen recht bllift voor de nog over- j levenden, zegt. hun dat vvij het beworideren, | dat wij het eeren, zooals in eene familie de ' menschen vur.glijk dezuster hunner moeder i kunnen beminnen. Weest fier over uw land, soldate* ; het heeft niet enkel op edelmoedige wijze de ' zaak van het Recht en der eer in de wereld gediend ; door al het bloed dat het vergoten heeft, het heeft aan de wereld nieuw bloed geschonken, het onschuldig en gezonde : bloed der zelfverloochening. 1 Leve uw land, soldaten ! Le^e Belgie ! En wij uiten dien kreet zooals wij roepen: Leve Frankrijk ! 0? Je iitscS-Rrastte pens De Duitsch'Oostenrijksche rechtervleugel strekt zich uit van aan de bergketen der Karpathen in Oostenrijk, 18 uren van Krakau, et) loopt naar het Noorderi over de Weichsel (Vistula)in de Russisch-Poolsche provincie van Kielce, dan langs de rivier Bart door de Russisch-Poolsche provinciën van Pehokoff en Kalisch, en dan naar de versterkte stad Thorn, op den Duitschen oever der Weichsel. De voornaanlste massas van (3e Duitsche ( troepen zijn nu opgesteld in het midden van eene strategische voorlijn, die zich uitstrekt < van de Baltische Zee tôt de Karpathen- < gebergten. 1 De bijzondersle sament'rekkingen der Duitsche troepen zijn nu in de Russische provincie Kalesch en West-Gal'icie. De Duitscheis beoogen de Russische steden Plotsk, Lodz en Pelrokofï. De Russen hebben voor oogmerk het Duitsche léger, op de Russisch-Duitsche grens te doorsnijdsn. De Duitscheis zullen trachten Russische troepen uit Oost-Pruisen te lokken, met troepen te .zenden ten Zuiden van Thorn. Later wordt gemeld dat de^Duitschers de Russische provinc e Lodz evenals -die van Suvv-a;kihehb«n D u i'achele^e^s- zijn teruggetrokken op de stad Allenstein in Oost-Pruisen, tengevolge van de neerlaag welke de Russische generaal Rennenkampf hun heeft doen ondergaan. Het Duitsch plan ip Polen binnen te dringen en over de Niemen te geraken is volkomen verijdeld. Do oorlog door Duitsohland voorbersid De plates-formes voor de kanonnen waren gereecî. De korrespondent van de « Daily Express » sprekende over den aanval van Antwerp^n, zegt dat dezware Duitsche kanonnen, op bijzondere sterke plates-formes moesten opgericht worden. Villas gebouwd in deomstreken van Mechelen vooral ten Zuiden, dooi Duitsche bestuurders van nijverheidsgestichten, waren bestemd voor het opsteîlen der zware Duitsche kanonnen. De grondvesten waren in ijzerbeton gemaakt en wel zoo sterk cm de kanonnen om Antwerpen te beschieten, er op te stellen. Soortgelijke voorbercidmgen waren lang voor den oorlog gemaakt in de voorgeborchten der stad Namen ; men heeft daar plates forms ont-dekt, waarop de kanonnen reeds stonden, toen al de huizen, aan Duitschers behoorende, ge-slecht werden. Ofîiciëele fransche MEDEDEELIMGEN m fRAÏÏKRljtK. lia greole ralis:a|. Hardnekkig-e g'eveoîxteu. — B© bonds-troepeu rokken vooruifc te3a Noorden van Soissons en op de .fcoogten van de Maas. De toestandrondom Arras i3aitmuntend. Parijs, 6 Oktober, 10 ure 'savonds. Op den linkervleugel, wordt het front meer en meer uitgestrekt. Tusschen de Seine en de Oise, rukken wi] soms voor uit en zijn er ook oogenblikken dat wii moeten achteruittrekken. Te Lassigny werd een hevige aanval van wege den vijand afgeslagen. Op den rechteroever van de Aisne, ten Noor-den van Soissons, is het Engelsche-Fransche leger een weinig vooruitgekomen. Rondom Arras en op den rechteroever van de Somme, wordt onze toestand meer en meer uitinuntend. Op het overige van het front is er geene veran-dering.De Belçische troepen verdedigen met eenen waren heldenmoed de versterkte plaats Antwerpen, en hebben sterk de lijn van den Rupel en de Nethe bezet. De menigvuldige hardnekkitre aanvallen van de Duitschers op de liin van den Rupel en de Nethe zijn totaal mislukt. Parijs, 7 Oktober, 11 ure 's mogends. De toestand op onzen linkervleugel is dezeltde. Ten Noorden van de Oise wordt de bedrij-vighîid meer en meer heviger. In hec ander is het betrekkelijk kalm. Op de hoogten van de Maas hebben wijl eenig terrein gewonnen. le iïaicl-Evtt îioet is se iriitiieie zee Een telegram gisteren uit Chiasse gezon-den aan Daily Chrunicle, kondigt aan dat de Engelsch-Fransche vloot, een der mach-tigste forten van de stad heeft vernield, namelijk dat'van Lustica. De statie van den draadloozen telegraaf werd insgelijks vernield. Eea Fi|anscfi-Si|g6ntijD?cf gchEid^PeehtVer'dpag. Een kaakslxi voor DuitschEand. Een feit van groote beteekenis komt zich voor te doen in de Argentijnsche Republiek. De Argentijnsche regeering had, op aan-Jringen van M. Larteta, minister der Argentijnsche republiek in Frankrijk, lange naanden voor den Europeeschen oorlo?, ;en scheidsiechtverdrag met Frankrijk be-îtudeerd, gehjkvormig de regels en voor-iciiriften der internationale rechtbank van len Haag. Niemand dacht er aan dat de huidige 3orlog oorzaak zou ge weest zijn eene wet e doen stemmen door den Argentijnschen ienaat, welke in vredestijd niet zou kunnen langenomen zijn geweest. Welnu, de \rgentijnsche senaat heeft op het onver-fvachts dat verdrag gestemd. Duitschland, dat nochtans beschikt over :enen machtigen steun in de Argentijnsche republiek, bekomt, door de beshssing van liens senaat, eenen welverdienden kaakslag. De choiera in Duitschland. yit Rome wordt gemeld dat de choiera in Duitschland en in Oostenrijk uifgebroken is. IH BELGIE. TE BRUSSEL. Het 0sïiîseh îiehaer. De amb'enaren va.i h^t ministerie van finan-;iën hebben ' an wege de Duitsche overheid îenen o'nizendbrief ontvangen,*heu verzoekende îene lijst op te ïnaken der bedienden, tôt den îersten Okt jber, die ve: hingen in dienst te )lijven, alsook aan te duiden door welke kas zij >etaald werden. Duiische beambten zullen medehelpen tôt het nnen der rechtstrcekschebelastingen.tolrechlen, iccijnzen, en/;. De Belgische ambtenarën moeten hun aile :nlichtingen verschaffen en allen bij stand ver-eenen.De jaarwedden mogen slèchts betaald worden lan de bedienden die eene verklaring onder-:eekenen d t zij eerlijk en gewetensvol hunne plichten zullen kwijten en niets ondernemea :egen het Duitsch beheer der bezette gewesten ^an België. Hoogesehool van Leuven. Derektor- dcr-lioogesch-jol van Lvuv'-r, heeft :er kennis gebracht, dat de overheden zich iullen beijveren opiat de akademische jaren ;et ne onderbrekiny zouden lijden. Aile raaafreselen zullen genomen worden, 3pdat de studenten zoo weinig Vertraging moge-Lijk zouden lijden in hunne studiën. De kursussen zullen hernomen worden van soohaast de algemeene omstandigheden het sullen toelaien. De hoogleeraren van Leuven worden verzocht suohaast mogèlijk hun adjres te laten kennen, deze die zich in de bezstte gewestt-n bevinden, aan den bestuurder van Sint-Lodewijksgesticht ie Brnspel ; dozedie in niet bezette gewesten of in den vieem le verbl'jven aan den heer Staats-minister Van den Heuvel, Savaanstraat, 29 Gent. Het artilleriegevecht in de Nethestreek, ten Zuiden. van Antwerpen. wordt hardnekkig voort-^ezet. Een j^r t f,e al Antwerpenare i, uit vrees roor het bombardement, zijn naar Kolland ver-irokken. Het meeste getal der burtrers evenwel blijven op bunn' u f-ost en de winkels en maga-zijnen zijn open. De toestand der omliggende gemeenten, tegenover de b :schietirg, is zonder twijfd zeer kïitisch. Het is immers te voor^Jen, dat de Duitschers zullen trachten de be olking sebrik aan te ja«en door het schieten van houwitsers over de tweede tortliin. Dez ï schril; anjaging zai evenwel weinig uitwérMel hebben. Daar de inwoners vile getnaiv hebben, om, indien zij zulks begeren, iiunne woning te ver'a'.eu, indien zij de beschie- " :ing vreezen,zoo heeft do krijgsoverh -id besloten, in weerw.l der brsc.hieting, den weerstand tor biet uiterste vol te houden. Zulks blijktoveri.jens uit de volgende officieele mededeeling van D nsdag avond : « De toestand te Antwerpen is ernstig. » De bevelhebber der versterking he^ft aan de burgemeesters der gemeenten, binnen de s tel lin g* van Antwerpen gelegen, den volgenden brier f-laten geworden : * Ik heb de eer aan de bevoli.ing ter kennis 'e • brensren dat de beschioting van het omliggende van Antwerpen waarschijnlijk nakend is. " lir .dient wel verstaan te worden da' de beireigingr met beschietingof het bombardement zelve, geencn invloed zullen u-itoefenen op den duur van den weerstand, die tôt het uiterstê zal woiden volgehouden. » Het meerendeel der fortën van de eerste lijn, al deze der tweede lijn, alsook de sterke tusschenin opgestelde verdedigingswerken ziin ongesebonden. De groote moeilijlcheden die ds vijand voor Waelhem ontmoe'.te en zijne zware verliezen, laten toe te voorspellen dat de versterkte plaats eenen langdurigen weerstand kan bieden. Ziehier eenige nieutoe en belangwékkende »bijzonderhedm nopens de verdediging der forten' ten Zuiden der Nethe. De weerstand van het fort van Waalhem, oveitrof de verwachtingen der deskundigen. Na den val der vestingen van Luik, Namen en Alaubeuge, was onze legerstaf ten voile overtuigd, dat er op de onoverwinbare stand-hefuding der forten niet mocht gerekend worden. Doch, men bedeuke dat Namen gevallen is, na twee dàgen. ^yelnu, sinds vier dagen en vier nachten be-stookten de Dait chers het fort van Waalhem, en na dat tijdverloop, zaaide de vestingy hoewel met beperkte middelen,steeds doad en veinieling in de vijandelijke ram en. Vragen wij het onmogelijke ni' t, en denken wij vooral niet, dat de vernie1 ing van een fort, eene hoofdzaak is, in eenen striid, aaar door den legerstaf eene taktiek werd ^evolgdj en aile ver-dedigingsmiddelen werden voorzien, door den toestand vereischt. Twee on/.er forten hebben den vijand vier dagen en vier nachten bezisc «e-houden ; hij leed ontzaglijke verli /.ea en moest eene kolossalehoeveelheidammunitie verspillen. Wanneer men beJenkt dat er van het garni-zoen van St-Kathelijne-Waver, op 350 mannen, 300 ongedeerd bleven, en dat van 600 man-schappen te Waelhem, er 450 werden vervangen die niet de minste kwetsuren hadden, doeti enkel eenige verpoozing behoefd' n, dit hoewel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes