Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

789 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 05 Janvrier. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 17 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1g96s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Maandag 5 Januari 1914 Prljs per îiammer : $ canjtasn 45" jaar, Kum. 3 Teleîooa 694 FONDSENBLAD Telefoon «94 AAXKOXDieiSCEï : Vooï aile asukondigingen wendo «ea zich tea bureele van het blad. KETELVEST, Num. I«, le CENT. VLAAMSGH LAND] Etandel, Nijverlieid, Taal ©n Q-odsdiensI VERSCHIJ NEN DE ALLE WERKDAGEN IWCflMiVIIMMMin VOOROP BETAALBAAHe Besfaar, 4{r< t S.90 Bar halîj&ar . : » 8,«» Per drie nmnita I » Voor hofcertriers : it 1 9,00* £ï. 6,5« ; »<ML VoorvKMtade kuiden, de ve*«ndlD»sko»ten yoegen EENIGB TJITQAVE ! a®» - îi, Ke«M 18 s Sut assarav»' GENT, 5 JANUARI. Staatkundig Overzicht De toestand in de Balkanstaten M. Venizelos verdaagt zijne atreij naar Frankrijk. Uit Athenen wordt geseind, dat M. Venizelos, die Zondag naar Parijs moest vertrekken. zijne reis naar de groote Fransche hoofdstad heeft uitgesteld tôt woensdag aanstaande, ten gevolge der Grieksche Kamerzitling welke duren zal tôt Dinsdag avond. Ontslag van den Turkachen minïster van oorlog. Generaal Izzett Pacha, de Turksche minister van oorlog, heeft gisteren aan den Sultan zijn ontslag ingezonden. In de officiëele kiini?en loochent uièn het bestaan van eene ministeriéele krisis, maar bevoegde menschen houden vol dat het scheef zit in den Turkschen ministerraad. Men zegt dat En ver Bey minister van oorlog worden zal, maar de groot-vizier logenstraft die tijding. Wij zullen zien wie er gelijk hebben zal, of de Rroot-vizier o£ de openbare denkwijze, welke hare inlichtingen put aan eene bron welke reeds meer dan eens bewezen heeft dat hare inlichtingen uit goede en vertrouwbare bron komen* De politieke toevtand in Bulgarie. M. Radoslavofï voorzitter van den Bulgaarsche ministerraad heeft gisteren, gelijkvormig het parlementait «ebruik aan Czaar Ferdinand net ontslag van het huidig ministerieel kabinet overhandigd. Men denkt in het algemeen dat M. Kadoslavoft zal gelast worden het nieuw kabiuet samen te stellen. MM. Ivantcheff en Matakieff, aile beiden be-hoorende lot de gouuernementeele partij, zijn ondervoorzitters gekozen van de Sobranije. CSriekenland moet in 1917 de vierdo zeemogendhoid zijn in de MiddellandBohe Zee. Griekenland en Turkije, loopen om het zeerst, op dezen oogenblik, voor wat aan^aat hunne be-wapening te'lande en ter zee. Te oordeelen naar de huidige omstandigheden, zal Griekenland in dien loopwedstrijd om het zeerst, den palm be-halen. ^ , , . Het nieuw vlooiprogramma van unekenland behelst voor de vijf volgende jaren : 2 kruisers (dreadnought typen) ; 2 andere kruisers metende ieder 10.000 ton ; 25 torpedojagers ; 6 onder-zeeërs, 12 kanonneerbootea en 20 hydro-vlièg-Toestellen met eene hulpboot. De herinrichting van twee Grieksche en Turksche vloten is thans in Engelsche handen, en dat zegt al lets. De Turksche en de Grieksche vloten zullen moeten gebouwd worden met kredieten. De Grieksche regeeriftg zal met dat doel cent: vreemde lesning moeten aangaan van minstens 300 miljoen frank om zijn nieuw vloot-pragramma te volledigen. Aangenomen dat Griekenland wel de noodige fondsen zal vinden, moet men, bii benadering, aannemen dat ie Grieksche vloot slechts in 1917 volledig zal zijn, maar, op dat oogenblik zal Griekenland de vierde zeeinogendheid zijn in de middellandsche zee. Maoedo-Btd&aargohe bedreigingen aan de Grieksche en Serviaohe grenzen. Do Grieksche en Servische autoriteiten nemen-voorzorgmaatregelen om de werking te voor-komen der Bulgaarsche comitadjis, alhoewët deze laatste ontbonden werden tijdens den tweeden Balkan-oorlog. De Grieksche autoriteiten te Salonika zouden verwittigd zijn geworden dat Macedo-Bulgaar-sche kuiperijen volop aan gang zijn ; geheime zittingen werden gehouden, waaraan Saudauski en andere benden-hoofdmannen deelnamen. In die vergaderingen werd een plan besproken van opstand in Macedonie ; gelukkiglijk is tôt nog toe het ontworpen plan niet kunnen uitge-voerd of beter, niet kunnen aangevangen worden, daar het Macedo-Bulgaarsch komiteit voor het oogenblik gebrek aan geld heeft. Eene Grieksehe leaning van 600 miljoen. De Grieksche regeering heeft gisteren in de Kamer een wetsontwerp néergelegd, waarbij eene leeninj? van 500 miljoen wordt Remachtigd : zij heeft de dringendheid der stemming voor dat ontwerp gevraagd. De nieuw© Grieksehe minister van buitenlandsohe zaken. Uit Athene wordt gemeld,dat Dr Streit gisteren avond te Athenen verwacht werd. Men weet dat koning Konstantiin hem naar de Grieksche hoofdstad heeft ontboden om hem de portefeuille van buitenlandsche zaken aan te bieden. Hij heeft aanva rd en men verwacht hem vcor de lipripn 7-nl niants hf>.Khf»n. DE TOESTAND IN MEXIKO De toestaud t© Ojinaga. Uit Marfa (Texas) wordt gemêld dat de telephonischegemeenschap met Presidéoonder-broken is. De toestand te Ojinaga, alwaar gisteren gansch den da>: door werd gevochten, is uiterst netelig. Men schat dat er aan weerskanten 1000 dooden en gekwetsten zijn. Men vreest dat al de Mexikaansche troepen zullen pogen de grenzen over te steken, in weer-wil der Amerikaansc'ne _ troepen, die aan de grenzen samengehoopt zijn. De Amerikaanschemajoor Mac Hamec, heeft verklaard, dat hij al de Mexikaansche troepen, die op Amerikaansch grondgebied durven ver-schiinen, zal aanhouden, ontwapenen en als ge-vangenen zal opsluiten. De bevelhebber der Amerikaansche troepen te Presidio beweert dat de twee of drie duizend Mexikaansche fcondstroepen, die Ojinaga ver-dedigen, zoodanig ingesloten zijn door de oproerlingen, dat hij er zich aan verwacht dat zij eenen defcer dagen de stad zullen ontvluchten en eene schuilplaats zoeken op Amerikaansch grondgebied. fil. Iiind onderhandelt met président Wilson. M. Lind is gister avond te Pass-Christieu (Mississipi) aangekomen ; hij had heden eene samenkomst met président Wilson van de Vereenigde Staten. Geveoht te Xtaredo ; 200 dooden. Uit Laredo (Texas) wordt geseind : De oproei-lingen hebben gisteren morgend eenen verwoe-den aan val gericht tegen Nuero-Laredo. Langs twee zijden werden de troepen bij middel van mitraljeuzen weggemaaid. De personen deel uitmakend van het Rooc Kruis, hebben reeds meer dan 200 dooden var . het slagveld weggebracht. Tijdens het gevecht, hebben de oproerlingen eene gansche kompagnie ffouvernementeele Donastroepen geaood. Kamerleden aangehouden en in vrijheid gesteld. Men seint uit Mexiko dat 27 gewezen kamerleden die den 10 Oktober laatst aangehouden werden, Zaterdag op bevel van generaal-president Huerta in vrijheid werden gesteld. De iechter heeft verklaard, dat er, tegen hen, geen het minste bewijs van oproer bestond. Daarop neeft de président bevolen hun dadeliik m vrijheid te stellen. Een geestelijk konflikfc tuaaohen Servié het Vatikaan en Oostenrijk. Een konflikt komt te ontstaan tusschen Servië, net Vatikaan en Oostenrijk. Men weet dat de Servische regeetinfr sinds lanff in onderhandeling is met het Vatikaan,voor het simien van een konkordaat. «Servie stelde aïs voorwaarde dat éea aarts-bisdom zou gesticht worden te Prizrend en dat, in die stad, een eroot seminarie voor Roomsch Katholieke jonge priesters zou ODeericht worden. , ÎJkaan was ™lkomen t'akkoord met dat dubbel Servisch voorstel ; maar opeens verzet Oostenrijk zich tegen de uitvoering van dat plan onder # voorwendsel dat Oostenrijk-Hongarië altnd m die gewesten het protektoraat over de Koomsch katholieken heeft waargenomen. KARTEL ? De wetgevende kiezingen van 24 Mei 1914 zijn reeds volop in het zioht. De katholieken staandichtbijeengeschaard rond het katholiek ministerie; de tegen-partijen twisteti sedert 2 Juni 1912 onder elkander of ze zullen voort blijven kartelen of niet. In vele plaatser, werd het Kartel verbro-ken, zooals te Doornik, Zoningen. Hoei, Morlanwelz, Aalst en elders ; het werd echter onlangs vernieuwd te St-Nikolaas, en het beslaat nog altijd feitelijk te Ger.t, waar liberaien en socialisten in den gemeenteraad twee handekens op een buiksken zijn om de gemeentezaken naar het welgevallen der geuzerij te schikken. In de wetgevende kiezingen zullen de tegenpartijen te Gent met afzonderlijke lijsten strijden daar zij op die manier zeker zijn eene billijke vertegenwoordiging te hebben. De tweede zetel der socialisten schijnt echter ditmaal nogal gevaar te loopen, doch we denken niet dat de Gentsche iiberalen een handeken zouden willen toesteken om dien tweeden zetel te redden. Het teestpaleis uit de St-Pietersnieuw-straat te Cent, drufct z'ivaar op de 5;iespropa> ganda der socialisten.' Moesten deze enkel duizend stemmen verliezen dan zouden ze groot gevaar loopen hunnen tweeden zetel kwijt te geraken, — voigens de cijfers der kiezing van 1912. *** We zijn zeker dat de Gentsche Iiberalen niet beter zouden vragen dan het mogelijke te doen om dien tweeden zetel voor de roodjes te behouden, want indien de socios hem verliezen dan komt hij aan de katholieken.En 't is dat, natuurlijk wat de Iiberalen zouden willen verhinderen. De heele kwestie is echter het middel om dat te bewerken — de Iiberalen kunnen dat niet openlijk doen, of ze loopen gevaar dat weer een aantal hunner kiezers naar de katholieken overslaan. In Gent twijfelt niemand aan den goeden wil der Iiberalen ten opzichteder socialisten. Die goede wil der Iiberalen openbaart zich duidelijk in het arrondissement Sint-Nikolaas, omdat de Iiberalen en de socialisten beiden zich daar in den grootsten nood bevinden. Kartelen zij niet, dan is hun zetel redde-loos verloren ; geen van beide tegenpanijen kan alleen een genoegzaam aantal stemmen samenbreDgen om eenen Kamerzetel te veroveren. Daarom kartelen zij te St-Nikolaas en juist om dezelfde redenen zullen zij kartelen in andere plaatsen. * * * i Kartelen voor de tegenpartijen is geene kwestie van vrije keus ; het is eene kwestie van dwang, — zedelijken dwang wel te ver-staan.En beide partijen zullen zxh aan dien dwang onderwerpen als zijnde het minste kwaad dat hen kan overkomen. *5 In sommige plaatsen zal men kartelen op stilzwijgende manier. We gelooven dat het zoo zal zijn te Oudenaarde, waâr de socialisten nog over weinig invloed beschikken. De socialisten zullen daar doodeenvoudig voor de Iiberalen stemmen, zander dat ze met deze laatsten daarvoor uitdrukkeHjk overeengekomen zijn. In menige andere plaats zal hetzelfde feit zich voordoen. De leden welke hun aanzet zoo te han-delen blijft altijd dezelfde : de socialisten zijn in de eerste plaats de hardnekkige be-kampers van den Godsdienst ei. de Iiberalen hebben voor eenige reden van bestaan, den Godsdiensthaat die hen bezielt. De socialisten kiezen dus voor de Iiberalen daar waar zij geene eigenekandidaten stellen en waar niet uitdrukkelijk het kait.il ge-sloten is. Daaruit bHjkt eenvoudig dat in hoofdzaak liberaal en socialist op he'ïelfde neerkomt. * T i Hetgeen we nu in de Kamer zien gebeu. ren ter gelegenheid van de bespreking der schoolwet bevestigt dat ailes ten voile. Wat wij nu zouden'willen is dat iedereen dat begrijpe. Er zijn nog zoovele menschen die ïooge-zegd liberaal zijn omdat het eene traditie is in hunne familie ; dat zijn, zooals men zegt, Iiberalen van den ouden stempel. Die menschen gaan veeltijds naar de kiesbus en stemmen blauw, omdat zij het als een verraad zouden aanzien anders te doen. Ze zouden eens moeten overwegen dat het liberalism niet meer is gelijk over 40 jaren ; — dat het liberalism eene gansche andere plooi heeft genomen sedert het rechtstreeks of onrechtstreeks de socialisten steunt, ' vijanden der huidige maatschappij. 't Wordt kiezing en tijd eens ernstig te overwegen voor welke kandidaten men stemmen zal ; voor de kandidaten welke de grondslagen willen behouden, mits be-stendig toezicht en geschiktmaking der wetten, op de toestanden die zich voordoen, ofwel voor degenen die in vele gelegen-heden diegenen te zijde staan welke de huidige samenleving willen omver werpen. Nieuwjaargiften voor den Paus TWEEDE LIJST. Bedrag der vorige lijst 6036 50 De Patriote 3(0 Barones Douairière de Moreau,Brussel 40 — Mevr. Firmin Plissart.O.-L.V.-Tongre 100 — P. J-C. b 500 - E. H. L. Lavis, pastoor, Beausaint 25 — Opdatdelinkerzijdeonwetend blijven... 100 — Senator en barones Orban de Xivry 100 — ZZ. EE. HH. Vikarissen-Generaal van het aartsbisdom Mechelen 250 — ZZ. EE. H H. Sekret p.rissen en archi- varissen van 't aartsbisdom Mechelen 135 — Kring « God en Vaderland », Gent 25 — M. Jooris ^ 2i0 Mevr.C. De Schaepdriver-Moens, Aalst 100 — M. en mevr. H. De Preter, Brussel 100 — EE.IiH. pastoor en onderpastoors >7an Maldegem 40 — M. en mevr. Aloïs Malfet, Turnhout 100 — Mevr. Rosa Arnould, Namen, 10; M. en mevr. ÎV1-*1?? Lonay, Fooz, 30; Hendrik en Maria Michiels, Pervyse, 10; H. Vader, zegen mij, 2' Ter eere der H. Maagd, Gent, 2; Naamloos, Korinjk, 5; M. Van Br^nteghem. Eekloo 10: MVA. Del vaux-Dev'èrgnies, Warcourt. 10; Twee onbekenden. De Panne, 20; Om den zegen, A. M., 2; T. B., Cauada, ï; E. H. F.Parent,pastoor. Lover val, 10; Door tusschenkomst van den E.H. pastoor van St-Franciscus-Xaverius, 5 ; Een abonnent, 1 ; Een inwoner van St-Andries, 2 • Bedankingen aan H.Theresia van het Kind-Jezus 10; O. S..è, Woluwe-St-Lambert, 10; Alex. G., 10 ; Voor eene gratie, 5. Te zamen 135 — Totaal : fr, 9,236 50 Men kan de inschrijvingen sturen aan het bureel van dit blad, of aan M. Léon M allié, schrijver, Gouden Hoofdstraat, 7, Doornijk. — ■ ' ■ — ALLERLEI. Bekentenis. — Wij hebben aan llet RccM verweten dat het loog, door de vvaar-heid te verzwijgen aangaande de pensioenen in Holland. Het Redit bekent niet gezegd te hebben dat de ouderdomspensioenen in Holland maar gegeven worden op jôjerigen ouder-dom en in België op 63 jaar. Maar het kristen-demokratenblad roept verzachtende omstandigheden in, namelijk dat het niet wist van die 70 jaar. Hewel, dat zal eene les zijn, die Het Recht misschien zal aanzetten niet te schrijven over dingen die het niet kent. We hebben Het Recht eens doen bekennen dat het de schoolwet van 1895 niet gelezen had dus niet kende en bewezen dat het de grondslagen der accyns- en inkomrechten niet kende en nu kent het ook de Holland-sche pensioenwet niet. Wat kent Het Recht van de dingen waar-over het schrijft ? Maar zoo gauw heeft llet Recht zijn mea culpa niet uitgesproken, of het begaat eene tweede leugen. Het zegt namelijk dat het Belgisch ouder-domspensioen enkel voor eenige bcuoôr-rechten is. Welnu, die bevoorrechten zijn ten getalle van ongevecr 220.000 — nog een schoou hooplcen, niet waar ? En Het Recht voegt erbij dat sommige lieden die recht hebben op pensioen, het niet krijgen. Noem namen a. u. b. en klaag in utf blad of anders bepaalde feiten aan. Dan zal men kunnen onderzoeken. Doet ge dat niet, dan blijft de naam leugenaar voor u zeer gepast. 't Gouvernement zou de nieuwe pensioenwet moeten doen bespreken hebben voor de schoolwet, zegt Het Recht. Luister eens : DeKamerszijn op 14 Oktober opzettelijk bijeengfekomen om le schoolwet te bespreken. Aile pardjen waren daarover t'akkoord. Men rekende gedaan te hebben voor 'de opening van den gewonen zittijd — men hadniet gedaan,door de schuld van Iiberalen en socialisten en men heeft het begonnen werk voortgezet. Wat is er natuurlijker? Het Recht slitit met het volgende : «Waren de katholieke werklieden n menschen zonder geleerdheid of karakter, » tôt den laatsten man zouden ze van u weg-» loopen. » We gelooven dat Het Recht mis is. Het wil voorzeker zeggen : Waren de katholieke menschen geene menschen, enz. llet is de gewoonte van Het Recht, de Vlaamsche werkersbevolking uit te maken voor achterlijk en dom — we laten hem gaarne dat stieltje over. De Vlaamsche werklieden zijn ai de laatste jaren langsom meer weggeloopen van de krisiene demokraten, — de kiezingen bewijzen het. Men zal het 't Recht niet kwalijk nemen dat het daarover niet is gevleid. Ze zijn tegen den Godsdienst niet. De roodjes ! oct} neen, niet waar ! Te Morlanwelz, provincie Henegouw, waar de .libérale heer Warocqué burge* meester is, was een kartel gesloten tusschen Iiberalen en socios, maar de Iiberalen hebben de meerderheid in den gemeenteraad. Nu laatst was eene gemeente-onder-wijzeres benoemd, die uit eene katholieke normaalsc'aool komt, door de liberale meerderheid.De socialisten waren daarom zoo kwaad dat ze de vraag stelden of drie socialistische raadsleden, ten teeken van verzet, hun ontslag niet moesten geven. Daar was een geheel gehaspel in den gemeenteraad ; burgemeester Warocqué werd door de roodjes zeer onzacht aan-gesproken.De Iiberalen antwoordden dat de onder-wijzeres in kwestie aanbevolen was door antikatholieke personaadjes, onder andere door eenen socialistischen hoofdman van het Center. Deze is aan eene strenge ondervraging onderworpen geweest en sterk afgekeurd. De socialisten hebben daneene algemeene vergadering belegd en beslist het kartel te verbreken. Voigens de roodjes ziin de Iiberalen van Morlanwelz niet godsdiensthatend genoeg om nevens de socios te staan. Maar de socios zijn tegen den Godsdienst niet, — gemoogt het voorwaar gelooven. Eene buitengewone heelkundige bewerking. — Het is nu mogelijk al het bloed van een levend wezen af te tappen, hetzelve van aile onreinheden te zuiveren, en dan wederom in het lichaam in omloop te brengen. Dat werd te Philadelphia door professor John-Jacob Abel, der Hoogeschool John-Hopkin, te Baltimore, verwezenlijkt. Het doel dezer proefneming was te bewijzen dat het mogelijk is al het bloed uit een lichaam, door de kracht van het hart in eene buis te jagen zooals het door de aderen wordt gezonden. Terwijl het bloed door de glazen buis vloeit kan men voigens professor Abel, al de ziektekiemen in hetzelve vernielen. Na de opéra tie wordt het bloed door het hart terug in de aderen gejaagd. Piofessor Abel heeft de bcwerlcing gedaar. op eenen hond, en het bloed van het dier door eene spiraalvormige buis doen vloeien van 17 meters lengte. Dat is nog wat anders dan tuimelen gelijk Pégoud. ■ Voor de landverhuizers. — Door eene onlangs toegezondene mededeeling, heeft het Belgisch konsulaat te New-York, de aandacht gevestigd der Belgische uit-wijkelingen, op de kleine kans die er ten huidigen dage bestaat, in de Vereenigde Staten\verk te vinden. Er wordt bestatigd dat een groot getal werklieden, onlangs in Atnerika aangekomen verplicht geweest zijn, bij gebrek aan bezigheid, naar Europa terug te keeren. De Amerikaansche nijverheiddoorwoi'stelt dezen winter eene krisis, en er zijn vele gevallen van werkeloosheid. Een klaar bewijs van de krisis is het groot getal spoor-wegwaggons die niet in gebruik zijn. Terwijl er in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika in 1912 30.000 waggons te kort waren, waren er op 15 December 1913 57.000 die niet werden gebruikt. Algemeen Christen Onderwijzers-verbond. — Wij hebben in een vorig nummer aangekondigd dat het Christen Onderwijzersbond van Kortrijk vergadering houdt te Gent, op 6 Januari, (Driekoningen-dag).Men verzoekt o'ns te doen opmerken dat die uitnoodiging niet uitgaat van het Christen Onderwijzersverbond Kortrijk, maar wel van eene kliek die zich ten doel stelt scheuring te brengen in het Christen Onderwijzersverbond. Wij achten het zeer kleingeestig de goede trouw van een blad te verschalken, we achten dat vooral kleingiee'itig van wege menschen die anderen willen opvoeden en dus rechtschapenheid moeten voorhouden door woord en daad. We hopen dat het bovenstaande genoeg zal zijn om aile leden van het Kristen Onderwijzersverbond te doen inzien dat zij nutfelooze moeite zouden doen met zich naar die vergadering te begeven. Het fortuin van BebeJ.— De Diiitsche socialistenhoofdman Bebel is over eenige maanden overle'den in Zwitserland, en er werd in den tijd nogal gerucht gemaakt nopens het fortuintje dat hij naliet. Die kwestie is nu bepaald geregeld met den Zwitserschen fiskus door het betalen der erfenisrechten. Deze zijn berekend geworden op een kapitaal van 1,250,000 fr. Men verouderstelt dat Bebel ook nog waardij'en bezit in Duitschland en men schat zijn geheel fortuin op 11/2 miljoen franks. Dus minstens 1 1/4 miljoen ; wellicht 11/2 miljoen,het steekt op geen kwart miljoentje. Als men weet dat,Bebel de zoon was van eenDuitschen onderofficier zonder fortuin dan kan men berekenen hoeveel de Duitsche leider aan het socialism ge(k)offerd heeft. Bebel was voor de B elgische socios een voorbeeld van (k)ofieraar, geen wonder dat zij hem zoo trouw mogelijk willen navolgen. De Kamer. — De Kamer zal Woensdag aanstaande hare werkzaamheden hervatten. Aan de dagorde : de schoolwet. Waarschijnlijk den Dinsdag daarop-| volgends zal de ondervraging voorkomea van M. Brunet, betrekkelijk de openbaar-makingen van het anti-vrijmetselaars-bulletijn.De radiographie in België. — Een kring voor radiotelegrafische studiën kwam te Brussel tôt stand. Al diegenen in Belgie die belang stellen in de wetenschappelijke vraagstukken van draadlooze telegraaf of telefoon zijn geroe-pen er deel van te maken. Tegen de spoorwegongevallen. Het beheer der spoorwegen zal m aile station plakbrieven doen uithangen van den volgenden inhoud : Zich immer met stiptheid gearagen aarx de ordevoorschriften nopens de ongevallen, namelijk : 1. Zich niet te ver buiten eenen m gang zijnden trein buigen. 2. Bij het dienstwerk wel acht nemen op de treinen in gang op de naburige spoor-lijnen.3. Bij het aanhaken der waggons zijne eigene veiligheid in acht nemen. 4. Bij het naderen van eenen trein, op tijd de baan verlaten en niet op de nevenlig" gende sporen blijven staan. 5. Zich nooit zonder noodzakehjkheid op eene spoorbaan ophouden. 6. Bij het overgaan van wissels, wel opletten van er niet met de hielen der schoenen in te haperen. 7. Vooraleer een spoor over te gaan eerst links zien en daarna rechts. 8. Bij het overstappen der sporen wel acht nemen op de treinen die naderen of de ingangzijnde rijen wagens. 9. Bij het overstappen der sporen dubbel voorzichtig zijn wanneer men tusschen twee rijtuigen moet doorgaan. 10. Nooit over de sporen gaan seffens achter eenen ingangzijndea of stilstaanden trein. Inhuldiging van Brussel-Zeeha-ven. — Zooals wij reeds vroeger hebben gemeld zullen er in Juni te Brussel groote feestelijkheden plaats hebben ter gelegenheid der inhuldiging van zeevaartinsteliin-gen.Het voorloopig programma dat werd vast-gesteld, omvat onder andere een geschied-kundige stoet, een waterfeest, een feest op het stadhuis, eene galavertooning in den Muntschouwburg, een wedstrijd voor watei-vliegmachienen, internationale regatten, een bloemen-corso, een Venetiaansch feest, enz. benevens vuurwerk en verlichting. GEMENGD NIEUWS Nog1 eene «oslalistlsehe proefneming-die sohipbreuk lijdt. Sedert een dertigtal jaren baat de gemeenteraad van Tourcoing, het gasgesticht in regie uit. Onlangs hadden moeilijkheden plaats met het personeel, meest allcn socialisten ; eene werk-staking volgde. Nu werd op voorstel van den radikaal-socialis-tische meier, M. Dron, bijzondere partijganger der gemeenteregiën, besloten de uitbating van het gasgesticht aan eene nijverheidsonder-neming toe te staan, die jaar|ijks aan de stad gedurende 40 jaar, en half miljoen zal storten. Vijftlen werklieden verstikt, Een vijftiental werklieden die te Cannstatt, bij Berlijn, in eene fabriek van ontsmetting werk-zaam waren, werden door gasuitwasemingen overvallen en verloren het bewustzijn alvorens den uitgang te bereiken. Een gelukte er nochtans in te ontkomen. Deze verwittigde zijne andere gezellen, die onmiddel-lijk de reddingswer»cen begonnen. Drie werklieden die dicht den uitgang lagen werden verlost. Toen de redders verder de fabriek indrongen, verloren zij op hunne beurt het bewustzijn. Men was verplicht de pompiers te halen, die voorzien van een bijzonder brandmasker, er in gelukten al de werklieden buiten te brengen. Twee waren reeds bezweken ; de anderen werden naar het gasthuis gevoerd. Eene vrouw Ieyend verbrand. Mad. Chaffard, wonende cité Bisson, te Parijs, 40 jaar.oud, te dicht eenen kachel gczeten«zijn.de, stak hare kleederen in brand. De ongelukkige bekwam zulke erge brandwonden, dat zij na enkele uren bezweek. Eene oude misdaad. Het lijk van vader Fayt, van Toulouse is nog nietgevonden. De verdachte Lauvinerie, sedert 16 December -opgesloten op aanklacht van het meisje Fayt, werd Donderdag tegen eene borg-som van 100.000 fr. in vrijheid gesteld. Drama te Bordeaux. De 2Gjarige Louise Boyar, afkomstig uit Indië dienstmeid in een drankhuis te Bordeaux, weid sedert eenigen tijd door een Spanjaard, de ge-naamde Moreno, 45 jaar oud, lastig gevallen met zijne liefdevérklaringen. Het meisje. zeer oppassend en deugdzaam, wees den kerel af ; deze besloot zich te wrek^n. Donderdag avond, rond 6 ure, moest Louise Bayar, in de buurt eene boodschap doen. Eens-klaps stond zij voor Moreno, die zonder een woord te spreken, eenen revolver uit den zak trok en drie schoten op het meisje loste. De ongelukkige was op den slag dood ; de moorde-naar loste zich alsdan eenen kogel onder den kin en was ook een lijk. Eene spoorwegramp te Loreinen. De trein 44 van Elberfeld-Bremen-Metz, liep Vrijdag nacht in de statie van Woippy op een ■stutblok, waardoor de trein onriggelde. De reizigers waren meerendeels soldaten, in garnizoen te Metz, die in verlof naar hunne garni zoenstad terug keerden. Een waggon werd aan stukken geslagen. Drie soldaten werden gedood en veertien erg gekwetst, Sohrikkelijke ontploffing in eene steengroef. Ûit Menton wordt gemeld dat in eene steen-groef te Cap-Martin-Roquebrune, eene inijn ontploft is, waarbij verscheidene werklieden werden gedood en gekwetst. De ontploffingrhad-plaats op hetoOgeûb^ik dat een werkman, eene mija laadde met vijftien kilos Sedit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes