Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

686 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 29 Septembre. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 02 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gb1xd0rq5q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Staat- en letterkundig dagblad. Abonnementsprijs : Blnnenland (Etapegebled uitgezonderd), fr. 4.50 peçr kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer ea redaktie : Zandstraat, 13. Aankondigingen wordeiî aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publlciteit van der vlnnen, 52, Warmoesberg ; Publiciteit De Cerf, 54-56, de Brouckcreplein. — ■» Il ■■■— BKMmtm—— I IIII il MU 11 iAM*iuwBMMUHHwi ■ rimmi —■ huibkmim— ■! ri ■ ■ ■ i Sde Jaargang. — N. liQS. Prijs : lO Centîem î5ondag 29 September 1918, Oorlog sberichte n. BERLIJN, 28 September. — Ambtehjk bericht van hedenmiddag : Westehjk Krijgsveld. De Engelschman valt m de richting van Ka-merijk en ten zuidea daarvan aan. De Franschman zet in Champagne, de Amerikaan ten oosten van de Argonnen zijn laanvailen voort. Kleinere aanval'lea tusschen Ieperen en de Scarpe alsook tusschen de Ailette en de Aisne begeleidden de groote aanvalsondememiagen des vijands. Legergroep Kroonp.rins Rupprecht en Boehn : De vijand, welke tusschen Ieperen en de Scarpe op vearschillende punten onze limes aanvietl, werd afgeslagen. Aan baide kanten en tusschen de van Atrecht en Péronne naar -»a-rierijk leidende straatwegen rukten 16 Lngel-sche en Kanadeosche^lfdeeling'en na hevige ge-schutstrijd ten aan val op. Aan beide kanten van Marquion, tusschen Moeuvres en Gram-court alsook tusschen Ribecourt en ViUers-Guisîain, zakte de eerste stormaanva.1 des vij-aads vôôr onze liinies ineen. Bij Inchy viel do vijand in de richting van Bouslon, bij Havnn-court in de nchting van Flesquaères aan. liij sdaagde er in, tijdens dezen slag zijn inbraaks' punten uit te breiden en ons ten noorden van dan straatweig Atrecht—Kamenjk tôt op de •• aie Oisy-le-Vergar-Haynecourt terug te dringen. Ten zuiden van den straatweg werd '* avonds na wisselvaligen strijd en na sukses |wolie tegemaanvaiien de liinae Bouskm-VVoud Ribecourt gehouden. Vôôr onze stellmgen tus schen Ribecourt en Villers Guislam zijn al de aanvallen des vijands mislukt. Tusschen LpÉ-hy en Bullecourt sioegen wij hevige aanvallen van Engelsche en Amerikaansche afdeeiingeo af. Na het eindigen der gevechten was de vijand overal tôt in zijn uitgangstelimgen, bij Lempire tôt voorbij deze teruggeworpea. Legergroepan Duitschen Kroonpnns en v. slialUvïtz : Tusschen de Ailette en de Aisne werden kto-ûere aanva-len des vijands ten oosten van Vau. saillon en ten westen van Jouy afges.agen. In Champagne zette de Franschman, ten oos. ien der Argonnen de Amenkaaa onder voor-toopig aanvoeren van versche afdeeliagen zijn aanvallen voort. De Franschman kon in zijn dikwijls herhaalde aanvallen tusschen de Suip-pes en de Aisne slechts weonig terrein win-nec. 's Avonds stondea wij op de lime Aube-rive-ten zuiden van Somme~Py-Grabrueil-Bou-vonvilie-woud van Cernay in gevechten gewilt-keld.De aanvallen der Amerikanen ten oosten de* Argonnen werden ten zuiden der linie Apre-mont-Cierges tôt staan gebracht. Montfaucoo werd mgevolge de dreigende omsingehng onr xuim. De bij Montfaucon en ten oosten daarvan ondernomen aanvallen mislukten vôôr onz« nieuwe linies. Franschen en Amerikanen leden oo-k gisteren weder zware verliezen. Wij schoten gisteren 33 vijandelijke vl'.e<-tuigen af. Luitenant Rumey behaalde zij'n opperluitenant Lorzer zijn 44s, luitetnant Jja* mer zijn 35e overwinmag in de lucht. j BERLIJN, 27 September. — Ambtehjk ho. richt : In het spergebied der Middeilandsche Ze» vemielden onze duikbooten drie stoomschepej» en verschillende zealschepen van samen ii.uut ton, w.o. een pa s s agfierss t o c m scinp van onge. veer 7,000 ton. BERLIJN, 27 September. — Ambtelijk be-richt van hedenavond : Tusschen de van Atrecht en Peronne naav Kamerijk voerende straatwegen en op het Sieg-friedfront, ten westen van Le Châtelet, zijn er aanvallen der Engelschen en Amerikanen onder geweldig gebruikmaken van troepen en mats» riéeù begonnen. De aanval in de nchting- van Kamerijk wint veld. In Champagne, alsook tusschen de Argonn.» en de Maas zijn herhaalde zware aanvallen der Franschen en Amerikanen mislukt. WEENEN, 27 September. — Ambtelnk be-richt van hedenmiddag : Op het Tiroolsch en het Venetiaansch gc-bergtefront geschutgevechten en patroeljescher-mutselingen.Op het westelijk krijgsveld namen Oosten-rijksch-Hongaarsche troepen aan de gevechten ten oosten der Maas roemvol deeiL SOFIA, 2ô September. — AmbteLijk berichT: Ten westen van de VYardar zijn onze troepen in opmarsch naar het noorden, naar hun nieuw» steilingen. De vijand heeft zijn druk in de rn:u. tàng van Isjtip versterkt. Op het overige van het front plaatselijke n"-vechten van niot bijzonder belang. PARIJS, 26 September. — Ambtehjk bericht van hedenavond : Vanmorgen hebben de Fr'ansche en Amen- kaajische legers nauw vereeni^d een aanval jfe-daan aafl weerszijden van de Argonnen. i)e. krijgsverrichungen ontwikkelen zich onder bt-vredigende omstandigheden. De vooruitgang onzer troepen ten westen van de Argonnen bedraagt op sommige plaatsen zes kilometer. De veldslag duurt voort. Onze vliegers hebben vannacht meer dan 21 ton bommen op het distrikt Laon geworpen. PARIJS, 26 September. — Ambtehjk bencbt van het leg'er in het oosten : De krijgsvernchtmgen van 24 en 25 dezer zijn bijzonder welgeslaagd en hebben golciu tôt de verovering van verscheidene belangrijke punten, waarander Isjtip. De vijand is g&dwon, gen zijn stellmgen ten noordwesten van Monas-tir onder den druk der geallieerde strijdkrachten te gatruimen. De lijst van gemaakte gevangenen, kanonnen en voorraden neemt gestadig toe. Tôt dusver zijn 10,000 gevangenen gemaakt en ruim 2Û0 kanonnen vermeesterd. PARIJS, 26 September. — Ambtelijk bericlu van hedenmiddag : Tusschen de Ailette en de Aisne herhaalde de vijand gisteren tegen het einde van den da* zijn aanvallen in de streek van AUemant en van den molen van Laft'aux. Op dit laatste punt slaagde hij er m onze li-nie binnen te dringen, maar een krachtdadige tegenaanval onzer troc-pen heeft den toestand hersteld. Meer naar het zuiden hebben onze troepen nieuwe vôrdenngen ten oosten van Sancy gemaakt en gevangenea geiiomen. Hedenmorgen, te 5 uur, hebben onze troepen in sameuwerking met het Amerikaansche leger, dat meer naar het oosten optreedt, het front iu Champagne aangevallen. LONDEN, 26 September. — Bericht van dea generalen staf . Ten westen van Saint-Quentin 'hebben wij gistermiddag en gedurende den nacht met suk de plaatseljjke opei'atiis voorfgiezff. De Engelsche troepen maakten vôrdenngen en namen zekere krachtig verdedigde plaatsen bij Selency en Gricourt, bevenens een aantal gevaneenen. In aansluiting aan de tegenaanvallen van den vijand, die reeds gemeld zijn op gistermiddag ten noordwesten van Fayet, deden zijn troepen ook tôt tweemaal toe een aanval op on*e stellingen ten noorden van Gricourt. Deze aanvallen hadden gèen gped gevolg. Engelsche troepen ten noordwesten van La Bassée hebben gisteren welgeslaagde operaties Uitgpvoerd, met het resultaat dat onze linie voor. uitgebracht is en meer dan 100 gevangenen zijn gemaakt. Een tegenaanval van den vijand in deze streek gedurende den nacht is afgeslagen. Wij hieiden verscheidene gevangenen m han-dea. Ten noordwesten van Armentières vtrbe-terden wij gisteren en gedurende den nacht onze iteUmgen eenigszins en m patroelje-ontmoc tingen en aanvallen tusschen Armentières en Ieperen maakten- wij verscheidene gevangenen Met uitzondenng van ontmoetingen tusschen overvalsafdeehngen en patroeljes op verscnii 'ende punten van het front, waarbij wij enKeift gevangenen gemaakt hebben, valt er niets van bijzonder belang- te vermelden. Gedurende de laatste paar dagen hebben do eerste en de zesde divisie van het negendé le gerkorps, onder generaal Braitwai'te, m heeten s-tnjd, maar met geringe verliezen, het ingewik keld loopgraafstelsel, sterke punten in het bosch en dorpen met meor dan 1,500 gevangenen ge nomen ten noordwesten van bamt-Quentm. jJi) deze operaties heeft de vijand tal van krach= tige tegenaanvailcn gedaan, welke echter ail» zijn afgeslagen door onze troepen, die met groote dapperheid en vastberadenheid vochten Elf vijandelijke vliegtuig'en znn vernield en <^rie stuurloos tôt dalen gedwongen. De laatsti» veertien uur hebben wij 35 ton bommen gewor-oen op vijandelijke vhegkampen eri sooorwn. gen ; drie onzer toestellen worden vermict. BULGARIE. SOFIA, 28 September. (B. T. A.) — De.par-tijen van den regeeringïblok publiceeren de volgende nota : • Met instemming der partijen van het regee-ringsblok hèoft de regeering gisteren, op 25 September, te 5 uur 's namiddags, aan den vijand een ambtehjk wapenstilstand-aanbod gedaan. / De partijen der regeering manen het ieger en de bevolking aan, de militaire en de open-bare tucht te tjewaren, welke zoo noodig is voor de gelukkige doorvoering in deze tijden, welke voor het even begonnen vredeswerk be-s'.issend ?ijn. De nationale vergadering ntrd voor den 30 September bijeengeroepen. SOFIA, 26 September. (P. T. A.) — In over-weging van het samentreffen der jongst mge-treden omstandigheden, en nadat de toestand . met aile bevoegde personen besproken geworden is. heeft de Bulgaarsche regeenng met den wensch aan het bloedvergieten een einde te ■ stellen, den oppexbevelhebber van het léger te veldv volmacht gegeven aan den opperbevel-hebebr der Entente-legers in Saloniki het sta-ken dçr vijandeliikheden voor te steilen, ttn einde inderhandeîïngen met het doel van het sluiten van een wapenstilstand en van den vrod(> te beginnen. De leden der Bulgaarsche afvaar-diging zijn gisteravond vertrokken om zich met de gevolmachtigden der oorlogvoerende Ln-tentelanden in verbmding te zetten. NOTA VAN WOLFF. — Het bericht van het vertrek eener afvaardigmg voor den wapenstilstand blijkt volgens de jongste berichten on-juist te zijn. KEULE.N, 27 September. — De « Ko-nische Zoitung » meldt uit Berlijn dat de Bulgaarsche opperbevelhebebr in overeeriistemming met de opperste legerleiding der verbondenen handelt, — — Ds Vrisndschap der Vercenigde Staten voor Mexico. Al de wisselvalligheden van den burgerknjg in Mexico en van den strijd tusschen de Veree, nigde Staten en Mexico liggen nog versch in rns geheugen. Dat de Amerikanen in hunne be tr-'kkirigen met de Mexikaansche repubuen, welke onder de leiding van generaal Carranza staat, thans zuiver-gedesmteresseerd optreden, is eeae wati-klinkende bewermg. En toch schijnt de Amerikaansche. repubhek een edel-grootmoedig gebaar ten gunste van iVie:;ico gemaakt te hebben, da;ir het den uitvoer van 1 i/2 miljoen bushels graaiv^ïf" andere voedingsmid-delen. evenals van machienen en allerlei werktuigen toegelaten hoeft. Mexico heeft moei-lijke jaren doorgehaspeld en, inzonderheid wat de kvensmiddeien betreft. is dit tend op den . , ivoer aangewezen. Voor Amerika beduiden die "toCg-estanc bushtls graan li.^oJ.'-we.irsiiî, ; a toch heeft het groote moeite gekost ze te bekomen,. Een bewrijs, dat die daad uit loirtere welwillend-heid gepleegd werd, niet waar ? De Amerikaansche nijverheid, wier overze» sche uitvoer thans ingekrompen is, heeft na-tuurlijk aile belang bij dat de uitvoer naar Mi» xico toegelaten wordt. Derlialve slaat zij op den grooten trom en tracht volk en regeenn? te overtuigen dat Duitschand plannen beraamt om Mexico ekonomisch te veroveren en he» daarbij aile kans heeft van te gelukken indien de Vereenigde Staten die plannen niet dwars-boomen.- Trouwens de aard van de vriendschap der Vereenigde Staten voor Mexico wordt op ei-genaardige wijze toegelicht, wanneer de Mexi kaansche republiek het wagen durft hare eigei» belange.n te verdedigen en het daardooi to* botsingen komt met de Amerikaansche politiek. In Mexico bevinden zich rijke petroleum-vel-den. welke haast-uisluitelijk in Engelsche en Noord-Amerikaansche handen zijn. Die petro leum kwam, inzonderheid gedurende i~.i huidi-gen wereldkrijg, aan de Engelsche en Amerikaansche vloten van pas. De Mexikaansche rc-geeiing wil echter de uitbating van die onder nardsche schatten door het vreemd kapitaal verhimderen of ten minste beperken, te mee' dat Mexico vooralsnog uit zijnç petroleum-velden niet veél profijt getrokken heeft. Do dringende behoefte aaiï geld van Mexico heett de regeering aangezet uitvoerrech^en op de pc troleum toe te passen en het verstajat zich van zelf dat de Vereenigde Staten opkomen tegen dien maatregel, welke toch enkel in het belang van Mexico getrofFen werd. Er kan immers van de Mexikaansche regeering niet geëischt wor den d^t zij om wille der Amerikanen in hare» geldelijken nood niet voorzie, en er kan wei licht van de Amerikaansche regeering geëischt worden, indien zij werkelijk vriendschappehjke gevoelens jegens Mexico kcestert, dat zij op-houde met druk op den Mexikaatischen Staat uit te oefenen ten einde hem aan die uitvoer-rechten te doen verzaken. Echter, hier houdt de vriendschap der Vereenigde Staten op : maar président Carranza laat zich niet verblufïen. Laatstmaal sprak een aanzienlijk Amen-kaansch dagblad de hoop uit, dat de Amerikaansche gedachten vrijen toe^ang tôt Mexico ver-krijg-en zouden. Hier spnngt de aap uit de mouw. Dat is het juist wat de Amerikaansche legecring schijnt na te streven, dat 'in Mexico, niet Mexikaansch, maar Amerikaansche gedachten doordringen en regeeren. Het is den Amerikanen niet gelukt tei) tijde dat zij hunne troepen de Mexikaansche grenzen lieten over-schrijden in Mexico door de kracht der- wa-pens door te dringen. Thans probeeren zij het cp vredelievende wij?e te doen. Of dit hun luk-ken zal valt sterk te betwijfçlen. EN JAPAN Het J apansche kabinet is afgetreden. Vôôr eenige weken werd er réeds uit Japaa gemeld, dat het kabinet Toranciu zijn ontslag mdieiien zou, in verband met onlusteii waartoe de rijstkwe&he aanleadmg gegeven had. Ons in-zions is het niet op grond van moeihj.viiede-n, welke de oplossing van dit ekonomisch vrâag-stuk in den weg stonden, dat het huidige kabinet heôngegaan is. Meér innerlijk-pohitieke re-denen hoeven ter verklarmg van die regeermgs-krisis opgespeurd te worden. Uit de J apansche perskomnientaren betrefiende de interven.tie m China en Sibérie kunnen wij opmaken dat de stemming der Japansche bevolking met 'duiuc op een sainengaaii met de regeeringspoiitiek. Door die interventie is het k.aar, dat de Ja-pansche regeering hare politieke vrijheid m zekere matt heeft moeten inkrimpen. Uerhalve schijnt het dat de J apansche poutieji- m China bijlange met de vruchten afgworpen heeft, die men crvan verwacht had. De wereldoorlog- had Japan in za^e, do Oost-Azvatische aangelegen-heden een groote winst opgeleverd, die hierm be&tond, c'at het gele keizerrijk te Pekmg de fcerste plaats innam en Engeiand dientenge-volge achteruitgedrongen werd. i'hans bereiKt ons het nieuwï dat de jtSritsche regeering als be-midoelaarster in den Chineeschen warboel op-getreden is. Engelsche oorlogschepen wordea in de havea van Kanton samengetrokken. Door dat optreden Komt het aan den dag, dat de Japinsche invioed ia China ruimschoots inge-kort geworden is. Sinds het uitbreken van dea 00' og hebben de westelijke geallieerde mogend-ht a ailes in het werk gespannen om île ge-voigen van den machtigen Duitschen invioed in Chiaa te keer te gaan en zij hebbea het zelfs zoo ver gebracht, dat zij den oorlogstoestand tusschen China en Diutscbland in heit leven hebben geroepen. Het kan niet andt^s oi Japaa ziet met leede oogen de macht, inzonderheid van Engeiand ..angroeiea. De geailiieerden hebben het ecilîex daarbij uiet gelaten. Le ^'nssische revolutie heeft een gai ictt- 4>ce>%^VU. v- • m w trekkiagen tusschen de geaSiterdeâ : «i kus' land. De oude vrienden van Rusland hebben den indruk willen verwekken, dât d^" bolsje-vistische politiek door Duitsche agenten werd gevoerd, en tenemde daarmeê gedaan te ma-ken, zoaden zij hijmne troepen af naar Siberiu. Het ware natuurlijk al te kras geweest, indien de geallieerde troepen zonder de medehuip vau Japan oorlogvoeren gingen'in diea oostelijkea hoek van Rusland, waarop Japaa sinds jarea op den loer ligt. Heeft het met in de macht ge-legen van Japan, die interventie in Sibérie te beletten en hôeft het land dan tegen wil en daak — omdat het immers de gealheerden met allée» ko® laten begaan — aan de expeditie deeige-nomen ? Het zou wel kunnen dat door de maciit-uitbreiding der geallieerden in China ea door de tussclienkomst in Rusland's zaken in bibe-dië, het politiek leven in japan getrotien geworden is en al die regeeriagsknsissea daaraan te wijten zijn. Het is derhalve geweten dat Japan rem-impe-rialistische plannen voedt. Nu dat er spraak is van het oprichten van een volkerenbond ea van ontwapemng, ein de geschUlen welke na dezen oorlog tusschen de volkeren ontstaaâ zouden, aan een scheidsrechterlijk hof voor te leggen, heeft Japan nog onlangs beslo-ten zijne land- eu zeokrachtein te vermeerderen. Dit nieuws wordt 15 Augustus uit Japan aan de « l\ew York Evemng Post » gemeld. Oogenschijnlijk zijn de geestelijke leiders vaa het J apansche volk over-tuig-d, dat Japan gevaar loopt afgesloten te worden, indien het niet over een machtigv leger en een machtige vloot beschikt, waarmeô het op imternationnaJ gebied meespreken kan. Tot-nog-toe is er nog niet bekend gemaakt in hoevesl tijds het nieuw programma uitgevoerd zal worden en het kan dus ook niet geweten worden of het in de bedoeling der J apansche regeering ligt, nog' tijdens don huidigen oorlog dien machtsaangroei uit te batein. Zeker is het dat de militaire aktic, welke thans door Engelschen, Franschen en Amerikanen in Siberië on, dernomen wordt, Japan rijkeLijke stof tôt na-denken geven zai. In hoeverre japan zijn oogen-blikkelijke vrienden betrouwt, en in hoeevrre ook Japan belang hecht aan den invoed welke van een eventueelen volkerenbond uitgaan kan, valt gemakkelijk uit te maken. uit de voorzor-gen die het land schijnt te namen. Japan ziet vooruit. De huidige militaire plannen wijzen misschien op ver-afgelegene doelpunten. Een geheim omhangt die plannen, Het is de Ja-pansche regeering er om te doen de macht van Japan op dergelijke wijze uit te breiden, dat het volkomen onathankelijk zal komen te staan tegenover zijn huidige bondgenooten. De regeeringskrisis welke thans ontstaan is, en al de voorgaande regeeringskrisissen, hou-den zeker verband met die politiek© strekking. verschfjnt fiet grootste dagblad van orss land.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes