Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

295 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Mai. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 20 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sq8qb9w46s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTSPR1JS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), tr. 4.50 per kwartaai. If (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) Vlen «vende zich tôt de postkantoren. Ongevraagde stukken worden in gevaî van aiet- opneming enkel teruggezonden zoo ei bev coodige poito is bijgevoegd. Hoofdopsf@li@Eai Dr Resté ©a CSeree 8EHEER EN REDAKTIE : Ruysciaeiistraat, 9, Ande^echt. PUBLIC1TEIT : 111 ' 75, AnspachSaan (Bsurs) Ellce medewerfcei is verantwcordelljk voor hetgeen tsi] sdirljft. AANKONDIGÎNQEN worden aangenomen t 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publiciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brusset. LAAT5TE TijaiBSEK Erg ongeluk ter e©0. BEKL1J-N, 21 Mei. — iiet « Berliner xa-gebla.it » meldt uit Stockholm : Volgeinis e©n Bussisch bencht is een Kus-sisch stooniscihip mat 3000 vluohteiingen, vrouwen en kinderen ait Einiand op een mijn geioopan ea ge&onken. "OORLOOSBERICH TEN." BgITSCHE LESEREERICaTEM. BEEL1JJSI, 21 Mei. — Amibtelijk berialit : Tn het spergabiad rond Engelaid booiden onze duikboot-.°.- zes stoornscnepen tn twee zeilsdhepen in d&n gj.ond met saonen 21,000 ton. Deize suksessen werden bij'zoïnder aan de wasiteilijke kusit van Engeland an in het iva-naal behaald. De onder hat bevel van ka.pi-tein-lumtenant Hunu-us staande durkboot foseft het hoofdaandeel aan deize sufcsessan. De schepen waren uitgezonderd een aillen awaar gel&den bij0onder met koieu. Eem stoomschip werd uit een b'ijaonder sterk door torpedojsgere en kruisers be-ï scàermd konvooi weggeschoten. BEKLIJN, 21 Mei. — Ainbtelijk bertoùt ùi-i ivvoxir1 ; ^ ^ «•■'tter zw aïe y*rf,czcn. BEBLlJJNi, 21 Mei. — Amjfotalijfe bericitit van bedenani'ddag : OOSTENKIJKSCH. WEE.NE.N, 20 Mei. — Ambtelijk benebt pan den generalen stal : Op het zuidiwestieilijk front toonden de we-dlerzijdsche verkenningatroepen en vliegers geèijk vroeger de levenoigste uedrijvigihe.d. WESTELiJ K KliiJ GS V EED. De Kernmei was gistern wederoni JueL doel-wit van bevige vijaaideiijke aanvallen. zaj zijn bloedig mislukt. De varctadigers van den Kenimedibeirg hebfoeii een voiiadig sukaas behaald.Op bet iront van Voormazele af toi ten westen van Dranoeter was ©en hev.g vuurge-vaclht de voorbods van een vo.efevo_^danjval. De hoofdaanvai was tegen den ixemmeoiDei^ en zijn westeltjk© heil.ngen genetbt. In ver-scih'i'l'Jiearde godven ruiiten de aaDgeivoërde iraascine sroepen op. De gesobui^raeiit van hefc voeevoik en van de artillerie .>.eed den aanval nnslukken en dwomg ben onder zwai'e venieizen tôt den terugtociit. rlaabsedijlke in-braken van den vijana in onze treefaterzoï werden dioor tegenaanvailLen wederoin ber-çiteld.Ten oosten van Xoker is er nog een nest van Erainscàen geibleven. Engeitscne divisiee etonden voigens uitlaitnigen van gevangenen In de derde iini© gereed. Daar de Eransciiien loob geen sukses konden betualen, wenden ziij aiet meer aaiigevoerd. 's Avoxids en 's nacibts werd d© gesoliutstrijd beribaaldeilijik. van de ^x'ootste bervig*be'id. Herbaailde vs.jaiideu „ ianvall'en 's avonds van ult l>oker ondei-no-men en oac i.e gedeeiteiijke aanvailen ten noordoosten van Loker werden afge-slagen.Op de overige geveclitsironten veridep de dag^taineiijk rustig. Hevig vuur was op onze baitterij.steli.ngen en achterwaarts geiegen dorpen op bénie kanten van de Leie gencùt, û.ameiijk in verbinding met piaat.seilijike voet-volkgeveobten ten noordwesten van Mer-ville.'s Avonds werd ook bet vuur bij Buoquoy s<n ileibuteme, ten zuiden van V illers-.Br©-tonne:ux en van de Avre, eenigen tijd leven-diger. n Op de overige fronten, niets vao betee-kenis.In de laatsite dr:e dagen werden 59 \ijan-delijke viisrgtu»,f;en en drie kabeibailionis ten val gebracht. Jjuitenant l^oweobaridt be'haai-de zijn 24e, vice-feldwebei Kuney zjjn 20e en 21e overwmiung in de luebt. ÏURKSCH. KOJNBTA-NTI-nUiLL, _0 Mei. — Arabit>-lijk beriebt van 10 Mei : Paiestma-lront : Stelselmatig vv ederzijdsch levendig ver-fcenaiingbvuur. SuJjaesvolie eigen verkennmgS-aanvallen bi] Kafaet en a".n de monding van le Jordaan. Aanvallun der opstandeiiingen op 4aan werden afgeisJa«en. Egeescà© Zee : Een onzer vliegers viel de vi]andl©lijke ge-îwbutsteilling op net ©iland MeSst met waar-genomen goede uitwerking aan en keei'd© miietitegenstaand vijanideiijken tegenwôer on-besobàdigd te™g- Op h©t oiverige iront niets van betéekenis. BUIiG-AAES CH. SOPIx\, 18 Mei. — Amibteiiiik becicàt van den 17 Mei : Macedoniscb front : Ten westen van het Ocfarida-meer knjrte vuiiroivervaMetn vai& wege den vijaDxl. B'-j Dobroedsj levendige wederzijascitie ge-scàutbedrijvigàead." V îjandelijfce aanvalstroe-pen^ wielke na gesçbutvoerbere>.ng in ae streek van Moglena en tnsseiben ae Varutu* en het Doiran-meer naar onze steillingen o.p-rukten, werden door gesetatvuur onder ziwa-re verdieizen uiteengejaagd. ÏTEANSCHE. FAKIJS, 18 Mai. - Ambtetiàjk beneUt van 3 uur 's namididags : Hevige besctbietangen op versalullende pun-ten van het front ten noorden en ten zuicten van de Avre.Vi janidlelij'k© over\'ali.en bij M;un-die-Matsisr.gas en. ten noorten vaïi Eour-de-jf aris leverden geen uitslag op. Kalm© na«hit overal eiliders. PAK1JB, 18 Mei. — Amibte,li|jk berictot van 11 uur 's avonds : Tamelijk ievendigle ^■eischutak'bies ten nO"Oï-d'ei1 van d© Avre en in (Jbaimpagne. In de vrajj .r- '-:-y gevangenen tusseten Lassigny en iNoyon. Twee vtijanidetlijk» viaagtuigan werden n©©r-geihaald : het een op 16, het ander in den nacht van 16 op 17 Mei. PARUS, 19 Mei. — AniL'Deihjlk bemoht van 3 uur 's namiddags : Bedrujvigheid van. het waderzijdsoh getsobut in de streek ten noordem van de Avre. Onze Êatroelifes, we&e optraden in hat vak van .angard, maakten geivang.enen. Vijarudenjis.© overvaillen bij de 06necî©n-Ailette, in Ar-gonne en in Woevre misluktein omdor ons vuur. Wij, van oozen kant, maakten geran-genan tijdan® een tooht tan oosten van Keuns. Niets te meilden op bat overojge fronit. PAHiJS, 19 Mei. — AmlbteJiijk beriobt van 11 uur 's avonds : Afgeziein van tusische'npo.oizenide badn<[iv3g-heid" van het gasahut ten noorden en ten ziuiden van de Avre, niets t© meiden. / ENGELSGHE LONDEJS. 20 Mei. — Ambteiijk banx. -" : Vijandeiyke vliegifauigen ki-uisten zond&g-nacàt boven de kusten van Kent en Esses. Een .weiinig na elf uur kwamen zij toi botveta Londen. De aanval duurt nog voort. LONDEJn!, 18 Mei. — AnrDtaiijk beirictat : Creidurende den jongsten nacihit heerscnie «r wadeMjds.ch© groote gesohutibeidilijivig-heid tus&chen Oivenohy en liobecq. Bet vij-andeJijk gecchut toonide aenige bednjvig-heid o'ok m de vakkan Lens-Baizeibro'ek en leperen. Varder valt er niets te meild'an. Wij heibiben heden bij het krïeken van den dag in hat vak van Morlaneourt en ten zuiden van liullucih oenige su<ksesvo.ile ^ocèl-tem gedaan en wij uTa.an.ten een aan ta! ge-vapgenen en twee maohimegeiweren bonîien. Bij een vroegere «ôndernenung hebben Auis-trailisch© iroapen een vi]andeiijken poist ten westen van Morlanoourt opgelheven, waarbij zij de bazetting'overrompalden, 21 man ge-vangennanien en een ma.chinegawear buit madeten aoriider veriieaen t© oadergaan. Het vijandelijk gesohut was hedenniorgen in touw in het vaik van ViMers-Bretonineux. LO^\ DEJSI, 18 Mei. — Ambtetlijk benobt. : Groote waderzijdsohe bedrijviginaid van het giesahut 's nachts tusschen Oivenchy en Eo-becq. Bat Duitsch geschut was in touw m de vakkan van Lens, Baaebroek, leperen. Voor hat ovenge, niets te. meiden. LOJSIDEN, 18 Mei. — Anubtalijk beriobt : Op 14 Mei werd er een Engesucth to-rpado-jager im den grond geiLu^rd. x'we'e matrozen werden ten gevolge van de ontplofting ge-doodALLERHANDE BERiCHTEN. Het Duitsch ofiensieî. MILAAJN, 18 Mei. — Ooriogsbeaictatgevers van Italiaansohe bladeo op het t'ransoh-iiin-geisch front jneanan dat a© Duitschers .iun aanvalsvoor'bereidin.^en geëmdiigd hebben en dat hat nieuwe offensiiei nakend is. iiein ge-looft dat het uJtgetvoerd zal wordan tusschen Atrecht en Albert door het legjer van gene-raal von Below. Een Fransche verklaring, HAMBUliG, 20 .iei. — Mail seint uit Den Haag aaa hat «< Hamburger Eraimdanbiatt » : _M. Tarc'isu, lioogere Eransahe kommussa-ris in de V ereenigde Staten verld.aarde in een redavoering te Baltànor© dat Franknjk zeven milliioen man opgeroepen had ^n dat net leger 1 millioen dooden had en 1 mrllioan verflaink-ten. Van dan anideren kant varklaarde j.ar- , dieu dat Ameiika slechts de drie vtierden van het noodiîfe graan naar Europa gazonden had, om ia de voadinig te voorzî.en. Nieawe kiedicten in ïïrankrijk. PAKl.Jfe, 18 Mai. — M. Klotz, minister van geldwezen, lieeft in de Kamer oen vraag om TOorloopige kredj.etein gedaan om het iiooiû te kunnen bieden aan de militaire en buiben-gewone uitgaven, alsook aan de bestuursu!,t-gaven voor den derden trimester 1918. De aangevraagde kradieten. bedragen ©en som van 10,698,280,300 frank, dus 438,432,0^ frank meier aan verladem trimester. De dood van. den vlieger Gilbert, PAKIJS, 18 Mei. — De bladen van Païujs j geven Jan^e artiiîals ovor den dood van den ! viiagar Gilbert. Dez)& beproeide een nieuw 'toestel op het viiegplein. V£in ViilLacoiuiblay, toen hij van een hoogte van 100 mater in het bosch van Meudon .vueiL. Hij adamde nog enkeie minuten en stierf dan Àm.der hat be-waateâjft hernomeii t© hebben. Sedert zijn ^tfabviactStBife • uic iàwiiteerlaaé tteed. 'Uiilfcei'b sleohts dienst aohter het front. Hij was aan ©en grool vlsiegtuigenfabriek ve^boniden an beproefde de nieuwe toe-sbellan.Het lot der Fransche koopvaardijvloot. Sedert 10 Maart is de geheele Eramsche koiopvaaMijvioo.t onder de aigemeene opei-schlngiswet gavailen. Een voor een komen de sehepen onder het bevel van d'an Staat. Men kan reeds, in het lidht der gebeiurtenîssen, de gevolgein ontwaren van dat veiikaerde denBbeeld : de- veinranging van het bijzonder initiatief door een onverantwo'ordjeiijke aimibtenarij. De « Temps » wijdt ©en geidokumenteerd© studie aan deizen toestand en besluit in desae termen : « De kneedlbare en maa^tige lorganisatie, welke bestond, is gebroken en onze opge-eiisdhta vloot ziet zich geslagan met een al- femeene lamheiid, welke des te meer haar op-renigst verminderen zal, als het princiep van overjnaid vertanid zai zijn op ail© trappen der hiérarchie. » Oniusten te Bristoi. LON'DEJS, 20 Mei. — in liristoi hadden er oiniusten onder werkliiaden pllaats. De geiwa-pende miaoht moest oipgeroepen worden oni de orde te her&t'eilen. 'fîjdens hetvsge straat-geveohten werden 40 werkiieden, waaronuer de voorzitter vajn het synidfikaat der vervoer. arbeiders, gedood. Er hadden ook tam'elijk erge oniusten m Swansaa en in Kardaff piaats. De ekortomische toestand in Engeland. Het verbruik vaa mineratle odiën door industrie en soheepvaar't is tijdens den oorîog aanzienlijk toegenoman. Het partikuiier vai<bruik werd zo«iveel nio-gehjlk beperkt. Waran er m Juin 1916 oirea 185,^00 ©igenaran van automoibialen en mo-tornjtuigen met een verbruiik van 10,700 ton motqrsipirit per maand, thans habben nog sfliedbts 60,000 eiganairen ,©an rijjeiwijs en betdraagt het maaiidelijkscih venbruik niet meer aan 2,300 ton. De textialindustrie moast, \oor zoover niet voor léger en Vloot werkte, wondeai. ge-ranteoeneerd.Aan de iederindustrie stelde de oorlog ze^r hooge eischen. Batrok, de rageering teivoren njiet meer dan 1 t. n. van de totale produk-tie, met hat intreden van den oortogistoe-stand kwam hierin een grooèe veracdaring; nog in het eerste oorlogs'jaar steeg het ver-bruiiksoijefr van 350,000 îivr. steri. tôt 15 mil-Sioen kvr. sèerl. per jaar, tarwijl het over de laatste twaailf maanden ze^ 20,000,000 livr. sterl. baliep. Een groote moeulijJclieid was, dat die toeneming aer vraag jnet eene ver-miinidering van den a.aavo.ar der grootendeeiljs van overze© betrokken grondstoffen gepaao-d ging. Met betrekking tôt den buitenlajidsahen handel bieek in de oorlogsjaren, hoeEe&r eea nauwe samenewrking tusschen de rageering en haurlel an niiverheid noodlzajkeliik is. Herlhaaidelijk wend besproken, welke in-richting van tien diploniataeken en konsutai-ren dienst het doeimatigst zou ztijn: een en ander leidde ten slotte rot de imstelling van het Department of Overseas Trada, waarm de geheele ekooomisehe voorliehtingsdlienst ge-ceatrailiseerd werdv De wat op de graanproduktie, waarvan bo-ven reeds sprake was, beoogde de opvoenng der binnanlamdscihe graanproduktie, weillse made Leogeivollig van net toenamend gabrek aan arbeidskrachteii groote moeilijkheden ondervo-nd .Aan ae "lan,d!bouwers worden in 1917 voor veiiscihlillande gefvvassen als, tarwe, hare-er 'an aiaridappeten minimumprijzen ge-waaribo-rgd.Het vei'lkrijgen vazi voldoecde arbea!diskra.ciii.-tten, die voorziening in de betlioefte aan mest» s;toffen en zaaigoad steiden de batroïkken au-toreitaiten voor vaak aear ingawiikke-lide vraagstukken. Om een denJkbeeld te gaven van den om-vang van het arbeideaisvraags'tiufc, is het vol-doenids enkeie cijfers te nu moreeren. in Juii 1914 werd voigens ramurg de lanidbo-uw ails iiooifdfceroep uicgeoefend door 800,000 mannen en 80,000 vrouwem, terwijl boiven-dien 120,000 rnanneiijke en vrouw.eiijike ar-beiders tij'dalij'ke waïkzaaanheden in heifc lànjdboiuwbedrijl verrielhten. in Januari 1917 was eetrstgenoemd cijfer tôt 562,000 gedaaiua. Gepoogd werd in het tekort te voorzien, dioor het verlaenen van landboiuwvertovau aan miljt.aiiren, zoomade door ustibi eiding van den vroijwsnaribeiLd.Vo'lgeiiis rainin? zi.in thans in to4aal 270,000 vroiiweh in 'dteh iandlbo.uw weikzaam, tijdelijke werkkraeihtan intoegre-pen.Met beitrekk'-ing tôt het beibouwde opper-vlak viel in 1917 een aanzienlijke vooimt-gang waar te nejnen. Meer werden beibouwd met tarwe 50,000 3,eras, mat gerst 140,000 acres, met haver 616,000 aérés en met aafld-aippeien 220^000 acres. In TCrgelijking met h©t voorafgaand jaar nam d'e oogst van tarwe, gerst en haver 1917 onderscfeeideMjk mat cirea 600,000, 600,000 en 4,500,000 quarters toe. De leivenSEiiddeiendistribu.tie, voor welke aen afzonder'iiijk depai-tement inge;steilid wercL stond voor moeiiijiladeden welke vaedsziiSa ovtieenkwamen met d© éldiars onaeivondiene. Verwlgens wordt nagegaadi, welke maat-regelçii zijn genomen m verband met de moeili'jkheden," die zicih na den ooi'iog zul-len voordoen. Werd aanvanke'lijk de beetu-deering van deze vraagstukkeo opgfiidragaa aai^ een kominissie, in Juii 1917 werd over-gegaan tôt insitelling van «en afzoïidexilijik département, een » Mir«i®try of .Reconstruction ». iiet rapport wordt besloten met een o.ver-zicht der xinanciën en van de wetgeving m 1917-1918. In Fin!and. HELSiN GEOli S, 18 Mei. — De Senaat heeft voorgeistald de gezagheblbeinde macht aan den voor'zitter van den Senaat over te laten. De Jonge i'ianen en de partoj der boeren ! zijn tagen dit voorstel, dat eclhter aoor al de andere partijen wordt gesteund en waar-schijnlijk zai worden aan!genjomeni De Senaat stelda ook voor vooiioop.ig de vrijbeàd van de pers en vaa vtergaderen te bepe-rkën, opdat de orde en de kailmt© in het land zouclem kuneimi hersteld worden en op-dait hgt ondierzoek over de oorzaken der revo-lutae op doeltrelïende wijze zou kunnen worden gedaan. De hoiîgersÈood in Kusland. LONDEJS1, 19 Me». — Men meldt uit Saint-Petersiburg aan de « Times » : / De hoegiarsnood wordt met den dag ver-schrikkei-.jker in de hooidstad. De twee derden der winkels zijn gesdoten, daar er geen koopiwaren zijn. Het dagelijlksch rantsoen brood beidraagt heit achtste gedeedte van een pond, en dan is het nog nat en bijna niet eietjbaar. Er is niets voor de beivolllkfag voor-handen, ja. nog geen aardappelen. Wat men nog in 't geiheam kan koopen, is bo-venniatig diuur : een besp kost 400 tôt 600 roebal, bo:Vur 21 roeibei het pond, aardappefen 3 roabel, kaas 18 roebal, bloem 10 loebeil, wortelan 2 1/2 roebal, een ei kost 1 1/2 roebal. Een kongres te Moskou. SINT-PETEBSBUBG, 20 Mei. — Ta Moskou naimen 300 perso©en deel aan hat kongres van hat Bussisah ekonçaniscfh varbond. Daze afeevaaaxligden steunden de o^.iïactdieia!iaik!e Sdejaai -ang. — ISf. 1ST. Prijs î 0 Cectiem Woerssdag 22 Mei lï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes