Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

586 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 16 Mai. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 18 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0v89g5h30p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gazet van Brussel i -«—■— "Beheer en Publiolteit : ANBPACHLÂAN, 75, BRUSSEI-Hoofdopsteîler : E. Van Bergen ^M|gggmmg229MKSj3SIEBBMMHfc^!9fiMSDKA3SSS9KâSMW>CuMC9<?^0^ !^**M^8MK5WBIWMMaPMMi Site in-t entier is ^ J -A„A.JtAOS-.A T*? 0* £»■ r 1~Q ^ jj ; BONNES verantwoordelïjk voor hetgeer Zonâag 18 Mei 1915 i voor Bru3«ei i hiJ schrijft' PRIJS : S GENTIEM PER NUMMER ! I'25fr'pi ^^sasiseBiem3Bt»eaaxB^ ^waasa^iag^ag i i iMM^BBMMrjMMMMaM^MBMMMMMMMBMBMMKa^aBSaB»jwMMy<iMMiigaac5iaKata|ri'W|r'"' Tr^Trt«irjrii ■»« i m- nahaaa^aM bktspbijs; | Aankôndigmgen worden aangenomen : ™ VoorstBden f 75> Anspachlaan, (Beurs) — 52, "Warmoesberg. | Bij den Heer F. Ernest ëoossens, 51, Grevelingenstraat » maai*d I Office de Publicité, 36, Nieuwstraat — 28,Grasmaikt, Brus t I.EEST VflNDMG IN DE GflZET VflN BRUSSEL: Japon en China. — Onderwijs voor Belgen in Neder land. — Onze Tuai in Engeland. — Verzendingen naar onze krijgsgevangenen. — Te Aalst. — Uit Hamme. — De Gemeentebons. — Brief uit Ant-werpen. — Onze pers en de Oorlog. i>'i ■■ mu mii m "ïih ïïiiTiriniTirn iriîrr mnr— n t rimiiumnm ■ ■ ■ ■ 111 ■iimii JAPAN EN CHINA Een Oorlog afgewend China heeft Japan's eischen ingewilligd; een oorlog in het verre Oosteii is aldus-voor gocd vermeden. China, zonder een leger van beteekenis, zonder een tegen Japan opgewass>en vloot, zonder geld, zonder ofganisatie, hoeft begrepen dal het bij eene weigering in korten tijd door Japan machleloos zou zijn geraaakt en, wat nog ergèr is. dut zekere Europeeséhe machten misschien van de gelegenheid gebruik zouden maken om met de hulp van Japan China eens en voor goed van de wereldkaart weg te schrappen (zie mijn artikei in de G. v. D. van 27 Jfanuari laatstleden : De loestund in China). Reeds in Februari laatstieden werd er door Japan " " ■ "' r r~:; -hr-^r-e ,-vrrijr— vif) Japan's. belangrijk-iè eischen',*èn'dié in cfi'ina de nieesle tegenkanling onlmoette, was die betreffende een door Japan uit te oefenen Vezicht op de Ilankoesche mijnen en fabrieken, alsbok op de geheele vallei van Yangtsekiang. Deze laatste streek is de schatkamer van China's grootsten mineralen rijkdom, en de Chineezen weten heel goed dat waar steenkolen en andere delfstoffen voor het grijpen liggen, groote nijverlieidsoentra tôt stand komen; men denke slechts aan het Roergebied, aan Wales, aan de Borinage en het Luiksche. En zoo heeft zich ook in het dal van Yangtsekiang en in hel bijzonder bij Hankoe een belangrijke metaalnijverheid ontwikkekl. Wanneer men zal weten dat Ilankoe niet alleen de zetel is van de Chineesche metaalnijverheid, maar ook die van ztjne machine-, en wat meer is, van zijne wapennijverheid, zoo zal het niet meer kunnen verwonderen, dat Japan's begeerte naar dit land van belofte ging en dat China zijnerzijds niet zeer ge-neigd was, om aan den eisch van zijn kleinen gelen broeder toe te geven. Omirent den werkelijken inhoud van hetgeen door China ingewilligd werd, verkeeren we in het onzekere, maar het is meer dan waarschijnlijk dat in het laatste ultimatum de eischen betrekkelijk het Yangtsekiang-dal en Hankoe niet meer voorkomen, alleen zijn we zeker dat de nieuwe uitga-ve van het ultimatum \an de eerste op vele punten moet verschillen. Het schijnt ins-gelijks vast te staan dat sommige Chineesche provin-ciën, zooals Zuid-Mantsjoerije, Sjantoeng met Kiautsjau vrijwel het karakter van Japansche gewesten zullen aannemen. China had veel verwacht van eene tusschenkomst der Vereenigde Staten, maar zijn hoop werd verijdeld. De "Yankees hebben zich vergenoegd met eenig maritiem vertoon in de omgeving der Filippijnen. In Noderland is China's besluit zich bij Japan's eischen naer te leggen, algemeen gunstig onthaald geweest. « Voor onze (Nederlandsche) belangen in het Verre Oosten, » schrijft het Ilaagsche Vaderland, « schijnt de verkregen oplossing ons gunstiger dan een oorlog. Deze zou veel onrust in Nederlandsch Oost-Indië hebben veroorzaakt, gesteld dat het daarbij gebleven ware. Aan den anderen kant is het voor ons niet anders dan gunstig, dat Japan nu op het Aziatische kontinent een « débouché » voor zijn overbevolking heeft gevonden. Waarschijnlijk zal hij daarmede en met de onbeperkte gelegenheid tôt expansie, die dit nieuwe terrein hem aanbiedt, gedurende de eerste halve eeuw genoeg te doen hebben om zijn oogen en zijn handen niet meer, over de Filippijnen 'neen, naar den Indischen Archipel te richten. » Deze weinige regels zijn kénschetsend en stellen de vrees welke onze Noorderbroeders voor den kleinen gelen man koesteren, bijzonder goed in het licht. Wat ons echter zonderling voorkomt, is dat nog zoo-velen aan de fabel van de « overbevolking » van Japan gelooven. Japan is niet overbevolkt, alleen één of twee eilanden van het Rijk van de Opgaande Zon zijn tame-îijk dicht bevolkt; wat al de overip eilanden hstreft, S DE OORLOG AMBTELIJKE DUITSCH BERLIJN, 15 Mei. — Ambtelijk bericht van gisteren middag : Westelijk krijgsveld. Krachtige Engelsche aanvallen op onze nieuwe lij-: nen bij leperen, mislukten met gevoelige verliezen voor den vijand. Wij wonnen nog wat terrein aan de straat Meenen-Ieperen in de richting van Hooge. In het Zuid-Westen van Rijsel ging ae vijand, na een he-vige voorbereiding met het geschut, sleclits op bepaalde plaalsen ten aan\al over. Al de aanvallen werden af-geweerd.De dag verliep betrekkelijk kalm nabij de Lorette-hogote en benoorden Atrécht. De vijand ondernam geen aanval op groote schaal. Met het dorp Carency hebben wij van 600 tôt 700 man verloren. Een nieuwe po-ging van den vijand, om het stuk loopgracht ten N.-W. van Berry-au-Bac te heroveren, mislukte nogmaals. Tusschen Maas en Moezel werd .een vijandelijke voorwaai'lsche beweging in het Priesterwoud vôôr onze ^s^^^feaigfeiafapr»- -» çv4«. ... t bij Ilagenau gèdwongen werd" te landén, zijn gevangen genomen. Oosteliik krijgsveld. Ook gisteren duurde de strijd Bij Szavvle nog voort. Benoorden den Niemen maaketn wij bij een nachtaan-val aan de beneden-Dubissa 80 gevangenen. Ton Wes-ten van Prasznysch bereikten deelen van het eerste Turkestansch legerkorps onze voorste loopgrachten, na-dat zij viermaal vergeefs hadden stormgeloopen. Den-zelfden avond nog hadden wij den vijand 'er uit ge-jaagd. Hij heeft zware verliezen geleden en daaren-boven 120 gevangenen verloren. Zuidoostelijk krijgsveld. De voorhoede van het leger onder generaal von Mackensen slaat vôôr Przemysl en op den linkeroever 1er beneden-San. Rechts en links daarbij aans'luitend Irijven de verbonden légers de ver\olging door in de "ichting Delina-Dobromil aan den eenen kant, over Po-anice (aan den W'eichsel)-Kielse aan den anderen kant. Van Kielce tôt bij Inowlodz aan de Pilicza, hebben de llussen evenmin hunne stellingen kunnen liouden; ook daar zijn zij in overhaasten aftocht naar het Oosten. OOSTENHIJKSCH. WEENEN, 14 A\ei. kflmbtelijk bericht van gisteren. De overwinningen der verbonden Duitsche en Oosten-rijksch-Hongaarsche troepen in de November-en December-veldslagen van Lodz en Limanowa, dwongen alsdan het Rus-sisch front in Polen en West-Galicië op een breedte van 400 km. tôt den terugtocht. Toenmaals mislukee de voorgeno-men opraarsch van den vijand naar Duitschland door de be-proefde slagvaardigheid der trouw verbonden troepen. Van Januari 1915 tôt midden April wendden de Russen hun over-macht vruchteloos aan, om over de Karpathen in Hongarië te dringen. Onder reusachtige verliezen is dit plan door den heldenmoed en het uithoudingsvermogen van onze troepen na maandeniange verbitterde gevechten, volkomen mis-lukt..Rlsdan was het oogenblik gekomen om met machtig vereenigde troepen van beide Riiken den vijand in gemeen-schappelijken aanval te verslaan. De overwinning van Tarnow en Gorlice verloste niet alleen West-Galicië van den vijand, doch dwong ook het gansche Russische Nida-front en Kar-pathen-front tôt wijken. Hun overwinning voortzettend, ver-sloegen de zegevierende troepen in tiendaagschen strijd de Russische derde en achtste legers tôt vernietigens toe en legden den afstand af van de Dunajec en de Beskiden tôt aan de San, waardoor zij 130 km. vederlandschen bodem terug-wonnen. Een rijke buit viel den overwinnars ten deel. Van 2 tôt 12 Mei is namiddags bedroeg de som van al de gevangenen 143.500 man, daarbij ongeveer 100 kanonnen en 350 machinegeweren. Daarbij komen nog die welke door de ge-beurtenissen verrast, verzuimdjen zich bij de aftrekkende troepen aan ten s'uiten en in de Karpathenwouden afge-zonderd rondzwerven. r r<n • ■~^THy-rfir- ~ ^m~nrnTi-~a'r is 't juist het tegendeel. Zou het dus niet natuurlijk zijn, dat het te veel der overbevolkte eilanden naar de onbevolkte zou. uitwijken ? Het is trouwens niet noodig dat, om zijne politiek te rechtvaardigen, Japan lot dergelijke verdichlsels zijn toevlucht neme; het hoeft zich maar te beroepen op de handelwijze van de groote Europeesche koloniseerende landen ZENTRA, BERICHTEN Aldus gaf de staf der 48ste Russische infanteriedivisie met infanterie-generaal von Karniloff zich gisteren over in den rug van ons leger bij Odrzechowa. De graad van demorali-satie van den vluchtenden vijand wordt gekenmerkt door het i'eit d§t ons 9de korps de laatste drie dagen door elkaar ge-raakte manschappen van 51 Russische regimenten gevangen nam. De uitrustingstukken en voorraden van allen aard, rnu-nltie en ander oorlogsmateriëel die de vijand sedert maanden opgestapeld had, bleven bij 't snelle vooruitdringen der ach-tervolgers in de Russische dépôts liggen en zullen eerst nu kunnen verzameld worden. Benoorden de Weichsel dringen Oostenrijksch-Hongaarsche troepen over Stopnica vooruit. Duitsche troepen veroverden de gouvernementshoofdplaats Kielce. Ten O. van den Uzsok-pas bestormden Duitsche en honvedtroepen gisteren verschiîlende hoogtestellingen der Russen kwamen tôt in 't Zuiden van Turka en namen 4000 man gevangen. De aanval wordt hier en in de richting van Skole voortgezet. In Z.-O. Galicië vallen sterke vijandelijke krachten over Horodenka aan. Ten s'.otte zij verme'.d dat de Russische ken-nisgevingen der laatste dagen, in duidelijke zucht om onze en de Duitsche voordeelen te verkleinen, ailes looehenen en als moedwillig vervalscht willen doen doorgaan. Dat is een wafit zij brengt niet alleen de verricMingen der troepen op het slagveld in de war, doch ook de ambteiijke berichtgeving van het hoogste Russische legerbestuur. FRANSCHE PARIJS, 12 Mei. — Ambtelijk bericht van 23 uur : Ten Noorden van Atrecht, gingen de gevechten, met de zeirae hevigheid voort. In den ioop van den nacht van Dins-dag tôt Woensdag heeft de vijand, die versterkingen had gekregen, verscheidene aanvallen welke voor hem zonder resultaat bleven, ondernomen. Gedurende den tegen Neuville-St-Vaast gerlchten aanval hebben de aanvallers zware verliezen gehad. Wij hebben een honderdtal gevangener genomen. De tweede aanval tegen Carency en Ablain, werd insgelijks afgeslagen. De derde aanval, van uit Ablain ondernomen is insgelijks mislukt. In den loop van den voormiddag van Woensdag zijn we in het bosch van Carency opgeschoten en hebben we 125 gevangenen genomen. Deze vooruitgang v/erd in den namiddag voortgezet. Van den anderen kant hebben we drie achter-eenvolgende linien loopgraven welke, langs het bosch, ten Noorden van Carency liepen, veroverd. Vervolgens zijn we het bosch binnen gedrongen waardoor we de laatste ver-binding welke nog aan de verdedigers van de stelling open oieet, ernstig bedreigden. Eindelijk hebben we een nieuw ge-deeite van het dorp genomen en nieuwe gevangenen genomen. In den namiddag hebben we het door den vijand nog bezette gedeelte van Neuville-St-Vaast aangevallen. Door een gevechl in de straten veroverden we verscheidene groepen huizen. Onze vorderingen duren voort. PARIJS, 13 Mei. — Ambtelijk bericht van 15 uur : Te Notre Dame de Lorette, waar we meester zijn van het veldwerk en van de kapel, hebben we in den grooten vierhoek van loopgraven en werken ten Oosten van La Chapelle gelegen, een hevigen tegenaanvalV .noeten onder-gaan. Een hevig gevecht, welki den ganschen nacht door -uurde, werd in dezen vierhoek ondernomen. In den mor-gen van den 13den bleven we er meester van, nadat we aan den vijand zware verliezen hadden toegebracht. In den nacht van den 12 en 13den hebben we het dorp Carency en het bosch ten Noorden van het punt 125 stor-menderhand genomen. De Duitsche troepen hadden van Carency en van het bosch van het punt 125 een builengewoon sterke vesting gemaakt en hebben den ganschen nacht door, in een doollof van blokhuizen en loopgraven aan onzen aanval een wanhopigen wederstand geboden, welke bij het aanbre;;en van den dag gebroken werd. 1 ij hei k'ieken van den dag waren we meester van de steliing. Wij hebben gevangenen genomen. Aan denzuidelijken uitgang van Souchez werden onze stellingen door den vijand hevig aangevallen. Maar we bleven er meester van. Bij Neuville zijn onze aanvallen op het dorp en ten Noorden er van merkwaardig vooruitgegaan. Ten Noorden hebben we het chemin des Carrières welke van Neuville naar Givenchy gaat, veroverd, waardoor we eenige honderd meters terrein hebben gewonnen.In het dorp zelf, bezetten we gisteren avond nieti îeer dan het zuideHjke gedeelte ; de vijand bezette nog het centrum en het noorden. Door on?;? aanvallen, bij het einde van den namiddag Ondernomen, hebben we het centrum van het dorp, huis per huis veroverd In het Priesterbosch hebben we gisteren eene nieuwe linie Duitsche loopgraven veroverd. RUSSISCHE SINT-PETERSBURG, 12 Mei. (Ambtelijk bericht van het Kaukasusleger.) In de richting van Olty gaan onze troepen voort met de Turken welke zich zuidwaarts en zuidoostwaarts terugtrekken, op de hielsn te sltten, L In de streek van Alasiikart alsook te Doltakh en te Kiabvia hebben onze troepen den vijand verjaagd. Op den linkeroever van den Euphraat heeft onze ruiterij met de Kurden ontmoetingen gehad welke een voor ons gustin-gen afloop hadden. î In de richting van Ta^arij hebben we, na een gevecht, : het dal van Abaga bezet. Op het overige gedeelte van het front, niets meldenswaar-digs.SINT-PETERSBURG, 12 Mei. (Ambtelijk.) j Na de Duitsche nederlaag in de richtingen van Mitau en Rossieny bigint de strategische toestand in de streek van Skawlen duidelijker te worden. De Duitschers hadden zich op de zijden van Mitau, van Poncerge en van Kodno een weg weten te banen ; in de richting van Shawlen hebben ze een bijzondere krachtsinspanning geleverd en hebben tezelfder tijd de hoogten op het achterste onzer lijnen, bij het station van Sheiny, 40 kO km ten Noorden van Kowno, bezet. In den nacht van den 8sten heeft onze ruiterij met de Bey-ersche ruiterij gevechten geleverd ; vervolgens heeft ze den vijand tôt den terugtocht gedwongen. In den namiddag van den 9den heeft onze ruiterij het kruispunt der spoorweglijnen : bij Kraknow van meer dan 50 wersten overschreden, en heeft I nog twee gevechten geleverd. | Het mislukken van den Duitschen aanval in den rug van onze stellingen zal noodzakelijk eenen invloed op de krijgsver-richtingen in de streek van Shawlen. hebben. Ondanks de Hde nederlag van den vijand bij Sheiny, veronderstellen we dat hij het op nieuw zal béproeven, in deze streek vooruit te \rr\mnv\ . .. _ —_ . . SIN1 -PE fERSBURG, 12 Mei. (Ambtelijk bericht van het [Kaukasusleger.) Den lOden Mei, in de richting van Olty hebben onze voor-hoeden met de achterhoede der Turken welke den terugtocht aanvarden, geweerschoten gewisseld. Op het overige gedeelte van het front, geene verandering. ENGELSCHE LONDEN, 13 Mei. (Reuter.) Veldmaarschalk French meldt dat de strijd ten Oosten van Yperen voortduurt. Door een hevig bombardement ten Noorden van den weg naar Meenen zijn heden enkele van onze loopgraven vernield, waardoor onze linie tijdelijk werd verstoord. Zè is thans echter weer geheel hersteld. 1 KAPSTAD, 13 Mei. (Reuter. Ambtelijk.) Botha is gis-ren om 12 uur Windhoek, de hoofdstad van Duitsch Zuid-west-Afrika, binnengerukt. Er werd geen tegenstand geboden. De Union Jack werd op het raadhuis geheschen. Er werden ongeveer 3000 bianken en 12,000 inboorlingen in de stad aangetroffen. — — Niet-Âmbtelijkç Berichter) Ontslag van het Ifaliaarrch Ministerie ROME, 14 Mei. — Een bijzondere uitgave van het Giornale d'Italia schrijft : « De voorzitter der Kamer, die gisteren avond te Rome is aangekomen, had denzelfden avond. te 9 uur 30, een onderhoud met den koning, dat een uur duurde. De koning zal vandaag, buiten den voorzitter der Kamer, nog andere personaliteiten raadplegen. » ROME, 14 Mei. (Bericht der Agenzia Stefani.) — Gisteren voormiddag riep minister-president Salandra, op een vergadering met de ministers en met den koning, voor het onderteekenen van dekreten, persoonlijk den ministerraad bijeen tegen 3 uur 30 in den namiddag. Daarin werd beslist dat het ministerie ontslag zou ne-inen. Te 7 uur 's avonds gaf Salandra den koning er kennis van. Italiaansche Persstemmen. Lugano 14 Mei. De « Italia » (Katholiek) is overtuigd dat de oorzaak van de krisis in de tusschen Giolitti en het ministerie heerschende oneenigheid ligt. Het blad hoopt dat de krisis een spoedig einde zal hebben. De « Avanti » (Sociaal-Demokraat) valt het aftredende ministerie aan dat zich als eene echte oligarchie gedroeg. LUGANO, 14 Mei. De eerste Abt Freiherr von Stotzingen heeft op den wensch des Pausen, Rome verlaten. De Oosîsnrijksche toegevingen. Volgens de Stampa heeft Oostenrijk aan Italie de volgende toegevingen willen doen : afstand van den Trentino en van de kuststreek tôt aan Isonzo met Gradisca er in begrepen ; zelfbestuur van Trieste en oprichting van eene Italiaansche hoogeschool ; afstand van Albanie en Valona ten voordeele van Italie ; het in studie brengen van het afstaan van Gorz en eenige Dalmatische eilanden. fVervola hl.op 4) Erratum In ods nummer van gisteren moest het fer»te Duitich gmbtelijk bericht st«&n oaeer datum ! Berlyn, 14 Met,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes