Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

270 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Mai. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 26 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n58cf9k52j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

6'Je J aorjjatit — uV. I20i s Q> O^rxtiOiTï Vrijdae Si Mei 11918. Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), tr. 4.50 per kvirUal. (AlXE KOÏTW IHBBOMM») Weu wwMle lick lot ét pMikastorM. Qngewaafàc ttnktoen woerkm în çtrtl v*n ufc opoasroif eakel itruffMM^Mbsi zùd ex fa «♦c-dlgt pito b HMMopateHwi Dr De Cl«re^ . rfEHEEK EN VEDAKT1E : j 3>i BuyiiMlrtMrt, ». PUBUCITEiT : j Cike msd«*c»tci (9 WfllIWWfcBft Y< tttiw Mj lé# AANKONDIQINOCN worden aangenomen 75, Anspachiaan (Betusj. — 52, Warmoesberg PwbHdteiS DE CERF, 54-56,de Breuekerepteia A* QC M!«utu*4iua^ D -1 QORLQQSBER1 CHIEN. DUITSCHE LEGERBERICHTEN. Legergroepen kroonprins Rupprecht en Duu-$che Kroonprins. — Op d« gevachUfronten is de toeatead ouvtranierd. De feach«tatrijd w»s in het vak van den Kemmel heviger, ook tusschen de somme en de Lucekeek bij Montdidier, Lassigny jn Noyon werd hij dikwijls levendiger. Voor het pverige bleef de gevechtsbadrijvighaid tôt ver-itenningen beperlit. Legergroep Kroonprins Albrecht ; Op het iront in Lotharingen was het Fransche geschut in de namidda^uren zeer bedrijvig. pleine yijaadelijke aanvallen werden afgaslagen. Oekrajma : Voor bebastopol braken wij den vijandelijken weestmd. De stad werd op 1 Mei zonder strijd àoor ons bezet BERLIJN, 2 Mei. — Ambtalijk berioht van kedenmidda£ ; In het Wiesoelijk gecleelte der Midd&liand-yûiie feorpedeerde wederom e*n dxrikbaot, beveihebber kapitém-luitenaint Kiassitig, i5îj zeer slecht wedetr, vijf stoomsckepen van sa-inesn ongeveer 26,000 ton. Allé schepen warem be#eèaid, vi«r er v*n zwaj&r geladen. JKRLÏJÎT, 1 Mei. — Ambfcelijk beriokt van iiedenavond : ■d» krijgavaiden, niets bî«uws. OOSTXM1IJKSOH. WEÏNBN, 1 Mei. — Ambtelijk bericlit : L«T6frdige »avaoàbsbcci«jvi4fkeid aan het front, d»t ook s«*«re<n den gan-sckaa d*« vooartduuircie. Op vele punfeen wer ton II»liaMii»ch« veaisanin^en verijdeid. BULOÀiJUIOH. SOFIA, X Mea. — Ambtelijk bericht van 30 Ap«l : Maoedooiaoh front : Tan weetan v*n bat Pra&pa-mear ein bij bec dorp Saposj, im d© O»rn*-bocht, weder-âjdaoha g»^utfoeàrijvighaijd, gedurende BOFIA, 1 M«i. — Aiobiottjk; bericht : Maeedonisch fro»fc : Tuischen het Ockriak- ®n het Prespa-meer kt*be vuurorerwkJlsii vaaweje dm vijand. N* -warkdadig» gwwh airveorijes-eiding k«bb?n aors» iaK>*p«D dti» vijtntiftlijfce voorposte>ri k>&-z»b. T«i noardoa vmi het iorp B«koti werd sera, tegen onze stormiro^pein orwiemoen^n togwMuor«i door ons geschut ai-gaâla^n- Ten oo»t*ii van d® V «'dxr, v*tt« ie -njâiid T*n SS Àpril b«b ruur tui »frn çioot aaot»l b*tt*r,.j«ii onz» steftmfto cem ?niiden der dorpen Bo^oroditae en Sto~ jefcovo samen, welke hij m®t 150,000 gvannj-»a bestookts. Dm 90 April ■ fc-ronck w«rd M vuur, dai rftrmjkdiwd w*i, w«d®rotB h«-vig, m kort d*M<op rieA*n tm« b*- fcajjons Eng«lscbea o&ze stefliogen awin. is'a fcorben tijd werd d» vijand door ans vuur ai-?ow«»?ïd : EnJcel* sokk,t«i, w«lke er ht ■l»>frttn tw» v»r»pwii%«i te kfl», werdan dooe het werpen v«i handera-vtrjej^d. On*» v*>rli»r«n *ijn o«be>dui-d'Cod, diewirflfïtej?«n âjn die van den vijand ï«*r iwaar. Dobioedsja-front : Wapei «tilstand. c&Mgmi tijd bevigiair in de streek dex Mo-giotna. Tan zttideai vao. hiet dorp Toosjtn ver-dreven wij door ons vuur n patroalje. Ten euictem van Gewgbei was de vijaçdelijke &e-«wiwitbedr jvigbeid levemdiger. Op den rech- teroevw v«ia d* Varciar h*d «r »en pa*ro»lje-gevecht plants. Wij maakten Fracschein ge-v»n0«. T«ta oosten van de Y ardai' duurt het vijand&lijk jeftohutvuur op onze steilioitfen met onverminderde bevigheid voort. Ten wes-t?n van het Boetkiovo-méer bebbetn wij ver-soài'llande vijandelijke vo^tvalk-groepea uit-eengejaagd.Dobroedsja-fromit : W apens tilstand. FRANSCHE. PAEIJS, 30 Àp®l. — Ambtelijk b&richt van 3 uur : Tameilijk hevige gesebutstrija ten noorden en tan zu.dein van de Avre, in den sektor van Noyoa en op den reohteroever va-n de Oise. Onze paferoeljes wa<ren bedrijvig op gansch dat front en brachten een vijftiental gevan-gesnea bininen. Op den recbteroever der Maas en in den Opper-Elzas iieten vijandelijke af-doolirigeui, die terug^edreven werden, gevan-Sfenen in onze handen zoivder eenig voord*el te behalen. ■ Ni'ets te meldem van de andere deeelen van ket front. PARUS, 30 April- — Ambtelijk bericht van 11 uur : In dm dug bevi|[ii be.«ob«ttîis: vam de at»ee>k Hanpard. In den sektor van Isfoyon werd een vijandelijke aanval door een bevig _ge\ . _iit g^voigd. Onze t.ro*p«u wierpea den vijjtnduit de voorops«i2»tfe' steflincm ki_i aeawt voet h*d g*cwat «n ber»teld«n hun»e Ikaàe. Ontm»etin!|fen tusschen pai>roclj!es op den lmfceroeyer va« ie Oise. Niets -te m«W«n v»n de aadere froaten. ITALXAAl'SOH. BOME, 30 April. — Ambtelijk beriebt : Op de hoogvtakte van A&ia®o ke«ft een onzer patroelje» bij Okkareddo een sterko vijaindwijk* a;Meadi«g ontmoet; «r ontitond een hevig gsavecbt «a on» soldaten bobb«n de Oostenpijkers ieruaceworpen, n» Inm ge-voeliige ver'liezen berokkend te hebbeen. In h»fc dial va» de Ornio rxum«n otvae afde-e-limgen oeni^fe ifevargen^n en raaaktsn e**u mortisM- buit- N*bij Kostalomaa., ten oo»t«n vaai Ama^o, habben onze voorposien Ti.jatndelijke patrorrl-je» l »rugjjfesla««n. Op het gaitsohe front, de gewone gesohut-strijd.EÎTGSLSCE. LONBEN, 30 Aporil. — Anilttelijk berickt : Door pstérnamiddag en gittwavand usrt^c-voercie ^n geskfcgde tefeprfijuiwllen hebben ds Fransche troepen den vijaiKl uit het ter-rein geworpen dat hij 's morgCM bij cr bad verovard; zij awuaJften een zeker aantal gevangonen. Geheri dit vak is in de kanden va» onze bornkirenootein. Na de zwar? ned^r-la*g, w«lka d» E>uit*®b®r« l«dee, was de nacht ramelijk kalm op het gansche noor-dclijk« gevechtafroett. Hadftnnaickt sohoi an wij cen weinig op ton oo»t«n van Vil le vs-Br« torwa wix. Tiid-ftn^ een g»»kia<jd«n tecftna»cv*l, wedke* de Franawbw daaen rtaekt bij Loker gedaan hebben, na-meai zij 94 gevangeuie*!. Gedurainde der\ da^, aiffezien van plaats. lijftc.e ondwnemiîngec., jfWn enbel voetvoîk-artie aan ta stippen. Latere ver»la«en beveitigeas dat de vijaua buitengewoon hooge verlezen leed tijders de vercefacke aanv«.llen die hij ondernam. Ten luiders van de Somme maakten ooïe patro-eiljeB eenisif gevang^ne». Niets bijaondei"» te meld'en, afs-îzien vaT) wede"7;id■■ k '\vr^r- en kanonvuur. ALLERHANDE BER.CHTEN. De Duitscii-Ke-ûria. àfici-0 ondirnanaelingen ROTTERDAM, 2 Mei.— JNaar de « Nieuw e Rotterdam&chc Courant »_ vemeemt, zijn de onderbaindeliûj{en m*i Duitschland, wake in dein jonjfsuon tijd »anleidirvg tôt bezoigdhek géReren heteben, zoover gevorderd, dat «fn voor beide pwtijen bevred g-erde re^eling be reikt werd, e.n een medetieeàin^ hierover eer lang mag ver^'aoht worden. Ei« rwau'e geyschHîi tan zuidwestan van laper en. BERLIJN, 30 April. — Elke voet grond, wel-ke Enjtland ia de bocht van leperen verliest, ondermijnt het prestige en de wapeneer der Engelscke». De zware gevechten om het bezit van de hoogvlakte ten zuid-westen van Iepe-ren zijn uit deze reden verklaarbaar. Daar de Engelsche krachten met meer toereiken, moet Foch zijn beste Fransche troepen tegenover den Duitsohen stormaanval stellen. Foch ge-bruikt in 't belang van Engeland altoos meer en meer de P'ransche reserven. Den 29 April 's voormiddags vTOnmen de Duitschers op tal-rijke punten van het gevechtsfront in Vlaande-ren terrein. De vijand bood hardnekkigen weer-stand en had den jongsten tijdgebruikt om nieu-we krachten, vooral geschut van andere fron-ten aan te voeren. Op 29 April gemaakte ge-vangenen bevestigen, dat zij bevel hadden, hun voorste limes in aile geval te houden en geen voetje grond prijs te geven^ De bloedige ver-liezen van den vijand vvaren in verband met zijn wanhopigen toestand zeer zwaar. De Fran-schen moesten reeds na een korte rust in plaats van een door Duitsch vuur bijna uitigeroeide di-visie oprukken. Hierbij leden zij wederom zware verliezen. De vijandelijke krackten werden door de Duitsche stnjdvhegers met inachien-geweren en bomauen werkzaam aangevallen. BF.RLÎJH, .^.Apnl, Den 29 April, te 11 uur 's voormidaags, poogde eën vijandelijk eskader aan den Kemmel door de Duitsche luchtverçperring te dringen. Slechts drie vlieg-tuieen slaaf d«* er in stekter 4e Duitsche Unies te koman, waar welgarickt flankvuur em een naderend Duit^ck eskader ze verstrooiden. Zij daaldao ôndar'bescherming der laag hangende wolken en keerden terug. BERLIJN, 30 April, — Gelijk bij de ge-vecljten van het voorjaar iïeeft Engeland ook dezen kaer Wederom zijn hulptroepen aan de brandpunten van den grooten slag in 't westen vooruitgebracht. Aldus werden cr van de tôt nog toe als puike troepe-n weerhouden vijf Ka-naoeesche divisies vier ; van de vijf Australi-sche divisies eveneens vier en bovendien de eenige Nieuw-Zeelandsche divisie aan het front gbracht. Deze puike troepen moesten de En-gelsche divisies aflossen. Zij werden in de streek van Amiens, geacelteiijk ook in Vlaan-deran in het gevecht gedreven, waar zij thans in vergeefsche tegenaanvallen uitgeroeid worden.BERLIJN, 1 Mei. — De jçevecbtsdag van 29 April wordt di.ardoor gekenmerkt, dat eenige zware vijandelijke batterijen rond den mid-dag op verschillende plaatSen Duitsche hos-pitalen beschoten. In de streek van Meesen werd een door een Rood Kruis van verre her-kenbaar hospitaal beschadigd door granate®,. Ook bij Wijtschate nam de vijand de verband-plaa£s van een veldhospitaal voortdurend on-der vuur. Daar er noch tioepenkolonnen, noch batterijen m de nabijheid der verbandplaats waren, is het zonder twijfel beweïen, dat de vijand planmatig ttgen onze gezondheids-in-ricktinp optrad, alhoewel drt in tegenstelling met het volkerenrecht en de menischelijkheid staat. De Duitsche dokters en het verplegings-personeel vervuldan niettegenstaande het zwaar vuur rustig en getrouw hun taak der barmhar-tigheid.BER.LIJN, 30 April. — Zeer opvallend en opmerkendwaard is het, dat de ambtelijke Fransche barichten tôt den 30 April nog geen enkel woord over den op 25 April verloren Kemmcl-berg reppen. Diar het Fransche divisies vvaren, welke deze belangrijke hoogtestelling voor EngeJjind tegen den Ouitschen aanval verde-digden, is net feit van het verïwijgen der Franjch-Èngelsche nederl*ag dubbel opv»l-lend. Het F raniche legerbericht verzwijgt de neerlasg aan den Kemmel en spreekt alleea ovar de/Fransche tegenaanTal ten zuide'n van de Somme, welke, afge«ien van geringe suk-^sssen, geen uitslag opleverden. De bekente-nis, dat ook de beroemde bedrijvigheid van ge-neraal Foch de ongehoord belangrijke Kemmel-stclling niet wist te houden, wordt niet ^an het Fransche volk gedaan. Dit is des te meer won derlijk. daar het Engelsch legerbericht het ver-lies van den Kemmel toegeeft. Het Fransch legerbericht kan deze geheimhouding van den teitrlijken toestand pogen vol te houden, daai Clemenceau de publikatie van de legerberich ter. der Engelsche bond^enooten m Frankrijk verboden heeft. De Duitache buit in ket hm»«, BERLIJN, 30 April. — Met de verovering van Kemmel steeg de Duitsche buit van den sls^g in 't westen tôt op lMei tôt 127,000 ge-telde ongewon.de gevangenen en over de 1,600 kanonnen. Bijzonder noemenswaard is het, dat de aan den Kemmel mgeleverde gevangenen voor het grootste gedeelte soldaten van de beste divisies van het Fiansche leger zijn. Ook de reeds vele duizenden tellende buit aan machien-geweren steeg wederom met eenige honderd. Het siecktô weer in Frankrijk. Het slechte weer dat sedert eenigp dagen over verschillende streken heerscht, heeft belangrijke schade veroorzaakt. In Savooie, hebben de aanihoudende regens grondverschuivmgen te-weeg gebracht. Te Cessene, bi] Chambéry, is cen zagerij ingestort. Te.Quoige (Savooie) is Mej. Revilbandard in een kuil gezakt, plotse-ling onder haar ontstaan, toe<n> zij met haar moe-der en haar broeder voorbij een in aanbcmw zijnde tunnel ging. In de Beneden-Pyren.eeën zijn gedurende drie dagen stortregens gevallen, welke het smelten van de sneeruvv bespoedigd hebben. De berg-stroomen, aanzienlijk gezwollen, zijn overge-loopen en het wassen van het waiter, voorna-m'elijk in de omstreken van Pau, Oloren en Orthez, is bijzonder dreigend. De eaukaid in het opperbevel bij de Entente. BERLIJN, 1 Mei. — Volgens een melding van de ..<i „Ber,liner L-A. n uitjîetteve zal de aanstaande konferentie van Versailles volgens oerichten uit Parijs zich bezig houden met de dnngende uitvoerbepalingen ten aanzien van dé cenheid in het opperbevel. Daee bapalingen zouden ook voor de betrekkingen van don die*st op den Amerikaanschen algemeeaen staf toegepast worden. De duur van de «ieuwe ver-standhouding is niet bepaald. Nieuw Britsch spergebied. AMSTERDAM, 1 Mei. — De Britiscke ad-miralitcit maakt bekend dat van 15 Mei de v^sl-gende punten voor de scheepvaart gevaar op-leveren: 1,59° 12 1/2 mm. Noorderbreedte, -1* 49 mm. Oostelijke lengte van Greenwich, 2,5fl* '^9 min. Noorder breedte, 3° 10 min. Oostehjke lengte. 3,58° 25 mm. Noordelijke breedte, 0° 50 mm. Westelijke lengte, 4,59° 20 min. Noorder breedte, 0° 50 min. Westelijke lemgte, 5,60* 21 min. Noorder breedte 3° 10 min. Oostelijke lengte, 6,00° 0 min. Noordelijke breedte. 5° -56 min. Oojtelijke lengte. Verder langs de Westelijke grens van de Noorweegsche territoriale wateren terug naar punt I. Het geval CEernin-OIemenceau. GENEVEE, 1 Mei. — De beriohtgever van de « Secolo » te Parijs melct aan zijn blad dat de parlementaire kommissie voor ket omder-zoek van het geschil Cezrnin-Clemcnceau het onderzoek heeft §cëindigd. Er werdt esn vraag-lijst opgesteld dien Painlevé, Briacd en R'baç in 't bijzijn van aile leden van het ko«iit«t der Kamer zullen moeten beantwooriien. De korrespondcivt voegt erbij dat men aan de» vooravond van nieuwe gebeurtenisie» staat. Het geval Czernin zal misschien nog andere cnthuilingen brengen. D» atemmiiis in Ierland, BERN, 1 Me,.. {Zwibserâch T«le«r. Âg.) — Terwijl de nationaiicten en Sinai-Feinfa>s eed afïe^'gen zich tegeti dte invoerinp van den dienstpkoht in Ierland met aile midctelein te verzetten, ziet men iliaas reeds voorteekens d*t Ulster in 't geheim dein weerstand tegen de «îvoeriiig van Home-Rule voorb«reidt. Car son zond aan de pers een l«uoc sckry-ven, waar,in hij do bijzonderste fazeti van die Hame-Rule-kwewtie sedert Moi 1914 uiteen-zet en zcgt dat, indien de regfeerimj de Home-Rule-wetaan Ulst«r opdringt, zij naar plech-tigie beloften break t. De çedakte bedraiging vaji kat sabnkraii is nog miinder verdoken in een briaf van Oaraoji aan den sekretaris van den Raad d*r Unioniste!.) in Ulster, w&arin hij een spoadige heiiiiriohting der sedert he t uitbreken vaa den oorlo^ ge-staakte organisatie in de gansche provmcie aanbeveelt. Naar de beriohtgever te Dublijn van de » Manchester Guardian » meldt, wordt deze brief door de nationalisten als een soort voorloopig mobilisatiebevel aaji de Ulster-vrijwilhgers beschouwd en door de pei^s d'Pr nationalisten hevig aangcvallea. Diaarbij k^ersekt er groote bezorgdheid wegens het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes