Gazet van Buggenhout: weekblad voor alle sporten, nieuwjes en aankondigingen

520 0
19 juillet 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Juillet. Gazet van Buggenhout: weekblad voor alle sporten, nieuwjes en aankondigingen. Accès à 05 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4t6f18tg9g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Weekbiad voor aile L\ orten-, Meuwsjes en A'atn:;.occLiging-en, versehijnende iederen Zç>ndag, ■ W ll ll I | i TITi" "Z=EirJ".-T" ' 7~. ~»C.gg'.y»UhHT y^feg H lnschrijvingsprijs voor de gemeente 2,b0 fr, per jaar, yoorop | betaalbaar; voor de andere gemeénten -hei.port daarbovcn. fj Het recht annoncen en artikelen te weigeren is voorbeliouden. à Aile toezendingen moeten onderteekead en voor Yrijdag rnidd^g |j besteld worden. î.i ïl Annoncenrecht onverpacht. f|. Uitgever Joseph BEECKMA N Oucksa Briel, Buggenhout. Anoncen 0,15 fr. per regel. Reklamen 0.40 fr. per regel. Handschrif- ten van niet opgenomen anoncen of artikels zijn niet eischbaar door den inzcnder. Voor anoncen en finantiën, zichwenden naarons Bureel of tôt M. Jules Van Godtsenkove, Dri du Nord, 67-69, Brussel; Agence Haro as, 8, place des Martyres, id. ; Office de Publicité, 46, rue ''de la Madeleine, id. ; M. Serwy, rue de Venise, 96, id. ; Agence Réclame, | Lierre en M. Jos. De Vynck, 19, rue Ch.LDierick, Gand-Akkergem. k Het Wisselkantoor Alfred MORTIER El heeft nu sedert Nieuwjaar een Zorg-vuldige inlichtingen. XC--A ci-V-. Cr. =S-Vio W mmam CJÏB «Ma» ^ «catai ■xasams=nus «osa» ^ im-i mw Gevestig-d sinds 1909 te GENT, 37, Siijpstraat j ^ . ' : . T . ■ een BlJHHlS geopendte G 6 lit, 89 K 0 0 S l T 3, 3, t? 8, Gcilt — —— — — — Eerlijke bediening- ■ '1 mil n'ilHil iiil~T""T -iTinTrii il I ÏTT "l"!".'.'v'JMrfS Gemeenie DENDERBELLE — KERMIS VAN 1914 — Zondag 16 Oogst, na de Plechtige Hoogtnis ter Dorpplaats {Viuziekaal Concert. Oui 2 uren namiddag in de Kapellcstraat Groote Veiokoers voor aile Beginnelingen zonder uitzonderingen. 75 frarik geldprijzen en prachtige medaliën. Maandag 17 Oogst, oui 2 1 2 ure slipt, op de Dorpplaats, prachtige Kaatsworsteiing lus-schen de W;:alsche partij Brain-le-Comte (Simon) en Laeken (Me ga nck-M o en s), 200 franken prijzen. 'Dinsdag 18 Oogst, om 9 ih"en 's morgen s aan de KapelTé, Boertige Belie-Jaarmarkt. De marktplaatsen zijn : voor het Vee op den weg van Lebbeke (oude melkerij) ; voor de Varkens aan de Kapelle en vo'of de Geiten, Konijnen en Kiekens op den weg van 't Klein Geirt. Zelfdendag om 4 uren namiddag ter Kruisstraat Kluchtige Volkspelen, opgeluistert door de Gemeentefanfaren. — Prijzen te winnen voor groote personen en kinderen. Donderdag 20 Oogst, om 2 1 2 ure Prijsdes-ling aaa de leerlingen der uemeenteschool. 0«i 4 uren, de Ledefessten der Gildeu van St-Martinus en Corneluis, en om 4 1 2 uren slipt namiddag bij Aloïs Bourgeois Ringsteking per Veio, voor aile wielrijders. — Zooals ge-woonte allerhande prijzen te winnen. — Kaarten maken dit nader bekend. î Ongehvijfeld zijn cr menschen die de werk lieden lief hebben en bij wien geheel hnnne volksgezindheid steunt op medelijden en ge-negenheid voor het arme volk. Doch hoeve-len zijn er niet die zicli de vriend van den werkman noeraen^met veel lawaai de rechten der arbeiders eischen en in werkelijkheid niets gevoelen voor de arme klas, màar in eene gemakkelijke populariteit eene genegenheid vinden om hunne heerschzucnt te voldocn Wij leven heel zeker in eenen tijd van démocratie, doch ook van valsclie, schijnheiiige démocratie. Wie de steun van den werkman wil krijgen, begint met de arbeiders te bewie-rooken en voor lien den hemei op aarde en ■JHi'H iii hiil i n n Hiii ■ ~ i i "in ii' i i rrr -j- r'iiin n i i i i i i : ut •„ 'J. *TZZL': 3523203 veel meer nog, te eischen en te beloven. En vele lichtzinnige werklieden ne men dat ailes als comptante munt aan en zijn aanhangers van hen die de schoonste beloften doen ; ze geven geen acht op de werkelijkheid, nog op de onmogelijke verwezénlijking cher beloften, i ze aanzien als hunne beste vrienden, deze die meest tegen de rijken donderen en die het luidruchtigste — voornamelijk met de tong }— voor den werkman pleiten in geiijk welk geval. Wij betreurendie bekrompene houding van sommige werklieden, doch wat wij bovenal afschuwelijk vinden, dat zijn die volksvleiers die de domheid en het onrechtvaardigheids-gevoel der massa uitbuiten, niet om de arbeiders goed te doen, maar om htm eigen persoon te vereffen. De werkman iieeit voirai recht de waatheid te weten, zelfs wanneer ze hem kwetst. Men moet hem zijne rechten doen kennen, Irem steunen in zijn rechtvaardig streven naar be-tere toestandën ; doch men moet ook durven wijzen op zijne plichten, en men moet zich onthouden van laffe vleierijen en valsche be-lolten die men weet nooit te kunnen verwe-zentlijken.Men moet nooit den werkman opjagen tegen den patroon, maarwel hem aanzetten • tôt vriendelijke overeenkomst. Een zot maakt men vvijs dat men hem naar de kermis voert, wanneer men hem naar het zothuis wil krijgen, omdat men onderstelt dat zotten 't gebruik van hun verstand niet bezit-ten en met leugens moeten gepaaid worden. Even zoo, spijtig genoeg, willen vele werklieden met een suikerstok gepaaid worden en aan de slip van denalbelover hangen. Wanneer zullen die verdwaalde werklieden cens tôt het bevvustzijn komen en toezien dat de echte démocratie niet steunt op vleierij en bedrog ? Dien dag zullen zij denkende, vrije, fiere, en ontvoogde menschen worden en zij zullen een grooten siap gedaan hebben naar de ver- s wezenlijking van hunne duurbare rechten ! - C-'TT'.•JH.TLIitrzrrs''SCS- • Land- enTumboaw Twee aanrac/enswaai'c/ige Sierstruiken Het getal strwiken waarover wij beschikken om ( onze tuinen te versieren is zekerlijk groot, maar onder hen zijn er enkele die de voorkeur hebben hetzij om hun schoon gebladerte, hetzij om een overvloedigen bioei. Ver van ons het gedacht dat de tv. ee hecsters die wij zullen opgeven de schoon ste van al zijn ; neen, doch kunnen zij met veel eer in onze hoven verschijnen. De « Calycanlhus Occidentalis » is oorspronke-lijk uit noord Amerika en moet haar naam aan een eukelen kelk en aan gebrek van bloemblade-ren ontleenen. Die plant lot 2-3 melers hoog en draagl over-vloed an welriekende roode bloemen die in Juli en a '2,'nsti verschi|uen ; zij is ook raadzaam om hare blinkende bladeren. De Calycanthus gedijdt in halve beschadmvde plaatsen tusschen andere struiken verspreid. Als struik groeiende is het on-noodig ïé snoeten. Dit bloempje wordt vermenigv-uldigd door loot-afzetting.Om wel te groeien eischt de calycanthus een versch vruchtbaren bodem zoo mogelijk van staî-mest voorzien, hetwelk men voltooid door aan-wending per vierkante mêler van 120 gr. losfoor-zuurslakken en 80 gr, kainiet. Het planlen ge-. schiedt in den herfst, en bij de lente worden 80 gr. ammoniaksulfaa-t per v.k.m, ondergeegd. De « Corchorus Japonica » is een sierboomp'je van 1 m. tôt lm.5ô hoog met gjoene takjes, gras-achtig vari uitzicht. Die takjes zijn schraal, buig-baar en vol merg. De bladeren bj_eek groenachtig van weerkanten zijn wat ruw. De Corchorus bevalt geheel bijzonderlijk door hare overvloedige vurige gele bloemen die'tangs de takjes slaan en in de lente en den zomer verschijnen. Zij gedijdt in frisschen grond en in licht bescha duwde plaatsen. Men kan haar langs murenleiden | Dezelfde kunstmesttoffen als hierboven aange-duid kunnen passen. De vermeiligvuldiging ge-schiedt door struikaïscheiding, door wortelsprui-ten, door lootafzetting en door stekken in vollen gro*d en iu de lente met houtachtige twijgen of wortels gedurende den winler bewaard. Gustaaf G1LLEKENS, Landbouw-ingenieur. 5lit. Ter gelegenheid der Nationale Feesten zal het Postkantoor op 21 dezer van af 11.30 ure gesloten zijn. De Postontvanger décelé Denderbelle is voorwaar een trap hooger gesle-gen en die overeenkomt met hare belangrijkheid, Iedereen heeft verleden zondag, met voldoening in de Kerk vernomen dat er voortaan op zondagen en geboden heiligdagen, een derde mis zal zijn, gewoonliif halveracht- of achturenmis en soms kortaf « misken » ^enaamd. De instelling van die mis beaatwoord aan eene stellige noodzakelijkheid, want sedert laiig reeds, is onze kerk op het kleinste en die toestand ver-beterd niet met den aangroei der bevoiking. Ook zal deze gemak en voordeel bijbrengen voor alle-man en de orde en den eerbied in de kerk zullen er bij winnen, want het is gewoonlijk, onder de drukte van het volk dat zich de meeste stoomis onder de missen voordoet en bij het uitgaan der kerk zullen de bejaarde menschen, vooral het vrouwvolk, in 't vervolg minder moeite hebben. Nu zal men verzekerd zijn van altijd een stoel be-schikbaar te vinden en als men soms bij toeval wat op het laatste zou komen, daarvoor niet meer moeten vreezen. Bijzonderlijk de kleine gezinnen, zal die derde mis veel gemak verschaffen, omdat de twee andere missen, voor velen, de eene te j vroeg en de andere te laat geschieden, om hunne MÉNGELWERK 11 Een Zeemanshuisgezm* door Hendrih Conscience. De weduwe sloot haren zoon met eenen angst-schreeuw in hare armen. « Och Jan lief, » zuchte zij kermend, » doe mij niet bezwijken van schrik ! Denk aan uwen vader en aan zijnen ongelukkigenclood. Zie mijne tranen. Kom, wees braaf, keb medfelijden met uwe zieke moeder ; ga, zit neer op uwen stoet eu blijt stil ik bid u ! » De jongen, door de ontseltenis zijner moeder overwonnen, keerde met tragen stap naar de tafel weder nog onderwege in zich zelven, morrende : « Als het uplezier kan doen ; ge weet wel,eh ?.... Was ik maar wat grooter! » Anne-Mie wendde zich lot den huisbaas en smeek-te zijne vergiffenis af voor het stout gedrag haars zoons; maar den mari stonden de tranen iri de oogen, eu hij anhvoorde zonder gramschap : » Ik ben niet kwaad op uwen jongen Anne-Mie. Er zit een goed hart in die borst; ik wcnschte, dat hij mijn zoon was Maar dit ailes doet er niets toe. De nood, de bi'tere nood dwingt mij ; ik kan niets anders. Geld of morgen op de straat ! » De weduwe schouvvde hem eene wijl angstig in de oogen. . « Het zij dan zoo ! » mompelde zij, eenen die-pen zucht slakende. « Het wreede lot ontneemt mij ook dit laatste pand ! — Wacht, baas, ik zal u iets op afkorting geven. » Zij ging in het andere kamertje en keerde weder met eenen gouden ring in de hand, dien zij den man toereikte. Met tranen in de oogen zeide zij • : « Baas, dit is mijn trouwring, het eenige wat ik nog op aarde bezit. Liever dan deze herrinnering op te offeren, hadde ik u van mijn bloed in beta-ling gegeven ; maar gij zijt ook ongelukkig. Ver-koop den ring ; hij is toch wel acht franken waard en de naaste week zal ik u ter liand stellen wat ik met leitren kan winnen. » De man schudde het hoofd en bleef een oogen-bîik zwijgend. « Neem den ring maar, baas, » zeide de weduwe zeer kalm en in schijn vastberaden. « Het zal u toelàten. mij nog wat uitslel te gunnen. » Maar de man dreef hare hand terug, tervvijl hij ontroerd mompelde : « Anne-Mie, vrouw lief, gij meent, dat ik een kwaad hart heb, he ? Ja, ik was hier gekomen met het vast besluit, niets, niets meer aan te hooren ; maar uwen trouwring wil ik toch niet. Doe mij eene belolte. II: gun u nog eene week — al moet ik er honger om lijdeti — maar verzeker mij op-recht, dat gij dan zult verhuizen zonder tegenspre-ken, indien gij mij met ten minste vijf franken op afkorting kunt geven. « Ja, ik beioof het u, baas. » «• Goeden avond dan, Anne-Mie ; ik hoop* dat God medelijden zal hebben met u en met ons. » « Dank, daiik, goed mensch ! Wij zullen voor u bidden. » -De weduwe, verlost van den schrik die haar sedert eenige dagen had gernarteld, zette zich bij de tafel neder en hernam haren arbeid : zij troost-te hare meisjes en berisple Jan met woorden, die j meer liefde en bewondering dan verstoordheid I ademden. « Ja, kinderen, » zeide zij eindelijk, « ik gevoel mij sterk. Morgen reeds zal ik beginnen te leuren, en ik zal geld winnen zooals te voren. » « Mag ik dan medegaan, moeder ? » vroeg Mieken. « Ik zal u helpen. » « En ik ook, eh moeder smeekte Rozeken. « Ja, kinderen, gij moogt medegaan ; het zal eene wandeling voor u zijn. Indien gij nu maar gingt slapen ?» « Och moederken lief, het is nog zoo vroeg, » mompelde Mieken. « Nog één vertelseltje, een klein maar ! » « Neen, een lang, » verbeterde RozeV.en. « Toe Jan, van het borrinneken in den Kabauterbenr » « Maar hoe is het dan verder afgeloopen met Kobus Pekbroek ? » vroeg het oudste meisje. « Hij is juist blijven hangen aan den mast van zijn schip met den kop omlaag. » Wordt voorlgezet. io Juli 1914 5 centiemen per nummer Vierde Jaarg-a.ng-. Nr 29

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Buggenhout: weekblad voor alle sporten, nieuwjes en aankondigingen appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Buggenhout du 1912 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes