Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1772 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Août. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d50ft8fq4h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

WI.„: a, «av..^V--J' :- -■■» AANKONDI&INGEN t A' blad*ijde pr kloine regel fr. 0,3( Yinanciêele aankondigia-t gen, por kleine regel 0,5' Reklamen de regel 4,0i ifcadnieuws - 2,0 SaigraftBislBericht 8,0 I KATHOLIEK VOLKSDAGBLÂD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT i JkllG briOTOa, A&nKosidig^iziffeii on zne&edG&lin&QZï moet on gezonden wordoii aoD hot ôus*©®J I -13, RAVENBERGSTRAAT, 13 1 ra«n echmifi in bel bureel van het biad en o» aile posikantoraii dsa lands BU IBHBWBBMB miHHMB wani \mmmm IN3CHRIJVINGEN . Een jaar Ét. 8.00 1 9 maandoa ®,0U 6 maandea 4.00 3 maaades 1,09 Bloedige gevechten. - De Belgen drijven overal de Duitschers met zware ïerllezen achteruit """' UiiiïLJ We&rden en Daden In den Zomer van 1905 vierden wij do . 75° verjaring onzer onafhankelijkheia. Heel ' 't land door liadden groote feestelijkheden i plaats. Te Antwerpen wer di heuglijke gebeur-, tenis ook gevierd tiow/ de leden van do Engelsche en de Duitsche coloniën, De Duitsche colonie hield, onder meer. «en grootsch l'eestmaal in de groote lialle van den Dierentuin. Op dit I'eestmaal, den 28 Juli, sprak graaf von Walnitz, minister vgn Duitschland te lirussel, volgende woorden : » Als goeden gebuur, met belangstelling en sympathie, lieeft Duitschland uwen voorditgang aanschouwd. Gij hebt gansch onze sympathie veroverd ; deze, trouwens, Ioopt ôp hetzelfde punt uit als ons eigen belang. Wi.j verlangen een sterk België, zoo ait politieli als uit uandelsoogpunt.^ «!k sîoag zeggesi, Sers 3t woorSHicgaaiB, da& vocr osïs, iiiaiiscstes'si ïteî fiiand-havesî waiï SaeS waartoos'gveii'dlr'ag, gesloten foiï da geiîo©r,âe vam_ Ihat miâijje êi®8gîët een stsort podaïSek axiocsiËi ïs, wa.;p masKiand aan paken may sostsies' den zwaai<3iea ailes* miuslagsn te begaan.» Dat waren de woorden. Thans zien we de daden. ONDER B0N06EN00TEN Hoofdminister Asquith heeft aan baron de iâroquoville een scnrijven gericht, waarin het lioofd van het Engelsche Cabinet zijne bewondering uitdrukt voor den moed on de krachtdadigheid, waarvan blijken geven de Belgische Natie, liaar Koning, hare Regeering en haar Loger, « De dapperheid der Belgen, de onver-saagdheid waarmede zij zich verdedigen — zegt minister Asquith verder — toonen ïioa vurig hunne liel'de is voor de onafhan-kelijkheid en de vri.jheid ; 't is het beste bewijs dat Engeland gelijk had partij te kiezen voor België en het internationaal verdrag te verdedigen. » Het voorbeeld door België gegeven bij den aanvang van dezen oorlog, zal, ik ben er van overluigd, een voorbeeld zijn voor de vnje volkeren van Europa. » Lord Grey, Engelsche minister van Bui-tenlandschè Zaken, zond eveneens eenen brieî tôt baron de Broqueviile, waarin die étaàtsman zich ton vollo aansloot bij het Bchry ven van M. Asquith. Engeland en Frankrijk verkia-ren den oorlog aan Oastenrijk Engeland heeft Donderdag den oorlog àan Oostenrijk verklaard'. Van eene andere zijde zegt eene officieelo Fransche nota van den 13 Augustus dat de âtaat van ooriog is ingevoerd tusschcn Frankrijk en Oostenrij k vanat middernacht. De nakersde groote slag De militaire medewerker van de "Ti-&es" is vcn oorcteel dat de hoofdmacht ^an de Duitsche legers, welke fcîgen Frankrijk zu'Ien oprukken, zich ten noor-den van Lotharingen bevindt. Volgens dezen deskundigén zijn 17 Duitsche legcr-koxpsen thans gereed om in één groote gecombineard - voorwaartsche beweging in Frankrijk te word-en geworpen door de Belgische Ardennen. De eerste aanvals-Iinie zou uit 8, de tweeds uit 9 korpsen bestaan. Zes legçrkorpsen worden door Duitsohland achier^chouden om do Rus-sische grens te verdedigen. De Duitscho troepen, die thans in slagorde komen, zijn, tenaasitenbij, 1 millioen man sterk. Hier kunnen Franlcxdjk en haar bondge-nooten méér mannen, méér sabels, méér en betsre kanonnen tegenover stellen. De botsing van deze geweldige legers zal het grootste gewapende oonfiict in de ntod«rne gesehiedenis zijn. De Duiîsche aanvallen op Diesî en Eghezée Om de krijgsverrichtingen rond Diest en fond Eghezée, ten Noorden van do ver-stei'kte plaats van Namen, te begrijpen, dient er wat nadere uitieg gegeven. Deze verrichtingen waren geen voorpost-gevechten maar wezenlijk verkenings-manœuvers. opgovat volgens de gekende Duitsche methode, voor de eerste maal aan-gewend in den ooriog van 70. Het overrompelde land wordt oyer-étroomd met ruiteri,] ; er worden klopjacli-ten uitgevoerd in aile riohtingen ; die over- rompelaars slaan een kwaden slag overal waar z'er kans toe zien en trachten in de open steden binnen te dringen om de be-volking schrik op het liji te jagen. Deze tactiek getrouw hebben de Duitsche krjjgsôverheden 7 a 8 ruiterijafdeelingen uitgezonden op den linkeroever der Maas. Een gedeelte dier ruiterij, verbrokkeld in Limbu'rg, Luik en Brabant, is haast teene-maal gèdood of krijgsgevangen gemaakt door onze patrouilles en de Fransche ruiterij. Dinsdag, Woonsdag en Donderdatr ging het overige gedeelte der Duitsche verken-□ingstroepen er heel wat grover aan. Dat waren de gevechten rond Eghezée en rond Diest. Door den slag bij Diest poogden de Duitschers een weg open te vinden naar Brussef. De vijandelijke macht beyatte 5000 manschappen, waarvan de helft ruiterij met mitrailleu/.en en de andero heli't voet-volk met licht geschut. De verriChting werd Dinsdag voorbereid door eene welgeregelde yerkenning in de streek langs de baan St-Truideii-Thienen. Toen reeds stootten zich de voorste ver- 1 kenningsposten tegen onze posten en zoo werd er te Orsmael en te Gussenhoven vinnig slag geieverd. Woensdag werd het aanvalsplan uitge-voard. Langs verschillende wegen zakten de Duitschers naar Diest aï en namen positie op het front Stïruiden en Herck-de-Stad, zich steunende noordwaarts op de baan Hasselt-Diest en zuidwaarts op de baan St Truiden-Thienen. Onze staf was terdege ingelicht door zijne eigene verkenners en hij liet de Duitschers begaan. Eene gemengde brigade werd inge-richt om de Duitschers op waardige wijze te ontvangen. Om te geluivken in hun aan-val moesten de Duitschers trekken over drie waterloopen : d,e Herck, de Gette en de Velpe. De drie waters loopen in Zuid-Noor-delijke xichtmg. De Gette moesten ze oversteken te Haelen om aldus Diest te bereiken. De Belgische staf maakte van Haelen het middenpunt van den weerstand. Meer naar 't Zuiden toe werd Cortenaeken, waar de vijand over de Velpe moest, insgelijks door onze troepeu bezet. Het Belgisch geschut werd in een uitste-kende positie gesteld ; op de banen werden barricaden opgeworpen en het voetvolk groef spoedig tairijke verschansingen. ïoen de vijand zich om 11 ure op de baan van Stevoor't naar Haelen vertoonde, ston-den do wakkere Belgen op hun post. Zij lieten de Duitschers goed naderbij komen, en als hij ver genoeg was, werd er plots heftig gevuurd en de Duitsche soldaten werden gedecimeerd. Het was een vérwoed gevecht, De aan-valiers moesten, hoe ongaarne ook, terug-trekken over de zeldzame bruggen, die de Belgische troepen opzettelijk over de Gette en ae Velpe gelaten hadden. In dien aftocht werden de Duitsciiers nog duchtig gerost. De veriiezen van Duitsche zijde waren aanzienlyk. Hetzelfde deed zich voor to Cortenaeken en te Haelen. De Duitschers weraen metgeweld achteruitgoslagen. Luitenant Van Doren die uit Diest met versterking toekwam, deed een zeer geluk-kigen uitval op den vijandelijken vleugel te Zelk. Bij het vallen van den dag was het voordeei klaarzieniijk aan ons. De slagen waren er niet beslissend. De uiteengeslagen troepen van Woensdag avond, kwamen Donderdag morgen onze troepen met vernieuwde en versterkte krachten aanvallen. Maar de Belgische staf had zulks voorzien. Ondanks de onstuimige razernij der Duifschers, die van Herck-de-Stad waren toegekomen, worden zij geklopt te Haelen en in de omstreken en moesten hun poging om op Diest te kunnen rukken opgeven. Ditmaàl werden ze voor goed terugge-slagen en in vollen drat, gansch ontredderd, vluchtten de geklopte Duitschers in de richting van Hasselt en Tongeren, De Duitschers hadden 3000 man buiten gevecht gesteld ; het is een verschrikkelnke verhouding als men bedenkt dat er sleclits 5000 aan den strijfl deelnamen. Meer naar 't Zuiden toe, rond Eghezée, werd er ondertusschen verwoed gevochten. Een volledige afdeeling ruiterij, beschik-kend over mittrailleuzen, aangevoerd door autos, poogden weg te slibberen tusschen ons veldleger en de nlaats van Namen. Tijdig verwittigd", trok een onzer gemengde brigade den vijand tegemoet en Donderdag kwam zij er mede in botsing te Noville-Taviers. De Belgische aanval was zonder genade. De slachting was verschrikkelijk. De Duitsche ruiterijafdeeling werd uiteengeslagen en leed zeer groote veriiezen. De Duitschers sloegen dan vierklauwens op de vlucht, lieten hunne gesneuvelden, gewonden, alsook talrijke gevangenen en jen mittrailleuze op 'nen auto geladen, in m/,e lianden. Dit ailes werd naar Namen jebracht. Woensdag en Donderdag verliepen schit-;erend voor onze Belgische troepen. De twee groote Duitsche aanvalsverkenj îingen zijn aldus deerlijk mislukt. Drij Duitsche vliegtoesîeSlen /ernield door onze artilleurs Donderdag morgen, om 11 ure volgde jene colon onzer soldaten met geschut eene iaan bij Diest. Drij Duitsche vliegtoestellen twamén boven onze troepen zweven. Men murde erop zonder uitslag. Dan openden kanons en mitrailleuzen het ,ruur. î\a verloop van enkele minuten helde îen der «ïaube», getrolfen door een shrap-îell, opzij en na eene naderdaling, welke ierdér op een val geleek, plofte het op den >odem. Bijna op hetzelfde oogenblik vieien le beide andere. Van de drij vliegers bleven er twee dood. )e andere, gekwetst, werd krijgsgevangen j'emaakt. Dat is het verhaal, gedaan door een sol-laat, getuige van dit wapenfeit onzer irtilleurs. Mo§ eene overwinning te Herck-de-Sîad Donderdag, middag. Volgens inlichtingon was een vaMsla^ tan gang aan de kanten van Herck-de-Staa. De vijand werd verslagen en door onze ruiterij achterna gezet. Donderdag, 6 ure 's avonds. De staf deelt- volgeude bijzc.nderheden aneê, wclke ten voile bovenstoande woor-len beamen : In de gevechten. geieverd in den omtrek pan Diest, zijn de Duitsche veriiezen aan-îienlijk. Gevangenen beweren dat er nau-welijks 10 man van twee escadrons over-schieten.Een treffeii had in den morgen plaats te Moville-Taviers. liet eindigde in 't voordeei Dnzer troepen. De Duitschers werden ver-past. Zij verwi,jderden zich in de richting rail Hoey. Een ander treffen gebeurde iichtbij Diest. Een vlieger steeg op om de samenstelling on de sterkto van de vijandelijke eflectie\en na te gaan. Het fort van Loncin onderging Woensdag het Duitschs vuur Hel weerslond schitterend den aanval Iemand ontmoette Donderdag te Brussel 3en soldaat van deii vervoerdienst. die uit Luik weerkwam om zich de linkerhand te laten verbinden. dwars doorschoten met aen vijandeli,jken kogel. — Is het waar dat de Duitschers opnieuw de forten hebben gebombardeerd — Zij vieien van 8 tôt 10 ure het i'ort van Loncin aan, het eenigste dat onder hun vuurlijn was gelegen. ;Maar hunne obussen van lo bereikten ons* niet. Hun voetvolk poogde ons stormenderhand in te nemen. Het werd weggekeerd. Men zag de Duitschers vallen als viiegen. Na twee uren vruchteloos strijden, staakten zij het vuur. — En hadt gij gekwetsten ? — Een twintig. Maar niets ernstigs. Zij werden niet erger getroffen dan ik. Een wlennsoorlQo Het is met een hart vol walg, en ont-reerd door het diepste medelijden met de slachtoffers dor Duitsche harbaarsch-heid, dat wij de volgende daden van on-menschelijkheid bij de beschaafde wereld aauklagen : De Duitschers dooden op hunnen voor-bijtocht het vee en steken dorpen in brand. De bevollcing van Haelen is naar Thienen gevlucht. * * * Do Belgische soldaten, verwonderd over de mildheid van zekere Duitschers, hebben wantrouwen geltregen. Zij hebben weldra vastgesteld dat zekere voe-dingswaren eene stof bevatten, uiterst geva-arlijk, zoo meldt een Brusselsch blad. Proefnemingen op dieren gedaan, hebben dit afdoende bewezen. Soldaten, opgepast, niet anders geëten dan voedsel, bereid door personen die gij kent. 4e * * Hoe laf de Duitschers teworlc gaan, vertelt ons een lancier : Ban karabinier-wielrijder was in de omstreken van Haelen door Uhlanen go- vangen genomen. De Uhlanen bonden hem aan een boom en losten op hem sclioten, totdat hij den laatsten adem uitblies. Zij reetten hem denb iik oiien en schepten er vermaak in de ingewan- den uit te trekken ! ' * * 4e Te Overhespen hebben zij eenen pach-ter in zijne hoeve verbrand. Zeelhem staat in brand. Langs aile kanten werden de deuren met kolfslagen ingebeukt. Boeren die geen den minsten tegenweer boden, werden aan boomen geboiiden en doodgeschoten. Onder voorwondsel dat te Walsbetz het lijk van een officier ge-vonden werd, fusilleerde men verschei-dene inwoners. Te Eumpsdorp schoten zij vier vluchtende boeren voor den kop. Vcsrder beroofden zij overal do o£f.er-blokken van hunnen inàoud, en ledig-den de spaarkaskens in do herbergen. Nimmer hehl>en de wilde benden, die in 1870 Frankrijk binnen vieien, zich zoo wreed en baldadig aangeste'.d. Van nu reeds wanen zij zich in een veroverd land. De officieren zenden be-sehreven zichtkaarten nazi hunne vrou-wen, met 5 centiem-zegels. Als men hun doet aanmerken dat het 5 cent moet zijn, bassen zij den postbediende toe : " In Duitsohland is 5 centiem voldoende, en nu zijt gij hier ook Duitschland." Een andero legdo aan een Belgisehen aieueaj>reker zijne iiizichten uit : " Ziet ge wel, den 27en zijn wij in Parijs. Wij laten Namen en Luik onverlet, en zien maar, ons door Frankrijk, tôt aan Parijs te slaan. Daar moeten wij den 27en aankomen. " Een andero was zoo goed te verkla-ren : "Uwe onafhankelijkheid zulien wij ongescfhonden laten, als wij maar iwen Congo krijgen." Rond Namen gedragen de Duitsche onmenschen zich even barbaarsch. Een jongeling van Noville-les-Bois, zelcere Riget, die per velo kwam aan-geroden, werd van zijn voertuig geworpen, medegesleept tusschen twee ruiters langs bergon en dalen, en eindelijk tegen een boom gebondeD, waar men liem doodschoot. Heer Lahaye, lid der bestendigo depu-tatie, is te Bierwast gedurende drie uren mishandeld geworden en werd maar vrij-gelaten, mits eene groote som geld te overhandigen. Duitsche onmenschelijkheden De burgemeester van Linsneau bij Lan-den is te Brussol aangekomen, en heeft liet hartversoheurend verhaal gedaan van' de onmenschelijkheden, waarvan bij ge-tuige was. Maandag morgen ontmoette eene Belgische patrouille een deel uhlanen in de omstreken van het dorp en maakte er jaoht op. Een der officieren werd dgor een onzer soldaten gedood en zijn lijk bleef ter plaats liggen. Terwijl onze soldaten den vijand nazetteden, kwam een andeir deel uhlanen de gemeente terug in-gestormd. De Duitschers beschuldigden onze boeren de moord te hebben ge-pleegd en ondanlcs het protest des bur-gemees-ters, die zweer dat zijne dorpelin. gen geene schuld hadden, en zelfs nog eten wilden leveren en bevoorrading vooT de paarden, werden vier arme veldwer-kers aairgehouden, in eene graanmijt ge-bornden en daar dood gebrand. Al de anderen werden verplicht mede op te rukken met de wildemans, te knie-ien, de handen omhoog te steken,terwijl men gedurig op hen mikte. Ondertusschen werden enkele huizen en stallen in brand gestoken.Een weinâg verder werden de vader,eene 90-jaTige moeder, eene andere oude vrouw en e?n zoon ver-moord.Dat ailes gebeurde onder de oogen van een gevangen gehouden zoon. Eindelijk, op het aandringen van den burgemeester, liet men de mannen vrij in het veld. Men zegde hun naar huis weer te keeren en dreigde, indien nog een en-kel zijn hoofd buiten steken durfde.ieder-een te vermoorden. Dinsdag morgen waren de Duitschers v©rdwenen. Vreezende dat dergelijke too-neelen zich weer mochten voordoen, liep daaa- iedereen weg. De ongelukkigen kwamen alsdan te Jodoigne en bereikten van daar Brussel, laiics Namen, 0e slag van Oihain Uit Parijs meldt men : De slag te Othain duurt voort. Twee :ransche batalions aangevallen door veei ïterkere duitsche troepenmacliten, trok-£en vooruit, doch vieien daarna aan. De Duitschers werden achteruit gesla-?en, zij lieten talrijke dooden en ge-«vetsten achter. De Franechen maaK-;en vele krijgsgevangenen, namen drie jiitrailleuzon, enz... Het 21e regiinent duitsche dragonders is door eene fransche batterij vernield. Duitsche colonnen trokken terug, van iichtbij gevolgd door de fransche troe-l>en.Negen officiers, een duizend gekwotste ïevangenen, bleven in handen van de Franschen. De beschieting van Pontamousin be-wees nogmaals hoe weinig do doelma-tigheid is van de Duitsche zware schut-ierij.— Holland heeft aan Frankrijk opnieuw -jfficieel de verzekering gegeven, onzij-iig; te blijven. De gevohnachtigde van België te Luxeniburg wordt door de Duitschers buitengezet. Graaf Fritz van den Steen de Jehay, ^evolmachtigdo van België te Luxemburg werd door de Duitsche overheid aangezegd de stad te verlaten. Dit bevel word hem beteekend den S dezer, terzelfder tijcl dat men te zijner beschikking een wagon steld» om hem te veroorloven het grondgebied -ce verlaten. Op het huidige uur is onze landgenoot nog niet te Brussel. Men deed hem reizeii langs Coblentz en Keulen, vanwaar hij de Nederlandsche grens moet hebben beréikt. De heer graaf van den Steen de Jehay wordt aile oogenblikken te Brusbel ver« wacht. OriZE TROEPEN De geest onzer troepen is bewonderens-weordig. Zulke onverschrokivenheid, zuike tieldhattigheid zulien do Duitsche spioenen, iie den Duitsclien staf inlichtten, wel nooit rermoed en nog minder voorgespiegeld hebben. Onze troepen, ten minste, weten voor wie en voor wat ze vechten, en dit besef maakt van lammeren echte leeuwen. Ziet, wij ontvangen daareven een kort briefken van iemand die ons na aan 't harte ligt ; 't komt van 't slagveld. "'tls oen vreedzame jongen. Nooit deed hij zelfs een vlieg kwaad. Hij heeft vrouw Dii kindereii. Ilij schrijft ons over de gevechten rond Thienen aan welke hij deelnam ; over de valschlieid der Duitsche ruiters die hun carabijn wegsmijten, hun armen in de hoogte stoken, teeken dat zij zich o\erge-ven, maar dan schielijk hun browning grij-pen en hem verraderlijk alvuren op de Belgpn die hen willen gevangen nemen. Zijn kapoot is op drij piaatson door--schôten ; hij zelf bleef, Gode dank : tôt heden ongedeerd. Bij wjjze van post-seriptum sluit hij zynen bnef : « Het hart vol moed, houden wij het oog gericht op den vijand. We vechten gelijk leeuwen en ziju bereid voor de onafhankelijkheid van ons land onzen laatsten drup-pel bloed te vergieten. » Zôô zijn onze soldaten gestemd. Da' maakt hen onoverwinbaar. Door de Duitsche Unies naar Luik Tegen 7 ure, zegt de oorlogscorreSpon-dent van "De Tijd", kwam ik in Luik. De stad is betrekkelijk rustig en het wemelt er van Duitsche troepen. De stra-ten liggen vol met eetwaren, die door het léger werden opgeëïscht Verscheide-ne groote gebouwen zijn geheel ver-woest, sommige branden nog. Het " Palace des Bavièree" is bijna geheel plat-geschoten, doch was dien dag, dat ik te Luik verbleef, toch nog getuige van het fusilleeren van 137 inwoners, welke op-gebracht waren uit dorpen van den omtrek ; de ongelukkigen werden doo-r de Duitschers beschuldigd den soldaten v*er-giftige dranken en siga<retten aamtobaden te hebben. 19e Jaargang »p 192 Zaterdag 15 Augustus49l4 2 centtemen tie 4 WadzTjfâen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1896 au 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes