Gazette van Gent

620850 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 27 Avril. Gazette van Gent. Accès à 25 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2j6833pc9p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

247e JAAR. - - Nr 97 - B 5 CENTIEMEN MAANBAG, 27 APKIL 1914 GAZETTE VAN GENT IJfieMRUraGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : jeD jsar fr. !2»09 Een jaar " fr. 15.00 {Biandan. ...» » 6-50 6 niaantlen » 7-75 3maandâQ > 3-50 3 maanden. . . . , > 4-00 Voor Hûïland : 5 irank per 3 maanden. Voor de mdere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticbt m 166T (BEURZEN-COURANT). BMSTUUS II SED1C1IE VELDSTRAAT, 60, GENT De lurëelen zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's avoncts, TELEFOON nr 710 De insclirijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nèmen ten Postkantoore hunner wooxiplaats. OORLOGS TUSSCHEN AMERIKA EN MEXICO Nog de landing te Vera Cruz. De Mexicanen werden door de gebeur-; teuissen volkomen verrast. De landing der Amerikanen te Vera Cruz geschiedde sonder da-t de bevolking er iets van be-oreep, claar zij sewend is aan ontsche-pingen van vree.rde vaartuigen, oo-k in massa's. De gêheele troepenmacht der Mexicanen te Vera Cruz bestond uit een iiataljon van 100 man, welks manschap-pen over verschillende diensten verdeeld waren. Eerst nadat men van den eersten pc-hrik bekomen was, begon de spora-di-sche en ongeordende tegenstand van de bargers. Een werkelijk gevecht had niet plaat-s. De opgewondenheid in Mexico is o-ver-jroot en ombeschrijflijk. De inschrijving van vrijwilligers is be-! gonnen. De "Jockey Club" en de aristocratie hebben al hunne automobielen ter î beschikking van de regeering gesteld. De levolntionnaiir Zapata, die sedert drie jaren geheele provinciën verwoestte,heeft îicli overgegeven en transportmiddelen i gevraagd voor zij ne soldaten, om iien j naar Vera Cruz te brengen. De opwin-diug in de hoofdstad wordt steeds groote r. Het was gedurende den nacht zeer oimisfcig. De menigte trok door de stra-ten tôt den vroegen morgend en riep : ! "Weg met de .Amerikanen !" en vernielde de Amerikaansche uithangborden en uit-stallingen. 's Morgends vroeg begonnen <le optochten. en de ongeregeldheden. op-nieuw.Te Vera=Cruz. î Ofiieieel wordt gemeld d:at de Mexica-; nen, in de gevechten van dinsdag en I woensdag, 121 doodten en 195 gekwetsten I verloren bebben, en de Amerikanen 17 dooden en 7C] gekwetsten. De Amerikaneiî hebben de lijken van (H Mexicaansche soldaten onder de pui-non v-ïn à& Zeevaartschool van Vera-Cruz ontdekt. Dat brengt het getal ge-[ aeuvejde Mexicanen op 182. • De.trajndienst- is in de. stad hemomen j «i de winkels wordlen de eene na den an-ifcflii heropend. Admira-aï Fetcher heeft I ia de stad eene derde proclamatie laten [iannlakken, die door de inwoners met I veel beiangstelling gelezien wordt ; zij spoort al de beambte-n aan hun gewonen picht te vervullen, en verklaart dat al de inwoners van Vera-Cruz onder die bescher iijingder Vereenigde Staten staan. De burgerlijke overheden. De heer Daniels, secretaris van het z«c-«ezen, te Washington, heeft aan schout-bij-napht Badger, bevel gegeven al de burgerlijke overheden van Vera-Cruz, die ftoor generaal Huerta afgesteld waren, te-fiig; aan te stellen. Er zijn ook bevelen Segeven opdat de M«xica-ansche vlag ge-beschen blijve op de scholen en de open-gebouwen, en dat de Amerikaansche vlîg alleen zou wapperen op de gebouwen die door de Amerikaansche troepen bezet zijn. Dit besluit is genomen om aan de Mexicanen te bewijzen dat zij mogen vertrou-'"en stellen in de verklaringen van het fîouvernenient der Vereenigde Staten, t'at niet w.enscht tusschen te> komen in banne burgerlijke zaken, en om a-an te t(x>Mn dat de twist enkel plaats heeft tachen de Vei-eenigde Staten en gene-raaj Huerta, isn niet met het Mexieaan-scne volk. Te Mexico. Volgens vluchtelingen, vrijdag a-vond te Vera Cruz aangekomen, wordt de toe- stand der Aanerikanen, die nog in de Mexicaansche hoofdstad verblij,ven, zeer gevaarlijk. De bevolking verduikt hare steeds aangroeiende vijandscbap niet, en de menigte heeft reeds de Amerikaansche vlag, in de straten, vertrappeld. Men beeit te Mexico het standbeeld van Washington neergehaald. Men vertelt dat de zoon van président Huerta zich aan het hoofd van de beeldstormers bevond en dat hij 'het was die de koord vast-knoopte, welke diende om het standbeeld neer te lialen. De Fransche, Duit-sche en Engelsche onderdanen, die nog te Mexico verblij-ven, hebben maatregelen genomen om zich, op het eerste noodsein, te vereeni-gen in goed bevoorraadde plaat&en, om aan eene gebeurlijke belegering te weer-«taan.Amerikanen aangehouden. Zeven Amerikanen en een Engelsch-man zijn door de regeeringstroepen aangehouden, in een tr-ein, te Fieroo-BLanco. Men zegt dat de Ajnerikanen waarscliijn-lijk door den kop zullen geschoten wor-den.De vlnchteiingen. Een trein met vluchtelingen is îmder de /hoede van den Engelschien zaiakge« lastigde te Vera Cruz aangekomen. De trein had langzaam en met tal van on-derbrekingen gestoomd en was tegen den middag te Tijeria aangekomen, waar de Mexicanen hem twee uren lang hadden opgehouden, om te onderzoeken of er Mieixicaansche spoorwegbeaanbten mee-reisden. Vier ambtenaren werden gevan-gen genomen en vastgehouden tôt generaal Maa^, die te Soledad vertoeft, hun vrijlating had bevolen. De vluehtelingen, meest vrouwen en kinderen, hebben de reis goed doorstaan. Ongeveer drie mij-len van Vera Cruz was de spoorlijn over eene mijl opgebroken. Op dat punt hebben de vluchtelingen met hun reisgoed moeten loopen tôt de plaats, waar een uit Vera Cruz hun tegemoetstoomeinde trein wachtte. •Eene afdeeling ongewapende EngaV sche ma-trozen heeft de vluchtelingen op het laa-tste deel van den tocht vergezeld. De oorlog onvermiideliik. De Mexicanen die op korten, afstand van Vera Cruz hunne strijdmacht'ri sa-men getrokken hebben, maken zich ge-reed om de Amerikanen aan te vallen en de stad te heroveren. De Huertisten, de grondwettelijken (ten minste een le '1), en Zapatisten hebben hunne onderlinge veten tijdelijk vergeten en de eendraeht-g'isloten, om gezamenlijk tegen den over-weldiger op te rukken. De Vereenigde Staten zen den voortdu-rend versterkingen naar Vera Cruz en troepen naar de Noordergrens. De oorlog, in den re-chten zin vnn het woord, schijnt nu onveimijdelijk. Deze oorlog dreigt lang en moordda-dig te zullen zijn. De Vereenigde Staten zullen eene reusachtige poging moeten inspannen ; reusachtiger nog dan deze die zij tijdens den oorlog met Spanje heb-iben moeten aan. den dag leggen. Want de Amerikanen hadden dan de inland-sche bevolking van de streken, waar zij oorlogden tôt bondgenooten : Cuba, Por-to-Ilico en de Bhilippijnen. Zijn de Mexicanen onder militair oog-punt minder goed ingericht daix de Span-jaards, dan zijn zij daarentegen veel tal-rijker in getal en strijden op eigen bo-dem, in een reusachtig land, door woestij-nen doorsneden. Op zee is Amerika de baas en kan gansch de kust van Mexico, zoo groot zii is, blokkeeren en desnoods plat schieten. Doch op land is Mexico de meester. Het IVflexicaansch leger te!lt fedtelijjk 84,500 manschappen, doch kan op 250,000 ge bracht worden. Amerika heeft 4744 offi-cieren en 84,810 regelmatige soldaten ; 20,000 daarvan verblijven in de koloniên. Met de vrijwilligers kan Amerika ovu 200,000 man beschikken om in Mexico td vechten. Huerta die er in gelukt is een deel der opstandelingen aan zijne zijde te scha-ren, weet wat de oorlog aan Amerika kosten zal en daarom heeft hij geweigerd den kop te buigen. Het erg&te wat d« Amerikanen te wachten staat, is de gue-rillaoorlog zonder genade, die zij zullen zien beginnen, maar waarvan zij het ein de niet zullen kunnen voorzien. Er is nog hoop dat de storm zal afdrij-ven, doch deize hoop is zeer klein. De strijd tôt het uiterste. De regeering van generaal Huerta verklaart dat het Amerikaanseh gouvernement art. 22 van het traktaat van 1848 ge-schonden heeft, traktaat dat een einde stelde aan den oorlog tusschen de Vereenigde Staten en Mexico, verwekt door de inpalming van Texas door de Ameri kaansche Unie. Al de maatregelen voor den weerstand zijn genomen en gansch Mexico is onder de wapens geroepen. Creneiraal Huerta zou voor een jaar krijgsvoorraad hebben en vast besloten zijn tôt ter dood voor de eigendonunelijk-heid -en de onschendbaaiheid van Mexico te vechten. Hij beweert dat vier millioen Mexicanen tegen den invaller zullen op-staan.De beruchte révolutionnaire hoofdman Zapala, die den opstand in den Staat Morellos verwekt heeft, heeft zich aan den gouverneur van Cuernavaca onder-woriîen, ten einde deel "te nemen aan den strijd tegen de Vereenigd-e Staten. Hij heeft a-an de Mexicaansche regeering treinen gevraagd om zijn» legerbenden naar Vera-Cruz over te brengen. Gevechten bij Tampico. , l it Vera-Cruz : De Engelsche admirr£il dejelt mede, dat de Mexicaansche regee-ringstroepen en opstand'elingen bij Tampico slaags zijn geraakt. 1900 vluchtelingen hebben Tampico ver-laten. Een tekgram uit Brownsville raeldt vei-d-er dat de opstandeling-generaal Ca-ballero de bondstroepen heeft beschoten, omdat deze opnieuw de Amerikanen te Tampico hadden beleedigd. Vier Amerikanen vermoord te Mexico. Een blad van Vera-Cruz verme-ldt, dat in Mexico (stad) vier Amierikanen door het gepeupel vermoord zijn. De toestand. De heer Shivelly, lid van de commissie voor de buitenland&che onderhandelim-gen, heeft bekend gemaaltt dat geene nieuwe gevechten zullen aangegaan worden, ten ware nieuwe geschillen zouden noodzaken gewapend-erhand op te treden. Nochtans denkt men, dat de Mexicanen het eerst zouden kunnen aanvallen, en dus de Amerikaansche legers zich a-anvallend-bereid moeten houden. Chili, Brazilie en Argentina bieden hunne bemiddeling aan. De drie voornaamste Zuid-Amerikaan-sehe republieken, Chili, Brazilie, en Argentina hebben, bij monde van hun ver-tegenwoordigers te Washington, de regeering der Vereenigde Staten van Aime-rika hun diensten aangeboden, om te ge-raken tôt- een vredelievende oplossing -van het geschil tusschen de Vereenigde Staten en Mexico. Van halfambtelijke zijde wordt gemeld, dat het bemiddelingsplan -der Zuid-Ame-rikaansche Republieken de- terzijdestel-ling van generaal Huerta voorziet. Het aanbod is overgemaakt aan al vertegen-woordigors v-n« de republieken Chili, Brazilie en Argentina, alsmede aan de regeering; van Huerta en aan de constitu-tionnalisten van Noorderlijk Mexico. Président Wilson aanvaardt het aanbod. Président Wilson heeft het aanbod der regeeringen van Brazile, Chili en Argentina aanvaard. Er wordt eehter bijgevoegd, dat de Vereenigde Staten niet zeker zijn binnen den korts m-ogelijken tijd het bemiddle-lingsplan dooi^ te drijven ,wijl de diplo-matische_ betrekkingen met Mexico ver-broken zijn. Orderhandelingen in het zicht. Volgens berichten uit New-York is Sojas, de Mexicaansche minister van buiten-landsche- zaken, naar Vera-Cruz vertrok-ken, om er te onderhandelen met de Ame-rikaansche vlootvoogden. BUITENLAND. NEDERLAWD. Hevige brand te Rotterdam. — In die fabriek vain chocolade en suikerwerken der firma Beukers en Reyneke te Rotterdam is zaterdag morgend een hevige brand nitgebroken. De brand ontstond in de droogkamer, waar door het omvallen van een bak met schuim eene ontploffing plaats had'. Een grooe deel der fabriek is in asch gelegd. FRAMKBJJK. Ernstige ongeiukken Verscheitlene gewonden. Uit Montpellier m-eldt men dat een auto te St-Georges d'Orgues, in een gracht reed en omkanteldle. Twee personen wer- ; d-en levensgevaarlijk gewond. Nabij Toulouse reed een autobus in een ravijn. Veertien reizigei's zijn gewond, waaroncler twee doodelijk. De verkiezhjgen. — Gisteren vond de eerste stemming" voor -de algemeene ver-ki^zingen plaats. Er was weinig geest-drift te bespeuren. Naar de bladen melden, heeft Caillaux in eene verkiezingsrede in Mamers ge-zegd : " Mijne tegenstanders beweren dat ik als politiek persoon heb afg-edaan en een gebroken man ben. Zij vergis-sen zich ge-ducht. Ik zal morgen even frisch als an-dexs op de bre-s staan^ De republikein-sche kiezers van Mamere moeten mij daarbij helpen en mij wreken. Men heeft, op mij mikkend, hen willen treffen. Zij moeten zorgen dat met niijn-e- verkiezing de republiek, vrijheid, gerechtigheid en wereldvrede zegevieren." Eene nieuwigheid : in aile steden en ge-meenten van 1* rankrijk en Algerie werd, voor de eerste maal, het afzonderings-hokje gebezigd. Deze kleine kabien, die wij î^eds zoo lang kennen, vond veel bij-val.Ziehier enkele belangrijke uitslagen : de heer Millerand, onafhankelijk socia-list, is herkozen, -evenals de heer Briand. Men vernieldt nog als gekozen, de hee-ren : Maurice Barres, admiraal Bienaimé, Puech, Denis-Cochin, Millevoie, Pugliesi-Conti, Messimy, Deschanel, Lazies, Bar-thou en Berri. En, zooals het te voorzien was, de heer Caillaux is te Mamers herkozen, met 2000 stemmen meerderheid. In de omschrijving Haziebrouck is abt Lernire insgelijks herkozen. Aanslag op een gewezeu senator. — Gisteren namidda-g is in een buitenwijk der stad Marseille, tijdens -eene kiesver-gadering, een aanslag gepleegd op den geweze-n senator Antide Boyer. Een man wierp hem peper in de oogen en loste tevens twee revolverschoten op hem. Boyer is slechts licht aan den arm gewond.De dieîte der "Joconde". — De Parij-zer onderzoeksre-chter, de heer Drioux, heeft thans een bevel tôt niet vervolging uitgevaardigd ten voordeele der gebroe-ders Vincent en Michel Lancellotti en van mevr. Clamazorand, all-e drie aangehouden voor medeplichtigheid in de dief-te der "Joconde". Vreeslijk ongeluk. — Een student in de rechten, zakere Leyet, oud 18 1/2 jaar, kwam in de rue Lafayette, te Parijs, per rijwiel gereden, toen hij uitgleed op het oogenblik dat een autobus kwam aangetuft. Hij werd het hoofd gepletterd -door het zwaar voertuig. Dood van een Hongaarsch Staatsman. — De voor-malige Hongaarsche hoofdmi-riister baron Geza Fejervary, is na een langdurige ziekte op 82-jarigen ouder-dom, te Weenen overleden. De overle-dene stond hoog in aanzien bij keizer Frans-Jozef. ENGELAND De Ulsterkwestie. — Onze le-zers herin-neren zich wellicht hoe de Noorwe-egsche fit^omboot "Fany" in het begin dezer maand te Langeland, een oiland nabij de Duitsche kust,, eene groote hoeveelheid wapens inscheepte en dan geheimzinnig ve-rdween. De "Fany" heeft nu te Belfast 70,000 geweren overgeladen op een ander scliip, dat ze naar de kust gebracht heeft. Op 200 automobiels werden ze dan naar het binnenland gevoerd. De " Fany" zou ook 5 millioen kardoezen aange-bracht hebben. Om in Ierland aan te landen, heeft de " Fany" te Lamlash, vooAij een smaî-deel der Engelsche vloot moeten varen. OOSTEKRSJK- HONGARIE De toestand van den keizer. — Zater-dag morgend werd een nieuw bulletijn afgekondigd : " De nacht is beter ge-weest ; tijdens het eerste deel heeft de keizer rustiger ge-slapen ; tijdens het tweede wej-d de slaap door erge hoest-buien. gestoord. De algemeene toestand blijft evenwel geruststellend." ITALIE; Dreigende uitbarstiug van Vesuvius en Etna. — Sedert enkele dagen zijn de Vesuvius en de Etna- in werking getreden. Professor Malladra, bestmirder van het ob&ervatorium op den Vesuvius verklaar-d>3 een ernstige uitba-rsting te vreezen. In Tripoli. — Uit Slonto- wordt bericht da-t Arabieren een konvooi overvielen, waarop een gevecht volgde, dat den ge-heelen nacht duuide. De aanvallers werden ten slotte op de vlucht gedreven, nadat de Italianen versterkingen hadden gekregen. Er sneuvelden ongeveer 100 Arabieren, terwijl aan Italiaarische zijde 16 man werden gedood. en 35 gewond. S PAN J£, Snzakking in eene mijn Zeven slachtoifers. Eene inzakking kwam te Lorea in eene mijn voor. Zeven arbeiders werden ba-graven. Drie zijn gedood -en vier dood»-lijk gewond geworden. z Eene smetziekte. — Te Mirabelles, dorp van So-bria, deed er zich eene smetziekte van trichien voor. Dertig gevailen werden tôt hiertoe vastgesteld. Reeds vier sterfgevallen zijn aan te stippen, en. drie zieken zijn stervend. GRiEKES^LAIMD. Jiibelfeest. — De Grieksche vorsten zullen binnen kort hun zilveren bruiloft vieren. Keizer Willem van D^litscllland, de broeder van de lconingin, zal de plech-tigiheden bijwonen. Erge toestand. — Duizenden en dui-zenden Crieken vluchten dagelijks uit Thracie, dat na de Balkanoorlogen door Tnrkije- bewaard werd. In eene week tijd» zijn er meer dan 25,000 te Salonika aangekomen en 15,000 zijn gereed om naar Griekenland scheep te gaan. De rpeesten onder hen zijn doodarm en geheel uitge-hongerd. Te Salonika zijn de gasthuizen opgepropt met zieke vluchtelingen uit Thracie. De Turken ve.rmoorden onver-biddellijk de Grieken die niet willen uit-wijken of zich tôt, den Mahommedaan-sohen godsdienst bekeeren. ALBANIE De Epiroten verslagen. — De Albanee-zen hebiben, na een strijd die vier uren duurde, Tok Okissura, in den caza Pre-meti, bezet. De Epiroten zijn naar Pre-meti gevlucht. Men meldt verliezen aan beide zijden. De Italianen en de Albaneezen. — ITet Italiaan.sch eskadev, onder het bevel-hebberscha.p van den, hertog der Abruz-ze-n, is gisteren te Durazzo aangekomen. De hertog en de bevelhèbbers der Ichepen werden in ge-hoor onteangen -door den prins, met wien zij meer d-an een uur spraken. AMERIKA. Het " Huis k? duizend moorden „ De Zwarte Hand te New=York. Toevallig is de policie er in gelukt het hoofdkwartier van de bende der " Zwarte Hand" en liet " Huis der duizend Moor-den" te ontdekken. Buiten de aangeslo-tenen, kencle niemand de ware ligging van het huis. Nu, de hoofdzetel der bende be-vond zich in een landhuis van West-chester County, te midden van de rijke villa's der Amerikaansche milliardairs. Hoewel opgewekt van uiterlijk, heeft hefc ge-bouw gruwelijke misdaden verborgen. In de kelders den grond omwoelend, heeft men een put met kalk ontdekt, waarin de mi&dadigers de lijken der on-gelukkige vermoorden wierpen. In den hof, achter het huis, was er een stand, waar de ieden der bende zich oefenden in het schieten. Daarnaa-st bevond zich eene spelonk, waarin bij zo-mertijd de misdaden werden besproken. Daai- ontde-kte de policie de bende, uit Italianen bestaande, en welke meest allen werden aangehouden. De ontdekking ge-beurde ten gevoige van een twist, ver-oorzaakt door eene sehoone Italiaansehe, waarop verscheidene bandieten verliefd waren gewoiden. Een der misdadigers, de minnaar der sehoone, werd door zijn mededinger Pie-tro Rebocci vermoord. De -moordenaa-r 4 Feuilleton der Gazette van Gent. Dit de Herinneringen der Kirwoods ■ - >4» ■ ■ ■ ■ De tw«e meisjes vormden een volkomen f'genatellihg. Gertrude is mijne zuster, tuaar ik mag zeggen, dat zij een schoon j?ezichtje heeft. Haar hoofcl is goed op Iaai schouders geplaatst, haar houding is Jecht als een kaars en haatr gang licht en ,ev,a "S., Haar bruine oogen bij haar ko-I Pn'kleurig haar, met de aardige krulle-: !es op haar voorhoofd en in haar hais, ".fonder aantrekkelijk. Zij kan heel | fet z'in, maar als iets haar ergert, is zij wschrikkelijk, zooals ik een paar maail it» wndervonden. T-egenover haar lejek jutler Bloom een klein, onbeduidtend ' tu' jWe^ aar(^ig' maar meer ook niet. sel l ht c'a*1 Gerty een beetje uit haar ' «k was, toen wij naar den winkel gin-tni maar toen wij eenmaal binnen wa-| vy ' jas..zlj heel lief tegen juffer Bloom, Zel'lV eid' en zii praatten heel ge-! i™{-"iSame?' terw'jl zij een zilveren siga-' ^soker uitzoehten voor den ouden heer. î n aai'dig meisje, zegde Gerty toen I den8aJ-'>leri weer op straat waren, zij met ! hirirlS1|fr™'î:0^:er netjes ingepakt in de cliC'i tiets voor uw vriend. Daar zit kwaad in haar. Yat bedoelt gij daarmede? -Al wat gij wilt. ik dn'fr c'°r^;.®e<?k onrecht, Gerty, zegde hem ' ■' vo's';tekt niet zooals gij 11 ^oorstelt. Hij is heel verstandig, en als het erop aankwam zou ik niemand liever tôt hulp hij mij hebben dan hem. En om juffer Bloom geeft hij even weinig als om ieder ander meisje. — Waarom wil hij dan om harentwille met de Bertrams vechten 1 — Dat is juist iets voor Beck. Dat zou hij even goed voor u doen of voor een ander meisje, als hij meende dat zij.beleedigd werd. — Dank u wel ! Ik zal zijn diensten waarschijnlijk nooit noodig hebben, zegde Gerty scherp. Dit bewees slechts, hoe weinig zij van de toekomst wist. Ik geloof dat zij alleen uit zucht tôt tegenspreken izich ;zoo ingenomen toon-de met de Bertrams toen ik hen voor-stelde. Zij begonnen er over te praten, dat ik hun het leven had gered, en meer van die dingen, totdat het mij begon te vervelen. Maar ik zag dat het Gerty ge-noe-gen deed' en dat zij vooral aardig tegen hen wals, als Beck in dei nabijheid was. — Ik zou op één van beiden verliefd kunnen worden, zegde zij, als ik maar wist op wien van de twee. Voor het einde der week waren me-vrouw Beck en Gerty groote vrieiidinnen, en ik had mijne zuster nooit zoo gedwee gezien als tegeno-ver dat kleine vrouwtje. Doch met deli jongen Beck scheen zij maar niet te kunnen. opschieten. Na den eersten dag was al zijn verle-genheid verdwenen en was hij even kalm als Gerty zelf. Zij hadden nooit ruzie of iets van dien aard, maar in de veertien dagen van hun samenzijn kwamen zij el-kander geen stap nader dan den eersten dag. . Eigenlijk was het een teleurstelling voor mij. In die dagen was ik jong en dwaas, en ik had een soort van voorgevoel gehad, dat die twee van elkander zouden houden.Mijn vader was erg boos toen ik onwil-lekeurig hierop zinsf/eelde, op een avond dat wij samen op mijn kamer waren. — Ik denk vrijer in dergelijke gevallen dan de m-eeste menschen, viel hjj uit, terwijl hij opsprong en de kamer op en neer liep, maar ik moet bekennen, dat ik ver-baasd ben over u, Charlie, verbaasd en geërgerd, dat gij >een oogenblik over zoo iets kondt denken.Daar zijn aitijd verschil len ,die geëerbiedigd moeten. worden. — Gij behoeft u niet zoo boos te maken, vader, zegde ik. Van dien kant is er niets te vreezen. Het duurde echter wel twintig minuten eer hij weer bedaard was. Ik vrees dat hij den volgenden morgend het verschil wat al t-e duidelijk tegen den jongen Beck deed uitkomen ,en ik ver-wenschte mij zelf om mijn domheid. Doch zelfs vader m-oest ten slotte tevre-dien wezen. Gerty kuste mevrouw Beck bij het afscheid, en het scheelde niet veel, of zij had den ouden Paui ook omhelsd, doch tegen den jongen Beck was zij zoo koud als ijs. Tôt ziens, mijnheer Beck zegde zij, wel bedankt voor de prettige dagen. — Tôt ziens, juffer Kirwood, antwoord-d-e hij op denzelfden toon, ik ben blij, dat gij u zoo goed vermaakt hebt. II. De eerste dagen na het vertrek van vader en Gerty zag ik Beck niet veel. Hij was gevraagd voor een roeiwedstrijd en oefende zich dagelijks, 'zoodat ik steeds meer met de tweelingen -omging. Natuur-lijk b leven wij ka&rtspeleii, en aitijd. keer-de de kans zich tegen mij. Wanneer de tweelingen maats waren, wonen zij bijna aitijd, en mijn verlies bereikte een hoog-te, die mij angstig maflkte. Dat was een van de red-en, waarom ik gaarne wilde, dat Beck vrede met hen sloot. Hij was een uitstekend kaartspe-ler, en ik wilde eens aan de tweelingen laten kijken, wat wij samen konden doen. Maar over de Bertrams b-eginnen, wilde ik lie ver niet, want ik was niet heel zeker, hoe hij het zou opnemen. Op zekeren dag begon hij er opeens zelf over. Ik geloof dat hij mij had mee-genome-n naar zijn kamer, om eens mei mij te praten. — Uw tweelingen zijn bedriegers, Kirwood, zegde hij plotseling, na mij een sroot glas appelwijn te hebben ingeschon-ken.—_ Ik heb nooit iemand gezien, die zoo moeilijk van een vooroordeel kan a-fstap-pen. als hij zich eenmaal iets in het hoofd heeft gehaald, als gij. Ik zal u mijn redenen opgeven voojr mijn overtuiging, _zegde hij, dan kunt gij zelf oordeelen. Gij hebt mij verteld dat de Bertrams niet konden roeien of zwem-men?Ik heb nooit zoo een paar on h an-dige jongens in een boot of in het wat-er gezien. — Weet gij zeker dat het echt was? T ?este i°nSen> ik weet niet wat gij bedoelt. De menschen wagen hun leven niet voor de aardigheid. Zij waren werke-li.lk op het punt v«!n te verdrinken. Schoon zoo-! Nu zal ik u mijn verhaal vertellen. Twee dagen geleden lag ik rus-tig in het gras aan den oever van de ri-vier, een paar mijl buiten de stad, en daar zag ik de Bertrams aankomen in een twee riemsgiek. Toen konden zij wel roeien, dat verzeker ik u ; zij hielden prachtig slag. Ik verzeker u dat de boot vooruit-schoot.—- Misschien hebben zij na dien tijd lee-ren roeien. — Wie weet? Maar dan zijn ze toch vlugge leerlingen hoor ! Maar ik heb nog meer te vertellen. In een oogenblik waren zij de bocht om, ik ging plat liggen, en ik ben er vrijwel zeker van, dat zij mij niet zagen. Gij kunt begrijpen, dat ik -erg verbaasd was, want ik ik herinnerde mij, wat gij mij verteld hadt. Zooals gij weet, heb ik detectieve-bloed in de aderen, van-daajr mijn -ondragelijke nieuwsgierigheid. Als ik iets niet snap, heb ik geen rust, eer ik er achter ben. Zoo gauw ik kon, maakte ik mijn boot los en ging hen ach-terna, waarbij ik dicht onder den oever bleef en bij elke bocht uitkeek. Mijn ijver werd beloond. Toen ik bij dien scherpen draai kwam — gij kent de plek wel — de rivier wordt er opeens veel dieper — hoorde ik schreeuwen en lachen en in het water plassen als bij een vroolijke stoei-partij. Ik bracht mijn boot vlak aan den oever en_ bleef onder de boomen terwijl ik voorzichtig den hoek omging. Daar, vôôr mij, geen vijftig meter van mij af, waren de twee Bertrams, die gij drie we-ken geleden voor verdrinken bewaard hebt, en. zij zwommen en doken als een-d-en.— Misschien hebben zij na dien tijd lee-ren zwemmen : ik weet zeker, dat zij het toen niet kenden. — Praiat bu geen onzin, Charlie. Ijn drie weken leert gii geen zwemmen, zooals zij het dedien. Het wais een list van hen, daar ben ik van overtùigd. Zij wil-den met u en uw club in aanrakiruj komen. Misschien hoopten zij langs dien weg wa-t te verdienen met kaarten. Bij deze woorden keek hij mij tamelijk scherp aan, doch ik liet niets blijken. Ik wist, dat hij slechts in zijn vooroordeel zou gesterkt geworden, als ik m-aar evm zmspeelde op kaarten. Een pa-ar luie, huichelachtige schar-ken, dat^ziin zij, ging hij voort .Overdag luieren zij en des nachts spelen zij. Op ri© collèges komen zii niet, en voor zichzolf studeeren doen zij niet, en — Hier viel ik hem in de rede. Dat hebt gij in ieder geval mis, zp-oaig ik toevallig weet. — Wat weet gij 1 zij werken. Misschien willen zij den naaan niet hebben dat zij blouken ; het is dwaas, dat stem ik u toe maar z.t>o zijn er zooveel knappe jongens. Studeeren doen zij toch. Ik zie in uw oog^a dat gij vraa-gt, hoe ik dat weet 1 Nu, dat zal ik u vertellen. Een paar dagen gele-ik naar hun kamer, zonder dfajfc zij mij verwa|chtten,en door de deur heen, hoorde ik, dat beiden hard aan het werk waren. De woorden kon ik niet verstaa», maar het was vraag en antwoord slag op slag. De een overhoorde den andere. Zij waren zoo druk bezig, da't zij mij niet hoorden kloppen ; daarom draaide ik de deurkruk om, en ging binnen. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazette van Gent appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Gent du 1814 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes