Gazette van Gent

3108 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 23 Septembre. Gazette van Gent. Accès à 20 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jw86h4h315/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

247e JAAR. N' 229. B. 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 23 SEPTEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT OStJlSRlJ VIAGSPRIJS s VGOB GENT ? VOOR GEHEEL BELGïB t ja»i . . . „ ir. IXvQù a Ken jaar , , . . fr. 15-06 I maandem » S-50 ] $ muandeiî . . . » 7-75 I Kuiiie«. ...» $<>50 ) î maanden. • » . o 4*89 foof Solîand : g fraok per 8 maanden. Ifaor de mnder* lavden : fr. "7-50 per 3 tnaandftffi» NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 16 67 BESfVVB Bff BEDACÏIli VELDSTRAAT, 60, GENT I'ELKFOON ïlr 710 h bureelen xijn open van 7 ure "t morgends toi ë urs '$ «vond De inschrgvers buiten de atac. moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. De Enropeesche Oorlog De Beschietieg van k Ho&fdkerk van Reims Proclamatie van Keizer Wilhelm DE VELDSLAG DER AISNE XDes Russen in Qalicie Ministerie van Financien Aankoop van kolen. — Waarborg door de regeering der verzekering tegen oorlogs» risico. De Minister van Financiën, Geziem h et koninklijk besluit van, 5 september 1914, w&arbij onder bepaalde voorwaarden, de waarborg door de Belgische regeering der verzekering tegen oorlogsrisico wordt inige-voerd voor wat betreft : Ten eerste, de aankoopen van kolen, welke het voorwerp uitmaken van contracten met En-gelsche huizen gesloten of te -luiten door Belgische huizen of huizen van vreem.de nationa-liteit vooraf door den minister van oorlog aan-genomen ; Ten tw.eede, de romp der sehepen welke die kolen vervoeren ; Herzien de bepalingen van hetzelfde besluit betreffende de instelling door den minister van financiën van een comiteit belast met zekere verrichtingen van toezicht ; Aangezien het noodig is, buiten het comiteit te Antwerpen ingericht ingevolge art. 1 van het ^mimsterieel besluit van 5 septemiber 1914, gelijksoortige instellingen in andere ste den van het land in te richten ; Gezienhet overeenbomstig ad vies van den heer minister van binnenlandsche zaken ; Besluit : Art. 1. Comiteit en voor de verzekering der kolen en der romp van de sehepen welke die koopwaren vervoeren, worden te Brugge en te Gent ingesteld ; hunne werfczaamheden strek-ken zich wederzijds uit, van den eenen kant. rot de havenis van Zeebrugge, Brugge, Oosten-de en Nieuwpoort, van den anderen kant, tôt de havens van Selzate en Gent. Art. 2. Ieder der hierboven gemelde co-miteiten zijn samengesteld uit een lid van de iiestendige Deputatie der provinciale raden van Vvest-Vlaanderen en van Oost-Ylaanderen en uit een makelaar in kolen, in de provincie genuisvest. Deze zijn door de gouverneurs der oelangnebbend© provinciën benoemd.Er wordt hun toegevoegd, in hoedanigheid van secreta-ns-schatbewaarder, een beambte der recht-rtreeksche belastingen, douanen en acciinzen, die door den provincialen bestuurder van dit oeheer zal aangeduid worden. Art. 3. — Het lid der Bestendige Deputatie door den gouverneur aangesteld, neemt het voorzitterschap van het comiteit. Art. 4. — De bepalingen der art. 2 tôt 6 van voornoemd ministerieel besluit van 5 september 1914, worden onder voorbehoud der benoe-ming van den secretaris-schatbewaarder, die de betalmgen onder art, 3 bedoeid, moe-t ont vangen, van toepaasing gemaalrt op de ver-nehtmgen van toezicht die door de comiteiten den gge en nt moeten uitgeoefend wor- 5' ~ besluit is uitvoerbaar van af den 25 september 1914. Antwerpen, den 18 september 1914. A. VAN DE VYVERE. Het Fransch Gouvernement terug r.aar Parijs. Men zegt dat er spraak is dat het gouvernement naar Parijs zou terugkeeren. Vele Parijizenaars zijn reeds uit Bordeaux naar de Fransche hoofdstad vertrokken. Verscheidene bladen brengen ailes in ge-reedheid om weder te verschijnen. De eerste schrik is over ; Parijs is gered. De overheden hebben de vluchtelingen verzocht naar hunne haardsteden terug te keeren, ten einde de handen aan het werk te slaan, om de puinen der verwoeste dorpen op te ruimen en aile siporen te do-en verdwijnen. Nog het bombardement der hoofd-kerk van Reims Sedert enkele dagen was de kathedraal van Reims herschapen in een gasthuis voor de gekwetsite Duitsche soldaten. Men dacht dat de vijand, ten minste uit eergevoel, de kerk, waarop de vlag van het Iloode Kruis wapperde, aou geëerbiedigd heb ben. Maar de eene houwitser na den ande.re ver-nielde het oude metselwerk en overgroote steenklompen, die reeds eeuwen aile tern-peesten hadden doorstaan, vielen met over-groot gedruisch in de verlatene straten. Rond 4 3/4 ure schoot de stelling, opgericht laQgs het gewelf ten Oosten der kathedraal, in brand en de vlammende balken vielen op het dak, waardoor de eiken kap der kerk weldra als zwam branidde. Het vuur nam in korten tijd zulke uitbrei-ding, dat 48 uren later er ni&ts meer van dat schoone gebouw overbleef, het pronkjuweel onder al de schatten van Gothischen bouwtrant. Van, de prachtige keirk, die 150 meters lang was op 31 meters breed en 37 meters hoog, met haar beroemd portaal, met zijne twee overheerlijke rosiacen, die op aile minnaars van kurastschoon een onvergetelijken indruk heeft gemaakt, blijft niets meer. De vemieling dezer kerk was voorbereid, want toen de Duitschers de stad hadden be-zet, hadden zij in de kerk stapels stroo verza-meld, om het gebouw in hospitaal te verande-ren.Het stroo, dat vuur had gevàt, deelde zich mede aan de panneelen der altaars en de biechtstoelen en ailes brandde op. Zoo werden de wonder&choone geschilderde ramien, het hoog verheven beeldwerk van Niko-laas Poussin, de doopvont, waarvan de kuip diende voor den doop van Clovis, ailes de prooi der vlammen. Fransche krijgsgeneesheeren redden de Duitschers. De Duitsche gekwetsten, ten getalle van twintig, die in de kathedraal werden verzorgd, zouden voorzeker levend verbrand zijn gewor-den, hadden verscheidene Fransche geneeshee- ren, geholpen door ziekendieners, die met ge-vaar van hun leven, de gekwetsten niet langs eene zijdeur weggedragen. Priesters beletten de menigte de Duitschers te lyncheeren. De geestelijkheid der kathedraal heeft door haar dapper optreden, een bloedig schouwspel voorkomen. Niettegenstaande de houwitsers rondom de hoofdkerk neervielen, stonden een 500tal personen den akeligen vuurgloed aan te staren. Op het ooigenblik dat de Duitsche gekwetsten aan de deur der middenbeuk verschenen, miaakte een onbe&chrijflijke woede zich mees-ter van de menigte, en wilden zij de Duitschers te lijve, om alzoo hunne woede te koelen over de vemieling hunner geliefde hoofdkerk. Langs aile kanten stegen de kreten op : "Ter dood !" In de menigte bevonden zich eenige Fransche soldaten» die hun geweer schouder-den om de Duitschers neer te schieten. De heer Andrieux, pastoor, wierp zich tuB-schen de gekwetsten en dezen die de soldaten wilden aanvallen. "Schiet niet, riep hij, want gij zoudt zoo plichtig zijn als zij." Deze moedige tusschenkomst was voldoende en ieder&en bedwong zich ; de Duitschers werden naar het muséum gebracht, dicht de kathedraal gelegen. Zondag morgend, om 2 ure, openden de Duitschers weder het vuur en toen de zon opsteeg, zag men de dikke rookwolken uit de puinen opstijgen. Eene proclamatie van Keizer Wilhelm Eene keizerlijke proclamatie, te Berlijn af gekondigd, zegt : Duitschland heeft den vrede niet gevraagd. 7>uitschland zal strijdeA tôt den laatsten, man, want het bestaan van de natie hangt af van het lot van den strijd. (Vaz Dias). Hulp uit Indië Uit de Engel&che bezittingen van Indie zijn 70,000 man op weg naar Europa, om de bond-genooten hulp te bieden. Aan het hoofd van die troepen komen voor : de maharajah Sir Pertab Singh ; de maraha-jahis van Bekanir, Patiala, Kishangurch an Jodhpur ; de rajah van Betlam ; de Nababs van Javra, Sachin en Bhopal' en de mali Umar Hayat. Een ede! aanbod De Raad van den Senaat der Hooge-school van Cambridge heeft aan den gezant van Belgie te Londen een brief gezonden, waarin hij het onderwijzend personeel en de leerlingen der Hoogeschool van Leuven uitnoo digt te Cambridge de onderbroken leergan-gen voort te zetten. Lokalen zullen ter be-sohikking worden gesteld voor Hoogesdh'ool van Leuven en aile technische maatregelen zullen genomen worden. Toen Mgr Mercier aldaar was sprak men hem van dit aanbod en de kardinal was zeer getroffen door deze edelmoedigheid. de Russsn in BaSicie aan den vout de1 Karpathen (Officieele mededeelingen van den opperbe^ velhebber). De Russische troepen hebben de versterkte stellingen Siniava en Sambar ingenomen. Deze laatste stad bevindt zich aan den voet van het Karpathengebergte, tusschen Lemberg en Krakau. De troepen van de achterhoede der Oosten-rijkers werden teruggedreven van Vichnia tôt over de San. Tusschen Rodynmo en Medyka hebben de Oostenrijkers de bruggen over de San ver-nield. Yoroslaw staat in brand. Den 15 september hebben de Russen in de streek van Sandomir en Radomys 3000 krijgs* gevangenen en 22 kanonnen buitgemaakt, en in de omstreken van Nemirow 3000 caissons. In de streek door de Russen bezet, ontmoet men vele afgezonderde soldaten die zich zon-der eenigen tegenweer overgeven. Aan de Duitsche grens werden geene ge= vechten geleverd. Een later telegram meldt dat de Russen de versterkte stelling van Yoroslaw ingenomen hebben, die tevens een belangrijk vereenigings= punt is van spoorwegen en een brughoofd op de San, dat den overtocht dezer brug be> strijkt. Het Russische vaandel wappert boven de stad. TE BRUSSEL. Duitsch generaal gekwetst. Een geloofwaardig persoon zegt dat bij ge-vecht te Vilvoorde, eenige dagen geleden de Duitsche generaal von Luttwig gekweitst werd aan de borst. Hij wordt thans te Brussel 'vetrpleegd. Paarden opgeëischt. Maandag werd er te Hal bij Brussel een plakbrief aangeplakt in de drie talen, waarin de Duitschers 1000 paarden opei&ohten voor dinsdag, om 10 ure, te leveren. De Duitsche paarden zijn, zooals men weet, allen door eene ongeneesbaite ziekfce aange-tast.Slechts 800 paarden werden geleverd. De Duitschers versterken zich ten Noord-Westen van Brussel (Van onzen bijzonderen briefwisselaar). Te Ternath zijn al de boomen van het kasteel van den graaf de Lichtervelde, onge-veer 10,000, gisteren morgend door de Duitschers geveld. Duizenden tonnen, vol aarde, dienden tôt barrikaden ; de kanonnen stonden door de openingen in de richting van Merch-tem. Rond Brussel zijn. het overal loopgrach-ten. Men verwachtte zich gisteren aan erge gebeurtenissen. Zonderling verschijnsel. Meest al de Duitsche officieren die ge-wond liggen te Brussel zijn door Duitsche ko-gels getroffen. TE ANTWERPEN. Vliegers boven Antwerpen. Gisteren morgend, rond 11 ure vlogen twee vliegers boven Antwerpen. Volgens de mee-ning der menschen die ze zagen waren het een Engelsohe tweedekker en een Belgische ééndekker. Zij kwamen uit de richting Wil-ryck en volgden de Schelde naar Dendermon-de toe. Rond Antwerpen In de omstreken van Antwerpen is ailes stil. De verdedigingswerken zijn geheel voltooid en maken de vesting van Antwerpen oninneem-baar, hoe talrijk de vijand ook zij. Maandag heeft eene schermutseling plaats gehad te Putte, ten Oosten van Mechelen. Een 300-tal Duitschers poogden de Belgische troepen te overvallen, maar ze werden zelf verrast dor de waakzaamheid der Bel-gen. Na een gevecht dat 10 minuten duurde sloegen de Duitschers op de vlucht. Het is duidelijk dat de Duitschers dezen aanval enkel deden om te weten waar onze troepen zijn en het blijkt daaruit ook dat zij grootelijks bezorgd zijn om de groote banen van Brussel-Leuven-Luik en Aarschot St-Trui-den-Tongeren te beschermen voor het geval dat zij moeten aohteruittrekken. Door den kop ges(choten. Maandag namiddag is een Duitsche sol-daat aohter de kerk van Waalhem door den kop geschoten. Het was er een zooals men hier zegt,van de "bende van S&mpst". Hij was maandag op een boerenhof gegaan I en had er twee kleine kinderen met bajonet-steken vermoord. Het was op het punt ook de moeder te ver-moorden, toen de vader opdaagde. De kerel wilde vluchten maar werd gevat; hij bekende en eenige minuten nadien werd hij geblinddoekt en viel hij onder de kogels. In Oost-Vlaanderen IN HET LAND VAN AALST. Gevechten en aanhoudingen. Te Erembodegem is eene patroelje huzaren door Belgen verrast ; 9 werden gedood, 3 gekwetst.Te Aalst zijn 8 Duitsche soldaten, achter-volgd door 13 gendarmen met eene mitrail-icuze, aangehouden. TE DENDERMONDE. Men begint te begrijpen, waarom de Duitschers Dendermonde gansch hebben ver-nield ; zij wilden langs Dendeirmonde ov&r de Schelde geraken, om in het Land van Waas te dringen. Daar de brug over de Schelde ten Noor-den van Dendermonde ligt, en de Duitschers van het Zuiden kwamen, lag de stad volop in hunnen weg om de brug te bemeesteren, door de Belgische troepen verdedigd. Zij hebben de stad daarom neergebrand en platgeschoten. Ook hebben de Duitschers beproefd eene schipbrug of bootjesbrug te leggen over de Schelde, tusschen Baasrode en Moerzeke. Tôt driemaal toe werd de brug gelegd, maar ook driemaal weggerukt in het midden, door het geweld van den stroom. TE WACHTEBEKE. Verleden zondag werd eene militaire mis ge-zongen te Wachtebeke ; het meerendeel der wachten woonden ze bij. De krijgseer werd be-v/ezen door een peloton, onder het bevel van den luitenarut Ad. Paternotte. De andere manschappen, onder het geleide van den commandant Ch. De Ruyck en luite-nant Alf. Van Gheluwe, waren insgelijks aan-wezig.Het A Capella der gemeente, bijgestaan door den wacht K. Mestdagh, die met zijne schoone basstem begeleidde, zong de mis in Gregoriaan-schen zang- ROND RONSE. 75 Duitsche wielrijders, komende van Celles, zijn door de stad gereden en verdwenen in de ichting van Avelgem. TE BUGGENHOUT. Altijd moorden. Duitsche soldaten, die van Dendermonde kwamen, hebben hier vier burgers aangehouden, onder betichting dat zij op hen geschoten hadden. De ongelukkigen zijn te Assche door den kop geschoten. TE EENAME. Belgische burgerwachten hebben gisteren namiddag, rond 2 ure, te Eename een twintig-tal Duitschers verrast ; de Duitschers hadden drie dooden en twee gekwetsten. De burgerwachten namen ook 5 gevangenen en een auto-mobiel.Geene gekwetsten bij de Belgen. IN WEST=VLAANDEREN. TE OOSTENDE. Sipoen aangehouden. De gendarmerie heeft gisteren morgend te Oostende een Duitschen spioen aangehouden, die een kepi droeg van briefdrager. In zijn koffer vond men eene priester&outaan. IN HENEGOUWEN. TE ATH. 1500 Duitsche soldaten, die uit Frankrijk vluchtten, zijn gisteren te Ath aangekomen. Zij blijven daar gekantonneerd, wachtende op le bevelen van den opperbevelhebber. Nog het gevecht van Charleroi. Tijdens het gevecht te Charleroi zaten j ransche soldaten met 5 mitraljeuzen in d« cerk van Marchiennes-au-Pont. Voor de kerk is er een groot plein. De Duitschers om de Franschen te bereiken, deden ;en 500-tal burgers voor hen gaan. Toen de-:e voorbij waren, begonnen de mitrailleuzen s werken. De Duitschers met hunne paarden werden weggemaaid ; 150 paarden werden gedood en talrijke Duitschers lagen dood ter plaats en in de straat. IN NAMEN. TE DINANT. Men heeft gezegd dat de zoon van dokter Cousot, oud-volksvertegenwoordiger, onder de gefusiljeerden was te Dinant. Dit gerucht is valsch. De heer Cousot is als krijgsgevangene naar Duitschland gebracht. 33 Feuilleton der Gazette Tan Gent. Het Gehfeira vaa de Tîioems door FLORENCE WARDEN. Hij schudde zijn hoofd. — Juist even bang, als gij zijt, dat ik u om uw geld neem. Zij lachte voldaan. — Het lijkt nu zoo gek, fluisterde zij. Nu ik dit gevoel ken, dat ik er ooit aan gedacht heb om te trouwen om... om... nu om iets anders dan om het eene. Maar toen wist ik ook nog niet. Ik dacht, dat ik heelemaal niet sentimenteel was. Maar ik geloof niet, dat een " Backfisch" er erger aan toe kan zijn, dan ik nu. , — Schaam gij u dan, dat gij van mij houdt1 Zij keek hem aan met vochtige oogen en bevende lippen, haar gezichtje !was welsprekender dan woorden. ,— Neen, dat geloof ik niet, ten minste met zoo heel erg, antwoordde zij be-deesd.Een >oosje heel lang duurde dat toch niet en toen freule Bensington Matthew kwam halen om naar grootvader te gaan, Jverden zi,j weer tôt de droeve werkelijk-»eid teruggebracht. Matthew vond zijn grootvader zeer uit zijn schik en uiterst zwijgzaam ; blijk-baar wist hij iets, dat voor de anderen een geheim moest blijven, maar dat hem reeds • was /faedegedeeld of aangeduid door de detectieven, die hem dagelijks bezochten. Iiord Bensington was heel kortaf tegen Matthew, hoorde zonder wat te zeggen naar het bericht van Randolph zijn hu-welijk en liet zijn kleinzoon spoedig gaan. De jongen was al bij de deur, toen hij zich nog even omkeerde en zegde : O ja, ik heb u nog wat te vertellen. Ik ga ook trouwen. —• Met wïe 1 vroeg zijn grootvader, heel kortaf. —- Met Cora. Lord Bensington schrok. Maar na eenige oogenblikken was hij zich zelf genoeg meester om ook dezen laatsten slag nog te pareeren. Hij haalde de schouders eens op. — Die Amerikanen, zegde hij koel, trouwen altijd met jongtjes. — Maar zij is zelf zoo jong. •— Des te meer reden, zegde lord Bensington, om een man te kiezen, die tôt de jaren des onderscheid is gekomen. Matthew protesteerde niet verder en trok zich eerbiedig terug. Drie dagen na dit onderhoud zag Matthew 's morgends, toen hij wakker werd, een vreemden man naast zijn bed staan. Hij kwam met een gil overeind, want de herinnering aan dien vreeslijken nacht was nog levendig. Maar zijn bezoeker stelde hem onmid-delllijk gerust. Kalm, mijnheer. Ik kom van Scotland Yard. Maar dat stelde Matthew nog geens-zins gerust. Haastig sloeg hij zijn kamer-rok aan en volgde den bezoeker in de zitkamer, waar een wit wollen ding op de tafel lag. Het was een vuil geworden, verfromel-de sargie, waarvan een hoekje was afge-scheurd.De detectieve nam een wit wollen lap-je uit zijn aanteekenboekje en het paste juist. Dat stukje was den nacht, dat Matthew zijn belager den trap had afgewor-pen, in diens kamer gevondpn. — Weet gij van wie die sargie is, mijnheer 1 vroeg hij. Matthew bekeek haar nauwkeurig. — Ik had er net zoo een, die stamt nog uit de dagen, dat ik roeimeester was. De detectieve knikte. — Gij hebt haar dien nacht zelf niet gebezigd, mijnheer? — O neen, ik heb er in geen jaren naar omgezien. — Dan was zij in het bezit van den man, die u aangevallen heeft. — Dat zou ik zoo zeggen. — Als gij u klaar wilt maken, mijnheer breng ik u meteen naar den man in wien& bezit deze sargie gevonden is. Hoe Matthew ook verlangd had naar de ontsluiering van het geheim, toch zou hij jaren van zijn leven hebben gegeven, als hij deze ontdekking nog wat had kun- nen uitstellen. Hij had willen talmen met aankleeden, den detectieve wel weg willen zenden, maar hij begreep dat dit niet ging, dat hij het afschuwelijke, wat hij hooren ging, geen uur kon verschuiven. Hij kleedde zich snel aan en volgde den beambte. De detectieve zegde niet veel en toen zij door den mistigen herfstmorgend weg-reden, leunde Matthew terug in zijn hoekje, en verwachtte het ergste. Zij reden in Noordelijke richting. Toen het rijtuig stilhield, zag Matthew, dat hij in een buurt was, die hij niet kende, in een straat van kleine, nieuwe huisjes. Zij stapten uit en gingen een klinker-paadje langs naar de voordeur van een klein, roodsteenen villatje. Matthew wist niet, wat er van te den-ken.Wien zon hij dadelijk zien? Hij wist het niet. De detectieve, die in buffgerkleeding was, belde aan, en een net gekleede vrouw deed kalm de deur open. — Is mijnlieer Smith, wat beterî vroeg de detectieve deelnemend. — O hemeltje neen, mijnheer Jones.Hij is 's naehts zoo onru&tig en zijn hoofd is zoo verward. Hij heeft het al maar over renpaarden Dat is nu de vloek van het wedden, zegde zij. Een heel klein lichtje ging nu voor Matthew op. Renpaarden. Wedden ! Hier was dus al een spoor. Maar alleen maar een spoor. Hij volgde den detectieve naar boven en ging met hem in een slaapkamer aan den voorkant, die zij na een haastig klopje onmiddellijk betraden. De gordijnen waren nog neer, maar Matthew zag een man in bed liggen ; niets meer, want de man verborg zien onmiddellijk onder de dekens toen zij binnenkwamen. De detectieve ging dadelijk naar het bed, trok handig de dekens en lakens weg, zoodat men nu een man kon onder-scheiden, wiens rechterarm gespalkt eu wiens hoofd verbonden was en die zijn gelaat angistvallig verborg. — Is dat degene, die u aangevallen heeft, mijnheer? vroeg hij, zich tôt Matthew wendend. Dat kon Matthew nog niet zeggen. Zijn instinct — iets anders was het niet, want veel van den man kon hij niet zien — waarschuwde hem voorbereid te zijn op een schok. — Ik weet niet, stamelde hij. De detectieve ging naar den anderen kant van het bed en sprak heel gebie-dend : — Laat uw gezicht zien — vooruit. Het spelletje is nu toch verloren. Een oogenblik was het stil, een oogen-blik van spanning voor Matthew, wiens blik gevestigd bleef op de ineengekrom-pen figuur voor hem, terwijl hij zich dul-zelig voelde worden. Toen, heel langzaam, liet de man in het bed zijn linkerarm zakken en keerde zich op zijn rug. (Wordt voortgeeet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes