Gazette van Gent

629872 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Decembre. Gazette van Gent. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vx05x28w7r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

24T JAÀR - N' 27 7. 5 OENTIEMIOS DINSDAGs l9 DEOEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT inSCHBIJTINGSPBIJS : VOOR GENT s VOOR GEHEEL BELGIE.î en Jaar fr 12-00 , Een jaar fr. 15-00 maanden > £-50 j maandei > V-75 maanden » 3-50 I maandei , , . . . » 4-00 Voor Rolland : fran. pei maanden. Voor de andere làîhden : fr. 7-50 pe maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ÀNNGNCENBLAD <3»«îti«h+ in À'nbvijvrit IS BEBACTiB VELDSTRAAT, 60, GENT TSliEFOON Nr 710 h bureelen zijn open van 7 ure 's worgevds tôt 5 ure 's avonds. De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemeri ten postkantoore hutmer woonpîaats. DE EUROPEESCHE OORLOG Alierlaatste berichten De Oorlog in Belgie en Frankrijk DUITSCHE OFFICIEELE MEDEDEELINGBerlijn, 29 november. (Wolff). — Ambtelijke mededeeling uit het grooto hoofdkwartier : Van het Westerleger is over den dag van gisteren slechts te melden, dat de aanvals-pogingen van den vijand ten Zuidoosten van leperen en ten Westen van Lens, mislukt zijn. FRANSCHE OFFICIEELE MEDEDEELING Parijs, 29 november. (Reuter). — Officieel bericht van heden middag : Het artilleriegevecht is gisteren overal ten onzen gunste uitgevallen. De infanterie der bondgenooten heeft ver-schillende steunipunten ten Noorden en ten Zuiden van leperen veroverd. Ten Noorden van Atrecht en in de Vogeezen hebben de bondgenooten aanvallen van de Duitschers afgeslagen, en bij Vailly hebben zij een groep mitrailleurs en een koepel voor «tukken van 30 cm. vemield. Parijs, 29 november. (Reuter). — De officiee-le mededeeling luidt : Overal op het front is een verzwakking van het vijandelijk artiilerievuur opgemerkt. Twee infanterieaanvallen, gericht tegen de brug-hoofden, die wij op den rechteroever van den IJzer, ten Zuiden van Diksmuiden opwierpen, zijn teruggeslagen. Op het overige front niets bijzonders. Alleen is Reims vrij hevig bescho-ten gedurende het bezoek van de dagbl&d-schrijvers van onzijdige landen. In Argonne liepen eenige infanterieaanvallen uit op ver-liezen voor de Duitschers. Door een tegen-aanval hebben wij daarop enkele loopgraven veroverd. De oorlog aan het Oosteiijke Front DUITSCHE OFFICIEELE MEDEDEELING Berlijn, 29 november. (Wolff). — Ambtelijke mededeeling van gisteren morgend uit het groote hoofdkwartier : De toestand op den rechteroever van den Weicthsel is onveranderd. Aanvallen der Russen in de streek van Lodz zijn afgeslagen. Daarop ondernomen tegen-aanvallen geschieden met goed gevolg. Uit Zuid-Polen is niets van beteekenis te vermelden. Berlijn, 29 november. (Wolff). — Ambtelijke mededeeling uit het groote hoofdkwartier : De keizer bevindt zich op het oogenblik op het Oosteiijke oorlogsterrein. OOSTENRIJKSCHE OFFICIEELE MEDEDEELINGWeenen, 29 november. (Wolff). — Officieel is gisteren middag door den generalen staf bekend gemaakt : Het is gisteren aan ons geheele front in Russisch Polen en West-Galicie zeer kalm ge-weest.In de Karpathen zijn de troepen die tôt Homona (in Zemplen) waren doorgedrongen, verslagen en teruggeworpen. Onze troepen hebben 15C0 gevangenen gemaakt. RUSSISCHE OFFICIEELE MEDEDEELINGPetrograd, 29 november. (Reuter). — Naar aanleiding van verschillende geruchten over de afmetingen van de Russische overwinning tusschen den Weichsel en de Warthe heeft de groote generale staf gewaarschuwd, dat die geruchten op geen feitelijken grondslag be-rusten.Het voornemen der Duitschers, om door het Russische front op den linkeroever van den Weiohsel te breken en een gedeelte van het Russische léger te omsingelen, is ongetwijfeld geheel mislukt en de Duitschers hebben op hun terugtocht reusachtige ve riiez en geleden, doch de vijand blijft hardnekkig tegenstand bieden. Men kan de krijgsverrichting dus onmogelijk als geëindigd beschouwen en men zal de be-kendmaking van de bepaalde uitslagen daar-van moeten afwachten. De Oostenrijkers in Servie Weenen, 28 november. (Wolff). — Van het oorlogstooneel in het Zuiden, wordt officieel gemeld : Ook gisteren is er op het Zuidelijke oorlogstooneel aan aile fronten gevochten. Er zijn daarbij verscheidene belangrijke, verschanste stellingen stormenderhand genomen, met name de gewichtige stelling van den Siljak. In het geheel zijn er een 900 gevangenen gemaakt en drie kanonnen buit gemaakt. Bij den buitgemaakten Servischen tros werd de lôjarige kleinzoon van den woiwode Poetnik gevangen genomen.Om zijne jeugd en zijne ver-wanschap met den opperbevelhebber van het Servische leger is bevolen, hem met bijzondere voorkomendheid te behandelen. àÂÂÂÂÂÂÂÂàAÂÂAà De nieuwe inschrijvers, welke een abonnement nemen op de GAZETTE VAN GENT voor geheel het jaar 1915, be-komen van nu af tôt 1 Januari aanstaande, ons blad kosteloos. ▼▼▼▼▼▼▼TVTTTftT BUITENL-AND. GR. HERT. LUXEMBURG. Volgens eene mededeeling van een dagblad uit Luxemburg, zou het Duitsch Keizerrijk reeds aan het Groot-Hertogdom Luxemburg, als vergoeding, 1,283,000 frank hebben be-taald. Daarbij heeft de regeering voor vergoeding, bestemd voor het herstellen der openba-re wegen, de som ontvangen van 311,000 frank. NEDERLAND. DE LEENING. Ziehiar welke de verdeeling zou zijn van de leening van 600 millioen gulden, door de Hollandsche regeeiing als oorlogsleening voor-gesteld.280 millioen voor de mobilisatie ; 124 millioen voor socialen onderstand ; uitdeeling van levensmiddelen, enz ; 160 millioen voor het bestrijden van het tekort, voortspruitende uit de verimindering van het bedrag der belastin-gen,DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN. Het totaal ondersteunde vluchtelingen in de provincie Zeeland, bedraagt 23,400. Te Vlissingen zija, er 3700 ; te Kruiningen en Hansweert, 3200 ; té Middelburg 1600 ; te Sluis 1400 ; hetzelfde getal te Oostburg ; te Clinge, 800 ; te Hontenisse 700 ; te Axel 500 ; hetzelfde getal te Terneuzen ; 480 te Goes ; 450 te Bres-kens; 400 te Grauw ; 400 te Wemeldinge; 330 te Aardenburg en 1300 in het kamp van Hontenisse.Van de 109 Zeelajidsche gemeenten, zijn er slechts 15, die geene behoeftige vluchtelingen hebben. FRANKRIJK DE BEURS TE PARIJS. Reuter meldt dat de minister van financiën de heropening der Beurs van Parijs, voor den verkoop op comptant, bepaald heeft op den 7 decemfoer. ENGELAND KONINGIN ELISABETH. Donderdag was het in Engeland Belgische vlagdag. Overal werd er geld opgehaald voor de Belgische oorlogsweezen. De koningin der Belgen is woensdag, over Boulogne en Folkestone, in Engeland terugge-keerd.DE VERLIEZEN. De officieele Engelsche verlieslijst, dezer da-gen afgekondigd, bevat de namen van 13 ge sneuvelde officieren (waarvan twee nog onze-ker) ; verder de namen van 36 gewonde, gevangen genomen of vermiste officieren. De "Times" geeft bovendien de namen van twee nog niet ambtelijk vermelde gesneuvelde offi- Cl 61*011 VERSTERKINGEN. Lord Kitchener heeft in het Hoogerhuis me-degedeeld, dat er wekelijks ongeveer 30,000 man bij het Engelsche leger worden aangewor-ven, ongerekend de regimenten, die hier en daar plaatselijk worden gevormd. Ik zeg niet, voegde de minister van oorlog er aan toe, dat dit genoeg zal zijn. De tijd zal komen, dat wij er veel meer noodig hebben. Als die tijd komt, — en ik zal duidelijk zeggen wannee.r wij zoo-ver zijn — ben ik zeker, dat het land aan de oproeping gehoor zal geven. EEN ENGELSCH STOOMSCHIP IN DEN GROND GEBOORD. Parijs, 28 november. (Wolff). — Het Engelsche stoomschip 11 Malachite", van 2000 ton, op reis van Liverpool naar Le Havre, is eenige mijlen ten Noordwesten van Le Havre door een Duitschen onderzeeër in den grond geboord. De commandant van de duikboot gaf de be-manning van de "Malachite" tien minuten tijd om van boord te gaan, en spoedig daarop vatte het stoomschip vuur. De onderzeeër verdween. De bemanning van de "Malachite" wist Le Havre te bereiken. DE "AUDACIOUS". In de Engelsche marinekringen beweert men dat de bevelhebber van den opperdreadnought " Audacious", aan de Noordkust van Ierland op een mijn geloopen, er in is geslaagd na de ontploffing zijn schip op 't strand te zetten.De berging van dezen kolos, die voor den tegen-woordigen oorlog in elk geval geen gevechts-waarde meer heeft, is evenwel meer dan twij-felachtig.De Engelsche admiraliteit erkent deze ramp met en spreekt haar niet tegen. Dit stilzwijgen bevestigt de ramp met de "Adacious". DE RAMP VAN DE "BULWARK". Een onderzoek wordt gehouden naar de oor-zaken en het verloop van de ramp der " Bul-wark," het voor Sheerness in de lucht gevlogen Britsche slagschip. Het heeft met gesloten deuren plaats. In den loop van vrij dag zijn 30 lijken ui t de Meday opgehaald. Zondag had de begrafenis van 28 lijken plaats, te Catham. Onder de om-gekomenen zijn zijn de leden van het muziek-korps van de " Excellent Gunnery School" Drie leden van de bemanning waren aan wal toen de ontploffing geschiedde. Er zijn 51 scheepsofficieren omgekomen, met inbegrip van de adelborsten ,kadeten en de machinisten. NOG EEN SCHIP VERLOREN. Eene sleepboot heeft te Grimsby binnenge-bracht den Engelschen stoomer "Khartoi", die den 26 dezer in de Noordzee begon te zin-ken, na op eene mijn geloopen te hebben. DE VOETBAL EN DE OORLOG. De Vereenigipg van eigenaren van Londen sche dagbladen heeft besloten, dat voortaan van voetbalwedstrijden de uitslagen, en verder niets, zullen afgekondigd. Sportbladen vallen buiten dit besluit. Het bestuur van de Engelsche " FoothaW Association" ontkent dat de voetballers ge brek aan vaderlandliefde hebben betoond. Vol-gens dat bestuur zijn uit de rijen der "Asso ciation" voetbalspelers 100.000 vrijwilligeira voor het leger voortgekomen. Bovendien kun-nen de vereenigingen, die zich met bero^ps voetbal bezig houden, niet met inrichten an wedstrijden uitscheiden ; zij zitten van aile kanten vast aan aangegane verplichtingen. Zij willen wel, maar kunnen niet. In de kringen der voetbalbesturen is men dan ook veelal van oordeel dat de wedstrijden moeten doorgaan tôt een wet het mogelijk maakt, ze te laten vervallen. DU8T3CHLÂND. EEN LEGERORDE. Thorn, 29 november. (Wolff). — Een leger-order van von Hindenburg zegt : In dagen lange, zware gevechten hebben de onder mij staande legers den aanval van den in aantal sterkeren vijand tôt staan gebracht. De legerorder geeft dan het volgende tele-gram van den keizer aan von Hindenburg weer : "Aan uwe krachtige omzichtige leiding en de onwrikbam, volhardende dapperlheid van uw troepen is weder een schoon succès, beschoren geweest. In een lange, maar door den moed van trouwe plichtsbetrachting voor-waarts gedrongen worsteling hebben uwe legers de plannen van den in aantal sterkeren vijand tôt mislukking gebracht. Voor deze ver-dediging van de Oosteiijke grenzen van het rijk komt u de dank van het vaderland toe. Mijn hoogste waardeering en mijn Keizerlijke dank, die zich opnieuw aan de troepen willen len uitspreken, wil ik hierin uiten dat ik u tôt generaal-veldmaarschalk bevorder . God schenke u en uw zegevierende troepen ook verder de overwinning. — Willem I. R.". De legerorde gaat dan voort : " Ik ben er trotsch op, dezen hoogsten rang in het leger aan de spits van zulke troepen be-reikt te hebben. Uw strijdlust en volharding hebben uw tegenstander op bewonderenswaar-dige wijze groote verliezen toegebracht. Meer dan 60.C00 gevangenen, 150 kanonnen en bij de 200 machiengeweren zijn ons weder in handen ge vallen. Maar vernietigd is de vijand nog niet. Daarom verder voorwaarts ! Met Goa voor keizer en vaderland tôt de laatste Rus : overwonnen terneer legt ! Hoera !" VREDESGERUCHTEN. In een, naar het schijnt van hoogerhand in-gegeven telegram uit Berlijn, zegt de "Kôlni-sche Zeitung", naar aanleiding van de steeds weer opduikende vredesgeruchten : Elk overleg over den vrede is voorloopig geheel overbodig. De militaire, financieele e.n economische toestand van de Middel-Europee-sche mogendheden is zoo, dat er voor overwe-ging van een vrede feitelijk geen reden aan-wezig is. DE VLIEGERS TE FRIEDRICHSHAFEN. Volgens een loopend gerucht, is een vliege.r op zijn tocht naar Friedrichshafen, op een af-gelegen weide in de buurt van Nussbaumer, moeten landen. Hieruit zou de omstandigheid kunnen worden verklaard, dat zich bij den overval te Friedrichshafen slechts twee vliegers vertoon-den.DE FAMILIE VON ARNIM. Niet minder dan twaalf dragers van den naam Arnim, een bekende adellijke familie in Duitschland, zijn in dezen oorlog gesneuveld. Meest allen waren officieren. De eerste van hen was de jonge graaf Arnim-Boitzenburg, een vaandrig, die begin augusti zwaar verwond naar Maastricht werd vervoerd en aldaar m het gesticht Calvariënberg overleed. Hij was de oudste zoon van graaf Arnim-Boitzenburg. DE DAGBLADSCHRIJVERS. De Berlijnsche Vereeniging der dagblad-schrijvers heeft verklaard zich te willen terug-trekken uit den Internationalen Drukpersbond, en heeft dit door het volgende schrijven ter kennis gebracht van den heer voorzitter Singer, te Weenen : "In de overtuiging dat men niet mag wach-ten tôt dat tijdens het eerste tiental jaren, eenige nuttige samenwerking mogelijk zij met de vertegenwoordigers der vreemde Logen-pers, verklaart de Vereeniging der Berlijnsche dagbladschrijvers, zich terug te trekken uit den Internationalen Drukpersbond." Verder wordt hulde gebracht aan de Duit-sche leden van het bestuur, alsook aan den voorzitter. DE PASSIESPELEN. Bijna aile deelnemers aan de passiespelen van Ober- en Unter-Ammergau, zijn op het oorlogspad, als dienstplichtig of als vrijwilli-ger. Ëén heeft het IJzeren Kruis eerste klasse verworven, en acht het IJzeren Kruis tweede klasse. OOSTEIWJK-HONGÂRIE EEN SURROGAAT (1) VAN JUTE. Wegens de in Duitschland en Oostenrijk heerschende schaarschte aan jute, heeft men daar een surrogaat voor gezocht en gevonden, dat voor de vervaardiging van zakken voor cernent, suiker, en zout bruikbaar is gebleken. Cellulosepapier wordt, nog vochtig, met afval van katoenvezels behandeld, of, waar die ont-breken, met hennepafval. Het papier wordt daarna in smalle strookjes gesneden, die zich tôt papierdraad laten verspinnen, waaraan de toegevoegde vezels zekere veerkracht en taai-heicl verleenen. De draden hebben ook in ka-belfabrieken hun intrede gedaan. (1) Surrogaat: Datgene wat iets anders ver-vangt. In bovenstaand geval, de jute. NOORWEGEN NOBEL'S VREDESPRIJS. In Zweden zullen de Nobelprijzen tijdens den oorlog niet worden uitgedeeld. Hoe het met Nobel's Vredesprijs in Noorwegen zal gaan, daarvan is nog niets bekend. Voor de buiten-standers is het niet goed begrijpelijk, hoe die nu zou toegekend worden, als het moet gaan naar de vroegere beginselen van de uitdeeling. Het zal ook nog wel wat duren, voor het Stor-thing geld geeft voor vredescongressen. Van vele zijden zijn wij aangespoord, om er voor te werken, dat de Nobelprijs gebruikt zal kunnen worden ter verzachting van het leed van den oorlog, een gedachte, die zeker goed aan Nobel's gezindheid zou beantwoorden. Men heeft bij voorbeeld voorgesteld, het geld toe te kennen aan het Nederlandsche of het Ameri-kaansche Roode Kruis. Maar aile voorstellen betreffende de uitdeeling. die elken 10 december, Nobel's sterfdag, behoort te geschieden, moeten vôôr 1 februari bij het bestuur inkomen. Het is krachtens de statuten uitgesloten, dat er op andere voorstellen wordt gelet, — dus ook op de hier ge-noemde. 44 Feuilleton der GAZETTE VAN GENT. DE LICHTENDE STAD ROMAN UIT DE KAAP. o Neen, antwoordde zij, met zekerheid wist ik niet, dat gij het waart ; wij hoorden alleen dat er hier een blanke was. Na dien vreeslij-ken watervloed die ons zulk een angst aan joeg — — O, Missie ! riep Sanna, die zich nu niet meer kon bedwingen — wij dachten dat het einde der wereld gekomen was ! En ailes is weg. Missie ! De geitjes zijn weg, en de kui-kens, en er kwam een grooten baviaan in de keuken, en die stal de zeep ! — Wel Sanna ! Dat moet gij mij morgen alle-maal eens vertellen. Nu dan, na de overstroo-ming werd er onder de vrouwen gefluisterd, dat er eien blank opperhoofd gekomen was, en dat hij zich in de grotten bevond. Maar ik was bang dat het Castello wel eens kon we-zen. Toen ging Charlie er op uit, zooals de jongens dat doen, en die hoorde hier en daar wat .Toen dacht ik wel, dat gij het moest zijn.Zij vertelden aan Charlie,dat zijn haar... — Zij zweeg plotseling en keek mij met wijdge-opende oogen aan, alsof zij mij nui eerst duidelijk kon zien bij dien overvloed van licht. — Wel, liefste, riep zij, uw haar is geheel wit geworden ! Tôt dusverre heb ik u in hei halfdonker gezien, maar nu zie ik het. Wat hegt gij uitgevoerd met uw zonnige haren 1 — Die heb ik voor u verloren, antwoordde ik, maar ga voort met uw verhaal. Marion, En toenî — O, toen was Charlie er bijna zeker van, dat hij u zag. Gij stondt aan den rand van dea kuil ! Hij wilde roepen, maar de Boschjesman-nen trokken hem weg. Onwillekeurig keek zij om naar den knaap, stond op en boog zich over hem heen. Zijn op-gezet gelaat rustte op zijn blooten arm, en hij haalde regelmatig adem. — Hij slaapt als een kind, fluisterde zij, en koorts heeft hij niet. — Hij is volkomen gezond, Missie, zegde Stoffel ; morgen is hij weer heelemaal klaar. — Gij begrijpt dus, 'ging zij opgeruimd voort, ik dacht wel, dat wij niet vergeten werden ; maar het scheen onmogelijk, dat gij ons zoudt kunnen bereiken. Een schaduw vloog over haar gelaat bij de herinnering aan die dagen van wachten. — Dat is voorbij, zegde ik, vergeet dat nu maar. Vertel nu eens van Ummisi 1 — Ik heb hem geen enkelen keer gezien, antwoordde zij. Neen, hij heeft zich nooit ver-toond ! Allés lijkt zoo geheimzinnig. De Bosch-jesmannen gehoorzaimen hem onvoorwaarde-lijk, behalve waar hun bijgeloof in het spel komt. Zij eerbiedigen en vreezen Ummisi ; doch meeir als een ailes doordringenden in-vloed dan als een mensch van vleesch en bloed. Het is Ummisi hier, en Ummisi daar, en toch schijnt Ummisi nergens te zijn ! — Dat is al heel vreemd, zegde ik. Hoe werdt gij behandeld? — O, hij overlaadde ons met rijkdommen ! Paul, gij zoudt niet kunnen gelooven in welke voratelijke weelde wij leefden ! Zij behandel-den mij als eene koningin, omdat Ummusi het bevolen had. Wij hadden prachtige boeken en kostbare kleederen. Wij hadden sieraden als wij ze wilden dragen en vruchten uit verre landen! Ailes kwain van Umimig en wij zagen hem nooit. — Waar woont hij î vroeg ik. — Hij woont in een stal, die zij Nefert de Schoone noemen ergens heel ver in de Kali-hari Dat. vertelden de vrouwen. — Dus bestaat die stad werkelijk? vroeg ik. Hebben zij u er iets van verteld? Het lijkt zooveel op een droom. — Gij begrijpt, ik versta hun taal niet, antwoordde zij, anders had ik heel wat kunnen opvangen. Een van de vrouwen sprak echter gebrekkig Engelsch, en van haar heb ik ^et een en ander vernomen. — Engelsch ! riep ik, hoe kan zij Engelsch spreken 1 — Dat is Ummisi zijn taal, zegde Marion. Ik daoht aan het verhaal van Lumkile, en de enkele woorden van Markom. —- En vertelde zij nog meer 1 vroeg ik. — Neen, alleen dat Ummisi de koning is van een heerlijk rijk, het rijk van (de Boschjes-mannen, waarvan Nefert de hoofdstad is. Zij vertelde dat het er heel schoon is, en dat er prachtige gebouwen zijn. Ja, ik zou denken dat het werkelijk bestaat. Nu begon zij op hare beurt te vragen. Zoo vlogen de uren voorbij, totdat Marion Sannt» riep, om haar leger bij het vuur gereed te maken. En toen ik, in een warme deken ge-wikkeld, aan den voet van den trap in een onrustigen slaap viel, was mijn laatste duide-lijke herinnering de oude Basoeto, die bezig was een pijp te snijden, terwijl zijn lippen zich bewogen, om te hidden naar ik onderstelde, en zijn krachtig profiel tegen den rooden gloed van het vuur uitkwam. Het was een troostvol. geruststellend gezicht. XXVI 11k ontwaakte pas laa-t op den dag. S an ni kwam de treden af met een kalebas vol melk die zij van gisteren bewaard had, en koel ge houden in de feeëngrot. Charlie, nu weer geheel in orde, was reeds op de been, en had Stoffel geplaagd om hem 1 ailes te vertellen. Marion sliep nog. 1 — Oom Paul, zegde Çharlie, op jongens-manier de dingen nemena zooals zij waren, s zonder zich over iets te verwonderen, het is ' hier prachtig, honderdmaal schooner dan op de oude farm, alleen zijn hier ratten. . i Ratten ! antwoordde ik ; onzin,ik heb er geen } een gezien, Charlie, uw hoofd is in de war. « Praat zoo hard niet, anders maakt gij de koningin wakker. — Ik ben wakker, zegde een stem uit den bundel van dekens en tapijten. Hebt gij een rat gezien, Charlie h — Met eigen oogen gezien, zegde de knaap. < Zij kwam daar uit den gang, en zij liep daar-heen, en kroop daarin, en hij sloeg met een stok tegen eenige rotsblokken, in den hoek van de grot op elk ander gestapeld. Zij was zoo groot als — als — Een olifant, kwam ik hem ter hulp ; waar-schijnlijk een van de mammouths die vroe-ger in deze gewelven leefden. Had zij een snuit, Charlie ] — Lach mij maar uit, oom Paul, zegde hij. Het kan mij niet schelen. Ik heb ze gezien, en zij is daarin gekropen. —• Als zij daar zit, laten wij haar er dan uit-jagen, antwoordde ik. Hier Stoffel, help eens een handje. Kom, Charlie, duwen ! Pas op uw teenen, en de groote rotsblok werd met moeite weggetrokken, toen nog een. Nu, Charlie, riep ik, waar is uw rat? — Ik houd niet van ratten, zegde Marion. Sanna zal mij deze grot eens laten bekijken, terwijl gij haar vangt. Wij zagen haar de treden opgaan. i Oom Paul, riep Charlie, hier is een gat ! , Kijk, mijn heele stok gaat erin I Haal dit blok hier eens weg. Ik wed dat er een grot aohter «s. - — Neen, dank u wel, zegde ik, gij en Stoffel noogt uw gang gaan als gij er lust in hebt, naar als gij het goedvindt, blijf ik liever hier itten, om naar het werk te kijken. Ik ben zoo tijf als een hagedis, het is alsof al mijn been-leren gebroken zijn. En kijk eens, die python îaefb het vel van mijn arm gehaald, van den )ols tôt den elleboog. Zoo een rakker ! En kijk liea- eens. Hier, waar hij zich om mijn bost îeeft geslagen, staan aile schubben erin. Neen ongen, als gij dien steen weg wilt hebben, îaaJt hem dan zelf maar weg. Ik ging op een stapel dekens zitten. Toen liet Stoffel, ondanks de pijn, die de 10g niet geheelde wonden op zijn rug hem ver-)orzaakten, zich door Charlie overhalen en na îen paar krachtige rukken, viel de rotsblok Dm. Een uitroep van verbazing volgde. — O, oom, het is een gewelf ! Charlie lag op de knieën in het slijk, toen ik naar hem toe kwam, en zijn hoofd zag ik niet. Toen hij het weer terugtrok, was hij erg opgewonden. — Ik hoorde het bruisen van de rivier, en oom, ik geloof werkelijk, dat dit gewelf naar den oever loopt. — En de rat? vroeg ik om hem te plagen. — Och, die rat is al lang weg, maar hier is een gewelf. Charlie had gelijk. Als die gang naar den oeve ■ liep, was het een hoogst belangrijke ontd.'kking. Voor den knaap beteekende het slechts een kans op nieuwe avonturen. Voor Stoffel en mij was het de mogelijkheid om te vluchten. Gisteren avond hadden wij allen als kinde-ren de oogen gesloten voor het gevaar. Wij waren voorloopig in veiligheid en bij elkander. Wat er morgen misschien zou komen — deze korte poos wilden wij het genot van onze her-eeniging smaken, (Word* Yoortsrer#*,}

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection