Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

686239 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 19 Septembre. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Accès à 13 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j678s4kp62/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

E>'L s JSJmrAankondigingen HOPLAND 30, Antwerpen abonnement 2.50 fr. het jaar Hat blad wordt ook-wekelijks tehuis besteld aan 5 centiemen "".GEILLUSTR EERDE S Centiemen 1 BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAGELUKS VAN 2 TOT 3 UREN. , ( AANKONDIGINGEN (op voorhand betaalbaar) 4e bladz., den regel 0.30 Financieele aanlc. » 1.00 Reklaam onder de l'ubriek OVER ALLES .» 1.00 Begrafenisbericht » 5.00 Uitgifteo (overeen te komen) Dit nummer bestaat lilZES BLADZIJDEN daden en zaken I. Werk der bescheiden ondersteuning Onder dien titel is wederom een nieuw sert gesticht te Antwerpen, « tôt hulpve'--tening aan de personen, die ten gevolge van en oorlog zonder bestaanmiddelen zijn ge-alien en wier maatschappelijke toestand iet toelaat beroep te doen op de openbare efdadigheid ». Kan iets loffelijker en menschlievender uit-edacht worden ! Velen. zeer velen zijn er in nze stad, die vôér den wereldkrijg in wel-ebbenden toestand verkeerden en thans niets ieer bezitten, om voort te leven, indien een helpende hand hen wordt toegesteken. Doch hoe die eerbare ongelukkigen ter ulp komen ? Liever sterven dan de hand uit : steken, — want de schaamte zou hen doo-:n—, is voor hen een besluit, hetwelk ieder îgrijpen zal. Na de droeve tijden, welke wij îleven, moeten zij met opgeheven hoofd nog ior de wereld gaan, om zich te kunnen op-erken.0 ! het nieuwe werk daagt als de reddende igel op om hen « bescheiden » te helpen, lodat zij niet moeten blozen ; want nooit zal maud weten wat er tusschen hen en t « Werk der bescheiden Ondersteuning » beurd is. De omzendbrief ons gezonden ■meld : Het werk heeft tôt doel de ondersteuning 1 personen, die ten gevolge van den oorlog ider bestaanmiddelen zijn gevallen, en wier .atschappelijke stand niet toelaat beroep te en op de openbare liefdadigheid. Geen [derscheid van partij nochgodsdienst wordt imaakt. « Ons Comiteit bezorgt onder andere, eet-iren, kleederen, de meeste noodwendige or.verpen, kolen, alsook zorgen van genees-er en geneesmiddelen. i Het getal begoede familiën die tôt armoe-vervielen, neemt toe met den duur van den rlog.Wij doen daarom een dringend beroep de liefdadigheid van hen, die zoo gelukkig n nog te kunnen geven, om ons te helpen, lor het schenken van ondersteuning, 't zij geld 't zij in natuur. « De peroono») die- VWA '»©r OV-.1ÏC. aandelijksche bijdrage van minstens drie ink, worden opgenomen als beschermleden n het werk ». Het « Werk der Bescheiden Ondersteu-ng » is gevestigd Everdystraat, 40, te Ant-:rpen, en staat onder bescherming van ravin de Hemricourt de Grunne, Eerste [ofdame van H. M. de Ivoningin. Het Eere-omiteit is samengesteld als volgt : Mevrou-;en Baronnes van de Werve en van Schilde, ravin de Baillet-Latour, Mevrouw Jan De js. Voorzitster : Mevrouw Ernest Van der inden ; beheerraad : Mevrouwen Carlier ; dg. Castelein ; Emile Deckers ; Dhanens ; lipo-Gevers ; Paul Karcher ; Ollevier ; ustave Snoeck en Jufvrouw Joostens. Het puik, de bloem van de Antwerpsche menleving. Moeten wij daar nu een woord jvoegen om dit schoone werk aan te beve-j.'iNeen, niet waar, iedereen die kan, zal tsteunen en zich als beschermlid laten in-hrijven.II. Hulp en Bijstand aan de Kantwerksters In de prachtige woonst en eigendom van er E. Van Herck, het Rubenshuis op de eir, is eene « Tentoonstelling van Kant-îrken » gehouden ten voordeele van het iVerk tôt Hulp en Onderstand aan de intwerksters » onder debescherming van het Jationaal Hulp- en Voedingskomiteit » en « Commission l'or Relie) in Belgium ». De kende oudheidskundige heeft daartoe zijne en kosteloos afgestaan. Dit werk werd geplaatst onder het Eere-lorzitterschap van Mevrouw Brand Wit-echtgenoote van den Minister der Ver-ligde Staten, en onder het Voorzitter-lap van Mevrouw de Gravin Elisabeth Dultremont, Eeredame van H. M. de Ko-igin. Het werk verschaft sedert bijna zes landen aan 5o.ooo werksters een weekloon n fr. 3.— zegge fr. i5o,oco per week. Voor die fr. 3.— volstaat het de werk-:rvoor dezelfde waarde kant af te leveren, rekend aan den prijs van vôôr den oorlog ; : vereischt dus voor de goede werksters et meer dan één dag werkens per week, •or de minder geoefenden een weinig lan-r. Het bereikte doel is tweevoudig : men îrkt een weinig en men vergeet zijn stiel Daarenboven tracht men in verschil-"de centrums te Antwerpen o. m., verbe-r|ng te brengen in de werkwijze, die te enschen overliet, zonder acht te geven op ' te leveren hoeveelheid. Het Komiteit van Antwerpen, dat ailes der zijn beheer heeft wat betreft het arron-ssement Antwerpen en de kantons Beveren 1 emsche is samengesteld als volgt : Heeren Burggraaf Georges Vilain XIIII, isel, Voorzitter : Emiel van Migem, Ant-;rPen, Onder-Voorzitter ; Mej.L. van Riel, itwerpen, Eere-Secretaresse, en heer Dr >elens, Burgemeester van Rupelmonde, evr. Fr. Franck, Antwerpen, leden. 'n ieder centrum werkt een Ontvangst-miteit.Te Antwerpen wordt het bestuurd door : ■ E. Van Migem, voorzitter, en door de ames L. Van Riel en Fr. Franck, en de eeren Ch. Desguin en Léo Van Riel ; te te Basel door Mevr. Desmet ; te Steendorp door Mej. Marie Boots ; te Rupelmonde door Mevr. Roelens ; te Temsche door den heer Notaris Van de Perre ; te Cruybeke door Mej. Marguerite Van de Velde. Na het publiek bekend gemaakt te hebben met het doel en de werking dezer instelling, heeft 't komiteit meenen goed te doen door het publiek kantwerken uit aile streken van ons geliefd Vaderland aan te bieden. Men zal daar vinden : Eisgrond (Malines), Halve Slag (Point de Lille), Engelsche grond (Point de Paris), Cluny, trensen, aile specialiteiten van de Antwerpsche streek ; verder Brugsche, Valencijnsche, Milaansche, Duchesse kanten; naaldwerken (Points à l'aiguille), Engelsche en Venitiaansche Kanten ; volledige stukken voor stofieering, zooals kussens, bedspreien, tafelkleeden, zetelsluiers, enz.. Deze tentoonstelling is onder de bescher-ming gesteld van Antwerpsche Dames en Jufvrouwen. Het is te voorzien dat heel Antwerpen en vooral onze Dames en Juffers zich zullen verdringen in de prachtige salons van het « Rubenshuis » om de prachtige kanten te bewor.deren, en om het werk te steunen dat de edelhartige Dames en Juffers ondernomen hebben ten voordeele van de wel nederige klas van menschen, maar die allen brave lieden en voor een groot deel kunstenaressen zijn, wier werken den roeni dezer nijverheid wereldberoemd maakt. III Oorlog aan de vervalschers en bedriegers Er zijn dan toch eindelijk mannen opgestaan om den oorlog te verklaren aan de schelmen, die sinds maanden hunne beurzen vullen met het geld dat zij winnen door middel van vervalsching der eetwaren, door bedrog in 't gewicht en door opkooping der veldvruchten, om ze dan aan hooge prijzen te verkoopen. Te Brussel is een « Bond tegen vervalschers en bedriegers » in 't leven geroepen, welke de gewetenlooze speculeerders.die het volk van zijne laatste centen berooft en het langzaam vergiftigt, in hunne misdadige werking wil belemmeren. De eerste vergadering welke beroepen werd, was zeer bemoedigend beantwoord ; de zaal was kroppensvol bezet ; de tweede vergadering niet minder bijgewoond, Heer Raclot, een ingenieur-scheikundige, een man die dus kennis heeft van hetgeen er met de levensmiddelen gebeurt onder 00g-punt van vervalschingen, is als voorzitter b5p°SoI!] en^deVcodzakelijkheid van dan Bond uitsprak, hebben wij kunnen opmaken dat hij « the right man on the right place » is, en de bedriegers en de vervalschers met hem zullen af te rekenen hebben. Heer Raclot wees er op dat reeds in 1910 er aan gedacht werd een bond te stichten tegen die gewetenlooze uitbuiters en fabrie-kanten van vervalschte eetwaren.Menhad on-dervonden dat niet alleen de waren vervalscht werden, maar zelfs de grondstoffen voor het bedrog gebruikt, werden eerst vervalscht ! Men maakte koffie uit maïs !, en sigaren van papier dat eerst in nicotine werd gedoopt. Boter, kaas, eieren, melk, en wat 00k al meer werd vervalscht. De Regeering nam maatregelen, verscherpte de wet op de vervalschingen. Heeft het geholpen?Geenszins ; de bepalingen van de wet werden zoodanig moeilijk tôt uitvoering geregeld dat de massa de vervalsching met leede oogen moest vast-stellen, maar de maoht en den moed verloor de vervalsching te doen beteugelen. Dat was in normalen tijd ! Maar nu iedereen strijdt om door 't leven te komen, nu maken de vervalschers een leger uit, en wij rnogen, zonder vrees tegen-gesproken te worden, verklaren dat er mets meer kan verorberd worden dat niet door de hand der vervalschers gegaan is. De heer Raclot wees er op dat thans veel meer oude menschen en kinderen kwijnen en sterven ; de oorzaak daarvan is aan de vervalsching der eetwaren toe te schrijven. De schelmen die zich aan die daden plichtig maken zijn dus moordenaars van de ergste soort, daar zij moord plegen wetens en wil-lens met het doel zich rijk te maken. De redevoering van den heer Raclot dien de in aile gemeenten en steden des lands aange-plakt te worden. LeuïÊn, Luik en andere steder. gaan 00k Bonden tegen bedriegers en vervalschers van eetwaren oprichten. En te Antwerpen ? Zijn daar geen personen om het volk tegen moordenaars en dieven van die soort te beschermen ? L. ANTWERPEN IN OORLOGSTIJD XI 't Kan zijn dat ik mij vergis, — wat ik betwijfel, — doch ik woon in een buurt met bijna enkel vrouwen, een paar, meer-dan-vier-kruisjes-mannen en heel veel kinderen. Het meerendeel dezer vrouwen zijn moe-ders, jonge moedertjes, — zelf nog kinderen, — met jonge-en kerstekinderen, — waarbij er zijn die nog geen vader hebben gezien.... wellicht nimmer zullen zien. 'k Beklaag die kinderen niet. — Mits een verstandige bemoeiing van overheden, zullen die oorlogsweezen later verstandiger en ge-voelvoller menschen worden, dan het heden-daagsch geslacht, waarin zij zijn geboren en nu misschien niet door wordeh grootgebracht. Toestanden, omstandigheden en omgeving maken van het kind den lateren mensch. In mijn buurt, heb ik het geluk van nabij het volk, het gewone werkzame, doch niet opgevoede noch ontwikkelde volk gade te slaan. Dit volk leeft in buurtschap — gelijk in familie. De verzorging van hun huishou-ding is maar zoo en zoo. Een groot aantal uren per dag staan of 1 zitten deze vrouwen bij Mie de koetsiers- t vrouw — of bij Trees van den kleermaker, i oi bij Fientje de waschvrouw te lameeren, e veel te lachen en.... eens per week hebben er \ een paar ruzie. Dat in dezen tijd die vrouwtjes hunne ver- s beeldine 00k de vriie loonlaten. is te verstaan. \ Maar nimmer kunt 2 je meer vermaak lïebben dan wanneer c sen dezer vrouwen a 2en brief van « heu- 11 :en vent » heeft ont- d rangen. Dat schrij- n /en wordt dan voor-jelezen,nog eens ge-ezen, en besproken, ;ndan... dan toovert le verbeelding er iet noodige bij. Gelukkige vrouwen. Wat zijn zij kinderlijk. Maatschappelijke zorgen, sociale beslomme-ringen, evolucioneele toekomstdroomen, ja het gansche leven gaat langs hem heen. Zij kennen niets dan hun bestaan en zôô.... brengen zij 00k hun kroost op. Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Doch zij die beter weten, — en onder de talrijke lezers van de Zondagsgazet, zijn er gelukkig heel veel die weten dat in de jeugd g de toekomst ligt, zoowel voor die latere men- v, schen, als voor het land. hi Nu een der velen en een der veel te lang w durende jaarlijksche schoolsluitingen ten ein- ic de spoedt, wil ik eens even aile lari op zijde h: zetten en eens probeeren ernstig te zijn. d< Laat ons daarom eens trachten het spel van kinderen opmerkzaam gade te slaan. lr Wie dit doet, Wordt gerroneu uum « v verbeeldingskracht, waarover de kleuters beschikken. h Niet wanneer zij spelen met modem, heel mooi speelgoed, neen, als zij hun spelletjes u doen van eigen vinding. « Oude vodden en frutsels, die door hun ver- b beelding tôt allerlei wonderbarends worden omgetooverd. v Kinderen spelen liever met oude, hun lieve d dingen, waar ze van maken wat hun verbeel- s ding hen er van maken doet, dan met mooie, v kunstig afgewerkte stukken speelgoed, waar ^ het nieuwtje o zoo rap ! afgaat. b Hebt gij hen wel eens gade geslagen op e straat in het zand der straat- oi huizenmakers ? v De jongens maken holen, kuilen, loopgra- h ven, dijken en wateringen(dan kan moeder « preutelen). De meisjes bakken, wegen, knoei-en, kneden allerlei vormen. En thuis ? — De kleine meid brengt elken d avond haar pop naar bed ('n doos of kapot ^ sigarenkistje is het bed waar de pop, een I k klungel van wat aan elkaar genaaide vodden) in wordt gelegd. Doch die pop is haar dier-baar, boven ailes, het schoonste speelgoed laat zij er voor. Een echt horloge, een schoonen auto of een prachtigen trein of stoomboot begeert elke jongen. Maar heelt hij het vaartuig me-kanisch onderzocht « hoe het in elkaar zat » dan pakt hij rap weer 'n plankje of ouden blok, maakt er een schip van en laat het dob-beren en drijven op een plas of in de vesting-grachten.Wat zouden we boeken kunnen schrijven met duizenden voorbeelden van de kolossale verbeeldingskracht waarover kinderen be- -schikken. /.ljn zij met veien uijeen.zij uoen ue grooien j na, maar vinden er toch weer van ailes bij. t Van de prilste jeugd af aan begint het al, s vooral wanneer zij ouders hebben die met \ hen spelen en veel weten te vertellen, en het g neemt toe naarmate het kind ouder wordt en allerlei vertellingen en sprookjes en later de duizenden een nacht 01' de verrukkelijkefabels spreken tôt de fantasie. En dan het lezen ! Het lezen der werken van Dickens, Cooper, Jules Verne, Aimard. Wat maakt de verbeelding dan het kind, soms al een jeugdig mensch, niet gelukkig. Hoe hoopvol en vertrouwend...en verlangend naar het groo/-zijn gaat men niet de toekomst er. het leven in. Wij weten immers zelf, hoe schoon en edelgevoelend wij het leven in-gingen.En zouden wij, die ontgooehelingen en te-leurstellingen van het leven kennen, er niet veel voor over hebben om 00k nog gelijk een kind, in schoone en hoopvolle verbeelding te leven ? Voelen wij — ontwikkelden — ons zelf 00k ( niet gelukkig wanneer we eens een wijle de 1 :oude, dorre werkelijkheid kunnen vergeten n ons op de vleugels der fantasie laten gaan n 't rijk der droomen, waar onze geest men-chen en dingen ziet, zooals wij ze in 't diepst an ons hart wenschen ? O, verbeelding is zoo schoon. Verbeelding chenkt zoo ontzaggelijk veel hoop, geeft ertrouwen, maakt gelukkig, sterkt de ge-ondheid en doet ons genieten. Verbeelding zet aile naargeestigheid aan en kant, verdrijft bekommernissen en laat an onontwikkelde geesten niet toe over de aakte werkelijkheid van hun bestaan te enken. God ! wat zou het er in dezen tijd og ellendiger uitzien, wanneer het mensche-jk wezen geen verbeelding had. Bezoek de — (geluk weinig) haif bakken ' eleerden, de te veel en toch te weinig ont- 5 ■ikkelden, van die soort menschen die in m jeugd door ouders of ouderen zijn ver- ^ end en gevleid met : « o, wat 'n slimme ' ngen !... wat leert die vlug !... ailes verstaat j !... dat zal een artist worden I.... » Maar... r î middelen en de leiding ontbraken ; die l :lfde jongens werden waanwijzen ; eenmaal t . het leven geworpen kwam de eene teleur- s elling na de andere ontgooeheling ; en wat z erden het ?.... in de slechte beteekenis van e ît woord : anarchisten, ontevredenen,zwart-illigen, soms nog erger, veel al ongelukkigen t Dor hunne omgeving en zichzelf. 1 Neen, beter slechts ongeletterd maar in en 30r het leven in een bepaalde klasse gebo- 2 n, opgegroeid en er in gestorven, dan een > aanwijze uitwas. c De halfbakken geleerde mijmert en peinst 1 ver het slechte in de samenleving en hoe of 1 ij het beroerde uit kan roeien, doch gezien ' ij geen werkdadig denker is, blijft het een ^dachte-broeier, hij ziet niet dan zijn ideeën 1 indeieren zijn, vermits hij juist -behoort tôt 1 2 soort die ellende en ongeluk zaaien. 1 Iveeren we die oncplnkL-i^n ii»n t irkeerde onvoeding waarin een ver heer de 1 ;rbeelding slechte vruchten heeft gekweekt. O, verbeelding is schoon... maar,... 00k < ier treft men verscheidenheid. Ook hier < sldt jiet... :< nietsdoen, hetzij gedwongen of 1 it luiaardij kweekt slechte fantasie. » Onge-one toestanden brengen buitengewone ver-eeldingsziekte voort. We zien het thans. Rondom ons heen too-ert de volks- en burgerij-verbeelding voort- I urend : .. .leugens. Ge moet eens door onze :ad (jadoor gansch Europa) wandelen,overal indt ge menschen-groepjes. Ge moet eens omen daar bij den samenloop van straten, ij het hoeksiten, van den schoenlapper, of 1 rger nog (van 's morgens 7 tôt 's.avonds 10) ] oor de staminee van Pierke Hiketiek, In 1 et vliegende paard, waarnaast het stami- 1 eetje <■ In de zwaan » bij « Henri de : Vilde. ».... Dààr.... daar kunt ge de men-=he!ijke (van mannen nog wel) verbeelding ooren... spreek er niemand tegen, want zij ie nimmer of slechts weinig lezen, die niet ebben geleerd over het groote leven te den- e»n "7ii ixr&ipn Vtpf" Zij weten het... gelijk een uur van hen ver-yijderd de nu niets verdiende foormenschen an « de Kronenberg » het weten. Maar zij zijn gelukkig door hun verbeel-ing.Laat hen gelukkig zijn, zij zijn geen toe-omst meer voor ons land. Laat ons echter denken aan onze jeugd, nze telgen « ons klein mannen ». De vakantie spoedt ten einde. Kleine zus >ruilt omdat de andere broerkens nu ook laar school gaan, haar verlaten, zij geen peelmakkers meer heeft. ,. en de eerste erbeelding voor het « groot worden » wordt ;ewekt. De schooltijd breekt aan, de winter na-lert... o 'k voel hem al en 'k ril... ja 'k ruiver... niet voor de koude, neeri, maar wanneer ik denk aan die duizenden kleinen... die eens mensch kunnen worden. Hoeveel zullen het worden ? O, ouders, onderwijzers en opvoeders, 'k wilde dat gij mijne verbeelding bezat, dat gij u de heerlijke beelden kondet scheppen die ik mij tooveren kan en die verwezenlijkt kunnen worden omdat zij door praktisch denken zijn ontstaan. D;e verbeelding kunt gij wekken en kwee-ken bij uw kinderen, wanneer gij verstandig en kinderlijk weet te vertellen : de levenswijs-heid, de ondervinding, de dagelijksche erva-ringen door u opgedaan. Laat uwe kleinen ademloos luisteren naar met zorg gekozen sprookjes, die voor hun leugdig geestesleven een wereld van onge-kende schoonheid openen, en waaruit tevens ;en goede gezonde moraal is te putten. Doch pas op — dat ge uw vertelling aan ie waarheid weet te toetsen. Kweekt geen sucht lot het fantaseeren van leugenachtige /erhalen, want dan maakt ge van het kind ;en pathologisch leugenaar, waaruit de ergst-lenkbare ellende kan voortkomen. Laat uw kinderen lezen, o veel lezen, doch :org voor verandering opdat het geen zieke-ijke geest wordt. Verbrandt aile detectieve moordverhalen 'an griezelige soort en de prikkelende lec-uur geschiedenis. Dat is vuile rommel ge-chreven en verkocht door geldkloppers. Hoeveel jeugdige kracht is er niet verloren ;egaan in de gast-,en tucht- en krankzinnigen-uizen door slechte boeken. Laten de verhalen, die kinderen lezen, ge-ust fantastisch zijn, gekleurd in de bontste leuren. Laat ze lezen van reuzen en kabou-ers, schoone prinsessen en betooverde ka-teelen, mits de kern van 't verhaal gezond ij en de strekkingzôô, dat zij er iets schoons n goeds van onthouden kunnen. Zôô geleid, is de verbeelding een kracht en goede voor het verdere leven, want onge-ukkig de mensch. die arin is aan fantasie. Moet niet bij ailes, waar we van genieten ullen, zoowel van een heerlijk landschap als ■an een mooi boek, een schilderij of muziek, le verbeelding, de gerijpte en geoefende 'erbeelding ons brengen in de juiste stem-ning, zooals het de fantasie was, die de :unstenaar zijn kunstwerk deed scheppen ? Laat den kinderen het vroolijke spel hunier verbeelding, in de hoop dat zij als nenschen te midden der zorgen en bekom-nernissen van eenen dag toch nog yoQr liât ëVénsblijde verbeelding. Ik die verschrikkelijk veel heb geleden en laarom ailes en mij zelf lari noem, ik leef ils optimist door een gezonde en genoege-ijke verbeelding die ik mij zelf fantaseer. Kunt gij dat ook' ?" Lari. Dp reîs naar t Mastetoppenland m. Antwerpenaars en Antwerpenaarsters, die sinds naanden uwen bouger moet stillen met een 01100g-ijk en onsmakelijk baksel, dat gij op den koop toe 10g duui' moet betalen, wist gij welke heerlijke çereehten in vollen oorlogstijd op de tafel van den irmen (1) Kempenaar prijken, wat zoudt gij 11 îaasten naar dit land van belofte te snellen ! Verbeeldt u brooden, witte en grijze, zoo groot ils karrewielen, de eene uit zuivere tar.webloem, de indere uit een mengsel van tarwe- en roggemeel vervaardigd, aile even geurig, smakelijk en voed-laam. Verbeeldt u frissche gele, onvervalschte boter, iikgeroomde, ongedoopte melk. Verbeeldt u goed-jerookte, — gedroogde en — gezouten liesp, « door t mes geschaafd tôt postjiapieren bladen », zou Bilderdijk in zijnen tijd gezegd hebben. Verbeeldt u îieren, spek, roookworsten, kaas, honing, gelei, iiroôp en verder de gansche litanie van groonten, leulvruchten, aardappelen, fruit, enz. welke het brein verzinnen kan en gij zult u een begrip kunnen formel) van de weelde die "hier heerscht. Er is nochtans eene schaduwzijde aan dit verlei-delijk tafereel. De geliefkoosde kweekelingen van den Kempischen boer — de zwijntjes — beginnen «eldzaam te worden ; de jonge viggen kosten stukken van menschen en vaak ontbreken de meelspijzen waarmee men die knorrige vierpooters op korten tijd tôt de verlangde dikte, zwaarte, rondte en vette brengt. Gevolg : de lekkere Kempische bam en het spek zullen — als er geen spoedige verandering in dien toestand komt — welhaast tôt het rijk der legende behooren en dat zal een zware beproeving voor den buitenman wezen. Minder bezorgd toont deze zich ovér het feit dat ingevolg.e eener beslissing van de Commission for relief in Belgium, de levering van tarwebloem aan de boeren, die rogge gewonnen hebben, voor eenigen tijd zal gestaakt worden. Desnoods zal hij in een -verloren lioekje van zijn graanzolder nog wel een zakje tarwebloem weten te vinden om een lekkere vlaai of niet minder lekkere « mik « te bakken. Dat de prijs der boter aanhoudend stijgt, is een kolfje naar den Kempenaar zijn hand. In den laatsten tijd was goede roombotor hier nog verkrijgbaar aan 3.50 fr. den kilogram ; nu vraagt men reeds 4 fr. Of men in dit gedeelte van België niets van het oorlogsgeweld geleden heeft, zal de eene of andere belangstellende lezer of lezeres misschien vragen. Ailes te samengenomen, is Noord-Limburg er met den schrikvan af gekomen. Wel hebben de menschen hier in 't begin van den krijg, toen links en rechts voorposten-schermutselingen plaats grepen, al eens met hun vee en kostbaarste bezittingen de wijk genomen naar de bosschen of naar verder gelegen oorden, doch van vernieling ziet men. behalve een afgebrand huis m een of ander dorp, geen spoor. Dat ailes en meer nog vertelt men ons terwijl wij onzen eetlust vorzadigen. Alras worden wij gewaar dat hier zooals'eldei s de zonderlingste fabelen en geruchten over den oorlog ingang gevonden hebben, doch wij zijn in te goede luim om er ons lastig over te maken Nadat wij al het nieuws met de vereischte belangstelling vernomen en zoo kort en bondig mogelijk verslag gegeven hebben over den toestand

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes