Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

2394 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 28 Novembre. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Accès à 05 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k649p2xf83/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 28 November 1915 5 OEnSTTIEIMIElsr Tweede Jaargang Nr 2 GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET __r Aiwin OA A nfx*Tût»non wjll ; Bureel : HOFLiANlJ oU, Antwe p . I . I a —iv yp- -|-* -r- -J- ■ \ , t \ ^ —r— a 1 I \ 4ebladz., den regel 0.30 Reklaam onder de —l? ulju 1vi i i l , 1 r* i i i i * _£jl. . 1 / Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Abonnement : 2.50 fr. het jaar Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer bcstaat uit ZES BLADZ1JDEN - ■ DADEN EN ZAKEN i. Vrede door Opvoeding, doer den heer SenatorVan Peborgh In een vorig nummer gaven wij eene beknopte beschrijving over het « Pacifisme » en de « Pacifisten » geschreven door den acht-baren heer Léon Van Peborgh,gemeenteraads-heer en senator voor het arrondissement Ant-werpen.Een tweede opstel van den gekenden Ant-werpschen pacifist is ons toegekomen, waar-in hij bespreekt en vaststelt dat de opvoeding de grondslag is en moet zijn om den ge-wenschten wereldvrede te bewerken en te bekomen. >> De oorlogszuchtigheid, schrijft Senator « Van Peborgh, is het natuurlijk gevolg ge-« weest van de verkeerde opvoeding, welke « tôt nu toe,in meest aile landen, aan de jeugd « is gegeven geworden, en welke tôt lieden « de wreede gedaehte des oorlogs in der men-« schen geest onderhouden heett. « Het zijn de ouders, die zonder het te wè-« ten, eerst en vooral voor dezen toestand « aansprakelijk te maken zijn. Zijn zij het « niet die, als eerste speelgoed in de handen « van de kleinen geven : of soldaatjes, of sa-« bels, of geweren, of kanonnetjes, of vlagge-« tjes, of versterkingen, of vliegtuigen, of on-« derzeeërs, of nog prentenboeken in verband « met den krijgsmansstand, — aile voorwer-« pen, die de kinderen van jongsaf, krijgs-« zuchtig, in plaats van vredelievend maken»? Uitgaande van hetgeen Leibnitz schreef : — « Vertrouw mij de opvoeding en ik ver-ander in eene eeuw tijds, het aanschijn der wereld », behandelt de heer Van Peborgh het problema om den wereldvrede te bevestigen op de opvoeding der jeugd. Sclirijver neemt voor zich hetgeen Mej. Eugenie Hamer, de Onder-Voorzitster van de « Alliance Belge des Femmes pour la Paix par l'Education » zegde : —» Het nieuw opvoedingsstelsel moet strek-« ken tôt de gpheele hervorming der geschie-« denisleergangen, die voor doel zouden lieb-« ben bij de schooljeugd in te printen, de « des rechts en der rechtvaardigheid ; die in « grondbeginselen der vredelievende moraal, « "hunne jonge harten een gevoel van alge-« meene broederlijkheid zullen doen ontkie-« men, lien doen beseffen dat zulke broeder-« lijkheid zich buiten de grenzen moet uit-« strekken, dat, wanneer wij ons vaderland « moeten liefhebben, wij het vaderland van « anderen moeten eerbiedigen en ons riiet « moeten laten medeslepen door een eng ge-« voel van « chauvinisme ». -— De heer Van Peborgh haalt in zijn opstel, tôt staving van zijn betoog de gedachten aan uitgedrukt in officieele en openbare vergade-ringen, in Kongressen en andere vereenigin-gen, door staatslieden en onderwijshoofden, ook door bevoegde vrouwen : als onderwij-zeressen, welke allen zijn inzicht deelen. De achtbare Senator spreekt vervolgens over de Vredesbeweging in België, welke zich vooral op de onderwijzerscongressen lucht gaf en vermeldt : 1° dat in 1909 al de kanton-afdeelingen van het Algemeen Verbond der Belgische Onderwijzers, aan het Belgisch Parlement verzoekschriften zonden, strekken-de tôt het vieren, in de scholen, van de twee feesten des Vredes : op 22 Februari en op 18 Mei ; 2° het eerste Nationaal Vredescongres in Juni 1913 te Brussel gehouden en waar allergewichtigste wenschen voor het bereiken van den Wereldvrede gestemd werden ; 3° dat in 1907 het Gemeentebestuur van Antwer-pen bij wijze van een omzendbrief, geteekend Victor Desguin, schepen van Openbaar On-derwijs,het onderwijzerskorps aangezet heeft aan de leerlingen der hoogste afdeelingen zij-ner scholen, eenige klare en beknopte voor-drachten over den Wereldvrede te geven ; 4° dat hetzelfde Gemeentebestuur in 1912 in het programma der Stedelijke Normaalscholen, onder de burgerplichten, voorkomende in de voorschriften van practische zedeleer schreef: « Plichten der Natiën jegens elkander ». — « Aard van het Volkenrecht ». — « Het Vol-kenrecht in Vredestijd en in Oorlogstijd ». — « De staatkundige onzijdigheid ». — « Het scheidsrecht ». — « Het Pacifisme ». Einde-lijk, 5° het Gemeentebestuur van Brussel schreef in het programma van het onderwijs der lagere scholen onder meer voor: — « Men zal het geheugen der kinderen dan ook niet overladen met bijzonderheden zonder waar-de, over het leven van vorsten, de hofkabalen, de overweldigingen en andere feiten van dien-aard, die geen licht werpen op de eigenlijke geschiedenis. » Onze medezuster Christiane schreef eens : « De toekomst behoort aan de kindsheid ». Wij moeten die met onze menschlievende ge-voelens vormen : het is aan de kinderen, dat wij den afschuw des oorlogs moeten ingeven, opdat hij aan de nieuwe geslachten nog slechts als een uitgedoofde, wreede overleve-ring verschijne ». De heer Van Peborgh eindigt zijn verdien-stelijk werkje aldus : « Tôt medewerking van de verwezenlijking van dit edel werk eener hernieuwde wereld door eene betere opvoeding der jeugd, noodi-gen wij de ouders, en in het bij zonder de moeders, die haar kind niet grootbrachten om soldaat te worden, maar om haar trots en vreugde te zijn, de onderwijzers en al dege-nen uit, die het wel meenen met den vooruit-gang der ware Menschheid, welke zoo innig verbonden is met den Wereldvrede. » II. Tentoonstelling Hoeven en landelijke Woningen Zooals wij in ons vorig nummer beloofd hebben, zullen wij vandaag de grôepeering der documenten voor de tentoonstelling van Hoeven en Landelijke Woningen geven. Door die documentatie wordt verstaan : 1° Teekeningen, schetsen, opmetingen, photos, enz., van verdwenen of nog bestaande landelijke gebouwen, welke een kunstkarak-ter bezitten. 2° Photos of andere reproducties van landelijke gebouwen zooals zij thans bestaan en welke geen enkel aan te prijzen karakter aanbieden. 3" Studiën en bouwkundige ontwerpen voor heroptebouwen hoeven, landelijke woningen en dorpen. Eerste groep : Voor de eerste groep van documenten wordt beroep gedaan op de medewerking der Kunstschilders, Verzamelaars, Photografische Vereenigingen, enz. De tentoonstellers kunnen voor die eerste afdeeling (landelijke bouwkunst onzer pro-vincie) inzenden : 't zij schilderijen, etsen, photos, opmetingen van hoeven en landelijke woningen, die kunnen bijdragen tôt het vast-stellen van het bouwkundig karakter der streek. Deze inzendingen mogen van den meest uiteenloopenden aard zijn. Tweede groep : De tweede groep documenten zal bevatten : reproducties van bestaande landelijke gebouwen waarvan het voorbeeld bij den herop-bouw niet te volgen is. Door die documentatie zal er bijzonder getracht worden aan het belanghebbend publiek de bestaande gebre-ken, onder oogpunt van gezondheidsmaatre-gelen en gémis aan kunstkarakter, te toonen. Derde groep : De derde groep van documenten zal bevatten : ontwerpen voor op le richten hoeven en. woningen voor landarbeiders. De medewerkers zijn verzocht te dien einde de programmai zooveèl mogelijk te volgen. Ook zullen bij deze groep ontwerpen aan-vaard worden van : landelijke woonkamers, meubelen, inrichtingen van stallen, enz. Alhoewel de grootste vrijheid aan de ont-werpers gelaten wordt, voor wat betreft de indeeling der plans, de keuze der bouwmate-rialen, den bouwtrant, de bouwkosten, enz., is het nochtans wenschelijk dat de ontwerpen opgevat worden in den zin van de meest doel-niatige spaarzaamhcid en van den grootsten eenvoud, dat zij beantwoorden aan al de eischen van de moderne gezondheidsleer en zooveel mogelijk het kenmerk der streek in hun kunstkarakter dragen. De ontwerpers kunnen op hunne plannen de afsluitingen, wegen, hofjes, enz. aandui-den om een volledig beeld der omgeving van het gebouw te vormen. De ontwerpen mogen naar keuze al of niet naam en adres van den inzender dragen. De teekeningen mogen maar moeten niet op raam gespannen of ingelijst zijn. Voor eventueele uitvoering, aankoop of re-productie der tentoongestelde ontwerpen door de zorgen van de Commissie tôt verfraai-ing van het landelijk leven, zal dit comiteit zich verstaan met den ontwerper. Ten einde zich rekenschap te kunnen geven van den omvang welke de tentoonstelling ne-men zal, verzoekt het inrichtingscomiteit der tentoonstelling, de deelnemers dringend vôôr 1 December 1915 kennis te willen geven van hun voornemen aan de tentoonstelling deel te nemen, met aanduiding, bij benadering, van het getal en de afmetingen der in te zen-den schilderijen, photos, teekeningen, enz. Al de stukken voor de tentoonstelling be-stemd zullen ingeleverd worden van 10 tôt 15 Januari 1916 in het lokaal van het Koninklijk Kunstverbond (Cercle Royal Artistique) Aren-bergstraat, te Antwerpen, tegen ontvangstbe-wijs.Door zijne deelneming aan de tentoonstelling, erkent ieder inzender aan het Inrichtingscomiteit het recht de stukken, die zijne inzending uitmaken, in hun geheel of gedeel-telijk voor andere tentoonstellingen te gebrui-ken, tentoonstellingen, die dan zouden gehouden worden in andere plaatsen. der Provincie Antwerpen ; nochtans geldt deze laatste schikking niet voor de schilderijen. Briefwisseling, aanvraag voor inlichtingen enz., zullen gericht worden aan het volgende adres : Tentoonstelling Hoeven en Landelijke Woningen Graanmarkt, 13, Antwerpen. ANTWERPEN IN OORLOGSTIJD XXI. 10 November 1915. De eerste winterkoude doet zich gevoelen en zal zich wellicht bij den oorlogs-geesel voegen. De volgende dagen wisselen in vlagen van regen, wind en grijze droogte. De nachten zijn meestentijds droog. Is het droog, ook des daags, dan bemerkt de sterveling die iet of wat van de natuur afweet, dat de danspknng tôt in verre hooge lagen klaar is, wat op droogte wijst, zoodra de lage stroomingen verdreven zijn. Is het droog en stil dan hoort men zoo nu en dan een gerommel.... het bom-bomt Donderdag 18 Nov. : '15. 't Is koud, scherpe wind droogt de straatkeien, vlaagt de regen tegen de ruiten, of jaagt. groote witte vlokken tegen uw gelaat. De eerste sneeuw is gevallen. De winter is begonnsn. Toch zijn er duizenden in Groot Antwerpen ver-heugd... We hebben witte brood à 40 centiem gekregen. (We zijn tegenwoordig ook zoo braaf en oppassend, wij, d« groote kinderen die nooit wisten wat vrijheid, gelijkheid en broederschap was, die niet begrepen wat organisatie, dnllen en tucht was, en ons in het geheel niet voor konden stellen wat , eendracht maakt macht beteekent). Nu weten we het en we krijgen 'n 300 grai witte brood per dag en per .îoofd niet witte sneeuv vlokken en de kou. Want Vrijdag morgen 19 Nov. '15 verlaat i mijn woning waar ailes nog rust. De dageraad vei licht het nachtzwart al een weinig. 'k Voel weldi de koude aan mijn ooren, aan mijn neus ; de vroeg markt- of werkgangers ioopen vlugger om de bloedsomloop te verhoogen, en ik zie... ijs, d waterplassen zijn op de steenen versteend, en i denk : nu ook nog dit er bij. Moeten die duizende die geen kolen in de kelders hebben nu ook nog 2 voor gazkolen, 40 voor eierbollen of 44 centiei voor 'n emmertje van tien (?) kilo, dagelijks uit hu platte ondersteunde beurs geven ? Maar 'k ga verder, 'k zie de daken met 'n wii neen, 't is licht grijs, overdekt. 'k Kom ter hoogt van het Gerechtshof op do Leien, 'n lantaarnaar steker, draait do brandende pitten uit.... 't is dag de musschen ontwaken.... hé 'k zie viuken op d wegenis. En 'k zie naar de lucht... 'k zie 'n reiger., nog enkelen.. naar het zuiden trekken (o kon i mee !) — 'k zie torenkraaien naar buiten uit d veste trekken,... zonder persoonlijkheidsbewijs., O, jee, 'k heb er geen op zak en men moest m' een er naar vragen ;... en gelool me beste lezer.. 'k w niet tôt de duizenden behooren die 'n markske boe in 't pothuis willen brengen... dank je, 'k kan mij centen beter gebruiken, XXX 't Is Zaterdag 20 November. En weer zie ik lie dag worden. En weer zie ik de lantaarnlichten uit draaien, juist wanneer ik toevallig -weer eens ove het de Coninckpleintje ga. En o wee, daar staai sapristi al volksmenschen, ev zijn echte tiepen onder die niet dat neerslachtige op hun gelaat laten lezen wat de gewone arme sukkeleer heeft. 'k Ga bij he zestigtal wachters staan. 't Is koud, 'k moet mij i ooren eens wrijven. 'k Voel mijn voeten, maar '1 moet weten wat en hoe en waarom die stumperd er staan. 'k Sla al hun doen en laten gade. 'k Hoo hun korte beknopte zinnentaal. waarvan elk woor soms een schildering uitdrukt. Langzamerhand kom er van my een woordje tusschen. Niet te rap. G> weet, het volk, de boeren, en aile onontwikkelden gelijk bonden en katten (want hier is de natuur noj niet geschaafd en versierd) zijn wantrouwend terug houdend voor 'nvreemdof anderdier.nu een mensch Doch weet ge het goede woord te kiezen, u klei ner te maken <lan ge zijt, dan. dan komt wederon het dierlijke of natuurlijke boven,.. er wordt kracht 'n eigen macht boven iets zwakker gevoeld... en... de volksmensch gaat aan het klappen,.... na verloo] van soms nog geen nur, weet gij zijn gansch be staan en dàt gij weten wilde, en dat was : dat e onder de wachtenden, menscken stonden, die er ii nachtelijk duister al gaan staan, opdat de zij of hi die om 8 of negen uur pas kan komen, voor wa zoete lies te koopen dan niet lang behoeft te wach ton, maar de plaats vccra_i in het gelid kan inné men.... voor 1 of 2 franken (En toch kost hun dai dit vet nog goedkooper Begrijpt u waarom ! ei hoe dit kan ? gij, liefhebber van raadsel oplossen) Doch 't is klaar dag geworden, 't is het uur va: school- en bureeltijd geworden, 'k ga rap naa huis.... plots « Non-de-nom » ! —roep ik uit en ik maak 'n schuiver, tangobuiging... hé, bijn; op mijne polleviejen gelegen daar heeft me zoi 'n St. Katrien... (maar goed dat we haar niet zien). de straat gekuischt.... het wator is bevroren... 't i glad... en zonder zand... wat zullen er velen vallon Maar dit vallen brengt ons denken op de schoon' maak dagen van het Viaamsche land. iiei aaar scaai nu inei die haar ruim 2000 wekei heeft doorgebracht me halve en heele dagen ni werken te gaan. 'n Slech bestaan hebben die vrou wen niet. Hebben zij eei vasten post ze komen vai 's morgens • acht en gaai meestentijds na den noei - huiswaarts, 25 tôt 35 fr per maand, plus koffie . en wat er dan nog overschiet De losse werkvrouwon zyn er het best aan toe Zij werken halve, soms heele dagen, verdienen : soms 3 fr. per dag, eten voor niet en nemen voe afval mee. Onder deze kategorie vindt men he grootste aantal gehuwde vrouwen. 'k Zou er u iet van kunnen vertellen, heel veel zelfs, want er zij i ongelukkige beklagenswaardige schepselen onder Ik ken er eene, ze heeft 4 kinderen en al 5 dood,haa: vent drinkt ailes op, en dan krijgt zij, de armi sloor, nog rammel. Zoo vergeten veel mannen dat hun moeder ool oon vrnuw. dus een vrouw hun moeder was. Klets, plats, 'k geloof niet dat ik nog droog thui kom. En juffer plas heeft sapristi nog plezier, ii mijn kattesprong om mijn schoeisel te vrijwarei van water. 'k Lach er niet meer mee, want de jonge meii die nog geen zorgen kent en daarom vroolijl lachend speelgraag is, kan mij niet verleiden, nu il oude kwast moet oppassen voor het uitglijden. s En, hemel ! 'k geloof dat die vrouwen het er om 1 doen, ge kunt nog geen twintig passen verder stap-t pen of ge loopt op het gaanpad voor voetgangers i tegen een stevig in haar blokken staande haspen-gouwsche. Met veel ontzag wijk ik dan ook achter haar langs, voor pompierswerk en nogminder voor t het snuiten heb ik ooit goesting gevoeld. En zoo - sukkel ik alweer : j Maar nu een spmnekop, heter gezegd : een ragebol, . en nog beter gezegd : een glazen borstel in mijne î nabijheid verdachte bewegingen zie goochelen En van tooverzwaaien laat ik het hokus pokus liever . door anderen raden. Mamzel wrijfstok toont me echter zeer bedreven te zijn in het water verplaat-sen, wait behalve de stoep is de halve kasseiweg 1 nog onder water gezet. Wat ben ik verheugd ten 1 laatste heelhuids thuis te geraken. ^ Een uur later ben ik echter weer verplicht de ^ straat en de stad in te gaan. en weet u wat ik zeg ?... Ik uit het gezegde dat bijna in elke mannen-mond is opgesloten en er telkens uitspringt : — « Wat zijn die vrouwen toch onverstandig !» — Nu hebben ze eerst ailes beplast, geboend, geveegd, schoongemaakt en dan... gooien ze er witte zavel of ' vuile assche over. Ware het dan ook niet beter 'geweest van wel te keoren en te vegen, maar min-der of geen water te gebruiken. Ik k«n in het ' buitenland stedelijke reglementen die verbieden, wanneer het vriest, water op de publieke wegen te gebruiken of te vermorsen. XXX 't Is Maandag het vriest nog steeds. 'k Zie 's morgens vroeg de groote voile maneschijf rood-rossig in het grijze westen achter de stads huizen wegzinken en — hoe wonderlijk is toch het men-schelijk brein, de woorden : vriest, westen en zin-ken doen mij plots denken aan West-Vlaanderen waar Hugo Verriest den 25 November zijn 75,n verjaardag beleeft. en niet gevierd wordt, want dààr in het Westen van Vlaanderen moet thans heel veel wat ons lief is in de eeuwighsid verzinken. Hoort! Zand! Wit zand! schreeuwt een der velen die in en door den wintervorst 'n stuk brood \ verdienen. j Zand ! Wit zand !... zit er ook in de zandlooper , die den tijd bepaalt. î Ailes komt en gaat... ook het slechte Moed, ! menschen. Hoop ! Lari. ' Werk van St. Niklaas iRood Kruis) : Gestort op het bureel der « Zondagsgazet » Duitjesbus, S. (150 duitjes) 1.50 Eenzelfvigheidsbewijs-konterfeitsel van vriend Juliaan 0.25 Nog van de Duitjesbus S. (een pastillendoosje met... duiten... 1.15 ONZE WERKEN Werk der Aardappelschil ln ons nummer van 14 November hebben wij een verslag medegedeeld over de inrichting en werking van het « Werk der Aardappelschil >. de Groene Ster, dat op zulke voorbeeldige wijze beheerd wordt en waarvan de Invalieden, de vrouwen van gesneu-velden en dezer kinderen genieten. Wij hebben daarbij de namen genoemd van de beheerders, zooals ze in het « Staatsblad » afgekon-digd werden. 3 Wij ontvangen nu een schryven van drie hunner: 1 de heeren J. Dieltjens, A. van Ausloos en F. Ver-1 hofstadt, die ons melden dat zij sinds 3 September hun ontslag als kommissarissen ingediend hebben. 1 Wij voldoen aan het verzoek dezer heeren en t nemen van de gelegenheld gebruik om nogmaals het c „ Werk der Groene Ster » aan te bevelen. KINEM A-ZOOLOGIE PROGRAMMA : Zondag 28 November van 4 tôt 7 torenuur en van 8 tôt 11 torenuiÉ" 1. Zegemarsch voor Groot Orgel Joz. Callaerts 2. Het Zell-meer en omstreken 3. Francesca's Kerstdag (drama) 4. Mignon (bloemlezing uit het zangspel) A. Thomas 5. Zonderling interview (drama in 2 deelen) G. Romanza voor viool J. Svendsen (Solist : Heer Edm. De Herdt) 7. Dolly's gedaehte (tooneelspel) 8. Mireille (openingstuk) Ch. Gounod 9. De Banneling (groot drama in 3 deelen) 10. Adagio en wals Théo Charlisr 11. Loonce wil vermage.ren (klucht) Kortelings voor de lste maal in België : « De Perel ,,, film in 3 deelen, met de beroemde tooneel-speelster Mejufvr. Vernon in den hoofdrol. Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingen optreedt, bestaat uit : De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo; Pieter Saenen, le viool; Emile Dingemans, le viool; Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceulemans, cello-soio ; Flor Gilleir, basviool ; Willem De Latin' orgelist en pianist ; Alfons Cluytens, pianist. TOONKUNST DE «NIEUWE ORKESTVEREENIGING » Het tweede Symphonïsch Concert van deze Kunst-vereeniging Jiad nog veel meer toonkunstminnaars gelokt, dan het eerste. De groote « Palace-Théâtre » der Appelmansstraat was beneden en boven geheel bezet ; de dames en juffers vormden het overgroot aantal. De rijke familles onzer stad waren ook tamelijk goed vertefeen-woordigd.Ilet programma was een bloemtuil van fijn« kunstwerken : 1° « 5e Symphonie » van L. van Beed-hoven, welke met brio, kunstvolle nuanceering en gevoel voorgedragen werd. 2° « Concerto in la » van Alex. Glazounow, voor viool en orkest, soliste : Mej. Alice Rotsaert, viool virtuoos, leerares aan het Kon. Konserv. van Brussel. Deze artiste deed zich door haar meesterlijk spel waardeeren. Ook hebben het ]»ubliek en de orkestleden haar bij het einde geest-driftig toegejuicht. In « Peer Gynt » van Grieg heeft de Nieuwe Orkest-vereeniging zich doen gelden. Dit groote werk, dat om zijne moeilijkheden, zoowel als om zijn fragili-toiten een meesterlijke leiding noodig heeft, om lot een heerlijke uitvoering te geraken, is tôt zijn voile recht gekomen. De Heer Van Dyck, de kunstvolle leider, kweet zich prachtig van zijne moeilijke taak, zijn kun«te-naarsschaar heeft hem gevolgd en aldus eene uitvoering bewerkt, zoo uitmuntend als het werk wel ooit hier te beurt viel. Nogmaals hadden wij het genoegen in N° 4 Mej. Rotsaert te hooren in « La Follia » voor viool van | C. Thomson ; ditmaal werd de leerares begeleid ' door piano. Ook in dit tamelijk lang stuk heeft de artiste al haar talent van virtuoos ten toon go-spreid. M. Cluytens was de begeleider. N° 3 « Le Carnaval Romain » openingstuk van Berlioz, werd door het orkest op volmaakte wijze uitgevoerd. Het 3e Symphonisch Concert heeft plaats in dezelf-de zaal en op hetzelfde uur op Zondag 12 December e.k. HARMONIE cr DE BLOEMENKRINQ n In den Schouwburg « El Bardo » had Zondag avond een liefdadig Kunstconcerto plaats ten voor-deele van « Ons Invaliedenhuis » door de lib. Harmonie «De Bloemenkring ». De damen van Eggel-poel, soprano, en Cluytens,mezzo-soprano ; de heeren De Backer, baryton," en F. Aerts, ténor, allen van het Opera-Gezelschap, en de heer Hipp. Everaerts, cellist-virtuoos ; alsook een kwatuor bestaande uit de heeren L. Voorhamme en Jul. Van Berck, violis-ten ; Th. Van Doren, alto-viool, en André Felleman», vioolcel, verleenden er hunne medewerking aAn. De Harmonie, onder de leiding van heer L. Van de Velde, voerde vijf stukken uit, door den talent-vollen leider en zijne goed geoefende spelers tôt hun recht gebracht. Mevrouwen Van Eggelpoel en Cluytens, zongen het duo uit het Opéra « Le Roi d'Ys » van Lalo, met talent. Later werd een driezang uitgevoerd uit het opéra « Jeruzalem » van Verdi, door Mev. Van Eggelpoel, heeren De Backer en Aerts. Ook bekwam Mev. Van Eggelpoel veel bij val met « Figaro's Bruiloft » van Mozart, en « Moederangst » van Cluytens. De Heer De Backer zong een aria uit « Paillasse » met veel bij val. Het kwatuor onderscheidde zich in het Quatuor V van Hayden en oogstte grooten bij val. Prachtig was het cellospel van den virtuoos heer Everaerts die « Het Kinderideaal » van Edw. Kenr-vels, « De Minnezanger » van Glazounow, en a Arlequin » van Popper, uitvoerde. Hier was kunst en liefdadigheid goed gepaard. WERKEN VAN CESAR FRANCK — In Den Haag zijn de herhalingen begonnen voor de uitvoeringen der werken van César FrancK> den uitstekenden Belgischen toondichter. De uitvoeringen zullen plaats hebben in' de Zaal « Diligentia » aldaar. L. M. OVER ALLES — Op St-Ceciliadag, Maandag 11., werd in de kathedraal eene plechtige Mis ter eero der H. pa-trones der Toonkunst gezongen. Mgr. Cl^ynhens, deken onzer stad officieerde. De muziekkapel dezer kerk voerde onder de leiding van haren talentvol-len bestuurder, den heer Lodewijk Do Vocht, de « missa in honorem Angelorum » van den jongan verdienstelijken meester uit. Een groot aantal ge-loovigen woonde den dienst by. Na de plechtigheid vereenigden zangers en spelers zich rond den hser De Vocht en M. Breugelmans (cello),— die omtrent 50 jaar deel maakt van het orkest — was de tolk van allen, wanneer hij den orkestbestuurder gelak-wenschen aanbood, terwijl de heer Janssons (ténor) hem een ruiker met chrysanthèmen aanbood. De heer De Vocht was zeer getroflen door dien blijk van eerbied zijner orkestleden. — I n het <> M ussum van het Vleeschhuis » Beenhouwersstraat, is door de Commissie van het Steenmuseum, een groot gedeelte verzameling van oudhoden overgebracht en gerangschikt, onder toe-zicht van haren voorzitter den heer Claes, eon onzer befaamdste oudheidskundigen en ieverige verzame-laar, eigenaar met zijnen broeder van het oudheid»-kundig muséum Gulden Spoor, St-Vincentiusstraat. Het « Muséum van 't Oud Vleeschhuis » zal een der prachtigsto in zijn aard zijn. Men weet dat dit groot en hoog gebouw, in vroeger eeuwen eigen-dom van de Beenhouwersgilde, gerestaureerd werd onder de leiding van den heer Van Mechslen, stads-bouwmeester.— Te Brussel-Schaarbeek is door de politie een kerel aangehouden die valsche Belgische bank-briefjes van 20 fr., — uitgifte der « Banque Générale >• — uitgaf. Hier te Antwerpen is vastgesteld door de politie dat er valsche Duitsche 10 pennin-genstukken en Belgische 25 centiemanstukken uit-gageven worden. Opgepast 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes