Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

566 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 21 Mars. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Accès à 12 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1j9765b769/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■y-*m I.ECOMTE-ROEIS EgijM^liraat 39, (Zuid) i '$iXé\SCHE HUISKOLEN Anthraoiet & Machienkolen ALLERBESTE KWAL1TEIT aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen blr.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. ■ ; IIBI B 2,M,a^5 ". r;pn i US1REERDE SCen"-- I Z0NDA©SGAZBTI B —■a—a«—«gHBggraw—M——y 1 BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEM DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. < 1 a MMMWMagjSgi^MMIWIliilliilWIII mw 'il i II ill'H mii m Papierhandel JÂN BOUCHERIJ = 22 = HOPL&ND, finiwerpen DRUKWERK BOEKBINDERiJ Godsdisnstige Voorwerpon VENETIË Nu dat de aandacht van geheel de wereld ; 9 0p Italie getrokken is, zal het voor onze n lezers wel van belang zijn hun eenige zichten voor te Ieggen van een der schoonste en tt I eigenaardigste steden van dit Iand, zooniet zi vangansch Europa. b De stad Venetië ligt in de lagunen (u. i. p ondiepe plaatsen op de zee nabij de kust ge- h ' legen, hier en daar met eilandjes bezaaid), ongeveer 14 kilometer van het vaste land af. p Hiermede is zij verbonden door eene in 1845 ir voltooide brug. Zij is gebouwd op 3 groote is en 114 kleine eilanden, welke door 157 kana- n len gescheiden en door 380 bruggen, meestal v in steen, verbonden zijn. A De sfad heeft de gedaante van eenen drij - t( 9 1/2; voorts de spoorwegbrug die 3596 paleis der Dogen de eerste plaats. Sedert meter lang is en 222 bogen telt. zijne stichting in 809 werd het vijfmaal vér in Venetië geschiedt het verkeer met gondels, woest ; het tegeinvoordige gebouw, in (hans ook wel met motorbootjes. De huizen Moorsch-Qothischen stijl opgetrokken,werd in zijn er meerendeels in gebakken steen ge-de 14e eeuw begonnen en in de 15e en 16e bouwd ; de grondvestingen rusten er op eiken voortgezet. païen, die door het slijk 3 tôt 9 meter in een1 Het paleis telt 11 ruime zalen, welke met harde mergellaag zijn gedreve*. meesterstukken van Italiaansche schilders zijn Er zijn 41 pleinen waarvan het St. MarcnsJversierd. De zaal van den Groolen Raad plein het bijzonderste is. Het meet 176 meter dient thans tôt bewaarplaats der uitgebreide in de lengte op 56 tôt 82 meter in de breedte, boekenverzameling van St. Marcus, 130,000 < is met marmer geplaveid en langs drij zijden boekd^elen en 20,000 handschriften bevat- i met prachtige gebouwen omgeven en langs de tende. vierde zijde door St. Marcuskerk afgesloten. Als merkwaardigheid van Venetië heeft men Aldaar verrijst insgelijks een hooge, vierkante er nog de Ponte dei Sospiri (Brug der toren, Campanile di San Marco geheeten, Zuchten), waarvan de afbeelding hieronder volgt, welke het Dogepaleis met de gevange-nis verbindt, en langswaar eertijds de gevan-genen tôt den Raad der X gingen, tôt de marteling en den dood, Qeheel de geschiedenis van Venetië vermel-den zou ons te ver brengen. Wel kunnen we zeggen dat in de dagen der oudheid aldaar de Veneters, waarschijnlijk afkomstig uit Illyrië, woonden, naar wie het land Venetia werd ge-naamd. Bewoners van het vaste land vestigden zich meer en meer op de eilanden in de lagunen, bijzonderlijk op de grootste en meesl versterkte, waardoor welhaast eene volkrijke stad verrees. Het oppergezag van den Griekschen Keizer werd bij voortduring erkend en eerst in de 1 r eeuw door dat van den Roomsch-Duit-schen Keizer vervangen. Door uitgebreiden hande) klom de welvaart 'en oorlogen tegen de Noormannen en Saracee-j n en in Beneden-Italië en tegen de lllyrische zeeroovers vet'hoogden de strijdbaarheid van den Staat. Vooral de Kruistochten deden den handei en de heerschappij ter zee van de Venetianen toenemen en de Staat verwierf in het Oosten vaste steunpunten voor de uitbreiding van zijn hoek met eenen omvang van 12 kilometer en is verdeeld in 6 wijken. Straten zijn er niet te _vinden. Hunne plaats is er ingenomen door kanalen, waarvan o. a. het Canale Grande 3470 meters lang en 44 tôt 72 meters breed is. Wel heeft men er een groot aantal nauwe s/egen, (bij de 2000). Van de bruggen valt de Rialto-brug te ver-melden, die in 1588 tôt 1591 gebouwd werd, 47 meters lang en 22 breed is, en uit één enkelen marmeren boog bestaat, met eene spanning van 27 meters en eene hoogte van welke bij de 100 meter lioog is. vaste steunpunten voor de uitbreiding van zijn Deze toren is nog maar enkele jaren oud. gezag. De 41ste doge, Enrico Dandola, ver- j Hij werd opgetrokken in vervanging van den o'verde als bevelhebbèr der Venetiaansehe ^ ouden toren, welke op 14 Juli 1902 ingestort vloot gedurende den vierden Kruistocht in was. Dit ongeval verwekte toen groote ont- 1203 Constantinopel, hielp het Latijnsche f roering. Keizerrijk stichten, dat aan de Venetianen dt Van& de kerken is de St. marcuskerk dejheerschappij- in het C -'en be/oçgde, en be- f merkwaardigste : zij werd in 976 tôt 1071 in machtigde Candia en verschillende andere Byzantynsch-Romaanschen stijl gebouwd, in eilanden. ^ de 14e eeuw met toevoegselen in spitsboogstijl Door de herstelling van het Byzantijnsche i versierd en in den jongsten tijd hersteld. Keizerrijk in 1261 verloren de Venetianen den y Onder de andere gebouwen bekleedt het handei op de Zwarte Zee. Later werd het s Panaroma op Venetië uit de richting van het eiland Giorgio >n nmvanff van 1? kilnmetpr en welke bii de 100 meter hnnc is t landschap Treviso bij Venetië gevoegd, maar en op de Morea, alsmede Albanië en Ne- - in een oorlog tegen Hongarië verloor het in groponte. n 1358 de kusten van Dalmatië. In 1387 kwam De Republiek voerde verscheidene malen n Corfu onder het gezag der Venetianen en stil- oorlog tegen Turkije.waarbij zij vele eilanden, e aan nam het glansrijkste tijdperk der geschie- waaronder Cyprus verloor. dénis van Venetië een aanvang. In de 15° eeuw Na allerhande wederwaardigheden en ge- :t kwamen Vicenza, Vesona, Bassano, Brescia, beurtenissen, zooads de afstand van den n Bergano, Cremona, de eilanden Zante, Cepha- laatsten Doge op 12 Mei 1797, het binnen- J lonia en Cyprus aan Venetië. trekken op 16 Mei daaropvolgend van 3000 e De Republiek was rijk, machtig en geducht Franschen in Venetië, het afstaan van grond- )| en hare ingezetenen schitterde» door onge- gebied aan Oostenrijk, aan de Cis-Alpijnsche - meene beschaving op het gebied van^.kunst en republiek en aan Frankrijk, werd Venetië in wetenschap. Handei en nijverheid bloeiden. 1814 onderworpen aan Oostenrijk, dat de i rl _ = . .. . . „ r,:l De St-Marcusplaats te Venetië. Op den achtergrond St-Marcuskerk en den Campanile. J" :r" Daardoor namen de weelde en de verdorven- Ifaliaansche provinciën tôt een Lombardisch- K heid op schroinelijke wijze toe. De heerschap- Venetiaansch Koninkrijk vereenigde. 'n pij van het geld kende geene grenzen, waar- Na een volksoproer werd in 1847 aldaar de e door evenals door onvermijdelijke bijkomende republiek San Marco uitgeroepen, welke den L omstandigheden de Staat ten val begon te 23" Augustus 1849terug in handen der Oosten- e"J neigen. rijkers kwam. re| Door de ontdekking van den waterwegnaar In 1866 stond Oostenrijk Venetië aan Keizer Oost-Indië (1498) verloor Venetië een aanzien- Napoléon III af, die het toewees aan hetkonink- 'ie' lijk gedeelte van zijnen handei, en de Osmanen rijk Italië. Nadat het volk zich den 22 OcJober en! bemachtigden na de veroveringen van Con- voor eene aansluifing met Italië verklaard liad, let| stantinopel al zijne bezittingen in den Archipel werd Venetië in dat koninkrijk ingelijfd. Het groot kanaal te Venetië De Brug der Verzuchtingen GRIEKENLAND Niet alleen op Italië heeft iedereen thans de aandacht gevestigd, maar ook op Griekenland dat in de laatste jaren fel van zich heeft doen spreken. Wij behoeven ons slechts den toestand voor te stellen, die in het jaar 1910 in Griekenland heerschte, en dien te vergelijken met den toestand van heden, om dit te kunnen begrijpen. Over vijf jaren stond in-Griekenland de anarchie voor de deur. Tenge-volge der zwakheid van het belieer, waren allerlei hartstochten in Griekenland aan 't zieden gebraclit geworden. Rhallis en Dragoumis, Theotokis en Mavromichalis losten elkander af aan het bestuur, maar lioe grooter de verandering was in de personen, die de ministerieele zetels bekleedden, des te meer bleef ailes onveranderd. Zelfs de eenvoudigste verbeteringen konden nietworden aangebracht, bij de verdeeld-lieid die heerschte tusschen de groepen en partijen, welke geen ander verlangen kenden, dan elkaar af te lossen aan 't bewind. Daarbij kwam, dat in 1910 de officieren, ontevreden over de legertoe-standen,. zich vereenigden en een poging wilden aanwenden, om met geweld verandering door te voeren. De officierenbond nam een dreigende houding aan tegen den tegenwoordigen koning, die toen als kroonprins legerinspecteur was, en wist diens ontslag te bewerken. Aile prinsen moesten hunne betrek-kingen in het leger nederleggen. En koning George moest toestemmen in het bijeenroepen van een Constituante, een vergadering van de Kamer in dubbel getal, om de voornaamste bepalingen der Grondwet te herzien. Zoodra die Nationale Vergadering was bijeengekomen trad het ministerie Dragoumis, dat de verkiezingen geleid liad, af, en werd door den koning aan Venizelos de vorming van een kabinet opgedragen. Venizelos nam het voorzitterschap van den ministerraad waar en aanvaardde de portefeuilles van oorlog en zeemacht. Hij verbood den officieren zich met politiek te bemoeien, diende een onvangrijk wetsontwerp op den weerplicht in en wist het ontwerp tôt herziening van de grondwet voor de Kamer te doen aannemen. Toen de nieuwe Kamer gekozen was, bleek Venizelos daar-in eene krachtige meerderheid te hebben voor zijne princiepen. Onder die beginselen behoorde in de eerste plaats de politieke verheffing van Griekenland en de strijd tegen Turkije. Er moest een einde komen aan de voortdurende afhankelijkheid van Griekenland van besluiten der Europec-sche mogendheden,die steeds aar/.elden,en nooit schenen te durven doortasten. Griekenland moest pogen voor zichzelf te zorgen. Toen rijpte het denkbeeld om een Balkanbond te stichten, die in staat zou zijn Turkije te dwingen tôt het afstaan van gebieden in Thessalië, Epirus, Macedonië en Thracië, waarop de Balkanstaten meenden recht te hebben. De oorlog met Turkije was onvermijdelijk, en de vorsten en regeeringen van Bulgarije, Servië, Monténégro en Griekenland vereenigden zich voor het doel : den Balkan te brengen onder het bestuur van de Balkanstaten. Griekenland wist een belangrijke aanwinst van gebied te verkrijgen en toen Bulgarije den strijd aanvaardde tegen Servië en Griekenland, de veroveringen te behouden en Salonika,waarop de Bulgaren gesteld waren,zich toe te voegen. Griekenland en de eilanden die het nog niet bezit OVER ALLES. — De heer Rockefeller, de Amerikaansche j — Sarah Bernhardt, wier been afgezet is, ' handelaars en nijveraars een vrijgeleide zou-! genwoordigers. Zijne begrafenis werd door milliardair en voor ailes wereld-weldoener, — zooals wij reeds gemeld hebben — heeft, den verkrijgen om heen-en-weêr naar Neder- heel de magistratuur en al de leden der Balie Ten einde het bedrog in het « doppen » heeft zijn inzicht te kennen gegeven om maan- hersteld, het gasihuis te Bordeaux verlaten en land te gaan en in- en verkoopen te kunnen bijgewoond. Op 21 April a. s. zou de over- gen te gaan en de ordelijke weikeloozen de delijks vier millioen te schenken voor de nood- is tot herwinning harer krachten naar Andernes doen, waardoor in het diamantstuk zeker eene ledene 50 jaar deel uitmaken van de Balie. :haamte te sparen van « den krijg » te Ieven, lijdende Belgen. De menschlievende Amerikaan bij Arcachon vertrokken.De wereldartiste denkt herneming van den arbeid zou komen. , aat de stad groote werken doen uitvoeren, was goed bevriend met koning Leopold II en er aan zoo spoedig mogelijk op te treden. — Met algemeenen rouw is het afsterven BOUGIES /aaraan eenige duizenden mannen en jonge- niet mir.der met Koning Albert, die op zijne — Heer Langhor, gemeenteraadslid, heeft vernomen van M. Max Bausart, advokaat, verkrijgbaar bij JAN BOUCHERIJ, ngen kunnen gebezigd woiden en deze meer reis in de Veiecnigde Sfatcn met hem kennis herhaalde pogingen aangewend om van het j stafhouder der Balie, oud-lid van den Provin- Hopiand 22, Antwerpen. erdienen zullendanhun nu de « dop"> opbrengt. maakte. Duitsch bestuur te bekomen dat de diamant- cieraad en oud-lid der Kamer van Volksverte- --—— "

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Antwerpen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes