Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

1407 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Avril. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Accès à 10 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2n42w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Van 10 tôt 16 April 1916 IO CIEiJSrTIEIMI'EnSr Tweede Jaargang Nr 22 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAND 30, Antwerpen, Abonnement : 5.00 fr. het jaar PAMILIBBLAD -/:t.a.3als;oj3.ciig-ixv.sr03a- : Laatsie bbiz ,dsnregel 0.80 Rabriek OVER A1LE3 i.reg.1.6# PiBanoieale aaek. <) 1.00 Yergaderinyen, Handslimaat-Begrafeaisberieiit 5.00 schappijen den i«gel 0.50 DA DEN EN ZAKEN i. Oorlogsbrood Indelaatste zitting van het Provinciaal Komiteit Hl)ip en Voeding heeft de voorzitter, M. Louis j'aiick, uitleggingen gegeven over de broodcrisis iii-ii jaist hebben dcforgemaakt. " De voorra'den tarwe en andere produkten, aan-iocht voor liet Nationaal Komiteit in Noord- en id-Anierika en elders zijn overvloedig, zeg'de M. ranck, en geheel voldoende voor de behoei'te van îland op de basisvan de rantsoeneering. Maar ,'l ontbreekt zijn de middelen van vervoer. neze schaarschte aan scheepsruimten is een ge-tovan den oorlog. Het is niet zoozeer het feit dat ■ schepeu verloren gaan en niet vervangen wor-j dan wel het veelzijdig gebruik van schepen tir de oorlogvoerende regeeringen. m den laatsten tijd zijn dezen nog verder gegaan [hebben ieder hunne geheele handelsvloot voor sa gebruik voorbehouden. De Belgische Regee-îg iieeft dan weliswaar hetzelfde gedaan, Belgi-t( schepen gerekwireerd en ter beschikking van B werking- gesteld, maar dit heeft niet meer dan toilems gegeven. En meer dan het dubbel aantal leneu hebben wij noodig. pe «Commission for Relief» heelt natuurlijk ha-j toevlucht verder genomen tôt schepen onder ijtrale vlag.. Maar voor dezen is de vraag ook ■g groot. Voeg nu daarbij dat in vele havens het averties zeer groot is, dan begrijpt men licht hoe 'ijlijk de toestand is. ftj is het ook in andere landen. Begin Maart waren meer dan 30,000 ton gekocht j |e Rotterdam verwacht en ten achteren ; wij idden ten slotte in de provincie Antwerpen nog "dits voor een vijftal dagen voorraad aan tarwe itloem. Ik-hoef U niet te zeggen dat uw bestuur ijige dagen in bangheid heeft doorgebracht en al-i heeit in het werk gesteld om de schorsing van ■ brooduitdeeling te voorkomen. Dit is gelukt om-ilsij buiten den gewonen voorraad ongeveer j#) ton rogge hebben kunnen extra bekomen. Hetbrood, grootendeels uit rogge samengesteld, dan wel zeer zwart geweest, maar iedereen zal ildevoorlceur hebben gegeven aan dit oorlogs-r,;od boven een volledig gehrek en schorsching fuitdeelingen. Oïcrigens kan ik er bijvoegen dat al de bestand-lëlen van dit brood zuiver, van goede kwaliteit en iond waren. Nu is de crisis gelukkig' doorwor-ild. De aanvoer in Rotterdam heelt weer zijnen iegelden loop genomen en het brood zijne nor-ile kleur en samenstelling herkregen. IL Lessen voop Werkîaozen. Invorige nummers hebben wij niet kunnen nala-nons spijt uit te drukken omdat te Brussel de ngujigen vijor werkloozen, bij gebrelf aan ieer-ijen, gestaakt. moesten worden. Bel is oiis nu des te aange.namer te vernemen [tt4elessen in Antwerpen door de werklieden van pllouwvak ingericht, goed gevolgd worden, en tlondanks het begin van het Zomerseizoen het Siilal leerlingen niet verminderd is. [Het gedacht dezer lessen is uitgegaan van de pdicale Kamer der Aannemers, die ze ook met pegdheid Ieidt, maar er dient bijgevoegd te wor-en dat zij van den eersten dag voile medewerking Londersteuning bij den heer schepen Desguin ont- j piten, en dat het Gemeentebestuur eene gelde-i|ke toelage toezegde. !tae nieuwe inrichting heelt, wij zijn er van (vertmgd, op moeilijkheden gestuit, maar wij we-en ook dat de mannen, die er aan het hoofd van tan, niet gemakkelijk een begonnen werk zullen ilen schieten. En ze zijn in hunne onderneming gelukt. De algemeene lessen over wettenleer en gezond-<id, die in de Wolzaal gegeven worden, tellen tgelmatig 350 tôt 400 aanhoorders, en voor de «ktische lessen van teekenen en rekenen, die nu igoitoen zijn, hebben zich 240 lèerlingen laten in-trijveii,Het mag niet vergeten worden dat deze lessen uit-litend tôt de werklieden van de bouwnijverheid richt zijn, en dat vele dezer in de buitengemeen-« verblijven, en dus de lessen niet kunnen vol-n.Maar het is aanmoedigend te vernemen met wel-nviijt en neerstigheid de lessen gevolgd worden, «anneer wij op de banken mannen aantrelfen in50 tôt in de 60 jaar, die zich nog beijveren'ôm it teekenen en het rekenen zich een weinig eigen maken, dan mogen wij wel besluiten dat deze isen goede vruchten zullen dragen. Het ligt ook in de bedoeling der inrichters de ies-n tijdens het Zomerseizoen niet geheèl te schor-ken, maar er gebruik van te maken om met de trlingen eenige prachtgebouwen te bezoeken, en i groote werkhuizen de verbeterde bewerkingen doen uitschijnen, om alzoo een echt praktisch iderwijs daar te stellen, voor mannen die reeds dert eenige jaren in het vak zijn. ONZE VOEDING Ter inlichting onzer lezers, nog meer bijzonder ior onze geaffhte lezeressen, die de levensmidde-n in de magazijnen van het « Nationaal Komiteit orHulp en Voeding » afhaleri, deelen wij hier de stmede dezer magazijnen : DIENST VAN BEVOORRADING (Grijskleurige kaart) Aardappelen, kolfie, suikër en zout. Brusselstraat, suikerraf. Gevers; Schijfstraat (Kiel); fechtegaalstraat (garage); Van Kerkhovenstraat; Fortuinstraat (nevens het stadsmagazijn); Provinciestraat, 15; : Lange Looibroekstraat (mag. Alfons). Ziehier de nieuwe dienstregeling voor de tweede ■ der maarid April : aandag, 17 April : R S. insdag 18 April : 0 Q T U en V tôt en met Van der H. 'oeftsdag 19 April : V te beginnen met Van der I. rot en met Van T. Mderdag 20 April : V te beginnen met Van U., ,.W X Y Z. "Hsg 21 April : A B. jwrdag 22 April : C D tôt én met De L. ™ag 24 April : 2e Paaschdag zijn de verkoop-wagazijnen gesloten. ™ag 25 April : D te beginnen met De M. oensdag 26 April : E F G H I. nderdag 27 April : J K L N. riJ<lag 28 April : M P. terdag 29 April : voor de personen die hunne 'antsoenen in den loop der maand niet ontvin-gen. 1 MAGAZIJNEN VAN HET VOEDINGSKOMITEIT voor het aankoopen van spelt, reuzel, rijst, maîs-vlokken, boonen. (Gele kaart) Dienstregeling voor de ie hel{t der maand April. Maandag 17 April : A B. Dinsdag 18 April : C D tôt en met De L. Woensdag la April : D te beginnen met De M. Donderdag 20 April : E F G H I. Vrijdag 21 April : J K L N. Zaterdag 22 April : M P. Maandag 24 April, 2e Paaschdag, fcijn de verkoop- magazijnen gesloten. Dinsdag 25 April : R S. Woensdag 26 April : 0 Q T U en V tôt en met Van der H. Donderdag 27 April : V te beginnen met Van der I. tôt en met Van T. Vrijdag'28 April : V te beginnen met Van U., W X Y Z. Zaterdag 29 April : voor de personen die hunne rantsoenèn niet bekomen hebben in den loop der maand. BOTER Het is genoeg geweest de stichting van een Bond van eerlijke boterhandelaars te melden, ten doel hebbende de woekerij in dezen handel tegen te gàan, om de schelmen, die nu ruim een jaar het volk bestelen, voor een paar weken den prijs der boter te doen verminderen. De Nationale Bond van Boterhandelaars m Bel-gië kondigt het begin zijner werking aan voor 1 Mei en zie, dadelijk nemen de woekeraaife het besluit van de nog drij overblijvende weken gebruik te maken om den boterprijs te verhoogen. Waarom kon de arm van het gerecht die schelmen niet trellen? Wat het gerecht niet kan, moest het volk zelf doen; en al wie boter missen kan en deze vervangen door spekvet, kaas, opgelegde confituren of wat ook, moest zich onthouden boter te koopen voor eenige weken ; de woekeraars rouden alzoo met hunne aankoopen boter blijven zitten. Intusschentijd dringen wij er bij'den k Nationa-len Bond der Boterhandelaars » op aan zijne werking zeker op 1 Mei te beginnen. Het is zeker dat nu reeds het gebruik van boter door de duurte eene erge vermindering heeft on-dergaan.BÎER Sinds lang hebben de brouwers besloten den prijs der bieren te verhoogen; hun besluit is gèsteund op de duurte der grondstoffen, noodig voor het brou-wen. Thans kondigen de brouwers eene nieuwe verhooging aan en de herbergiers weten niet wat doen, om de brouwers te voldoen en hunne klanten niet te verkreuken. Het is een onbetwistbaar feit dat in normalen tijd deze kwestie spoedig zou opgelost geweest zijn, r^'.axr nu~staan de hui-slioiuif1 rs en herbergiers in den toestand van wat zich tusschen hamer en aambeeld bevindt en onvermijdelijk moet verplet-terd worden. Indien de tapper meer vraagi voor een glas bier als gewoonlijk, dan loopt hij gevaar een groot deel van zijne klienteel te veriiezen. Te Brussel hebben de herbergiers en koffiehuis-houders daar meer dan ééne vergadering over ge-houden en tôt nu toe is er nog geene verstandiou-ding tusschen brouwers en tappers kunnen be-werkt worden. Het verschil der belangen voor brouwers, tappers en drinkers is ook inoeilijk overèen te bren-gen.BROODBONS Het Collège van Burgemeester en Schepenen heeft, om den verkoop der bons voor wit brood uit Holland te vergemakkelijken, bestendige bureelen ingericht, waar de klanten zich kunnen aanbïeden van 10 tôt 5 torenuur, voorzien van hunne rantsoen-kaart (grijze kleur) en zooveel mogelijk met gepast geld. De prijs per brood is 0 fr. 62, maar kan gewij-zigd worden naar de omstandigheden. I. — Voor de inwoners der isie en 3e wijken : Jongensschool 21, Zwartzustersstraat ; de 6 werk-dagen der week : 4,844 klanten. II. — Voor de inwoners der 2e wi{k : Betalende school Van Maerlandtstraat; de 6 werkdagen der week : 4,446 klanten. III. — Voor de inwoners der 4e wijk : Kindertuin Vlasmarkt (bijzondere woning; 6 werkdagen per week : 4,446 klanten. IV. — Voor de inwoners der 5e wijk : Jongensge-meenteschool Ste-Elisabethstraat; 6 werkdagen der week : 5,462 klanten. V. — Voor de inwoners der 6e wijk : Betalende meisjesschool, Lange Leemstraat; 6 werkdagen der week : 4,449 klanten. VI. — Voor de inwoners der 7e wijk : Meisjesge-meenteschool 17, Bredastraat; 3 eerste dagen der week : 1,967 klanten. VII. — Voor de inwoners der Se wijk_: Meisjesschool, 2-1, Verschansingstraat ; 6 werkdagen der week : 4,519 klanten. VIII. — Voor de inwoners der 8e wijk : Betalende jongensschool Louizàstraat; 6 werkdagen der week: 4,519 klanten. IX. — Voor de inwoners der 9e wijk (Kiel) : Meisjesschool, 6, Abdijstraat; 3 laatste dagen der week: 2,372 klanten. X. — Voor de inwoners der 10e wijk : Jongensschool, 22, Stuyvenbergplein ; 6 werkdagen der week : 6,406 klanten. MUGGEN We hebben weer eens een droge Zondag achter ons; wel was de zonneschijn niet overwegend, wel dreigden grijze wolken ons Zondagsgenot te versto-ren, doch gewoon als wij zijn geworden aan het vage van ons lot en het ijle der lotswisselingen dat, niettegenstaande allen druk, onze hoop niet kan verlainmen in de wedergeboorte der Lente, schaar-den wij ons bij de honderden die verpoozmg gingen zoeken in den buiten. Gelijk vele groote steden, heeft ook Antwerpen, hoewel iet of wat te ver afgelegen, haar bosschen, zoo noodzakelijlc voor de bewoonbaarheid van een land. Doch op de noodzakelijkheden des levens let men slechts dan wanneer noodwendigheden en ervarin-gen tôt ons spreken en wij het goed of kwaad ge-waar worden voor ons bestaan. De Lente is er, de Zomer volgt, en dan, dan kunnen we weer genieten van bloemenpracht en zon-newarmte, maar ook last hebben van plagen, met voor ons lcwade gevolgen, of ongenoeglijke lastig-heden.Een plaag die veel last, ja zelfs kosten meebrengt is de muggenplaag. Is de mug rechtstreeks gevaarlijk voor ons ? Neen, in onze streken niet, hoewel er enkele soor-ten, die tôt de muskieten behooren, .gevaarlijk zijn, doch deze komen hier slechts als het ware overge-waaid voor. In de onderscheidene landen vertoont niet alleen de boomèn- en plantengroei karakterverschillen gelijk de daar wonende menschen, maar de dieren, vogels en vooral de insekten verschillen er geheel en al. Daar nu waar planten en dieren verschillen moet de levenswijze der menschen zich als vanzelf op eene andere manier aanpassen; edoch, de mensch met zijn gestadig strevende gp,ijkheidszm heeft in zich de zucht en drang om dat te doen, of dat te hebben, wat anderen doen of hebben. Is in Zuid-Europa dag en nacht het bed omsloten door een van fijne stof, als gaas ol mousseline, ver-vaardigde u moustiquaire », de mode heeft dit bed-gordijn ook hier als sieraad tôt zelfs in de eenvou-dige woning binnengevoerd. Alzoo kan men in warme Zomernachten gerust en beschermd voor de muggeri met geopende ven-sters slapen. Maar.. hier nu toonen wij ons weer gewone menschen, onnadenkende menschen, niet onderzoeken-de menschen, want evenals v.ij enorme rampen over ons laten komen, doordat wij het kwaad in de oorzaak niet aantasten of bestrijden, evenmin voorkomen wij de muggenplaag in ds steden. Uitroeien kunnen wij ze niet op den buiten, in bosch en wel-land, maar daar helpen ons de vogels en bovenal de vleermuis. In de stad echter zoeken wij steeds ôm dat, wat ons lastig is, geen gelegenheid te geven dat het kunne ontstaan. En wat de muggen betreft, kunnen we dit. Als wi j, stedelingen, onze dakgoten, platformen of plat-te daken geregeld schoon houden en zorgen dat er geen regen- of ander water in de kroonlijsten of af- ; wateringsbakken kan blijven siaan, dan voorko- : men wij het ontstaan der muggen, voorkomen wij ook de buiten en het jeuken van muggensteken. Men noemt verkeerdelijk een muggensteek meer-maals muggenbeet.; dit is niet juist. Al naar gelang de elementaire lichaamsstoffen, onze voeding en de werkzaamheden, wasemen en stralen wij verwerkte elementstoffen uit, wel niet zichtbaar voor ons oog, maar zeer duidelijk waar-neembaar in de om ons heen zijnde lucht, die we ook niet zien doch om ons heen wSten. In deze lucht brengt onze uitstraling beweging voort die door een mug onmiddellijk wordt gevoeld, zoodat het insekt aanstonds (gelijk een hond op het spoor der reukvoortbrenging), op huit uitgaat en zich bij voorbaat op dit bloote lichaamsdeel neerzet waar het minste vet wordt uitgezweet. Dan stelcen zij hun haardunne zuijîsnuit in eene der fijne poriën onzer huid, laten een speldepunt droppel van hun speeksel, dat een gif is, uitvloeien, en dit gif, dat oogenblikkelijk een storing in ons bloed veroor-zaakt waardoor er afscheiding ontstaat, stelt de mug in staat om die deelen op te zuigen welke voor haar leven geschikt zijn. Ons bloeci éditer', dat -iè -nwiclitsstand Wti herstellen, veroorzaak't aan op de gekwetstë plek een verhoogde werking die wij gewaar worden door eene jeuking. Heelt men nu zooveel wilskracht om niet te wrijven, noch minder te krabben, dan is men de jeuking het rapste kwijt wanneer... men zuiver bloed heeft; blijft het jeuken aanhouden met een gevœl van gloeién, dan is het raadzaam azijn, citroen of « eau de Cologne » aan te wenden. Een middel dat wij al jaren tôt afweer voor muggen en ander ongedierte met heel gunstig gevolg aanwenden is in het bereik van iedereen. Gij kent wellicht dat gele, ook wel groene sierplantje in onze stadshoven met de witte bloemetjes die veel gelijken op madeliefjes en wilde kamillen? Het is de pyretrum; de bladen hebben een sterke en geen onaangename geur, wanneer men ze maar even aanraakt, zelfs gedroogd of verdord behouden zij deze geur; welnu, deze goedkoope sierplantjes hebben wij voor ons venster, in de dakgoten en op de platformen. 's Winters houden we ze over, de ge-droogde blaadjes wrijven we tôt poeder en bescher-men met hun reuk het goed in de kleerkast voor mot; op het hoofdkussen tegen mugaanvallen. De mug behoort tôt de Draadsprietige insekten en de orde der Tweevleugeligen ; de vleugels zijn gewoonlijk lang en smal, dikwijls dichtbehaard; de pooten zijn lang en draadvormig. Sommige muggen hebben een langen, draadvormigen zuigsnuit, voorzien van steekborstels en met vnje boven- en on-derkaken, althans bij de wijfjes; deze behooren tôt de soorten van het geslacht Culex en komen hier het algemeenst voor. De wijfjes dezer groep leggen hare eieren in het water ; de daar uitkomende larven blijven in het water en aan de oppervlakte daarvan ademhalen door middel van een aan den laatsten achterlijls-ring geplaatste ademhalingsbuis; zij zwsmmen heel leuk en zeèr vlug; na eenige vervellingen verande-ren zij in poppen, die geen vùedsel meer tôt zich nemen en nabij de wateroppervlakte blijven rond-drijven; eindelijk — en dit is heel verwonderlijk om zien — kruipt de mug door een spleet naar buiten en blijft dan op de afgestroopte huid nog zoo-lang zitten totdat de vleugels zich ontplooid hebben en hard zijn geworden. Het zingend geluid der azende muggen wordt voortgebracht deels door de snelle beweging der vleugels, deels door de ademhaling. Op dit zingen zijn in bedliggende menschen niet erg verzot. Hoewel wij nog heel veel van de muggen zouden kunnen vertellen besluiten we met dezen raad : Muggen (gelijk bijna aile insekten) laten zich meestroomen met luchtgolvingen en rusten buiten den tocht of luchttrek. Zorgt men desdaags voor luchtstrooming in de kamers en sluit men met gaas of anderszi'ns tegens zonsondergang de vensters, dan komen bij de temperatuursafkoeling in de lucht de muggen niet in den warmeren dampkring der huizen, maar zoeken de warmte bij het uitstralende licht van lantaarns en straatlampen. Het t© Bmg@l Dat de menschen in den huidigen toestand heel wat vindingrijker geworden zijn om aan den kost te geraken als vroeger, toen ailes veel gemakkelij-ker ging en men zonder veel moeite 't een of 't ander kon uitrichten en aanpakken, is misschien wel een der goede gevolgen van den oorlog. We hadden reeds de gelegenheid te spreken over allerlei stieltjes door de Brusselsche ketjes uitge-voerd; er zijn er die... paardenoogen verzamelen ; anderen'koopen vodden op en roepen luidkeels langs de straat, met wijdgeopeuden mond, om de huismoeders hunne komst te melden, zonder de minste scliaamte, als deden zij heel hun leven niets anders. Deze week zag ik het karretje van een marskra-mer die regelmatig iedere week op ons dorp komt; de vent, vroeger « crême-glace»-verkooper en nog wat, heeft tijdens den oorlog dat luxe-artikel laten varen en leurt nu met wat anders; hij heelt een karretje gekocht met twee krakende, zwierende vvieltjes van een velo. onder, dat hij slechts met de grootste moeite kon vooruitduwen; daarop laadde hij bitterpeeën, koffie, siroop, « boesteringe », in een woord, 'nen heelen winkel; de boeren noemen hem nu k de wandelende Comité d'alimentoesse » ; Heeft die sukkelaar gezweet, in den beginne, trek-kende zijn rollewagen langs hobbelige steenwegen }f drabbig-doorwijkte binnenwegeii, gaande van hoeve tôt hoeve, van dorp tôt dorp om zijn waren aan den man te brengen, en volhoudend toch, on-danks de groote moeite en de moeilijkheid van 't karweitje ! En toch hield hij vol, en werd hij be-loond voor zijn werk; eerst liet hij het sleuren over aan een paar kloeke honden, toen werd het Karretje een wagcntje met een ezeltje, 'n fief, braaf lang-aortje dat zijn best deed als zijn meester; en de îaken moeten wel goed gaan, want toen ik hem aatst ontmoette was de èzel... een paardje gewor-len, weliswaar een mager, miezerig ding, maar ;och, 't is een paard. Ik vertel dat hier omdat het voorbeeld van dien yent als les voor velen kan dienen die, zooals bij 3e Brusselsche bevolking maar al te dikwijls het jjeval is, geen moed hebben om iets aan te vatten, m om soep gaan... in afwachting dat het betere ! t Zal toch nekiej bèter goeri, zeggen ze. Een andere « stielman » die terug voor de pinnen iwam is de gekende liondendief. Over een paar îagen werd te Vorst een kind gebeten door een 'londje dat bij onderzoek bleek verdacht te zijn van •azernij, en nu moeten die arme d honne » allemaal net 'nen muilband aan een koordje langs de straat oopen. En daar de politte over de verordening moet vaken, d&ed zij opnieuw een beroep op den a hon-lendief ». Want hij is een Brusselsch officieel per-ioontje, de hondendief. Ge moest hem zien, verge-:«Id van een «ajuin» ofte gardevil, slenterend langs le straat, loerend of er ook wel een franksken te rerdienen is met 'n hond te snappen zonder mull-Dand; zoodra hij er een in de gaten krijgt, hij er Dp af; eerst zachtjes aan, streelend en mouwva-gend, tôt het beestje zich laat opnemen en gesnapt s. Maar heeft hij met «'ne gruute loefferd» te doen, lan weet de hondendief dat geen streelen helpt, en lat er moet gevochten worden en opgepast voor de ( tanne »; zonder er den schijn van te hebben gaat lan de hondendief langs den hond, springt hem on-rerhoeds op 't lijf, en grijpt hem bij den nek. Laat Foks of Turk dan maar bijten en grollen, spartelen en tegenpreutelen, den zak moet hij in, daar is niet aan te ontkomen. En aïs drij dagèn nadien zijn meester hem niet komt terugeischen mitsgaders 'n proces-verbaal en de kosten voor den hondendief, wordt de onbeschaamderik die zonder muilband aver de straat loopt met gas «ad patres» gezonden. Het stieltje van hondendief is <ïus niet zonder ge-vareu, maar 't schijnt dat er tegenwoordig kandi-daten met de macht zijn. Er zijn nu ook Brusselaars die er wat anders op gevonden hebben. Overal worden liel'dadigheids-prijskampeji gegeven voor v.'hj , bil iard oi fetegsl-. spelers, waar sclioone prijzen te winnen zijn ; net schijnt dat er fijnspeiers zijn die er een stieltje vaïi maken, doordien ze schier zeker zijn prijs te winnen, aan aile wedstrijden deel te nemen en dan den gewonnen prijs te verkoopen. In aile geval werden reeds een paar dierJypen « hors concours » gezet « oemda ze te goe spelen » ! Nu, da's ook een sliel I Iedereen kent de mannen die aan 't stadhuis in gewonen tijd staan om als getuigen op te treden bij aangifte van een kind of dergelijks ; 't schijnt echter dat het stieltje niet meer deugt; althans, een der veteranen van de Groote Markt vertelde mij deze wfeek dat « de stiel no de knoppen es » omdat er veel te veel «getuigen» te krijgen zijn; « al wie nu niets te doen heelt (en wie heeft nu iets te ver-richten?) komt aan 't stadhuis staan om ons te on-derkruipen », zei de vent; ze moesten dat verbie-den, dacht hij, omdat «daa van vruuger» alleen het recht hebben als getuigen op te treden; al daa chômeurs», ze moesten ze... En de vent sakkerde en duivelde omdat zijn stiel naar de knoppen was « deu danen oorlof ». Evenzoo is het gesteld met de uitventers van post-kaarten die de vreemdelingen aan ieder bijzouder gebouw overvallen als een zwerm muggen; ook de gidsen op de Groote Markt zijn het hart in door de vele konkurrenten die van overal opdagen; en zelfs de mossel- en karakollenvrouwen spelen op hun-nen poot omdat er zooveel « vremde loeze » hun konkurrentie komen aandoen. — Arra, zei er mij eene karakollenleurster aan de Kapellemarkt, es da geperremeteedch? Da waaf do, lie, awel, die heeft nooit met karakollen geleurd en nu, omdat het oorlog is, begint «z'uuk d'affaire»! Is dat geen schande? Ze krijgt toch soep zooals al-leman?— Ja, vrouwke, zei ik, maar dat mensch heeft misschien liever haar brood te verdienen met wer-ken, en ze vindt wellicht dat er met de karakollen een schoon stuivertje le maken ls... Maar toen viel ze uit ! « Watte, zei de scherpge-bekte Marolienne, mee te verdienen? Straks godche nog paaze da m'allemo raak weudde ! Dobaa, woe-veu moetch ze dan juist hier komen staan? Dat die zievêres ergens anders ga staan. Maar neen, zoo « just veu maa kerreke », om mijn klanten teHscha-vielen», he, mo 't zal ni pakke ! » Wat al scheldwoorden het moedige mensch aan den overkant toen naar den kop kreeg durf ik hier niet vertellen; maar 't werkzaam vrouwken, pro-per en netjes gekleed (wat niet altijd 't geval is met de karakollen- of mosselleursters), ging kalmpjes voort met verkoopen en deed goede zaken. En 'k zie zulks graag, omdat wie niet te lui is of niet te lioogmoedig om zelfs de geringste zaken aan te vatten, werkelijk verdient goed aan zijn brood te komen. En 't is toch aangenamer voor de koo-pers vriendelijker aangesproken te worden dan op de gewone wijze der mosselwijven : « Menhierke, moetche gin fijn mosselkes hemme? Neeje? Luptch dan no den duuvel ! » En terwijl krabben ze eens in hun haar... Dat is wel grappig om eens te aan-hooren, 't is «pittoresk», maar niets gaat toch boven deftigbeid. En dat is iets wat onze mosselver-koopsters doorgaans niet kennen. Een aardig ambacht is dat van den publieken schrijver, die op de Hoogstraat krioelen, nu ook veel meer dan vroeger, en die men zelfs tegenwoordig in aile volkswijken vindt. Heeft een liefje aen woord te schrijven aan' den beminde, ze gaat naar den «écrivain public», die aldus de teerste gehei-men van 's meisjes harte leert kennen. Moet een werkman een plaats aanvragen per brief, hij gaat naar den publieken schrijver die het voor hem doet mils een paar centen. Wie iets aan stads- of pro-vinciebestuur te vragen heeft gaat naar dien won-deren, alwetenden vent, in de volksklasse. En met zijn schoonste pen trekt hij allerlei krullen en krabben op het papier die de brave, eenvoudige menschen vol bewondering brengen, Sn slechts ontsiert zijn... door de ongelooflijkste fouten en de koddig-ste zinswendingen en uitdrukkingen ! Ik heb zelfs eens vernomen dat in eene kerk te Brussel een paar vrouwen zich beschikbaar stellen voor hunne « klanten» om in hunne plaats ^lan Kruisweg te doen of eene Novene ta lezen; on... of het waar is weet ik niet, maar een mijner vrienden vertelde mij,eens dat sommige rijke damen zelfs, nadat z© uit den bieclitstoel kom»n, hunne peniten-lie doen bidden door eene dier vrouwen, mits een flink fooike, natuurlijk ! En toen ik hem vroeg of hij zulks gezien had, antwoordde hij : « Zeker, en 'k heb zelfs eens gehoord dat eene vrouw, die ge-last was zulk karweitje te verrichten, achter den rug tôt eene harer kennissen zegde : « Daa moetch ni waneg op heure lever hemme : ik moe veuj heur dertig akten van berouw lezen en evenveel Vader-Onzen en Wees-gegroetea... » Qf er in dat stieltje konkurrentie gekomen is weet ik echter niet. Een ander baantje is dat van uitdrager van aan-gekochte meubelen op de Groote Markt, waar de gedwongen verkoopingen gebeuren ; deze « stial-mannen » hebben tegenwoordig heel wat werk, want nooit waren er zooveel sukkelaars wier huis-raad verkocht wordt voor schulden. Ruw is al dat volkje, maar toen deze week een huishouden werd « uitgespannen » uit hunne buurt, weigerden al de dragers een vinger te verroeren, en bleef heel het boeitje voor rekening van... dien deurwaarder op de Groote Markt staan. Een goed hart dus in een ruwe echors. Zoo zou ik nog een heele reeks bedrijven kunnen aanhalen die ofwel vroeger bestonden, ofwel tijdens den ooriqg hun ontstaan vonden; vele werkloozen zijn moedig genoeg om ailes aan te vatten, en dit feit is bemoedigend. Echter vernam ik deze week dat zekere personen ook een bedrijf hadden uitgcvonden dat minder eerlijk is. Die lieden koopen bijvoorbeeld de bons op van dé werkloozen, voor 40-45 centiemen, en welke eene waarde van 75 centiemen hebben; dat die lieden eene schurken-streek begaan; dat zij aan sommige ongelukkigen, die met het aldus verkregen geld drinken,een slech-ten dienst bewijzen en dïkw«rf vrouwen en kinde-ren ongelukkig maken, heeft allemaal geen belang voor hen, als zij maar geld verdienen met hun on-eerlijk bedrijf. Maar laat ons aan ook hopen dat voor de politie diezelfâe deugnieten... 'belang ge-ho«g hebben om in 't vogelenkot van Sint-Gillis te worden opgesloten I J. T. mm i mmmu V. Na lang gesleriter door Thienen, straat op straat af, zonder iets meldenswaardigs te kespeuren, komen wij op de Groote Markt terug. Nu krielt deze plaats van volk. Ook het getal kramen en uitstal-lingen is aanzienlijk vermeerderd, maar het slech-te weer belemmert de zaken; de menschen staan in de handen te wrijven en te stampvoeten van de koû. Op de-Paardenm»rkt zijn slechts drij voorhis-torische k-nollen en enkele enooglijke veulens ten-toougestcl d, en ds veemarlct heelt geene plaats we-,■!■ ai uitbreken van het mond- en klauwzeer. « Lui moet er nog bijkoman, zeggen de Thiene-naars, alsof we'""nog niet genoeg tegenslag hadden met den oorlog. » Van dien tegenslag wordt men echter in de her-bergen niets gewaar, want daar hebben waard en waardin en « kellner » de handen vol om de dorsti-ge klanten te bedienen. Misschien is 't ook wel de sneeuw of de koude die de menschen naar binnen drijft. In ieder geval, 't gaat er druk toe, in de ge-lagkamers; 't is een aanlioudend in- en uitgedren-tel,wolken tabaksrook stijgen omhoog, glazen klin-kem, luidruchtige redekavelingen worden gehou-den, waarbij men hfft zingend-slepend Vlaamsch dialelct van Thienen en omgevlng met het vlugge, pittîge, schilderachtige Waalsch van Lumay, Jo-dcjigne (Geldenaken) en elders hooi't afwisselen. Mijn gezel en ik, vermoeid van de fcnge wande-ling en het gezicht der besneeuwde regenschermen en straten, der eindelooze rijen huizen, fabrieken, winkels (zonder suiker, helaâs !), enz., doen als de meesten, 't is te zsggen : wij zoeken een plaatsje in eene herberg waar wij ons onder het drinken van een paar bittertjes — vertel het niet voort, lezer —• laten wiegen op den stroom van gerucht em gepraat en gerook en gedrang, die ons ten allen tante om-geeft en ons eene poos lang de begooch«ling schenkt van den tarugkeer van vrede, opgeruimd-heid, welvaart en bedrijvigheid. Zoo wordt het middag en wij trekken huiswaarts. De lange steenweg is gevuld met menschen die te voet of per rijtuig van Thienen terugkomen. Het weiier is er niet op gebeterd. De koeien, die wij dezen morgend gezien hebben, zijn tôt eenen heop samengedromd en staan beweegloos, dom-treurig de voorbijgangers aan te blikken. Als het zoo voort-gaat zijn ze, eer 't avond is.totaal ondergesneeuwd. Onder het middagmalen wordt de vraag geop-perd of wij,— gezien het sleehte weder, — al of niet het voorgenomsn bezoek zullen afleggen bij eene kennis die drie kwaart uurs buiten het dorp woont. Wel heeft dit nieuw uitstapje weinig aan-lokkelijks, wel is het beter hier, acitiier de stoof, in den behaaglijken dampkring van geurige koffie, tabaks- en sigarenrook, doch morgen vroeg moet ik volstrekt de terugrsis aanvatten, en wat zou de goede Karel zeggen, moest hij vernemen dat ik van zoo ver gekomen ben en hier drij dagen vertoefd heb, zonder mij de moeite te getroosten hem op te sporen, hem disn ik in geen twee jaren gezien heb en misschien weerom in langen tijd niet meer zal zien? Wij, 't is te zeggen, de jongeren, nemen een kloek besluit : wij laten de oudjes achter de stoof dutten, trekken opnieuw de natte laarzen aan,-duffelen ons warm in en, pions, pions ! gaat het weerom door de smeltende sneeuw, terwijl maar steeds versche vlokken van boven komen algedwarreld. Met ver-kleumde handen en voeten, rooden neus en tinte-lende ooren, in ee«e soort van hermelljnen manteis gehuld, landen wij ten huize Karels aan waar een gui cmthaal en vriendclijke kout ons spoedig ont-dooien. En onder het vertellen onzer wederzijdsche lotgevallen sinds het begin van den oorlog en het wisselen van allerlei indrukken, bewonder ik de wilskracht van den goeden vriend, die — stedeling — zich op den buiten is gaan vestigen en zijne be-trekking — opziener eener levensverzekering — heeft laten varen voor het beroep van veekoopman, wat hem uitstekend ten goede is gekomen. Hadden veel anderen die kranigheid bezeten !... 's Anderendaags op mijne terugreis naar Antwerpen geniet ik den aanblik van een heerlijk Win-tergezicht. Zoover het oog reikt, niets dan sneeuw, overal sneeuw. Landen, wéiden, daken, boomen, hagen liggen bedolven onder een dik tapij't wiens vlekkeloeze bl^nltheid het oog verbijstert. Daar verscbijnt de zon aan het opgeklaarde hemeligrerk en nu begint een fonkelwerk van kleuren en tinten waarbij geen glans van edelgesteenten het kan ha-len. 't Is alsol p'arelen, kristallen, diamanten, topa-zen, robijnen en smaragden van ongemeene pracht met vele grepen over 't aardrijk zijn neergestrooid geworden. Aan de daken der huizen, aan de takken der boomen, aan de twijgen der hagen kleven da schitterendste e» vreemdsoortigste sta-lacti«t»n.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes