Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

640739 0
04 octobre 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Octobre. Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q52f76763s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Het Kortrijksche Volk Katholiek Volksgezind Weekblad i vu i Tiende jaar^ang. — IV 40 Zondag 4D October 11)14 *v*iv*v j i «« i i u» • i i w\ r iN'SCi'.RIJVIXG | in stad, 2.50 fr. \ in stad, 1.50 fr. VOOR EEN JAAR j VOOR EEN HALF JAAR • . I buiten stad, 3 fr. / buiten stad, 1.75 fr. Pi'Us per* nu m mer: 5 cent. oesticht BOEK- & STEENDRUKKERIJ HGewone en Praehtuitgaven J. VERMAUT, drukker-uitgever in Ir52 Langesteenstr aat, 28, Kortrijk. — Tel. 204 | Gewone aankondigingen : 30 cent, de reke. Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke. Groote en langdarende aankondigingen volgens overeenkomst. Voor de aankondigingen buiten de twee Vlaanders, zich wenden tôt Agence Havas, Marteiaarsplaats, 8, Brussel — Beursplaats, 8, Parijs — Cheapside, 113, Londen De Kathedraal van Reims. 0 die wandaien ! De kathedraal van Reims is neergeschoten domwég, door de duitschers... natuurlijk. Na de wereldberoemde bibliotheek van Leu ; ven, na den heerlijken St-Rombautstoren var ■ Mechelen, de onvergetelijke kathedraal vai Reims. Waar Duitschland voorbijgetrokken is, Hg Kunst en Wetenschap in puin, en over die pui nen zijpelt het bloed van vrijheidslievende bur gers. Duitschland richt zijn kanonnen op he Schoone,, maar treft zich zelven: het bombar deert zijn naam van beschaafde natie en di naam ligt voor goed in puin. Eens komt de Vrede weer; laat dan Duitsch land nog spreken van zijn « Kultur », zijn be schaving, zijn Kunstzin; dan zal heel de werel< hem enkel wijzen op Leuven, op Mechelen, o] Reims, en al weze de duitscher wel driemaa duitscher, blozen en zwijgen zal hij toch! | Uit :eder land en werelddeel stijgen stem J men van vergramde verontweerdiging op tegen den dommen kanonnenkeizer. Wat helpt het! Wat helpt het? Toen de prachttempel vlamde ginder aan den horizont, greep de woede om de schanddaad den Franschen in de keel die daar 1 dagen lang streden, en razend stormden zij voor-" uit op t duitsche monster, schuimbekkend lieper zij storm en dreven het ondier achteruit. Verlichl door de flakkeringen van hun tempelpuinen zul-len ze, wrekende helden, Duitschland afmaken Wat het helpt? Heel de wereld weet dat nos vele prachtige kathedralen in Frankrijk te be-wonderen staan : Notre-Dame van Parijs, Rou aan, Chartres, Amiens, Laon, Beauvais die aller bedreigd zijn; dat in Frankrijk schoone meester werken, dat aile kunstschatten van België, allen ^ môrgen misschien in puin en asch zullen gelegc worden. En daarom wenscht de beschaafde we-j reld dat het duitsche booze beest... verwurgc worde. Duitschland moet vernjetigd ! Moderne dwaasheic Het battert en bombardeert, het spat en ht spookt nog te allen kante. Ons dapper Belgisc leger dringt om vooruit, en den aanvaller buiter de Duitscher weert zich tegen, dringt om binnei poogt Antwerpen meer te omslngelen. Op d boorden van Aisne, Oise en Somme in Frankrijl staan, nu allicht drie weken lang, honderde du zenden Franschen en Engelschen, tegenover hoi derd duizenden Duitschers te schoorvoeten, ; dood en vernieling rondzaaiende. Op de grer van Duitschland-Rusland, Oostenrijk-Ruslan gaat er nog een verwoeder spel aan gang: mi lioenen Russen drijven honderden duizende Oostenrijkers en Hongaren achteruit, en botse ook op honderden en honderden duizenden Dui schers; tusschen Serviers-Montenegrijnen en Oo tenrijkers is er dan ook nog een duw. En zo staat schier geheel Europa op sprieten; vuur e zwaard zijn de verschrikkelijke speeldingen va de groote, gruwelijke kinders die thans zijn d volkeren van Europa. 1* * * Voorzeker bestaat er tôt nu toe nog geen middel om dat eenbaarlijk mooid- en brandspe] et tôt een spoedig einde te brengen. Wanneer een ;h brand uitbreekt, is hij niet gebluscht wanneei î; men het wilt: hij woedt, woedt voort, totdat ailes vernield is, en de vlammen, bij gebrek aan nieuw le voedsel, weigeren en dood vallen. Zoo zal hel k. gewis ook gaan met den Europeeschen volkeren-ii" brand. De woede van den oorlog zal moeten n- woeden totdat, hij uitputting van de krachten, de al oorlog vanzelf stille valt;alleszins totdat Duitsch-is land onder de overmacht van 't vuur ineenzakl id en zijn groot geweld is weggeteerd. Dan zal elk-il- een zich met een brokke uit het afgebrande, :n neergestorte huis wegspoeden, en zoo zijn gele-în dene schade of gedane moeite eenigzins zoeker it- te betalen; een tijd lang zullen de puinen van hel s- zwartverkoolde huis daar nog neerliggen, totdal >o op zekeren dag, de oude bewoners ze komer în wegruimen, om herop te bouwen. Duitschland za in stillçtjens aan uit zijn puinen opstaan. De andere le landen zullen alreeds weer floreeren; zekere rij ken, als Engeland, Rusland, zullen sterker staar dan ooit: het gewone leven zal in Europa hei- pakken en zijn gang gaan. * * * Dat zal nog wel een tijdeke uitblijven. Maar als de tijd van vrede kowu, zal men, zich den oorlog herinnerend, niet erkennen dat de moderne oorlog waarlijk een uitzinnige dwaas-heid is? Zullen de volkeren, door den oorlog beproefd en gelouterd, niet ordentelijker worden; niet innig beter, verstandiger, christelijker, meer bekommerd om naar de door God vast-gestelde orde te leven? Zullen ze de overeenkomst hunner burgers en 't algemeen welzijn binnen 't land niet zorgvuldiger nastreven; etj zullen ze ook hunne moeilijkheden met het bui-tenland, met andere volkeren, niet verstandig leeren bespreken, niet in der minne leeren rege-len?O voorzeker, elkeen die nu den gruwel van den oorlog gekend heeft zal begrijpen dat orde en vrede, het hoogste goed zijn. En daarom zal elkeen mede helpen, er voor zongen, dat er binnen 't land verstandiger, ordentelijker, daarom dus christelijker worde geleefd en gehandeld; en dat de betrekkingen tusschen de volkeren ook steunen op princiepen van recht en liefde, en die princiepen trouw worden nageleefd. Konden wij daar toe komen, dan zou goed uit kwaad spruiten, orde en vrede immers brengen geluk! Vluchtelingen te Kortrijk We hebben ze zien toekomen, en allen heb-ben kunnen voelen dat ze hier welkom waren. Brutaal vertrapt door eenen vijand die noch recht noch wetten erkent, voelen wij ons allen kinde-ren yan een zelfde familie. Oeen verschil van standen, geen oude veeten kunnen ons meer scheiden, midden zooveel ellende kan alleen het hart nog spreken. Meer dan ooit is de meer be-gunstigde, aan den minderen man, benevens zijn geld, een vriendelijk woord en een warme handdruk schuldig. We hadden nog niet eene wanklank gehoord, wànneer we gisteren zagen dat berichten en identiteitskaarten uitsluitend in het fransch verschenen, dat meenden zij nu on-gestraft te kunnen doen. In deze pijnlijke om-standigheden hebben we ons diep getroffen ge-voeld door dat gémis aan takt, want anders kunnen we de handelwijze niet bestempelen van een Komiteit dat zelfs op dit oogenblik het over zijn hart niet krijgen kan, zijn « ivoren toren » te ver-laten om de taal te gebruiken van ons volk. Onze Broeders Broeders zijn het, die bij ons hun toevlucht ne-men; Broeders op zoek naar een dak, op zoek naar een tehuis, waar ze kunnen rusten, waar ze kunnen een hartelijk woord hooren. Dat tehuis zullen we hun schenken! Dat woord zullen we hun spreken! Zij zijn slachtoffers. Zij lijden voor onze vrij-heid, en niet meer dan menschelijk is 't dan dat wij medelijden. Christelijk is het dat we hun geven wat het onze is. Geen zelfzucht nu, niemand die alleen aan zich zelf denkt. De vrijheid kost aan die broeders zoo vçel, 't zal niet te veel zijn zoo zij ons iets kost- Broeders, gij zijt ons welkom ! Wij zullen trachten te droogen de tranen die gij gestort hebt, ook voor ons; wij zullen trachten u iets te-rug te geven van wat gij verloren hebt, ook om ons. God zegene U en ons en redde ons allen, Belgische Broeders. We waren mis. Veertien dagen geleden, kondigden we met vreugde aan, dat het Fransch landsbestuur, na vertegenwoordigers van al de linksche partijen te hebben bijgenomen, zich ten slotte ook twee vertegenwoordigers der rechtsche partijen had bijgevoegd, te weten de katholieken de Mun en Denys Cochin. Dit nieuws was onjuist- Zelfs in tijd van oorlog, heeft het anticlerikaal landsbestuur in Frankrijk de katholieken niet noodig ten-zij voor 't vuur; waar het echter besturen geldt, ziet het de katholieken... nog niet staan! Welke harde les, ten eerste voor ons allen : linksche partijen zijn nijdige partijen, die maar hun gedacht alleen en kennen, en ons gedacht nooit eerbiedigen! Een harde les ook voor de Fransche katholieken: ze zien nu hoe weinig ze van tel zijn, dat ze maar rap al hunne meenings-verschillen laten vallen, en maar onmiddellijk, eendrachtig, gaan werken aan de heropbeuring der christene, katholieke gedachte in bijzonder en openbaar leven. Waar Christus wordt buiten-geborsteld, is er geen kwestie meer van te strij-den voor conservatisme of demokratie, voor ko-ningdom of republiek. Daar strijdt men voor het katholiek zijn, ja of neen. DAGKRONIEK van den Europeeschen Oorlog. r- n Twee oorlogsmaanden zijn voorbij ! Twee it maanden uit den grootsten reuzenstrijd die ooii 1- op de wereld gestreden werd! Hoe lang die strijd i- nog zai duren weten wij niet. Maar nu weten wij g toch dàt het machtigste leger der wereld spijts ;- al zijn wild geweld en zijn wapenkracht, in zijnexi i- optocht gebroken en achteruit gedreven werd. :n Na den heldenstrijd der Belgen rond Luik er r- rond Thienen, na de groote veldslagen in Hene- i, gouw en aan de Marne, spant de vijand zij ne d uiterste kracht in om stand te houden in de Aisne- ;- streek. d ZATERDAG 26 SEPTEMBER, 54e dag. — De veldslag der Aisne zal vermaard blijven oir zijn langen duur en om zijn geweld. In 't midder m en aan den Franschen rechtervîeugel wordt de strijd met gezapigheid voortgezet. t Is aan der ;n Franschen linkervleugel dat bondgenooten èr el duitschers mçt aile geweld er op los gaan. Daai in ligt het brandpunt der strijdlijn. De duitschers gevoelen dat zoolang zij hunne ;s rechterzijde niet los krijgen, er geen hoop kan ziji: w op vooruitgang. De bondgenooten verstaan dai et het langs dezen kant is dat de duw moet komer 1_ die den vijand uit zij ne verschansingen, uit zij ne :n verkeerwegen door België en eindelijk uit Frank- [e rijk moet drijven. Nieuwe Fransche troepen zijn tusschen Somme it en Oise aan den strijd. Versche Duitsche troeper t_ uit de duitsche linkerzijde langs Luik aangeko- e, men, zijn aan den slag rond St-Quentin. De bond g. genooten winnen veld, maar traagzaam. in ONS BELGISCH LEGER et dat sedert eenige dagen aan het roeren is, heef at vandaag allerbeste werk verricht. De lijn de: în duitschers in "België loopt daaromtrent van Aar ai schot naar Aalst, over Werchter, Haacht, Boort ra Meerbeek, Weerde, Humbeek, Merchtem en Op ij- wijk. Ten noorden dezer lijn doen zij maar ver in kenningen met ruiterij en wielrijders. Het doc — O e van dit leger is het kamp van Antwerpen te be~ t loeren en te beletten dat de duitsche verkeerlijn :{ ten oosten of ten westen van Brussel afgesneden ij worde. Op deze lijn hebben de duitschers schatx-' s sen gemaakt om beter beschut te zijn tegen een ti aanval van het Belgisch leger. Onder Mechelen bezetten zij de streek Hum-il beek, Sempst, Elewijt,. Hofstade, Rymenam. Te Sempst en Hodstade, werden zij door onze troe-e pen wat achteruit gedreven. Onze troepen z\jn langs dien kant ook sterk verschanst. Al de ver-kenners die van tijd tôt tijd opduiken op een ki-- lometer afstand der Belgische loopgrachten, n worden door de machiengeweren verdreven of n weggemaaid. e Het was aan de duitsche linkerzijde, tusschen n Aalst en Dendermonde, dat de strijd vandage n hevig was. De lijn der duitschers liep langs dezen r kant van Wetteren over Gysegem, Denderbelle, Lebbeke tôt aan Buggenhout. Onze batterijen e stonden te Opstal, ten oosten van Lebbeke, van n waar zij de duischers beschoten in hunne stellin->t gen te Opwijk en Merchtem. De vijand moest Op-n wijk verlaten en werd verplicht meer zuiderlijke e stellingen te nemen tusschen Me/chtem en Wol-■" verthem. De strijd was hevig den ganschen dag. Langs den kant van St-Gillis bij Dendermonde e moest de vijand vluchten, eenige krijgsgevange-n nen achterlatende. " De duitschers hebben hun hoofdkwartier te ■" Assche. Vruchteloos hebben zij gepoogd de Schelde over te steken rond Dendermonde. Van-daag werden zij door onze jongens achtervolgd tt te Oordeghem en moesten den aftocht blazen. •■T Op geheel de lijn werd de vijand dus achteruit r- gedreven tôt tegen Aalst. Onze troepen waren t- in den namiddag in de nabijheid van Aalst. Uit )- wraak hebben de duitschers wederom Mechelen r- beschoten en nog veel schade gedaan aan de stad 3i en verschillende inwoners gedood en gekwetst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Kortrijk du 1905 au 1936.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection