Het laatste nieuws

415 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Septembre. Het laatste nieuws. Accès à 06 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pn8x923616/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vrijdag 11 September 1914, fj»^iatt»'iœsaus'ar.csHB3r&trtarw^'^vrrrMrr^frrr^ "•"•■"• »»■■... ..- 5 centiemen het ni ..amer, 27ste aargang M0 25S HET LAATSTE NIEUWS Beheer te Gent : Vlaanderenstraat, 63. L ABONNE'MENTEN : 1 jaar 6 maand 3 maand Reaaeue te Gent : Bronsteeg, 1. AANKONDI&INGEN : Zich te wenden tôt het Beheer. GENTSCHE UIT GAVE Duitsche Troepenbeweging in onze Streek GDE11LML0CI MAIGRI Op aile punten van Vlaanderen lever en onze soldaten een waren Guerilla-Oorlog met de 71,7 lYcphorc BOTBINGEN ROND DE1MZE. 15 Huzaren gedood en gekwetst. Woensdag trokken een vijf-en-twintigtaî huzaren uitde riehting van Synghem door Deynze, naar Thielt toe. Te Grammene kwamen zij in botsing met onze scherpschut-iers en gendarmen. Deze laatsten doodden een Duitscher en namen een ander krijgs-gevangen. De huzaren keerden toen terug naar Deynze, niet echter zonder een tiental burgers als gevangenen met zich mede te voeren. Zij deden deze gevange'nen vôôr zich uit gaan en trokken aldus andermaal Deynze door. In deze stad was het juist markt-dag."Honderden lieden woonden den voorbijtocbt der huzaren bij, en behielden geluk-kiglijk hun kalmte. De Belgische patroelje zette echter het troepje huzaren, dat nu den weg naar Cruyshautem opreed, achterna. Voorbij den spoorweg, dichtbij Gavere raakteu beide vijandelijke groepen weer slaags. De gijzelaars konden dadelijk wegvluchten. Een i «rvan wérd evenwel in den rug getroffen. Het gevecht was kort, doch zeer heftig. De i Duitschers verloren 15 dooden en gekwetsten. Onze soldaten telden geen verliezen. i Enkele huzaren, waaronder een officier werden gevangen genomen. De overblijvende , gingen schuil in een kasteel te Meysse. £en schermutsellag te Desselghem. Een veertigtal Belgische vrijwilligers, versterkt door een vijftal gendarmen, .maajc-ten jacht op een Duitsche voorhoede, welke in de streek van Deerlijk, Desselghem en Beveren op de Leie verkenningen deed. Te Desselghem vielen de gendarmen een wagen aan, waarop zich een dertigtal Uhlanen bevonden. Deze aanval, gedaan, voor onze soldaten ter plaats waren, liet de Duitschers toe te vluchten. Een bende afzon-derlijke Uhlanen botste echter op onze soldaten. Twee Uhlanen werden gedood, een gekwetst en een vierde krijgsgevangen gemaakt. Nog te Quatrecht. We vernemen uit vertrouwbare bron dat gisteren avond Belgische lanciers te Quatrecht. verbleven, tea eiude een gebeurtelijken teragkeer van Duitschers te keer te gaan . Evenwel trokken de laatste Duitschers uit Quatrecht weg, gisteren rond den midîag. Zij gingen in de riehting van Oombergen en voerden zes wagens vol gekwetsten met zich mee. De iandbewoners vluchtten op hun doortocht. Te Quatrecht verblijven vijf gekwetsten, drie Belgen en twee Duitschers. Vier Duitschers werden in den tuin van het klooster gisteren namiddag begraven.Er was een zoon van een kolonel onder deze dooden. Een Belgische soldaat door een kogel ' in het hart getroffen, werd eveneens te dezer plaats ter rust gelegd. Men verzekert dat , het aantal dooden langs onze zijde : tien bedraagt. Bovendien zouden negen burgers ] den dood gevonden hebben gedurende het gevecht tusschen Melle en Quatrecht. 60,000 Duitschers door Vlaan- j daren naar Frankrijk en de i Noordzeekust. In drie verschillende groepen trekken Duitsshe legermachten door Vlaanderen ' naar Frankrijk en wellicht ook naar de Fransche (en de Belgische ?) Noordzeekust. Te Eenaeme kwam Woensdag namiddag een Duitsche troepenmacht. die beslag legde op de gelden der statie en de telephonische en telegraphiscbe toestellen vernietigde. De Duitsche legermacht van generaal von Boehn, heeft met spoed Beirleghem verlaten , in de riehting van Leupeghem, Ronse, Rijsel. Een Duitsch legerkorps, ruiterij, wielrijders, voetvolk en gesohut bevattend, is '■ langs de baan Aalst, Sotteghem, Oudenaerde gezien. Zij bewaakten de bruggen van de Schelde. Naar verluidt uit openbaringen door sommige officieren gedaan zou deze legermacht zich naar de Fransche... en ook naar de Belgische zeekust begeven. 'Tusschen Oudenaerde en Geeraardsbergen kwam een ander Duitsch legerkorps dat zuidwaarts schijnt af te zakken, de Schelde in den rechterflank houdend. Men veron- * derstelt dat dit korps voor bestemming heeft den rechtervleugel der Duitschers in Frankrijk, die achteruit schijnt gedeinsd te zijn, te gaan steunen. Vele Duitsche vluchtelingen werden inderdaad sedert enkele dagen in de bosschen van Dottignies, ( tusschen Kortrijk en Herseaux gezien. ; " ; ! . S Dood van Keîzer Frans-Jozef, ; Het Agentschap Reuter seint uit Londen, onder voorbahoud, dat de Oosten- i rijksehe Keizer Frans-Jozef overleden is. Men zou dit geheim houden ten ( eiude den reeds zoo kritischen toestand van Oostenrijk niet nog te verzwaren. ( Een zeer gewiehtig Koninklijk Besluit. HERÏORME VAN HET BEVEUBBER-SCHAP VAIS HET BELGISCH LEGER. Een Koninklijk besluit komt gewichtige veranderingen te brengen in het bevel-hebberschap van het Belgische leger. De post van militaire bevelhebber der verster-king Antwerpen wordt afgeschaft. Voor den ganschen duur van den oorlog wordt hij vervangen door een hoogeren oorlogsraad, voorgezeten door den Koning. Van dezen opperraad maken deel : de luitenants-generaal Jungbluth, Selliers de Moranvilie, Hanoteau, Dufour, Déguisé, generaal-majoor Bihin, kolonel van den staf Wielemans, kapitein-bevelhebber Gallet. Luitenant-generaal Guiette wordt aangeduid om de 5de legarafdeeling te bevelen. Luitenant-generaal Selliers de Moranvilie wordt onthoven van den post van hoofd van den generalen staf en benoemd tôt toezichter van het Belgisch leger. Luitenant-generaal Ruwet wordt ontheven van den post van bevelhebber der 5de legerafdeeling en gelast met de onderrichting van het vrijwilligers-korps. Luitenant-generaal Van Sprang wordt ontlast van den post van algemeen toezichter der Belgische genie en in beschikbaarheid gesteld door ambtsonttrekking. Luitenant-generaal Dufour wordt ontheven van het bevelhebberschap over de vesting Antwerpen, en algemeen toezichter der versterkingen enhoogere raadgever voor de verdediging van Antwerpen benoemd. Luitenant-generaal Déguisé wordt bevelhebber der versterkte vesting Antwerpen benoemd. Generaal-majoor De Rycke wordt ontlast van den post van onderhoofd van den generalen staf, en ter beschikking van de regeering gesteld ter vervulling van een bijzondere opdracht. Generaal-majoor J. Begrand wordt ontlast van het bevelhebberschap der derde brigade, en in beschikbaarheid gesteld wegens ambtsonttrekking. Generaal majoor Vermeulen, der seklors van de versterkte vesting, wordt in beschikbaarheid gesteld wegens ambtsonttrekking.Deze hervormingen laten heel wat vermoeden en verwekken opschudding in talrijke middens Hei vraagpuiit van den i)ag. De T urksche Politiek ÛE DREIGENDE HOUOING VAN RUSLANO ! EN EN&ELAN9 TEQENOVER TURKIJE Sedert een week doen geruchten de ; ronde als zou Turkije van plan zijn om zich in den Europeeschen oorlog te mengen. Deze geruchten zijn gesteund eerst op het tait dat Turkije zijn leger j mobiliseert, verder op een aantal gebeur-tenissen die op eene verstandhouding van ' Turkije metDuitschland wijzen. Onderan- | dere:het verblijven der Turksch-Duitsche ; Kruisers « Goeben » en « Breslau » met hunne bemanning, te Konstantinopel, het sturen van goud door Duitschland aan het Turksch Goevernement, -n vooral de heerschappij van En ver Bey, minister van Oorlog, die aangeboekt staat als hevig Duitschgezind en die als opperbevelhebber van het Turksche leger den Duitschen generaal Liman heeft benoemd. Wel geeft het Turksch Goevernement dag op dag de verzekering dat het onzijdig wil blijven, wel heeft het aan de Veree-nigde Staten laten weten dat deweigering om den Amerikaanschen kruiser door de Dardanellen te laten, een maatregel is in 't belang der Vereenigde Staten zelf, toch geloofd niemand aan de voorgewende vreedzame gevoelens van Turkije. Waar Turkije nu op afstuurt weet eigenlijk niemand. Uit de laatste voor-vallen echter zou men kunnen opmaken dat het moeilijkheden aan 't zoeken is, en met Griekenland, en in Egypte. Eerst met Griekenland. Inderdaad : Sedert 2 September, — dat is sedert den dag waarop Essad Pacha, de gevol machtigde van Turkije, door dsn Griek-schen parlementsvoorzitter in persoon te Athene ontvangen werd, — is er eene sterke wrijving tusschen de twee goever-nementen ontstaan. Turksche afgevaar digden hebben met Grieksche afgevaar-digden lange bijeenkomstengehad,waarin iurkije aan (jnekenland een aantal dus-danige strenge eischen zou gesteld hebben dat het onmogelijk was eraan te voldoen. Griekenland, om zooveel mogelijk eene breuk tusschen beide goevernementt n te voorkomen, zou thans met tegenvooi - tel-len voor den dag gekomen zijn van welker lot wij nog niets af weten. In Egypte nu. Men weet dat Egypte geen zelfregeoring bezit, dat dit land eigenlijk een soort van Engelsche kolonie is, of, juister gezegd, onder Engelsch protektoraat staat. Het inzicht nu van Turkije zou zijn om Egypte van allen Engelschen dwang vrij te maken om het vervolgens voor goed bij hetgroote Turksche Rijk in te lijven. Dit inzicht ligt overigens heel in 't karakter van Enver Bey die er zeker van droomt om in Klein Azië een kloek en sterk Turkije tôt stand te brengen, iets wat, met het oog op Egypte, niet alleen Engeland niet dulden kan maar waar Rusland, bevreesd voor zijn belangen in de Zwarte Zee en in den Gaucasus, zich hardnekkig zou iegen verzetten. Den toon die Rusland en Eng< land tegen Turkije thans aanslaan laat dan ook al te goed hooren waar de schoen hem wringt. Waar Rusland krijgslustip ver-klaart dat het niets beters wenscht dan dat Turkije zich in den krijg menge, dat dit hem aldus eindelijk de gelegenhei i zal geven om eens voor goed eenige sedert langèn tijd hangende zaken met Turkije af te handelen — wat die hangende z iken zijn zegt het niet — daar gaat er Engeland, meer bewust van zijn macht, jeeht op los en bedreigt Turkije met een dood-vonnis in geval het zich niet bedwingt. Wat Turkije nu doen zal? Dit zal grootendeels afhangen van de houding van Bulgarije. Neemt dit land een vijan-dige houding aan tegenover Turkije dan zal dit laatste zich nog wel eens bedeuken alvorens den degen te trekken. Van vijandschap echter laat Bulgarije voorloopig weinig of niets merken. Red.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het laatste nieuws appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1888 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes