Het morgenblad: volksdagblad

579 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 27 Juillet. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jd4pk0874k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

V J&argang, Nu 2G<2 '^sanoag 27 Juii 1914 2 G2!i6ôffiS9 fteî nu&inzt HET MORCENBLAD f 'kankowdîgîrîgëîî s " ! 4= bladzijde. — per Scleinen re„el fr. 0.30 | Financiiieie, » » * » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regsi » 2.00 Reclamen, » » # » » j.oo Begrafenisbericht, » 5.00 VOGLKSDAGBLAE AUo meded'eelin-gecéte zendon aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestrâat, 54, Anlwerpçr, Men s'irrijft is op het bureel van het blad en op aile Posikantoren x eîefoon ;<OPSTELRAAD : Q37". — AANKONDIGiNGEN : S314 g nB2tastia*us<xxaœ5Buœmv:£j&/&y;ui^iK<A:TrrrTZ]!u^ A?î0!T3Eήîî2eT!i"05î ! S Een jaar, R tr. — 9 maanden, G fr. ;6 maanden, 4 fr, — 3 maanden, Î5 fr. | B'JITENLAND, hot port te buiten, Aankondiginge.n worden ook ontvangen door M. J. 'LEBEG US et C°. «Office de Pur biicnte, 55, b'ieuictraat> te Brusscl. HET OOSTENRIJKSCH-SERVISCH CONFLICT 80SSSHS3EEÎS3Sffi5S3 — Servi®, rekenend op den steun ma Rusland, geeft een onbevredigend aniwoord en mobUiseert. --jn Russische kroonraacf. - Italie s bonding. - Een stap van den Duitsohen gezant bij de Fransche regeering. ■ Duitschland zal zijn hondgenoot steunen. — Bngefand ver/angt dat het vrede biijve. I Dreigende ooriog tusschen ' lostenrijk-Hongarië en Servie • Servie wijst de eischen van dostenri]k ai ■ Jooals te verwachten was lieeft Serve de eischen van Oostonrijk-iHongario, Bgewazeni / B/jatordag avond, ruim half zevertjheofi i ■ Oostenrijksch-Hongaaxsche gezant Bel-| Brado reeds verlaten. ' «De Servische regeering heoft d© algo Beene mobilisatie gelast. ■ Bnkele minutcn voor zossen kwait ■asjits, de Servische minister-president, B het gebouw van het Oostenrijksch-Bongaarsche gezantschap te Belgrado en l Bverhandigdo den onbovredigond ar.t-| Boord op de- nota van de Oostenrijksch Bmgaarscl:© rogeering. ■De OoStenrijksche gezant Von Giessl Bclde hëm daarop mede, dat de diplo-y Batiek© betrekkingen worden afgebroker t B verliet met het personeel vau liei Bezantschap ©m 6 ure 20, Belgrado. > BKceds ten drie ure liad de Servische BiKoring de algonioane mobilisatie ge 'i Bsi. Het hof, de regeering en de trce-In ontruimon Belgrado; do rogeering Bordt naar Kragujov/ats vorplaatst. , I Aaa den keizec ensegesieeld « ■Hot teîogram vaa deu Oostenrijkeohei » Bzant te Belgrado is rechts'reeks naai ' ■irchtold te Isehl doorgozonden-Om haï H heeft Borchtold het aan don kcizei ■«gedeeld. Ce lceizer zeide : " Ik hac I Bt gedacht, dat ik nog in mijne laat-K levensjaren ooriog zou moeten voo w God zij met u." Om 7 ure is cet •neonschaippoîijke* minjslerraad gehou- ■ In de persafdeeiiog van het ministeric I h buitenlandsclie za.i;en te Weene» B«rd aan de journalisten, dio daar to Bure waontten, het afbreken der diplo Batiake betrekkingen met Servis meege } BK'*!. Daaraan word toog-evoegd : " d< i B>rlog is daaxicede niet uitgebroken t Bar als Servie reeds nu militaire maat Bgelen neemt tegen Oostenrijk,dan moe B natuuirliik al onze mobilisfyie-onkos Ho tôt don laatsten cept betalrli " Bol beperking van heî canîJict mogeliJÉJ zijn 1 Bfr val,t nu bijna niet niear op het ko Bad van den vrede te hopen,àlleen nog B teperking van het conflict. In dat op Bcht hangt voel, zoo niet ailes,van Eus B>'1 af ©n de houding der regeering i< BPotersiburg-, laat ondertusschea weinij B«p. In den Russisohen ministerraac Boet beslcrton zijn, kras togen Oosten ■jk-IIongarie op te treden en Servie te BOpnierkelijk sehijnt de houding var ■WiS in het conflict to zullen zijn. D< Bfrœpomdent van een Parijzer blad t< Bfflo meldt, dat men daaj zoer ontsticbi ■ over don uiterst lerassen vorm en in B'i van nota van Oostsnrijk-Hongarië B':>«lk noch op diplomatioken, noch oj ■litaireo steun van Italie zou. mogeœ B'^sen. ■Dozo houding zou zijn ingegevon d-ooj »p|i overwogingen. Italie wenscht voo? ■œ zijnen invloed in de Adriatisch< B' te versterkon en verwaoht daar steun bij de Slavfedhe staten, moi B®® bij Servie. Daaroni kan tôt dei •wrgang of de vernodering van Servit gekne hulp verleenen. In de twee B plants vreest de ïtaliaansche regee-B^ onlusten in het binnonland, als zij ■« zou gaan mengen in een buiten-' cx>nflict. Zij zal daatrotn volko- ■ 1 onzydig blijven en aile pogingeii * Bh werk stollen om een Euxop-ee- crisis te voork-omen. ■W dit no-g mogelijk zal zijn ? > K6 '"Tribuna" logonstraft het berieht. B' ^8 ïtaliaansche regeering vriend-Bj'ppelijke stappon to Weenon godaan ^F_r om het conflict met Servie op B^foaino wijze te beelechten. ■8r*ië ontvangt een cijfertelegram uii Rusland ■"iverwerpt de Ooslenrijksche no!a B De stettsming in Servis H °t Zatordag middag warOn allen in Beîgrado van moening dat de Sorvisolio reg.eering de Oostcnrijli-lioiLeaacicho nota wilde aannemen en do stemnïï.ng was daarom zeer gedrukt. Om 2 uça lereeg het Servische ministorie ■"■an bii'tenlanâ-sche zaken cen lang çijf&r-ïelegram uit St-Pctersburg. Namvelijks was dat ontcijferd of het bericiit, dat Ixusland zich op de zijde van Servie stseWe.ging; als oen loopend vuur door do siad. 't Govolg van dit telegram was iiet onbe-vredigend antwoord van Servie. Kroon-prins Al&xander gaf onmidâellijk bevel tôt mobilisecron. Staande in zijn aut'ocnobiel, reed hfi door do straten en nam de ovafies vaù de bevolking in ontvangst. De;gedrnkte stomming had plaats gernaakt W)Or een algemeeno geeFtdrift. Bij het vertrek van den Oosten.rijks_çhcp jrezantniit Belgrado, waron do vertegsmv'ooïâigers van allo staten mst uitzondering vanide itus-plscho en de Frànsçaè veîrteartiwoor-digd. f Aile staatsambtenaren te Belgratlo heb-ben do stad verlaten. Alleen do sfcvtie is militair bezet gebleven. Putnik, do chef van den Scrvisc&ien ge-neralen staf, dio sedert ecriigc weken te . Glcichenberg in Stiermarken veior een kunr vertocfde, is naar Servis v«rtrok-ken.lîe maatrsgeSsn waa Ocsterit-Sji ilen verwachtto dat Zaterdag naohi aan ; do bladen het keizerlijk manifest, dat het leger onder de wapens roept, zou wor-den toegozonden. Het is voorloopig nog niet beslist of de mobilisatie van slecht , 8 legerkorpsen of de algemeeno mobilisatie zal worden bevolen. Men gelooft al-, gemeen dat het laatsto het gevaj zal.&ijn, vooral wannoor ongunstigo tijdingou uit , St.-Petersburg mochten komen. Men ver-, moedt, dat tegelijkertijd mot de mobtlisa-; tie de staat van beleg in enkelo provin-. cies zal wprden afgokondigd, misschien . zelfs voor het geheele rïjk, om onge-, stoord allo maatregelen te kunnen troîOen. To goed ingelichter plaatsën wordt ver-. klaard, dat aile voorbereidingen op do ; zorgvuldigste wijze zijn doorgevoerd en . dat het leger slagvaardig is als nooit te-voren.Bij keizeriijk besluit is het recht van , vorgadering opgehevén en tevens het briefgeboim en de persvrijheid. Verder | sloten do Rijksraad zoowel als allo Laod-: dagen hutine vergaderingen. Deze toe-' 6tand is het begin van de oiObilisatie. ' Groote menigten menschen treklcen nog ' laat in den avond door do ytraton. Voor ' het Duitsche gezantschap zongeti 10;000 • Weeners "Dio Wacht am Rhein" en krach-ten ovaties voor keizer Wilholm en voor 1 Duitschland. Opgepasïvoor de Crosten | Tchechen en aiaiiere Slavische eUesssentew De keizer heeft de maatregelen van or-de, waartoe de Oostgnrijksche minister-raad heeft bcsloten, bekrachtigd. Do Oostonrijksche regeering ontveicst zich niet, dat do brouk met Servie onte-vredenheid zal wekken bij soinmige Sla-vischo olementon des lac ci s ; er is beslo-ten elko betooging dadelijk to onderdruk-ken.Bijna allé Tchechischo bladen, die den stap te Belgrado bespreken, zijn in be-slag genomen of aan censuur onderwor-pen.Uit Dalmatië wordt gemeldt van huis-zoekingen bij Servische en Croatische po-litieke personon, waarvan een groot aan-tal in hechtenis genomen is. 42 menschen zijn onder beschuldiging van hoogverraad te Spalato in de gewan-genis gezet. Censuur Aile tolefoonverbinding tusschen Weeuen en Berlijn is afgebroken. Do Oostonrijksche rogeering laat niet toe, dat er mon-delinge berichten naar het buitenlap.d'ver-zonden worden. Den» correspondonten werd erop gewezen, dat ze de telegraaf mees-ten gebruiken, wat hetzelfde bedoidt, als het invoeren van censuur op t-:le.^i-an>-men.De S;ou(3!n^ «an R?î®5and Naar het sehijnt wordt uit Sr--Ptter=-burg aan .een Duitsch l>lad seraeld. zal do oorlogspartij in Rusland den bo vencoon liouden. Do redo, ioor juinister Sot'Chbni- tti linof in don minislerraad gehouden,heeft n de beslissing doen vallen ten gunste van st kras optreden en het verleenen van steun d< aan Servie. Op de beurs lieerschte gistere.i een pa- n: niek. Nijverheidswaardcn zijn meer dan 10 percent gcdaald. s' Omtrcut do houding van Rugland mollt do "Temps" het volgonde : Onder voor- st behond van do bsslissingen, dio de Bus- S" sische ministerraad, onder voorzitters.chap w van den czaar, nora-em mocht, kan hot | K Russischo standpunt aldus worden sainen- '£ gevat : 1. Rusland kan zich niet buitèn deze iewestie houden ; 2. Husland vsrenscbt c' opreohtoon minneiijke schikidng ; 3. Bus- lund vraagt vanwegc, 'net verrassend© ' %ran do gebeurteni-sen, dat in de eersto &l plaats oen vcrlenging van den termijn aan ^ .Serviô toogestaan zal worden, bovondion brengt de Russischo diplomatie in lierin- °| nering, dat do vcrklaring van het Ser-vischo, cabinet van 1909, waar Oostenrijk zich op beroept, gogevon was op verzqek z( en onder het oog van aile mogondheden en dat dus ook do grievon van Oosten- ,73-rijk-.IIoTigarië gebracht mooten worden voor die snogendheden welko moeten bo-elissen, welk govolg eraan gegeven zal wordec. f: Volgere tologrammen, van gezaghob- t,' bor.de zijdo uit'Weenen ontvangen, "keeft r, do Buissischo zaakgolastigde zich Zator- dog naar don plaatsvorvanêer van graaf v/ Berehtold begeven, en hem als don wecscli der Russische regeering meêge- deeld, dat Oostenrijk-Hongaria aan Ser- "£ vie een langeren termijn zal toestaan s<: voor de boantwoording der nota. si •Do Oos-tenrijk-IIongaarsche regeering heeft eon vorlcngimg van den termijr, fi1 I .éditer beslist goweigerd. Zij staat op het ^ standpunt dat hot geschil alloen Oosten- se rijk-Hougarié en Servie aangaat, en zal R dat standpunt onder allo omstandigheden se handhaven. Jîlke poging tôt tusschen- w komst zal zij ahvijzon. hi Do Fransehe gezant to Berlijn ontving -P Zaterdag een legatieraad van het Bus- R sischo gezantschap. De gezant zelf is op m reis. De conferentie heeft meer dan twee v- uren goduurd. n 'Hot B.ussische blad de "Retsch" zegt : ri Het viel niet. te betwijfolen, dat Servie, v vooral na de vcrklaring van de Russi- (j, sclie regeering .(uôt het conflict liaar niet h onverschillig kan laten) cen niet goheel j; bevredigend antwoord op de Oostenrijk- a] Hongaarsche nota zou goven. De onwek-king daartoe is van de zijde van Rusland reeds geechied, zoodat een deel der verantwoordelijkheid Rusland treft. Hot "Nowoïe Wremia" : Het ministeric Sl ' van buitenlandsche zaken heeft aan de o bladen verzokerd, dat Rusland zich aan de n; zijde van Servis schaart, hetwelk een v onverdiend zwaren slag heeft gekregen. S Do St-Potersburgsche "Koerier," noemt h de inwilliging van hot ultimatum voor z< Servie onmogclijk. De Russischo avondbladen slaan een u, zeer dreigenden toon aan en stellen een js Fi*ansch-Bussische actio van het nadruk- ]j. kelijkste karakter tegen vandaag in het [- vooruitzicht. De avondbladen verklaren, br dat Rusland op ailes voorbereîd is. ^ In Krasnoïe Selo is een kroonraad se- i, houden. Het vertrouwen, dat Rusland Servie zal bijstaan,is te Belgrado onwanlcelbaar, en wanneer het ofîicieelo Rusland mocht tal- men, dan is men vast overtuigd, dat bot fi' Russdsche volk de regeering tôt inter-ventie dwingen zal. n Frankrijks mesning | Ce Dîsitseltoe gezasst SaiJ t3cw Frami= P1 EcheRS niinistei1 van fossstesiJass^scSie zaken, di Baron von Schon, de Duitsche gezant, is bij den Franschen minister van buitenlandsche zaken ad intérim eene mede- ,, deoling komen doen. ù: Von Schon moet, volgens do "Echo de I Paris" wegeug de Duitsche regeering ver- 'M J klaard hebben : 7:1 I lo dat zij de nota door Oostenrijk tôt ei Servie gericht, goedkeurt, zoowol wat inhoud als vorm betroft ; w 9o dat zij hoopt dat het conflict be- ni peri-t biijve tu schen Wcercn en Belgrado ; \vt 3o dat, indien een derde mogendheid tsschenkomen, er eene ernstige span-ng uit zou kunnen voortkomen-, tus-, hen de bside groopen van mogendhe-;n dio er in Eutopa bestuau. 'tls, zegt de "Echo do Paris", een cuwe zet van Agadir. Het Europoosch karakter van de cri-s — schrijft het " Journal des Doits " — is nog versaherpt door don ap, dien de Duitsch© gezant te Parija îdaan hoeft. Op welke manier mon do oorden orvan ook moge draaien, mon Mi zo enkol aidus uitleggen : Duitsch-nd on Oostenrijk zijn h t 03iis en so-:lair. Europa wordt dus bodroigd door ;n algemeeno ojltbranding. Morgen zal on mîssohien wotén, waaraan mon zich noudon heeft. Er is gecn tvvijfel aan, it hot antwoord van bervië, cen \vei-îring zal zijn en to Weonen niet aan-.'Lajmon zai wordeû. Ilet l.omt cr dan 3 aan, to weton, of in donzeliden icht de Ooslenrijksche regeering tôt iden van ■ geweld zal overgaan, met o t )mer oorlogsverklaring, dan wol oî zij ■ zich toe b'cpalen zal, do diplomatieke itorfvkingdn « to vorbroifen. Indien zij ch tôt dit laatsto bopaalt, zou een oor-g vermeden kunnen worden, niaar ia-en zij toegeeft aan de invioedon, dio Ceods sodert ean maand aan 't werk jn. ©n haar troopon bevel goeft de Save l de Donau over te trokkea, dan zul-n vrij staan tegenovor gebeurtonissen, aar^an de gevolgen onberekenbaar zijn. Omtront de houding van Frankrijlc jefn de Temps nog do voigondo mede-.olîng, die half-ambtelijk lijkt : de Fran-ho rogeering gaat aceoord met do Bus-sche rogeering oxn cen verlenging van :.i tormijn te vragen. (Oostenrijk-Hon-iria, zooals mon gezion heeft, hccft iar r goen note, van gohouden. Do Fran-ho ;regeoring blijft vooling houden met aslo&id en Engoland. De gedachtsnwis-iling tusschen do drio mogendheden °rdt op het oogenblik beheerscht door st feit dat do Duitsclio gozanten te Sint-ctersliurg en te Ijondon niet aan de ussisdho en Engelscho rogeering een edeck)3ling godaan hebben, als baron m Skihon to Parijs. Men wacht dus xlere bijzonderhcden af. Do Franscho îgeeiiQg heeft de zokerhcidî dat Ser- 0 beiwid is tôt elken maatregel van on-îrzook-; die in overeonstemming is met îar sttttivereine rechten on haar waar-gfceid. De Frausehe regeering hoeft de indaoltt der Oostenrijksclie- regeoring op ■t hooiMpimt doen vestigen. Dei iîloajeâsng «an SsciSscîîSand Do "îiorddeutscho Allgemoine Zeitung" ïhrijffc in haar overzicht : Do eischen t> gi'and van het ondoxzook naar do oord ; op den CostenrijkBchen troonop-olger^fce Sarajevo door Oostenrijk aan crvio gesteld, moeten gcrcchtvaardigd M'on, indien men de aanleiding totdo-; cisch on met gepaste.i ernst beschouwt. De deîlnoming van Servische onderda-jn, ook van overheden aan d© resds ■ng v;oorboreido samonzwering tegen st lovon van don aarlshcrtog eu de aiperijen tegen de ee-aheid der Habs. irgsche monarchie is bowezen.Do Oos-nrijk^Hongaarscfce rogeering heeft zich îroid ?erklaard, don mogendlieden in-ige ^ te geven van het bewijsmateriaal. at is eon bewijs, dat zij de uitkomsten in hot- onderzook niet te loocbcncn acht î haro eisehen ais volkomcn rcchî::;a- rr In oïïicioete kringon in Berlijn hoopt on nog sîeods den vrode tusschen d3 rooto mogendhedon te bewaren. Vocral ngeiaiid on Duitschland, doen sterke >ging«n in deze richting. In het Beiorscho Huis van Afgevar.r-gde.-a kwarn tcrlocps liet conflict ter iraiak. Oostenrijk, zei do eerste minister, door-eft tbans mdcilijko uren. Wij hopen :t l*it bevrler/do, aapgrenzer.de rijk, s htrt tôt ooriog, een ooriog waavioc ■t door vrceso'ijl c gebeurtonissen zou jh f^rlwongen, moet liomen, gelukk'îg 1 zc-'gevierend mogo zijn. Hicj-op volgdc een sympathib-betooginp aarJ .an a'io burgerlij'ke " wartiien deel ITK'9 i Do, Bornjnors volgon do ontwikkeling m ^<T.c:i toonand met buitengewono span ning. Do vraag van ooriog en vroao ia het osnige, waar Zaterdag over gcspxo-ken werd. Eindelijk, om kwaart o1. o.-acht, kwam de bosKssing, doordat het antwoord van Servie bskend werd. El ging toen een golf van sterke vador-landscho etomming door do stad.Er wne niomand, die niet diep onder den indruk v/as van den ernstigen toestand. Op straat heerschtte nog in d© late avonduren eene opwinding.alsof Duitschland zelf reeds in oo-rlog gewdkkeld was Over den breeden boulevard. Onder do Lindon, trok een treop van versohoideli; duiaonden menschen onder het zin»on van vadorlandische lioderen. Voor het Otostenrijksche gezanljacha-p w©rd het Oobtenrij'ksch volkslied gezongen en "Die Wacht am Bbein." De gezant en zij.no gcmalin s tond en voor hot venster, bo-gen ©n dankten. Meer dan een Invartier braent het volk hem ovaties.Ver\'olgors trok do optooht naair het Bismarck-standl>eeld en door do Sieges-adlea naa.j het ïtaliaansche gezantschap, voortdu-rand onder het zingen van vadcrland-sche lioioren. Do bladen gaven voortdu-rend nieuws bullotijns uit, waarom ue-vochton word. D© kocr3daliïig 0p de Berlijnscho beurs was vooral groot ten opziobte van de Kussiscne papieren. Russische bankaan-d-olen daalden 25 pet. Er liepen clo dolste ge--uchter.. Er werd cmder andsre verteld dat de czaar vermoord was. Èen on-miadelljjk daarop bekend gemaakte te-gonspraak werkte eenigszins ltalmeerend. Engelani! aïs srsdestishier Onderminister Acland heeft Zaterdag avond m eene rede te Steyning gezegd dat de politieke toestand in Europa veel ernstiger ig dan die in Ulster. Men kan zich de ellende die een ooriog tusschen d© groote mogendheden na" zich sleepen, niet voorstellon. Acland uitto de hoop dat men in de huidige crists ©en dergeliike oplôssins zal kunnen vinden, a!s in de crisis vrn een jaar geleden. Engoland zal al liet- mogelijke doen in het belang van den vrede. _____ ©P BB BAAîf Naar 't Kfimt Do rekruten van de hoogeschoolkompa-gmes zullen zich, zooals ieder jaar, in Augustus naar 't kamp van Beverloo be-gevçn om het krijgsondorrioht to on t van-gen.Peerdenhancleî In do maand Juli werden er in België '-n?0V0ert^ : veillens> 2584 dienct- on /99 slachtpaarden. Voor do zes eortti maanden _ van het jaar bcdraagt de in-voer : 25,665 peerdon, tegen 23.9.V3 vo^r 't zelfdo tijdperk van 1913. Het totaai in-gevoerde voulons bedroeg 1,267. Runders, schapen en gelten ___Invoer in do maand Juni : stieron, 758 ; ossen, 654 ; kalveron. 825 ; kooien 919; veerzon, 1,123; schapen, 1,900-lammeron, 2,601 ; goiton, 3. Voor do zes oerste maanden van het jaar bodroeg dj invoer : stieren, S.0'23 ; osson, 5,657 • kalvoren, 3,500 ; koeien, 11.793 ; voor-zen, 7,042 ; schapen, 57,711 ; lammeren, 15.507 ; geiton, 1,823. Oe toestand m Manie Dagelijks vertrekken uit Durazzo sler-ko afdcelingen Mirdieten, terwijl andero aankomen. ^ Gistoren en eergisteren zijn meer dan 20 Turkseho vrouwen uit Skutavi en Dulcigno vertrokkon. Hier loopt het gerucht dît de o-v-t-inde-lingen voorloopig geen aanval op Walona zullen doen, raaar naar de Mirdita zullen trekkon cm de Mirdieten c'Je to Durazzo zijn, to dwingen, naar hun land terug te keoron. Dagelijks worden diofstallen gepleogd door do Mirdieten en Mallssoren, helgçen do onrust niet wcinig verergert. Do Epiroten zijn bij Iiagorapos gele-gerd ; zij rukken niet verder. Bli.ikens eon bericiit van kolonel Philips bevinden do opstandelingen zich b'iy

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes