Het morgenblad: volksdagblad

2276 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Octobre. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/td9n29qj0w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

7e Jaargang N° 265 Zondag 4 Ocîober 1914 2 centiemen h et nummer HET MORCENBLAD SassicesBaJsgirsgesî s 4e bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » » » » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regel » 2.00 Reclamen, » » » » j.oo Begraienisbericht, » 5.00 VOLKSDAGHLAD £tte mededeelingen te zenden aan M, J. 3AMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, _Auty/;ci'-^Sr. Meu schrijît in op het bureel van het blad en op aile Postkajatoren 'frelefoon : QPSTELRAAD : Be?. — AANKONDIGIiNGEN : fmisesBKesï'seêti&eîî : Een jaar, S fr. — g maanden, G fr. | 6 maanden. 4 fr. — 3 maanden, 2 (r. p BUITENLAND, het port te buiten. Aankondigingen worden ook ontvanaen door M. J. LEBEGUB et C°. «Office de Pu* blicité, 35, JSieuictraat, te Brusscl. Belgische Oiieele MeieUing AntwerpeBîj Zaterdags I i «ré 5s sâwoBsds Twee aanvallen van den vijand werden pnet ernstige verliezen voor» hern afgeslagen.Morgen, Zondag, zal de voorwacht der Çngelsche troepen op het front zijn FrasÈ Olcieelo IMééi fteweidige geveeSaten isi sie straels waïi i^o^e» •— Het Bsgerkorps wasi eîëk Kroonpirins asSïtarasât geda*e^ejiB — ^©©ir&ai&egaBïïgg m — Oe aaswai Dp Antwerpen. — dusses? ©n OMitscliser'Sa — En GaSscie. — Se ©saBssas-sela naas* Sas*aàew?o Parijs, 3 October. — (Mededeeling ©m 3 ure). Lange onze linkervleugel werd de geweldige actie, sedert gisteren aangegaan, voortgezet, in 't bijzon-der in ae streek van Roye, waar wij al de aanvallen hebben afgeslagen, ofschoon op dit deel van het front de vijand versterkt is gewor-den door nieuwe troepen, aangevoerd yan het Center zijner lijn. in het Center, valt niets aan te merken van Reims naar de Argonne. In de Argonne is het 18e Duitsche korps (leger van den Kroonprins), die getracht had zich langs 't bosch van de Grurie te slibberen, achteruit geelagen ten Noorden van de baan van Varennes la Harazée naar Vienne la Ville. In de Woevre en op de hoogten van de Maas, is onze vooruitgang traag, maar hii duurt voort. ; ' * * it. De Duitschers bombardeeren het Zuid-Oostelijk front van de Plaats l Antwerpen, zonder aanzienlijken uit-i slag te hebben verkregen op de ver- ■ dedigihgswerken. Zij Zzijn tôt ver- ■ scheidene infanferieaanvallen overge • gaan, welke afgeslagen werden. t Het Duitsche leger, vier legerkorp-sen sterk, staat tusschen de grens 1 van Oost-Pruisen en de Niemen. Zijn linkervleugel werd teruggewor-î pen op Mariampol 'en Suwalki. In het centrum werd de stad Augustovo 3 door de Russen genomen. Aan den Duitsehen rechtervleugel wordt de slag voortgezet rond Osso-; wetz (tusschen Lyck en Bielostok) . In Galicië trekken de Oostenrijk-' sche achterhoeden in wanorde aan den overkant der Weichsel terug. i Servisehe en Montenegrijnsche co-; lonnen rukken op naar Sarajewo. Reuter's telegram Cy. DE RSSSISCHE PLETROL De Duitschers in affooht Antwerpen, 3 October. — Mede-<feling van den Russisclien nnlitai-in attaché : Als gevolg van de veldslap.cn bij Bonino en Agusfovo, waar zich voor-il de colonne ônderscheidde weil'O le omtrekkcndc beweging uitvoerde. krekken de Duitschers overhaastig lerug op ganse î de linie van dd' gouverneraenten Souvalky en L-orn-|a.Waren vooral haastig om af te îrekken de troe]>enaîdeelingen die de vesting Osovesk beproefden aan to vallen. Het bombardement van die plaats Ieidde tôt geen tfits'ag. Do geuimen-teerde kasomatten werden niet ver-Hield.In Zuidelijk Polen, in de gouver-nementen Kalisch en PeErokof, waar de Duitschers zich bevonden sindri het begin van dei oorlog, zijn ze nu begonnen aanfcienlijke troepen-machten samen te trekken, afkom-etig van het WesteAfront. ReeJs werden voorpostengeveéhten geleverd. In een ruiterijgevecht tusschen Andreevo en Kienzi, drong eene rui-terijdivisie door tôt in eene colonne Ivoetvolk van de Duitsche garde die H'ensief optrad. Deze colonne werd in twee gesne-. den en op de vlucht gedreven, al •_ Ininne mitrailiousentreincn in onze ~ handen achterlatende. In 't aigen:een merkt mon op dat "t de beweging der Duitsche troepen ^ op onze sLcchte wegenissen in een rnoeilijk parket verlcecrt en dat de Duitschers dan ook zich nog uit-sluitend wagen op de gekasseide ba-nen; waar hunno artillerie gemakke-® îjker voort !:an. Sshrïkkelsjke veriiezen op de Niemen Uit Petrogrado, den len October : De experton in lcri^skunde bogrijpen niats . van het plan dat Duitsehland iieoît wil-r len uitvoercn met Kusland to willen , ovorroropelen op de lijn van Niémen. o Dit pian kon niet anders dan misluk-" ken en aan de Duitschers zware ver-" li?zen toebrengen. De twaalf Duitsche legerkorpsen, die - do overroaipeling boproefd hebben,trach-ton o^p dit oogonblik naar eene moeras-j sigo streek terug te trekken. De ruiterij zal zich uit den slag trek-ken, maar het voetvolk zal vreeseliik lijden. Aan de Bevolking De Luitenant Generaal, Bevel-hebber der Versterkte Stelling van Antwerpen, verzoekt den Burgemeester het voigende be-richt kenbaar te maken : De personen die de Versterkte Stelling van Antwerpen wenschen te verlaten, kunnen het vrijelijk doen. Het is wel verstaan dat binst gansch den duur der werkingen van het beleg, geen enkele toe-iating, om terug binnen de ver-sterking te komen, zal afgeie-verd worden. Antwerpen, den 3° Oct. 1914. De Luitenant Generaal Bevelhebber, DEGUISE, De Burgemeester, J.,DE VOS. Koninp m Hiiesring le Antwerpen . \vat er al verteld wordt, -wàt al praatjes er in omioop zijn gebracht door lieden, die hunne eigen leugens gelooven, is onzegiijk. Het Gouvernement was vertrokken, de Koning had ook Antwerpen verlaten.ïnlichtingen uit goede bronlateu ons toe te bevestigen dat de Koning en het Gouvernement ..steeds to A'ntwerpen zijn, le iHscherming onzer kufistoebouwen Het commando over de Duitsche troepen, luidt een telegram van het Wolfïbureau uit . Brussel,welke Antwerpen belegeren,deelde aan de Belgjsche régeering, aan den Ameri-kaanschen on aan den Spaanschen gezant, het volgende inede : Voorzooverde Belgische militaire over-heden zich verplichten om de kunstgebou-wen en vooral de kerktorens niet diénst-baar te maken voor militaire doeleinde, zijn de Duitsche beiegeringstroepen bereid deze bouwworken bi,j de beschieting zoo-veel mogelijk, dat wil zeggen voorzoover he't bij de geweldige ontptoffing van modem geschut mogelijk is, te sparen De rood-witte viag, welke mon thans op al onze kanstgebouwen, kerken, musea, enz. kan zien wapperen, dient om, over komstig de Conventie van Genève, deze ge-bouwen te beschermen, ÉiiilÉFlitseta on Mi m De voornaamste aanval den dag van gisteren — aanval welke Zaterdag werd voortgezet — was weer gericht tegen den secteur tusschen 2sethe en Zenno. Onze batterijen, waren bij den Yosberg opgesteld. De iorten van 'Koningshoyckt en Waelhem werden maar gedurig door de vreesclijke rbortieren van den vijand besclioteii. Niets is in staat den indruk van zt; 1 k bombardement weer le geven,het kan niet beter verge-leken dan met de uitbarsting van een vuurspuwenden berg. IN VLAANDEREN De aanval der Duitschers, Woensdag .! afgeslagen, werd Donderdag hernom'en, . In den avond kwamen de Duitschers j onder dekking van hun initrailleusen afgezakt naar de brug van Grimbergen " welke voor de zooveelste maal opge blazen was. ; Het kwam tôt een ontzettend artil , lerieduel, waarbij het voordeel aai . onzen kant bleef. : Oe îoesîand le âoiwerper L Er is, in de ot't'icieele mededeuiing, dooj de bladen gisteren âfgekondigd, een zii welke hen heeft moeten tre/îen, wie; - hoofd.niet op hol is gebracht door liet ake lig muziek der kano'ns,vooral als île kanon nade, w aar fan liet geluid onze ooren treft ôndanks den afstand, uitgaat va.i ons ver dienstelijk leger. Wi,j willen de laatste zinsnee van di< mededeeling aanbalen, meldënde den over gang in de reserve van de Belgische troe pen die tothiertde de zware taaii. torschten welke men weet en liet optreden van ver ■sclie troepen. Wij wetén, înderdaad, da zekere divisies werden vervangen, namelijl voor de verdediging der stelling van Ant pen door deze anderë. Unnoodig hier teclimsche uicleucingen tt geven, welke ten andere, de rniiita re over heden niet gaarne zien veropenhaa^d en zi, v/eten wel'waarom. Maar wat wij oot weten — en wij zijn gemaciitigd liet t< melden, - 't is dat voorcaan de verdeiliginf van Antwerpen zal saniengaan mec d< rechtstreeksche en effectieve niedewerkin^ I met de machten onzer bondgenooten, waar h van een deel roeds optrad. De versterking veroorlooft ons den toe ; stand van onze plaats met het meeste ver trouwen in te zien. Een ander i'eit vai aard om ons gerust te stellpn, 't is de voort ' durendé bij val der Verbondeuen in Frank " rijk, en zoo de Duitschers, in liunne ver richtingen rond Antwerpèh cens te mee ; blijken geven van eene koortsige bedryvig r lieid, 't is omdat zij bemerlcen dat binnei " eenige dagen, ondanks de.groote opolle 1 ringon welke zij zich moeten getroosten on verscheidene redenen, zij zieti zulien vei pliclit zieii te verzaken aan eene taak waarvan de moeilijkheden zoodanig zijn da zij gedurende twee maanden voorzichtig heidshalve niets ondernamen tegen de ver -Sterkte stelling- Antwerpen. WEER EEN ÏAUBE Dezen namiddag naderdo nogmaak l een l'aube onze stad, zonder er even ; wel boven te vliegen. Ons geschut heeft het vliegtoeste] kunnen verhinderen voorbij de om- • heining te komen. Hulp voor de Belgen 1 Ottowa, 3 Oct. — De provincio Quebec heeft 50U(i pond sterling bijgedragen tôt he ■ liulpïonds voor de Belgen. | ie smrtfiosiag ligt in d( • teeikii der seiuatun " De ovoi'winning ligt in de beenen dej solda,ten! " Dit woord van Maarschalk Mau rits van Saksen geldt nog hoden ton dage Sedert langen tijd let rnen terdege ot het marcheeren en de schoenen der troe pen. iViarschen zijn en blijven de grond slagen van den oorlog en de geschiedenis keht menig voorbeeld dat een flink( marsçh de overwinriing bracht, een sleciitt do nederlaag. Men denke bijv. aan der S uitstekenden marsch der Japansche gar t do-reserve-brigade, die gedurende den slaj 1 aan do Shalio in 2.5 dag van den rechter-j naar den linkervleugel optrok ; aan der marsch van Mae Mahon in 1870, toen hij door het marsclieeren gcdwongen was slag to leveren op don dag, dien hij als rust " dag bestemd had. 1 Onder een gewonen marsch vorstaat mei t weer, het voetvolk 20 à 26 kilom. pei t dag, als het noodig is moet eeliter G0 Idl . in de 24 uren afgelegd worden. Dr zijn ( ecliter ook goede marschen, die ver bij deze getallen ten achter blijven. In der Balkanoorlog van 1877-1878 kon Gurkc in den zomer 15 kilom. per dag afleggen. terwijl in den winter door het onbegaan-bare terrein s lechts 5 kilom. afgelegô werd, wat anders bij gunstig weder en goede wegen in een uur kan gedaan worden. Napoleon's troepen maakten meeren-deels goede marsehen zelfs op den terug-tocht marcheerden zij van Moskau naaj Kowno, een afstand van 1200 kilom. in 58 dagen. Merkv.-aardig is het verschijnsel, da verslagen troepen nog voortrèlfelijk marcheeren. Na den slag bij WOrth is Mac Mahon in 12 uren naar Zabern gemar c'i.oerd (51 kilom.) . Als de omstandighe den eçhter ongunatig zijn, gaan de troe psn met slakkengan.'ïotje. Tocn â* Uiiasar in 1831 in Polen trokken, belemmerde d< smeltende sneeuw het niarclieere'n zoo.dal sleclits 2 kilom. per uur at'gélegd werd. Op 2o Dec. 1906 m-oest de divisie Le-grand van Giechanow naar Burgerzijn marchoeren. Voor die 15 kilom. waren door den zachten bodem 12 uren noodig. Nog langzamer vorderde de tegenstaader • Vorst Galitzijn trok op 20 Dec. van Go-lymin naar Slubowo. Voor deze 10 Ion. waren 18 uren ncvodig. In 1877 legde de Russische infanterie (in den Balkanoor log) in eene bergstreek 15 km. in 5 dagen af. Een goede marseh hangt ecliter niet alleen van de snelheid af. De troepen moeteai niet aeer verzwakt en te moe zijn. Zonder marsohverlies koint men ei echter nooit af. Be Engelsclien marcheerden in don Z'Uid-Afrikaanschen oorlog van Bloemfontei-n naar Pretoria. De snelheid was goed, in 19 dagen legden zij -180 km. ai. Zij ver-toren echter aan zieken 3 à 5 t. h. Het grroote'o marschverlies had wel Napoléon op 24 Juni 1812 : aan de Niemen teld« het leger 293.000 man. Op 28 Juni, bij Witobsk waren er nog sleehts 193.000, De gevechtsverJiozen waren betrekkelijk gering; tôt midden Augusiïis ongeveer ÎO.COO man. Op 20 Augustus, namer, aan den overtocht over den Dnjeper nog* maar 156.000 man deel, op 7 Septeunlteft waren te Borodino nog 143.0*00 i/ian over en op 15 September, nadat men in c3 dagen l-O&O km. afgelegd had, Itwa-men te Mioscow 105.000 man aan, onge-veor een derde van het oorsprotikelijk© aantal. Op 18 October trokken 108 000 man van Moscow weg; op 9 Novemioec waa-en bij Smolensk. nog 50.000 ma» aau-wezig em op 28 November, was J;et groo-te leger tôt 32.000 man gesloniteu. SÏB. TMEM€M Generaal i-'rench, hordaeht gisteren ziia - 62ste veirjaardag en al de Engelsche bladen deelen eonige levenstrekken mede vaa den beroemden veldheer, die zijn land met roem beiaden heeft jn dezen r«izi-n-oorlog.Hij werd geboren te itipplevaie ;>ïj ïîo-' ver en zooals vele groote Bngolsehe ge-neralen, is hij van Ieriandsche afkosnst Zijn vader bohoorde toi het zeeweïen. Hij begon ook zijne loopteiau op aee, «tt was reeds als dusdanig in dienst tijdeas -den Fransch-Duitschen oorlog, eu in 1&7-4 werd hij kapitein van een regiment basa.-ren. Op 37 jaar werd hij colonel, en. hij zag voor het eerste maal het vuur onder Lord Wolseley, tijdens den Nijloorktg isa 1885. Maar hij trok vooral de aandaeht zijner oversten, tijdens de legerfcewegiMjon die den Boerenoorlcg vocrafgingen. fiij werd generaal-majoor benoemd eu met het bevel belast van eene afdeeiing ruiterij in Natal. Hij behaalde de overwinning te Elandslaagte, en kon te Ladysmith ont-nappen, daags vôôr het beleg. Gedurende verscheidene maanden hield hij de generaais Dalarey en Dewet in bedwang in het distrikt van Colesberg in de Kaapcolonie, flankaanvallen en krijgs-listen wel uitgevoerd, waren de bij zonder/ ste teekens van zijne taktiek. NeerlageD veinzende, lokte hij de Boeren in Zuide lijke richting, en belette hen samen te trekken met hunne verbondenen van den Oranje Vrij staat. Aldus deed hij met veel succès de plan-nen van Lord Koberts lukken. Hij bebaatde eene groote overwinning bij de bevrijding van Kimberley, en zijn laatste stormloop joeg het Boerenvolk uit-een. Hij omsingelde het leger van Cron-je, en werkte mede tôt de be^lissende overwinning to Paardcuburg. Deze bewegingen en deze die ze op-volgden, hadden haar grootste voordeel te Diamond Hill, waar eene veel sterkere troepenmacht gedurende 48 uren, tegen-gehouden werd. Zijne faam als een der beste ruiterij generaais was sinds voor goed vastgesteld. Tijdens den vrede, hicld Sir French zich vooral bezig met de herinrichting van het leger, en deed het princiep aan-nemen, dat bij de bevorderingen, mcin meer zou letton op bewezene diensten dan aan besluurlïjke bekwaamhcden. In 1911 werd liij stafoverste on bekwam den titel van Veldmaarschalk. Een ge-schil tusschen hem on het ministerie van oorlog, deed heai zijn pensioen aanvra. gen, maar wanneer men hem noodig had, voor de huidige operaties, riep men her:i tôt de aktiviteit terug. Men kënt de moeilijkheden "waaxmeue' hij te kampen had op het slagveld '.(■ Ber gen, en verwîerf er eenen onsterfe-Iijke roem met ze te overwinnen. De ee,- en d( glorie van Engeland zijn in goede han den gesteld. De stad Ripplcvale is be-vlagd geworden met Engelsehe, Frans^lu en Belgische vlaggen. De gemeenteraad van zijne geboortestad en dio van Lon-den, :onden hem een huldeadres dat I.ord Kitchenrr bei*» oMafhanditrd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes