Het nieuws van den dag

1048 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 11 Decembre. Het nieuws van den dag. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ff3kw58r7p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 21 Voorloopig |0 centiemsn per nummer Brussel, Woensdag Î1 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kteine regel. ........ i (r. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL ! Zandsti'aat, 16 T m t. in T^rir*-NT 1 t 1 DAGBLAD G-esticht door Jan HOTTGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 ABONNEMENTEN: De prijzen znllen later vastgestcld worden. De straî der misdadlgcFS pe misdadigers, dio wij bedoelen, zijn de groote politieke mannon van Duitschland, met den gewezen keizer Wilhelm aan het hcofd, die den ijselijken ooriog van 191 i opgestookt, vooibereid en ontketend hebben. Als men denkt dat die heerschappen koelbloedig, uit verwaande lieerschzucht en ook uit roofgie-righeid, meer dan 10 miljoen jongelingen van aile landen ter dood hebben doen brengen, en den hongersnood en andere kwalen erger dan de pest. onder al de inwoners van Europa hebben doen woeden, dan moet eu zal elkeen bekennen dat zulke misdaad niet ongestraft mag voorbijgaan. Wilhelm II heeft zijnen troon verbeurd, het is waar; maar hij leeft in de weelde, op het prachtig kasteel van Amercngen in Rolland, en wordt er met veel eer bejegend. Bethmann-Hollweg, • de gewezen kanselier, die het verdrag vatî België's onzijdigheid als een « vodje papier » verscheurde, zooals hij zei, loopt op vrije voeten; von Jagow, te dien tijde sLaatsse-kretaris voor buitenlandsche zaken, en Zim-mermann, zijn ondersekretaris, zijn ook per-soonlijk niet gestraft. Ludendorff evenmin en zooveel anderen met hem. En voor wat den graaf von Hertling, gewezen kanselier van Duitschland betreft, die zoo scliandalig ge-logen heeft, en de bandietenstreken van zijnen keizerlijken meesber ophemelde, hij heeft ook zijne rechtveerdige straf ontgaan. Welnu ! het uur der gerechtigheid moet alaan. Het onschuldig bioed dat zij vergoten hebben, roept wraak tôt den hernel; en als er nog geen rechtbank bestaat om zulke schuldigen te oordeelen en te vonnissen, dan moet er een nieuwe rechtbank ingesteld worden. De alleigrootste misdadigers van allen mogen niet vrij sehieten. Dat die groote neeren koelbloedig die- vree-selijke menschensia-chting belegd en bered-derd hebben, kan nu door niemand meer twijfel lijden. Sedert dat de revolutie in Duitschland uitgebroken is, zijn de diploma-tieke stukken van Berlijn en van Munchen, de hoofdstad van Beieren, onderzocht geweest-en ten deele in het licht gegeven. « Ten deele », zeggen wij. want Dr Soif, die onder Wilhelm II te Berlijn minister voor het buitenland was, en nu nog gebleven is onder het republiekeinsch bewind, houdt zich ge-sloten en zwijgt als een graf: hij vindt zelfs dat men niet spreken mag' in het hooger belang van Duitschland. Iedereen verstaat seffens wat die woorden beduiden. Maar er zijn andere mannen die gesproken hebben. Nog voor dat de revolutie losbrak, heeft prins Liohnowsky, oud-gezant van het duitsch kei-zerrijk te Londen klaar en duidelijk gesproken; en hij heeft getoond en bewezen dat de duitsche keizer met zijne alduitsche kliek den oorlog gewlld hebben, en aile pogingen van Engeiand, van den russischen ïsar, eu zelfs van den oostenrijkschen keizer Franz-Jozef, die op een gegeven oogenblik aan het wankelen viel, steiselmabig en trouweloos verijdeld hebben. — Di Mahler, lid van het bestuur der maatschappij Krupp, heeft gesproken en bewezen dat de keizer, persoonîijk. de hoofdrol gespeeld heeft in dien vreese-lijken aanslag tegen de menschheid, en dat hij een vuige huichelaar was in al zijne grcotspraak van etrlijkheid en godsvruoht. Wilhelm II was loen nog meester in Duitschland; on in eene dolle woede héeft hij den prins Lichnowsky uit het Heerenhuis vau Pruisen doen zetten, en hem dan even-als Dr Muhler zijnen tweeden beschuldiger als zot laden uitschelden. Geen van beiden was zot; en zulks blijkt nu zonneklaar. Wilhelm II is nu immers geen meester meer in Duitschland; eoi in Pruisen, in Beieren en in al de duitscha stafcen woedt de revolutie. Welnu ! Degene die tegenwoordig aan het hcofd staat van de beiersche Bepubliek, Kui-t Eisner, heeft samen met zijnen minister voor builenlandsche zaken begonnen zekere diplo-matieke stukken van 191 i in het licht te geveUj die den vreeselijksten beschuidigings-akt uitmaken tegen den meineedigen gewezen keizer Wilhelm. Iedereen weet nu hoeveel die man weerd is. _ Er is daar, onder andere, het verslag te vinden dat do beiersche minister te Berlijn, de heer von Lazcheaifeld. den 18 juli 1911 — dus kort voor den oorlog — opgesteld heeft. Daar verklaart de man, zoo duidelijk als het zijn kan, dat geheel de kui-perij, die uitliep op den oorlog van Oos-tenrijk tegen Servië, en schier dadelijk daiax-na, op den ooriog van Duitschland tegen JR.us-land en Erankrijk, met het schenden van België's gebied erbij, te Berlijn op touw ge-steld -wajs. Er is meer: de rollen van dit akelijk Ueurspel waren op voorhand uitge-deeld; en zelfs het oogenblik om te begin-nen was ten vooideel igste uitgekozen, na-meligk na het vertrekken van M. Poincaré, président der fransche Bepubliek uit Sint-Petersburg, waar hij vertoefde. en voor zijn wederkomen in Fiankrijk. Het was eene echte samenzwering, gelijk men ziet. En zeggen dat meer dan 1 jaar, de duitsche keizer, met ai zijne politieke mannen, al zijne kanseliers en al zijne ge-neraals, bij hoog1 en bij laag gezworen hebben dat zij van niets wisten, en door den oorlog verrast werden ! Nu dat de misdaad in geheel ûare schem-dalige gruwelijkheid uitgekomen is, begin-nen de schuldigen ondei nialkaar te kra-keelen. In zijn kastocl van Amerongen, in Holland, heeft Wilhelm a*m een dagblad-schrijver durven zeggen dat hij inderdaad den oorlog niet wilde: — het zijn Beth-mann-Hollweg, de kanselier. en von Jagow . de staatssekretaris voor buitenlandsche zalten, zoo kerml. hij, die de schuld van ailes dragen ! Van zijnen kant lcgenstnaft Bethmann-Holl-weg zijnen keizerlijken meester, en verklaart I ook vau niets geweten te hebben: — Het is de alduitsche partij, beweert lirj. die den oorlog heeft doen uitbrekenl En zco wil de eene de verantwi oïdelijkheid voor de gru-weldaad op den hais van den andere schuiven. 't Zal evenwel niet baten. Wij zijn zoodanig gewoon aan al die duit-■che leugens, dat een leugen meer of min va:i geenen tel meer is : do waarheid is dat Ide keizer, zijne staatslieden, en geheel de duitsche natie die dien afschuwelijken oorlog gewild en even afschuwelijk gevoerd hebben, schuldig zijn en gestraft mceten worden. De vredesvoorw-aarden zullen het duitsche volk voor lange jaren de noodige uilboeting opleg-gen, maar ook de andere plichtigen mogen hunne verdiende straf niet outgaan. Wij oordeelen dat de meineedige keizer in het bijzon-der voor eene internationale rechtbank moet gedaagd en gevonnisd worden. gijna awsdaad is al te wraakroepend lr* | TELEFOON 171 Adres vari Ântwoord op de Troonrede Ilet is heden, woensdag, diat de Kamer vai Volksvertegenwoordigers vergadert, om de tespreking over het ontwerp van Adres t< teginnen. Ziehier het eerste vervolg van dit belang-rijk opetel, waarvan wij gisteren het begir meegedeeld hebben en in ons v.olgend nummer het slot zullen afkondigen. SIRE, Onder de zaken, door de Begeering ter liand genomen, komt, na inachtneming van de voorafgaande formaliteiten, de verkiezing vocr van eene Constituante door het ALGE-MEEN KIESREGHT der mannen op den leef-tijd van 21 jaar. Na de vreeselijke jaren, welke Europa heeft dorrworsteld, na de ongehoorde beproevin-gen, welke de Belgen heldliaft-ig hebben docr-staan zocwcl aan het front als binnen het bezette gebied, na het schitterend bewijs dat de gansche natie .heeft gegeven van hare ver-stendelijke en zcdelijke ontwilckeling, wordt door niemand betwist- dat het uur yan de democratische geîijkheid is gekomen. Kunnen sommigen betreuren dat bot in-voering van dit kiesstelsel niet kan gehan-deld worden zooals de Grondwet het voor-schrijft, dan toch moet men bekennen dat de stant van oorlog sedert 4 augustus 1914 aanleiding heeft gegeven tôt eenen uitzo-n-derlijken toestand, zonder vooigaande in het verleden en ivaarvan onmogelijk kan gezegd woiden dat hij nog zal voorkomen. ITet- kiesstelsel, dat voor de verkiezing der Constituante aangenomen is, laat van te voren niet toe, te oordeelen over hetgene deze zal beslissen oangaande de wgze waarop de Natie harô souvereiniteit zal uitoefenen. Dit wil zeggen dat zij, die denken dat het Algemeen Kiesrecht, om BECIITVAABDIG te .zijn, moet uitgebireid worden tôt de VBOÛW, zullen trachten hunne zienswijze door die vergadering te doen aannemen. Het Parlement zal het zijn plicht achten, op de hoogte te zgn van deu toestand, in het Land geschapen door de onnoemlijke wanorde ontstaa-n uit vior jaren oorlog, stel-selmatige ontreddering en berekende ver-nieling.Ailes moet zoo gauw mogelijk heropge-bouwd en hersteld woorden. De eerste zorg der Begeering moet zijn, het economisch leven te herstellen. Mou moet de nieuwe uit-rusting en de bevoorrading met grondstoffen verzekeren; het krediet inrichten; op elk gebied, afhangende van den Sfcaa-t, zorg dragen dat" de openbare macht ten dienste van 's Lands groo.te belangen gesteld worde; in econ-omische zaJcen eene klaarziende, hande-lende politiek, eene realpolitiek voeren. Zij, die door den oorlog uit hun huis werden verjaagd, moeten er zonder uitstel terugkeeren. Zij dio, gedurende den oorlog, onder de wapens waren, zullen, zoohaast de internationale boestanden het toelaten, aun de werkzaamheden van het burgerlevcn te-ruggeschonken werden. Het bestuur van het Land moet herin-gericht worden met het oog op den onfc-zagiijken arbeid dien het zal te verrichten hebben. In het instellen van Begeeringsraden bij de ministerieele departementen zal het een kostbaren steun vinden, en daardoor zal te-vens inniger voeling ontstaan tusschen bestuur en testuurden. Het is noodzakelijk dat de werklieden den arbeid hernemen onder voorwaarden die hun toelaten zich lic.hamelijk, moreel en ver-standelijk verder te onfcwikkelen. De oorlog heeft den nadeeligen invloed van het alcoholisme tegengehouden. Dank zij de p^menwerking der Paxtijen zal men van de omstandigheden leunnen ge-bruik maken om de kwaa.1 voorgoed vit te roeien. Doax heeft Uwe Majer-teit zich al-tijd om bekommerd. Hieromtrent heeft zij, in de Troonrede van 1910, deif Wetgever aangespoord daaraan zijne bijzondere aan-daoht te "wijden. De tôt dxisverre getroffen maatregelen waren ontoereikend of voorloopig. Het oogenblik blijkt geschikt voor af-doende oplossingen. Godsdiensttwisten zijn een ramp voor de Natiën. Zij verdeelen de burgers ; ze zijn vooi't-durend oorzaak van verdenking, wTok en mis-verstand. Zij vergiftigen het politieke leven en maken het onvruchtbaar. Zij moeten verdwijnen. Een ruime geest van VEBDBAAGZAAMHEID, VBIJHEID en BECHTVAABDIGHEID zal een nieuw leven schenken aan de bedrijvigheid van het land. Met voldoening heeft het Land vernomen 3at de instellingen, die onder de bescher-ming van de Vereenigde-Staten, \-au Spanje en Nederland, tijdens de bezetting de voed-selvoorziening van België hebben verzekerd, zullen bJijven bestaan totdat het economisch leven weer normaal is. De Nationale Instelling voor aankoopen zal met de moeilijke taak belast zijn, mede te werken aan de herin-richting van de nijver-heid en dezer bevoorrading met grondstoffen.De schade, aan de personen berokkend door den oorlog, is onmetelijk. Ook heeft het Land met vreugde vernomen da.t zij gansch en snel 10u VEBGOED WOBDEN. Het is een hoofd-sakelijk vereischte voor de herstelling op economisch gebied. Het Publiek dient daaren-boven zonder verwijl ingelicht te worden over de regelen der vergoeding en hare moda-liteiten; het dient ook dadelijk, tôt het her-oprichten van handel en nijverheid, te kunnen beschikken over de geldmiddelen, welke lie billijke vergoeding verschaffen zal. Om het gepast samengaan van Kapitaal en Arbeid, dat noodzakelijkerwgze vereischt is voor eene vreedzame, vruchtbare en voor den noncurrentiesti-ijd zoo binnen het land als op de vreemdc markten geschikte samenwer-kinjj te verzekeren, zal de wetgever de oplossingen moeten nagaan en toepassen, welke van aard zijn om den sooialen vrede en de l'olle ontwikkeling van de gemeensohappe-lijke pogingen der arbeiders en der werk-jevers door do rechtvaardigheid te waarbor-?en.De syndikale vrijheid is een middel om iit doeî te bereiken. Al de Belgen zijn er van overtuigd, dat ie VOLSTREKSTE GELIJKHEID onder de ingezetenen moet heerschen, wat de TAAL-KWESTIE betreft. De vraagstukken, welke z;ij te berde brengt, moet men trachten op te lossen op broederlijke wijze en zonder vooringenomenheid. Wie zal betwisten dat de ambtenaren, de rechters, de officieren de taal moeten ken-nen van hen die zij vonnissen, aanvoeren of wier bestuursbelangen ziij behandelenî yia^ u-esticnt aoor uan au mingen en Walen moeten in staat zdin, zich even gemakkelijk toe te leggen op ae voile ontwikkeling van hun eigen wezen in elken graad van het onderwijs. Eene démocratie zooals de onze kan zich enkel erom verheugen, dat al de bestand-deelen harer bevolking sàch tôt het toppunt ! der verstandelijke ontwikkeling traohten te verheffen. De Vlamingen hebben het BECHT, te be-komen dat de noodige maatregelen worden genomen opdah die TAALGELIOKHEID wer-kelnkheid worde. Uwe Majesteit heeft aangedutd welke senik-kingen omniddeilijk dienen genomen te worden om de verwezenlijking van dit programma van rechtvaardigheid en van gezonde nationale eendracht te verzekeren. f Het land heeft wreed geleden van do âf-zonderlijke gevallen van verraad, waarvan het 't bedroevend schouwspel moest dulden. Het bestraffen van die afsclmwelijke misdaden moet ongenadig voortgezet worden: dit wordt door 's lands eer en door de publieke mo-raliteib gebiedend geëischt. De Magistratuur heeft, zcodra zq hersteld weid, zich onledig gehouden met de opspo-ring dor schuldigen. De last, welken zij al-dus op zioh nam, alsmede de verwarring ver-oorzaakt door het staken van den geregelden gang van het Gerecht, zullen eenen toestand, welke reeds voor den oorlog aanleiding gaf tôt gegronde klachten, slechts erger maken. De wetgever zal, met het oog op het algemeen belang en het gezag van de rech-teriijke macht, de hervormingen onderzoeken, welke hem zullen voorgesteld worden om de snelle en weinig kos tende afdoening van de aanhangige zaken te verzekeren. (Vervolgt.) « De Koning van Engeiand in Beîgië De Koning mn Engeiand, vergezeld van zijne zonen den prias van Wales en prins Albert, is maandag, uit B-ijssel, te Zeebrugge aangekomen. Het gevolg- Zijner Majesteit bestond uit: graaf d'Athlone, generaal Keppel, sir Charles Gust, luitenant-kolonel Wigram, lord Qromer, lord Claude Haniilton, en de majoors Greig en Thompson. Van Zeebrugge werden Koning Joris, de prinsen, en liot gevolg naar het kasteel l'an Lophem, nabij Brugge, gevoerd, waar zij ont-vangen weiden door Koning Albert, die per automobiel aangekomen was. In den namid-dag hadden de twee voœten een lang onder-houd. Eien diner weid ter eere van de hooge ga^ten van onzen Koning opgediend. Dinsdag bezochten de engelsche vorst en prinsen Oostende, vertrokken van daar naar Duinkerke, waar zij inscheeptcn om maar Engeiand terug te keeren. 4 De Legerbeweging SeîgÊseî» Legerberichï Het legerbericht van 10 december luidt als volgt: « De infanteriekc-lonnen hebben de dwars-lijn Niederkrachten-BliemidaJen-Rheydt-Hem-memen bereikt, met vcorposten te Doisheim en Viersen. Niets bijzcnders te vermelden. » Het engelscb léger Den 10 december werd uit Horsea - ge-seind: « Sir Douglas Haig bericht dat de voor-uitgeechoven engelsche troepen den 8e den B.hijn bereikt hebben tusschen Godesberg en Keulen. » Troepen onfiboâen Op dringend aanzoek van den buxgemees-ter van Keulen zijn twee brigaden belgische mitraljeerders, per bijzonderen trein uit Duren naar Keulen vertrokken om de rust in deze stad te herstellen. Erge onlusten waxen ver-wekt door de manscliappen van het onbbonden duitsche leger; het bestuur der stad was opgeschorst, tengevolge van de werking der Arbeiders en Soldaten, die gepoogd hadden den burgemeester en den gemeenteraad af te stellen. Be B&Mgenoolen In Duitscbland De Bondgenooten hebben zich t' akkoord gesteld over de wijze waarop het grondge-bied van den linker Rhijnoever zal bestuurd worden. Men zal nagenoeg dezelfde bestuur-met-hoden toepassen, alleen in de toepassing van het krijgswetboek zal eenig verschil bestaan. Elk leger zal zijn eigen krijgswetboek toepassen en ook zijne eigene veiordeningen betreffende de opeischingen. Om eene zoo vclledige eenheid van werken te hebben is een intergeallieerden raad tôt stand gekomen, die éénmaal per week vergaderen zal. Ongetwijfeld zal de bezetting van het Rhijn-land verscheidene jaren duren, daar de Bondgenooten besloten hebben die st-reken als pand te beheuden zoolang Duitschland niet al de schade betaald heeft, die het vergoeden moet. Deze som zal voorzeker, en van veel. de honderd miljard overtreffen. Elle bezettend leger zal bêlas tingen door de regelmatige ontvangers doen innen; de algeheele opbrengst der belastingen zal aan-gewend worden tôt heb bestuur van het bezette grondgebied. Men heeft onlangs gesproken van een bel-gisch burgerlijk bestuur dat naar Duitschland zou gaan. Er is nu besloten dat al de ambtenaars die naar Duitschland zullen gaan, onder de bevelen van do krijgsoverheid zullen geplaatst worden. Hetzelfde stelsel van bestuur, als dit der duitsche etappen op belgiscli grondgebied, zal in het Bhijnland toogepast worden. Van nu af is het zeker dat gansch de linker Rhijnoever volledig van het overige van Duitschland zal afgezonderd worden. Er is geen spraak van het Rhijnland te annexeeren, maar, bijvoorbeeld, de kiezingen voor de duitsche Constituante zallen in het bezet gebied geen plaats mogen hebben. De Bondgenooten zullen zelf gansch het sbaat-kundig leven van die stroken regelen, waar geen de .minste politieke bewering zal ge-duld worden. Ook do ekonomische bebrekkingen met heb Duitschland van over den Bliijn zijn voor vele jaren afgesneden. Een stelsel dat de stoffclijke belangen van de Bondgenooten met deze der bevolkingen overcenbrengt, zal noodzakelijk in boepassing moeten worden ge-bracht.Te Berlïjn De fransche generaal Dupent, die gelast is met het zcagen voor het terug naar huis keeien van de fransche krijg'sgevangenen, be-vindt zich tkans te Berlijn. Hij treft er met de bevoegde oveTheden de maatregelen voor het volvoeren van de hem o*pgedragen zending. Generaal Dupont verblijft in het vtormalig gebouw van het fransch gezant- , schap. TELEFOON 7948 | Belgische soldaten vermoord Het bericht komt nu pas toe dat men den 3 december laatst op de belgische-hollandsche grens de lijken gevonden heeft van drie belgische schildwachten. De ongelukkige jon-gens waren afgemaakt met revolverechoben, nevens hun wachthuisje. 's Anderdaags vond men weer de lijken van twee andere belgische soldaten, vermoord in dezelfde omstandigheden. Het lijdt geen twijfel of men heeft hier te doen gehad met sluipmoordenaars. Men heeft verdachte personen zien vluchten, doch het was onmogelijk hen te achterhjalen. Sinds dan is de waakzaamheid op de grens verdubbeld. -• Rond het Vredeskongres Niemand gedwongen soldaat Officieel wordt meegedeeld dat de afgeveer-digden van de engelsche regeering naar het Vredeskongres zullen gaan met het vast in-zicht er de afschaffing voor te stellen van den verplichtenden soldatendienst in Europa. De reis van président Wilson 't Is het amerikaansch smaldeel, onder de bevelen van admiraal Sims en dat in euro-peesche watexs kruist, wellc den presidenb der Vereenigde-Staten kiI tegemoet varen om hem tôt Brest uitgeleide te doen. Heb smaldeel telt negen dreadnoughts en 30 torpedo-woeiders. Het paviljoen van admiraal Sims wappert op de « Wyoming ». Al die echepen komen rechtstreeks uit de oorlogsstroolc. Eene der afdeelingen staat onder bevel van schout-bq-nacht Thomas Slidell Roggers. De afdeeling der dreadnoughts wordt aangeroerd door schout-bij-nacht Hugh Rod-man en maakte sinds een jaar deel vaa de groote engelsche vloot. Schout-bij-nacht Henry Wilson, bevelhebber der amerikaansche zeemacht welke gelast was met den kruiserdienst op de fransche kust-binst den ooriog, is gelast met het nemen der maatregelen voor de ontvangst van den président. De « George Washington s, Ban welks boord M. Wilson de reis naar Europa doet, is vergezeld van het oorlogsschip « Pensylvania », onder bevel van admiraal Mayo, opperbevel-hebber der vloot van den Atlantischen Oceaan, en vlan vijf torpedoweerders van dezelfde vloot. Verklaring van M. Wilson Président Wilson heeft aan boord van de « George Washington » een lang onderhoud gehad met M. Jusserand, gezant van Frank-rijk-, in do Vereenigde-Staten, die mede de reis naar Europa doet. M. Wilson verklaarde dat hij ex aan houdt de Vredeskonferencies bij te wonen, omdat hij in persoon de veer-tien punten wil ontwikkelen die hij zou wil-len zien dienen als grondslag van het inter-nationaal akkoord. Slecht weder Heb presidentieel vaartuig heeft erg te kam-pen gehad met zwa.ro onweders, doch ailes liep goed af. Gisteren dinsdag liep het schip langs de Azoreneilandon. M. Wilson is min of meer lijdend, maar zijn toestand betert snel. Te Parijs Als er niets in den weg kcmt, zal M. Wilson zaterdag te Pajijs zijn. In het) hôtel van prins Murab, dat voor zijn verblijf uitgekozen is, zal er een post van draadlooze telegra&f opgesteld worden, zoodat de président in be-brekking kan blijven met New-York. Heel waarschijnlijk zal M. Wilson nog in den loop dezer maand naar België komen. Hij heefb den wensch uitgedrukt een bezoek te brengen aan onze verwoeste landsfcreken. Werkzaamheden Volgens den engelsohen minister Balfour zullen de werkzaamheden der afgeveerdigden van de Verbonden Landen zich deze maand, te Parijs, bepalen tôt het houden van beraad-slagingen welke de echte konferencie zullen voorafgaan. Deze laatste zou geopend worden in het begin van 1919. Op de konferencie zullen al de belangrijke voorWaarden van het akkoord vastgesteld worden, en die bespreking zal voorzeker eene der langdurigste zgn van heel het Vredeskongres. Eens dat werk geëindigd, zal men de ver-tegenwooidigers van de vijandelijke landen uitnoodigen en zullen de genomen beslissin-gen bekxachtigd worden. M. Balfour is van oordeel dat de kwestie van het stichten van een Volkerenbond, door président Wilson vooruitgezet, de belangrijkste is van al wat aan de beslissingen van het Vredeskongres kan onderworpen worden. Vol-gens den minister moet men van dergelijke stichting alla mogelijk goed verwachten in belang der beschaving. Ze zal altoos eene waaxborg zijn tegen den oorlog, die vooirtaan onmogelijk moet gemaakt worden. En Rusland ? Op de vraag of Busland zal vertegenwoor-digd zijn op het Vredeskongres, ontwoordde minister Balfour: « 't Is waarlijk moeilijk uit te maken wab Rusland tegenwoordig eigenlijk is. Wij hebben geene belrekkingen met de bolchevistische regeering, die, overigens, niet de eenige is in heb vroegere czarenrijk, waaj er nog tal-rijke andere regeeringen handelend optreden. Ik denk dat de Vredeskonferencie zal beslissen hoe de russische Staat moet gegrondvesb worden. Maar ik denk wel dat de konferencie zal aannemen dat, welke ook van de huidige russische regeeringen, heb recht niet heefb ofgeveeidigden te zenden naar de beraad-slagingen ». De wapenstilstand ter zee De Bondgenooten eischen niet alleen de teruggaaf der schepen van de Entente, in Duitschland geinterneerd, maar ook al de schepen, behoorend aan Ententelanden, die door de duitschers gekaapt zijn en, door de scheepvaartsrechtbanken, wettig veroverd ver-klaard werden. De onderzoekskommissie, voor de aflevering van de duitsche vloot samengesteld, heefb reeds hare werkzaamheden te Wilhelmshafen begonnen; zij bestaat uit engelsche, fransohe, amerikaansche en japaneesche zeeofficiers. De Entente eischt dat, na aflevering van het bepaald getal oorlogschepen, Duitschland al de overblijvende buiten dienst stelb, zoo-plra er oan land voldoende loodsen opge-timmerd zijn voor de bemanningen. Een nieuwe eisch van de Entente ia dat san de onderzoekskommissie de lijst moet voorgeilegd worden van al de oorlogschepen waarvan de plannen gereed zijn om gebouwd te worden, inbegrepen deze voor de binnen-waters bestemd en de hulp-schepen. Zij eischt van Duitschland de verklaring dab, sinds den wapenstilstand, geen enkel duitsch koopvaar-dijschip onder onzijdige vlag gevaren heeft, en vraagt heb nazicht van al de watervlieg-machienen te Friedriclishafen, HIER EN DAAR Aan t Hof. — De Koning heeft, in het Paleis van Brussel, den brigadiear-generaa» V. Lyon, militaire gea-tbacheerde bij het en-gelsch gezantschap in bijzonder gehoor ont vangen. Se konmklijke oxnreis. — De Koning zal zich binnen korb naar Arlon en muai Basselt begeven. Het is ook mogelijk dab de Vorst een bezoek zal brengen aan de stad Dinanb, die. zooals men weet, zooveel t-c lijden had van de duitsche barbaarschheid. In do koninklijke grafkeldera. — De koninklijke maatschappij van de Oud-Mili-bairen heeft, getorouw aan hare patriotieke overleveringen, dinsdag voormiddag een bezoek gebracht in de koninklgke grafkelders van Laeken, en kronen neergelegd op d( grafzerken van Leopold I, Leopold II er van den graaf van Vlaanderen. Gedurende de vier oorlogsjaren had, jaar lijks, dit bezoek ook plaats, doch ia 't geheim. zooals men wel kan denken, en zulks met de welwilienae medewerking van den Z. E. H pastocr-deken van Laeken. Gruaf Jan de Merode, groot-meester var het Hof, was door den koning afgeveerdige om hem bij deze plechtigheid te vertegen-woordigen.Zijne Majesteib had, eveneens dinsdag mor-gend, eene kroon van orchideën op heb gra-1 van Leopold I doen leggen. Ministerraad. — Dinsdag voormiddag had', in het Paleis van Brussel, een ministerraadj plaats, onder het vo-orzitterachap van den Konii^. De zitting begon t^ja 9 1/2 ure en eindigde ten 12 1/2 ure. Drie wetsontwerpen werden aan het oa-derzoek van den Ministerraad vooigelegd. Het eerste heeft betrekking op de vergoeding van de oorlogschade ; het tweede op de vergoc-dingen te verleonen aan de oorlogsweezen en de verminkte scldatsn; het derde betreft de aanwexving en het Contingent, of getal-sterkte, van het leger. Laa-tstgenoemd wets-ontwerp voorziet de ontbinding van ds o-ude milicieklassen en het binnenroopen der klas-sen van 1914 tôt 1919. " De edelmoedigheid van dan H. Vader. — Over 't algemeen weet men niet dat Z. II. Benedictus XV op de edelmœdigste wijze het lot der krijgsgevangenen verzacht heeft. Het hulpbetoon aan de krijgsgevangenen, ge-lijktijdig te Rome, te Brussel en in Zwitser-land ingericht, was eene modelinrichting ; talrijke aangestelde sekretarissen waren er werkzaam en, op de drie plaatsen, werd er aan meer dan 140.000 krijgsgevangenen hulp verstrekt. Aan Kardinaal Mercier. — Mgr Seeder-blom, aartsbisschop van Zweden, heeft aan Kardinaal Mercier een telegram van gelukwen-sching gezonden, waar bij hij zijne bewond ring uitdrukt voor de kristelij'ke krachtda-digheid van Zijne Eminencie, en zijne vreugde te kennen geeft ter gelegenheidr der roem-volle verlossing van België, het gemartoi 1 land. M. Vanden Heuvel ts BritsssL — Onze gezant bij den H. Stoel, M. Vanden Heuvel, is uit Rome te Brussel aangekomen. Men weet dat hij België op de Vredesconferencie moet vertegenwoordigen. Hij komt zich voor deze belangrijke zending voorbereiden. In h.et Parlement. — Wij hebben aan-gekondigd dat het Parlement, in plechtige zitting vergaderd, ten Paleize der Natie, ont-vangen zal de drie gezanten-beschermers van ons land, namelijk MM. Brand Whitlock, gezant der Vereenigde-Staten; markies de Vil-lalobar, gezant van Spanje, en van Vollen-hoven, gezant van Nederland. Deze plechtige ontvangst is nu bopaald vastgesteld op dinsdag 17 december aan-slaande,, ten 3 1/2 ure 's namiddags. De Kamer en de Senaat zuHen in algemeena zitting zetelen, en de vergader?aaal der Kamer zal, voor de gelegenheid, prachtig ver-sierd worden. De kwestuur der Kamer heeft de medewerking ingeroepen van verscheidene kunste-naars, die voor de opsrnukking van het Paleis der Natie zullen zorgen. Overal zullen schil-den, festoenen, vlaggen en wimpels en sier-pianten aangebracht worden. Het is M. Poullet, voorzitter der Kamer, die 's lands bolk zal zijn, in de uibdrukking van de hartelijkste erkentelijkheid aan de drie gezant en, die zoo oneindig veel gedaan hebben voor de bevoorrading onzer bevolkingen in de ijselijke oorlogsjaren, en die nog steeds vcortgaan met hun bewonderens-weeidig hulp'betoon. ' Na afloop van de plechtige zitting zal, in de salons van het Wetgevend Paleis, eene groote ontvangst plaats hebben, gevolgd van een knustconcert-. Er zal ook aan de drio diplomaten ee-n « rajoub » aangeboden worden. De Beurs. — Het is maandag aens taande Idat de Beurs van Brussel zal heropend worden.Spoorwegpersoneel. — Daar vele agen-ten van den spoorweg weigeren den arbeid te hernemen te zamen met anderen die, ten rechte of ten onrechte, beticht worden meb de Duitschers geheuld te hebben, heeft de bevoegde minister een omzendbrief uitgezon-den, waaxin hij onder ander het volgende zegt: « Ik begrijp de handelwijze van die agenten en ik maak van de gelegenheid ge-bruik om hulde te brengen aan de prachtige houding van het personeel van het départe^ ment. Het zou betreurensweerdig zijn moesb men niet gegronde beschuldigingen behou-den, zoowel als heb onbegrqpeiijk zou wezen do plichtigen niet te straffen. Daarom heb ik besloten eene onderzoekskommissie in te stellen, bestaande uit hooge ambtenaars wier karukter aile waarborgen van onpartijdigheid oplevert. Die kommissie zal gelast zijn de zaken, welke haar zullen ter kennis gei hracht worden, grondig te onderzoeken. i> Eene betooging van brave lieden. — Het personeel der hrusselsche poeterijen (ambtenaars, bedienden,brievendragers en kan-didaat-brievenbestellers) die onder de duitsche bezetting niet hebben willen werken, zullen zich in groep begeven naar de Nationale Schietbaan, om bloemen te leggen op de graven hunner ongelukkige doch roemrijke jonge makkers, Neyts, Lodewijk, brieventrieer-der, en Corbisier, Jan-Baptist, brievendra-ger, die den 4 september 1916 gefusiljeerd werden. Deze huldebetooging zal zondag a. s., ten 1 1/2 ure plaats hebben. De deelnemers zullen op de Madouplaats (Leuvenschepoort) bijeen-komen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes