Het nieuws van den dag

1260 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 05 Fevrier. Het nieuws van den dag. Accès à 12 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3b5w66b74r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

nartiaste itaraani Nr 31 2! centlemen per nummer Oonderdag 5 Februarl 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementenî L'an*» 4 fraofc —■— *»«**. 8 frank. |toorHsinmd ,.. * * 11 ~ [wt d, «ulere Isnilen van het postverbond » . 20 - BESTUUR EN OPSTEL ! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Qesticlit door Jan HUYGHB BUREEL BER KL2INE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEPOON 7948 AANKONDK Gsvraagda en aangeboden plaatsen. In de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 c. roor 2 groote regels. ltd.tren regel meer : 30 c. in de week; 40 c. 's Zondags. 3INGEN : 4e bladz., per kleine regel .. 50 e, Id., 's Zondags ........ s 40 e» 2e bladz., per regel. . 2 fr. en 3fr, Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. HELP U ZELVEN [voor al de groote vraagstukken, die tegonwoorcîig L ^en voorgrond staan en zoohaast mogelijk dienen Lelost te worden, kunnen wij niet genoeg het oud feainsch spreekwoord herinneren: » Help u zelven, !oo helpt u God ». Men vergeet te veel het eerste M der spreuk, om alleenlijk op het tweede te Lukea, en ailes te yerhopen van den Staat, die als Le soort van goddelijke voorzienigheid aanzien) Mt. Dit is volstrekt mis; want de staatsoyerhedd (cet alleen niet voor ailes zorgen, en is ook niet leindis in de middelen waarover zij bescliikt. Op for eigen |is zij niets anders dan het bestuur Je; lands, dat in den naam van aile burgers het lècmeen welzijn moet ter herte nemen. Haar meer Bien opleggen, en hare taak. die al zwaar ga-L; is nog met bijzondere belangen willen be-fcden. is een gevaarlijk spel dat schier altijd na-klig is aan "het algemeen mit des lands. [Vf herinneren die allereerste regels der poli-Lke wijsheid oindat de strekking. van den Staat leer en meer in ailes te doen tusschenkomen, va-a I- tôt c% toepeçmt. Voorzeker mag en moet de pabare overliôid in ailes wat het algçmeen Seing betreft krachtdadig optredeu ; en met harçi maat-[kppelijke wetteii die sedert 23 jaar zooveel goed EticM hebben, heeft onze katholieke regeering op jçrlpe wîjze haren plioht gekweten. De tijden zijn fit. Vjarëp. de liberale doctrinairen - hunne feen sloten' om de bestaande misbruiken niet ' te ien en bijgevolg niet te moetea bekampen: nu la; men ze rcchtzinnig te keere ; en ondanks de piaMçn, die wel de ergste volksvijanclen zijn, jaciiten.wij ae wonden des volks te genezen. leder-L moet echter goed verstaan dat ailes van een Icteelfden kant niet kan komen, -en dat da bat niet ailes doen kan. Men moet zich zelven fipen, om door den Staat te kunnen geholpen brden. Eenige klare voorbeelden zijn hier goed in pas. * lîegemvoordig staan. de kwestiën van de ouder-bmspensioeuen, van de verzekering tegen ziekta [a werkonbekwaamheid, van de goedkoope en ge-Kade woningen, van liât krediet der kieine bar-kï van d» verzoeoiingsraden bij werkstakingen ri lcck-oùts, -enz., enz., op de orde van den dag ; K het steramen der sclioalwet is het te ho^jen1 k de Kamerheeren moedig de wetsontwerpen, di© fcarover al sedert lang nedergelegd zijn, zullen. aan-Kïtn, Ve?DTek^ii en 'stemmen.. "Kr zijn eehtsr twee Bm'pFen om al die netelige vraagstukken op te psen: of wel men kan den Staat belasten met lof ailes te zorgen, en aan al de oude arbeïëferè, [ij voorbeeld, een jaarlijksch pensioen van 360 piik op de kosten der schatkist uit te keeren; f tcI men kan door allcrhande schikkingen, die |1 berokend zijn, aan het volk leeren de :toe-feist voorzien, en aan elke poging om door lene spaarpenningen een pensioen voor den peu dag voor te bereiden, eene geldelijke premie fcthechten. die het cijfer van het pensioen klim-bn doet. De eerste manier is vlalcaf slecht, en prdt dan ook door de roode volksbedriegers voor-piaan: de tweede manier is de goede, omdat zij fert zorgeoi voor morgen en de medewerking der Batigljebbenden vereiseht. En hetgeen wij zeggen rçr de kwestie der ouderdomspensioenen, geldfc for aile soortgelijke vraagstukken : « help u zel-p. 200 helpt u God » is een gulden raad, die door Kœaad mag in den wind geslagen worden. ,0m zich door de drogredenen van de roode fccliaards niet te laten bedriegen, is het noo-e geheel de zaak van nabij te onderzoeken. Als Pi van ouderdomspensioenen spreekt, is het voor ® kerels igemakkelijk te zeggen:— « De Staat i(>et ze maar betalen! » Citoyen Huysmans heeft jfs een geheel wetsontwerp in dien zin voorge-jêld. De Staat die zou moeten betalen, is ech-f niemand anders dan de belastingbetalers, het te zeggen al de burgers, arm of rijke, die, da pen meer dan dei anderen min, rechtstreeks of nechtstreeks, hunne centen in de-sohatkist moe-storten. Welnu! het is gemakkelijk om uit te senen dat de ouderdomspensioeinen alleen jaar-rond de honderd miljoen zouden kosten : in Bere woorden dat er jaarlijks even veel nieuwe testingen zouden moeten geheven worden. Waar 1 men ze halen, zonder handel, nijverheid, land-m'j enz., «roncier ta doen bezwijkenî ïen ander voorbeeld. Dezelfde citoyen Huysmans Ut voor, ook de verzekering tegen ziekte en werk- I vaaml>eid grootendeels ten laste. van den Staat fggen: de rekening beloopt nog eens honderd "joen. Hoeveel zou het bouwen van gezonde )riingen vereisohen? En hoeveel ware er noodig w,' krediet va-n landbouwers en kleine bur-18- Bij de laatste financiewet, die voor het 1©-r «leohts 40 miljoen nieuwe belastingen gelegd hebben wij diezelfde heerschappen, die nu • zulke uitzinnige voorstellen afkomen hooren luiTO^ ^ei1 ministeir en geheel de regee- ?• nat zou het dan zijn? En wie zou die ko-^ate sommen trekken? II weLk waa-e de slotsom van geheel het spel? "s zonder gewag te maken van het financieel ons zou te waohten staan, zou de \.!n plaats van iedereen tôt dep. arbeid aan li k €n aHe bijzondere moeite te vergemak- r" ®n- a^e bijzondere pogingen t© niet doen. Zon-r clen machtigen spoorslag van persoonlijk be- 0 en van de familieliefde, die vader en moeder hunne kinders werken doet, ware het < zor- \oor morgen» voor goed mit de wereld vendwenen; , slgeuaeene zorgeloosheid, die in ailes op den hi,|.rçtart, wara het ook bij allen een onver-igheid, die land en burgers m koTten tîjcC ri «■ + a,^Sro'n(^ leiden zou. De roode kopstuk- 1 ('ten het evenwel als wij; en onder lien gelooft fKo aan luilekkerland van den roodesa le) î waarmede zij hunne oogelukkige !tl;r - 0111 c^en leideà, Voor hen is hët '■ s een oneerlijk middeltje om op den rug raa het bedrogen werkvolk naar hooge postjes op te> klauteren en hun eigen profijt na te jagen. Wij weten wel dat er niemand onder onze vrien-den da tussehenkomst van den Staat zoo verre drijven wil : ons dunkt- nochtans dat men somtijds zij ne taak niet klaar genoeg opvat, en hem bui-ten liet gebied der algemeene belangen in ge-vaarlijke zijwegen wil medeslepe-n. Wij kunnen niet genoeg herhalen da.t de Staat de plaats der bijzondere burgers niet innemen mag : juist gelijk hij onbevoegd is om alleen in het land het onder-wijs te geven, maar toch de bijzondere en vrije scholen ondersteunen moet, zoo ook moet hij door wijze maatregelen de bedrijvigheid der burgers — zij wezen werklieden, nijveraars, landbouwers, of kieine burgers: dit doet niets ter zake: helpen en ondersteunen, zonder zelf ailes te doen en zich in hunne plaat-s te willen zetten. Als er spraak is van het krediet der kieine burgers, zeggen wij aan elkeen: — Vereenigt xi I sticht maatsehappijen van krediet ! Dan zal de Staat komen om met milde toelagen de werking nwer eigene stichtingen te ver-gemakkelijken! Yraagt echter niet dat de Staat zelf voor u zijne kassen opane, om als banlcie* ten uwen voprdeele op te treden! Hij is geen ban-kier, juist gelijk hij geen landbouwer of nijveraar is, en als dusdanig de bijzondere pogingen niet mag belemmeren of vervangen. Over het algemeen zijn de wetsontwerpen, waarmede de regeering de kwestie dèr ouderdomspensioenen enz. oplossen wil, ingegeven door een ge-zonden geest vah' volksliefde, die de bijzondere belangen bevorcleren wil, zonder den Staat met ailes te belasten. (Voorzeker kunnen zij nog verbeterd worden: Juist daarvoor moet de bsspreking in da Kamer dienen; maar het hoofdgedacht moet geëer-biedigd blijven. en zulks ondanks de loensche stre-ken der socialisten die altiid en overal met valsch-heid en bedrog omgaan. "hïër en daar- Uiak. — M. baron de .Eroqueville, voorzitter van den ministerraad, lijdt sedert dinsdag aan eene zwara ver-koudheid. De achtbare mini?ter verlaat zijne kamer niet. Do libérais linkerzîjde. — Woensdag yergaderde de libera.le iinkerzqde. 3£r werden zekere bcslissingen ge-■nomen voor wat a-angaat de houding die de libéral® volksvertegenwoordigers moeten aannemen in de be-spreking der laatste artikels van de Schoolwet. Ook werd er besloten dat er eene verklaring zal gedaan wor-dv-ii YÔCii do i.iudslemmhig der wet. 'c Zal .ne geven ! Verïaten. — Een liberale volksvertegenwoordiger, bij wie het .pronken eene zijner beste hoedanigheden is, klaagt in een luiksch dagblad om een steenem hart te breken, « De parlementaire oppositie, zeg"t de blauwe Jertfmias; blijft alleen over om voet voor voet teg'ei< de Schoolwet te worstelen. 't Is waarlijk betx-eurensweer^ dig dat de libérale pers niet meer profijt slaat uit de aangrijpende ( ?) en zoo goed ineen gewrongen ( ? !) redevotringen die liitgesproken worden. » Op het puni: dat de libérais volksvertegenwoordigers door hunne eigen pers verlaten zijn, heeft de klager volkomen gelijk. Donh nu zùu htj ook de reden er van moeten opzoeken. Doet hij het, dan zal hij vinden dat de liberale pers die rede-voeringen niet mag meedeelen, omdat ze zich. bij hare lezers toch niet belachelijk kan maken. 32ane dag'orde. — Het bestuur van den Katholiekeij Vlaamschen Bond1 van het arrondissement Brussel, heeftl met algemeene stemmen de volgende dagorde aange-nomen : « Het bestuur van den Katholielcen Vlaamscheji Bond van het arrondissement Brussel, in buicens;ewon0 zit-ting vergaderd, teekent hevig verzet aan tegen de houding van de katholieke volksvertegenwoordigers van do hrusselsche kiesomschrijving welke allen, één uitgezon-derd, tegen het amendement Vian Cauwelaert-Franck-Hnysmans hebben gestemd en alzoo het stelsel van onderwijs, dat de vlaamsche kinderen der hrusselsche scholen en tweeta.ligei gemeenten verbaatert, wettelijk hebben bekrac.htigd ; drukt den wensch uib bij de tweede lezing van de artikelen eene duidelijke wljziging, vrij van dubbelzinnigheid en in overeenkomst met de zede-lijke, verstandelijke en stoffelijke belangen onzer school-jeugd, te zien aannemen; verklaart da,t van de haa-delwijze der katholieke volksvertegenwoordigers de ge-dragslijn der katholieke Vlamingea ia de toekomstj zal afhangen. » Do six-days ta Brussel. — Onze lezers volgea ongetwijfeld met veel belangstielling in ons blad de zesdagenkoers van Brussel. Zij mogen niet nalaten zon-dag <• De Vlaming » te koopen, want daaria zal eene prachtige en groote plaat verschijnen, voorstellende de kampicenen der sis-daysj die gereed staan om te ve.r-trekken. Men kan er zeer duidelijk de reamers Stol, Yan Houwaert, Moran, Lapize, Poulain, Miquel, Oomes, Cameron, Eader, enz. op herkennen. ilen vergete dus niet « De Vlaming » te koopen! 2! onder linge opvoaders. — Een fransch» socialisfc schrijft in het hoofdorgaan zgner belgischie partijge-nooten: « De socialisten moetea zorgen voor het ver-maak hunner makkers en dezer kinderen, met hen te dwingen 's zondags uit de herbergen te blijven, waar ze anders te veel zouden vertoeven. »< Onder den schijn de volksopvoeding . ter haa-te te nemen, doau de roodeu hunnen eigen winkel goed draaien en stroomt het geld der dutsen in hunne kassen. D'à raad van den franschen socialist is overbodig voor zijne belgische haadlangers in de volksfopperij. Iedereen bij ons weet dat de socialisten meesters uitgeroepen zijn in de kunst om de gaaien 's zondags en ook op andere dagen naar hunne lokalen te lokken, onder voorwendsel hen uit de herbergen weg te hotiden. Aan lokaas ontbreokt het niet in de socialistische « Maisons du Peuple ». Men heeft er, benevens de herberg, waar de ondernemende roode handelaars hun eigen bier verkoopen, ook nog: spijs-zalen waar al to hekomen is wat het hart lust; cinema-en tçoneelvertooningen, concerten, voordrachten, ja zelfs kan men er al" eens een flikker slaan. Al wat da snullen bij de burgerij zouden gaan verteren, kan natuur-lijk niet door de roode kassen ingezwolgea worden. lïeel de bezorgdlieid van de socialisten voor de volksopvoeding, berust op eigenbelang en ikzueht! « EerstJ oomken, zeggen zij, en dan oomkens kinderen! j" Leening. — Men verzekert in de Beurs van Brussel dat. Iiet. belgisch gouvernement te Londen eene leening van 300 mUJpen gesloten heeft, in obligatips, 3 per hop.de.rd, terugbetaalbaar in 25 jaar, en die aullen uit-gegeven worden aan 77 per lionderd. Tegen da verwereldlijkers. — Dinsdag avond werd in de groote zaal van den Burgerkring, te Antwer-pen, eene protestmeet-ing gehouden tegen de verwè-reldlijking der gasthnizen. Meer dan 4.000 personen waren in "de zaal: damen eu heeren uit de hooge wereld. geestelijken, burgers en bovenal vele werklieden, dé bijzonderste belanghebbendeji in de zaak De meeting werd voorgezeten door M. Ryckmans, sénateur, omringd door Mgr Cleynhens, pastoor-deken van O. L. Vrouw; de sénateurs Le Clef en Ramaix, de volksvertegenwoordigers "De Meester, de Kerchove, Henderickx ; M. Vanden-berg, gemeenteraad'slid ; M. Segers, voorzitter van den Schoolpenning en provincieraadslid. Het woord werd gevoerd door JIM. Ryckmans en Goossens, door mej. Baers. sekretaris van d'en \rrouwenbond Constance Teich-man, en door doktoor Nuyens. 't Was eene schitterende hulde aan den heldenmoed en de zelfopoffering der zoo nederige maar tevens zoo verdienstelijke gasthuis-zusters, en eene krachtdadige schandvlekking van het soort kerels die de verwereldlilking der gasthnizen willen voor anderen, maar die zelf de heldh&ftige Zusters bij hun ziekbed roepen. De indrukwekkendè vergadering ging niteen, na de stemmiag van eene dagorde van protestatie tegen de verwereldlijking der gasthuizen. Rekenhoî. — Het Staatsblad van 3 en 3 februari 1914 meldt dat op 4 maart aanstàande een examen plaats zal hebben voor betrekkingen vaa vérificateurs, te begeven in het Rekenhof. Den 16 der zelfde maand zal er insgelijks een examen plaats hebben voor betrekkingen van klerk in dit bestuur. îerzelvertijd geeft het Staatsblad do programmas en de voorwaarden op die vereiseht zijn om aan die examen deel te nemen. Tegen de gierigheid. — 't Schijnt. dat een duit-sche geneesheer, doktoor Ehrling, te Parijs gevestigd, een sérum uitgevonden heeft tegen de gierigheid. Al wie met dit leelijk gebrek behebt is, kan genezing bekomen door zich te laten inspuitsn met het: sérum van doktoor Ehrling. Bericht aan de liberale en vooral aan de socialistische politiekers en miljonaïrs, die aan hardheid in den buik lijden in den hoogsten graad. Indien zij zich willen laten inspuiten kan er kans bestaan dat hunne sukkelaars van volgelingen, die tôt hiertoe altoos op de kom mogen bijten, ook al eens goed varen. Brief uit Rome Rome, 2 Februari 1914. De Belgen te H,oine. » Gelijk aile jaren hebben de belgen te Rome ver-blijvend het feest van St-Juliaan, patroon liuaner nationale kerk, met. veel iuister verleden zondag gevierd. De ieverige rector der kerk, Mgr Vaes, had cle kerk feestelijk en met veel smaak doen versieren. Bijzonderft tribunen waren vcorbehouden ^oor Z. Exc. baron d'Erp, gezant van Eelgië bij den Ileiligen Stoel,. met de secre-tarissen \aa het. gézantssoûïbp, en voor iisC gezaauohap bij het Quirinaal. Xen 10 1/2 lire wer& er eene plech-tige mis gezongen door Mgr Vaes, bijgestaan cloor de kapelànen van het instituut en de sfcudenten van het, belgisch collegie. Bijna al de leden van de belgische colonie waren er i egenwoordig. Euiten het personeel der beide legaties bemerktcn we Mgr Iîebbelynck, ge-wezen rector der katholieke Hoogeschool van Leuven; 3Igr graaf de 't Serclaes, président van het belgisch collegie; M. Kurtli, rector va,n heti belgisch geschied-kundig instituut ; de El. P. Lammens, leeraar aan het pauselijk Hjbelinstituut ; de El. P. De Eruyne, lid van de pauselijke eommissie voor het herzien der latijnschp vertaling van den bijbel ; voorts nog een groot getal geestelijken, letterkundigen en schilders die in Rome hunne studies voortzetten. Na de plechtiigheid werden al de aanwezigen door Mgr Vaes in de ruime zalen van het instituut uitgenoodigd op eane vriendenver-gadering.ïiichtmis te Rome, Het is de gewoonte dat ter gelegenheid van het! feest van Lichtmis de rectors der kerken en kapellen van Rome aan Z. H. den Paus eene versierde waskeer? faan aanbieden. Dit jaar heeft deze plechtigheid we-erom plaats gehad, doch om reden van het gure weder en om Z. H. eene veTmoeienis te sparen, zijn er eênigé veranderingen in deze plechtigheid aangcbracht. De andere jaren ontving de Paus de geestelijkheid van Rome in de zaal van het Consistorie; de ontvangst heeft dit jaar plaats gehad in de bijzondere zalen van den Paus. Z. II. vergezekl van zijne kameriers en eenige edel-lieden, is "in de zalen rond geweest, heeft zijnen ring laten kussen, en stuurde enkelo woorden toe aan eenige geestelijken. De gezondheid van den Paus is al wat men weaschen kan voor zijnen hoogen ouderdom, en met genoegen bemerkt iedereen dat er van zijne laatste ziekte geene sporen meer overblijven. H. R. Tjst den Vreëmde IN JPRA.NICFIIJK. Duitscho déserteurs. — Dinsdag zijn twee duitsche uhlanen, met peerden en wapens, te Blamont (Meurthe-en-Moezel) aangekomen, en hebben zich naar de gendarmerie begeven. Deze déserteurs verklaarden dat zij hun regiment ontvlucht waren, ■ tengovolge van de slechte behandelingen die zij er te onderstaan hadden. IN I) TJ XTS CJFÎJLiJi. N D De fortuin van Wilhelm II. — De fortuin van den kejzer van Duitschland wordt op 394 miljoen mark geschat. Doch deze fortuin brengt maar 24 miljoen mark op. De keizer zal alzoo als oorlogsbelasting 4 miljoen mark te betalen hebben. Na den keizer is de grootbertog van MeckLemburg. Strelitz de rijkste man van Duitschland. Dan volgt mad. Bertha Krupp_, die tweemaal de belasting moet betalen : als rentenierater en _ als fabriekeigenares. Zij zal alzoo een© som vtan 8 miljoen mark mogen dokken. De prins von Donnersmark zal het ook niet onder den prijs hebben. Hij is insgelijks voor 4 miljoen mark belast. Diplomatiake bespieding. — De gepiensionneerde korvetkapitein van der Goltz, die in den laatsten tijd de berlijnsche vertegenwoordiger was van het huis Ehrardt. werd dinsdag namidjdag door den krijgsraad van Berlijn, veroordeeld tôt drie maanden vestingstraf, om zich aan diplomatieke bespieding plichtSg gemaakt te hebben. Het procès geschiedde met gesloten deurem Verscheidene hoogere officiers van het zeewezen waren als getuigen gedagveerd. G-rcotschs plechtigheid. — De stal Aken, waar sedert het jaar S.14 de overblijfsels bewaard worden van keizer Karei den Groote, komt meti indrukwekken.de Iuister den elfhonderdsten verjaa.rdag te vieren van den bercemden keizer vari het \Vesten, die het levenslicht zag op belgischen bodem. Mgr Hartmann, aartsbisschop van Keulen, droeg eene pontificale mis op biijgestaan door den bisschop van Buik en bijgev.-o-ond door de tnilita.ire en burgerlijke everheden. Na de kerkelijke plechtia-heid togen de bis-schoppen en de geloovrgea naar de Groote Markt, waar een stoet van ruim 5.000 personen, met muziek, ge« vormd werd. In de geschiedkundige zaal van het stad» huis, waar tôt in de 16e eeuw de keizers (van heti Heihg Rijk gekroond werden, had eene plechtige vergadering plaats. Vervolgens werd op de Groote Markt, door tien duizend monden het loflied aangeheven, gedlchtl door een kanunnik der lie eeuw ter eere van Aken, romeinsche en keizerlijke stad. 's Avonds waren al de huiz.en verlicht. Ter gelegenheid van dit feest heeft Z. H. Paus Pius S aan de ka.nunniken van den Doin te Aken het xecht verleend tôt het dragen der kleeidij van prelaat dec metrepolitane kanunniken van Keulen. IJST EJST GELA.KTD De sufîrag6tten aan 't werk. — Woensdag hebben de suffragetten het kasteel van Oberuchill, nabij Crieff, in Schotfand, in brand gestoke-n. Het kasteel bevattp vele schilderijen en meubels van groote weerde. XIV ME2L1CO De revolutie. — Dinsdag avond was te Vera Cruz het geruclit in omloop dat er nabij Tampico een slag aan den gang is. Een engelscha kruiser is onmiddell^k naar deze stad vertrokken. _ Tegen de spanjaards. — De. oproerige generaal ^ illa heeft laten weten dat al de spanjaards. tijdena de krijgsverrichtingen in de streek va,n Torreon gevan-sen genomen, door den kop zullen geschoten worden^ De generaal voegt erbij dat liij het bewijs bezit <tlat. vele ssanjaarden van Torreon de wapens tegen de op-roerlingen opgenomen hadden, en het zijn deze die zullen gefusiljeerd worden. De houding van A,-îieriIca. — Président Wilson heeft dinsdag een basluit afgekondigd waarbij aan dp amerikaansche kooplieden de toelatiug verleend wordt van _ wapens en fcardoezeji te bezorgen aan alwie, ia Mexico, het vragen zal. Geîusiljeerd. — M. Francisco Guzman, een der voermannen der nmwenteling die over een paar jaren tegen président Madero uitbrak, is op bevel van generaal Villa, ter dood gebracht. Naar men beweert zou Guzman getracht hebben de opstandelingen er toe over te halen generaal C'arrauza te verlaten om generaal Félix Diaz te volgen. Generaal Villa zou onmiddellijk bevclen hebben Guzman te fusiljeeren. Volgens berichten uit Juarez heeft generaal Villa, met eigen hand, Francesco Guzman, doodgeschoten ; deze> was door Félix Diaz gezonden om een verbond met Villa aan te gaan, ten nadeele van Garranza.. Villa heeft den bode van Diaz gedood, tijdens de onderhande-ling welke hij met hem had. Hij heeft alzoo zijne bs-dreiging ten uitvoer gebracht van a,l degenen om hais te brengen die deelgenomein hebben aan den val van1 président Madero. Villa, heefb verklaard dati al de par-tijgangers van Huerta, die in zijne lianden vallen, zelfs vréemdelingen, er niet levend zullen uitkomen! Oorlogsvoorraad. — Te Nieuw-Orleans en in Je naburige dorpen liggen 15 miljoen kanonladingen, 14,000 geweeren, 4 mitraljeuzen en 60 revolvers geréed om ia Mexico gevoerd te worden. Nu zal 't spol voor goed_ beginnen ! 2N JPERXJ Eene revolutie! — Er is te Lima eene militaire revolutie uitgebroken. De président der peruaansche republiek, M. G. Billinghurst, is in hauden der revo-lutionairs gévallen ,die zijn paleis bestormd hebben. Kclonel Benavidoà staat aan 't hoofd van den opstand. Tijdens een gevecht is generaal .Varela, eerste minister, gesneuveld. IN TUniHTJE lîog altijd het verbond met Bulgarië. — Een gezaghebbend dagblad van Cdnstantinopel, de « Tâs-vir-Efkiar ;>, logenstraft ten stelligste al de geruchtea volgens welke Turkije en Bulgarië een mili'tair verbond zouden gesloten hebben voor de verdeeling vaa Macedonië. en dat de reis van il. Tochef .uaax Sofia, en van Fethi bey naar Constantinopel met dit verbond in betrekking staat. De reis van dezo twee ministerai bet-reft de regeling van zekere punteji. zonder welkp de diplomatieke betrekkingen tusschen Turkije en Bulgarië niet regelmat.ig zouden kunnen hersteld worden. Be italiaansoh-tùrksohe onderhandelingen. — Er zijn rechtstreeksche onderhandelingen tusschen Italie en Turkije aangegaan over de kwestie der eila,ndea. vjan de Egeïsche Zee en. over de vergunning vaa spoorwegen in Klein-Azië. Deze vergunning zou, ingeval zij toegestaan wordt, de belangen eener engelsche maat-schappij schaden, welke reeds eene vergunning bekomea heeft. Itaiië is, om de zaak inderminne te regelen met bedoelde maatschappij eveneens in onderhandeling ge-treden.Om ervan aî te zijn! — De turksche: regeering, heeft een praktisch middeltje uitgedacht om de onlangs op pensioen gesteldo officiers te dwingen Constantinopel tei verlaten. De minister va-n financies heeft bevel gegeven dat do pensioeman maar alleen zullen uitbe-taald worden in de geboorteplaatsen van de bedang» hebbenden: Betalen! — De vreemde gezanten hebben, woensdag, de turksche regeering verzocht aaoi 't ministerie vaa buitenlandsche zaken bevel te geven de vreemde leve-ranciers te betalen en de vrcemd,elingen schadeloo^ te stellen die, tijdens den laatsten oorlog-, peerden, rijtui-gen en koopwaren, die ^opgeëischt waren, aan do turksche krijgsoverheid afgestaan liebben, IN S EU VIIL De kiezingen. — Do tôt hiertoe gcken.de uitslagea van de gemeentekiezingen g-even 602 gemeenten aatt de oud-radikalen, 96 aan de liberalen, 69 aan de pro-gressisten en 14 aan de socialisten. Do kleur der meer-derheicl in 19 gemeenten is nog niet gekend, en 'de uitslagen der kiezingen van 407 gemeenten moetea nog afgekondigd worden. IN ttUlMEJSriE Verklariugen van koning Xarel. — Do koning vaa Rumenië heeft, dinsdag, aan een russiscli dagbladschrij-ver, te Bucarest, verklaard dat hij een oorlog tussenen Turkije en eene andere natie, onwaarscliijnlijk pordeelt, daar Turkije het bijzonderste mist:^geld. Daar bij Turk'ja heeft de handen te vol in Klein-Azië om zich in Europa in een a.vontuur te wagen dat het ginder maohteloos zou maken. Moest er, tegen allo verwachting, oorlog uitbreken tusschen Turkije en Grielcenland dan zou do slag ter zee plaats hebben. En voor 't oogenblik is eea zeeslag niet mogelijk daar de o.orlogschepen, door Turkije in Engeland besteld, eerst in october of november kunnen geleverd worden. Griekenland paalt nergens aan Turkije ; voor een oorlog te lande zou Turkije van Bulgarië, Servië of Rumenië de toe.la.ting moeten bekomen zijne troopen over hua grondgebied te laten komen, en aan zulke toelatiug valt er, voot 't oogenblik althans, niet te denken. De kroonprins van Griekenland, — Woensdag is do kroonprins van Griekenland te Bucarest aangekaïuîn. Hij werd in de statie ontvangcn door den rnme^nschen. kroonprins, de ministers en clen griekschen geznnt. Dui

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes