Het nieuws van den dag

211 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 24 Avril. Het nieuws van den dag. Accès à 24 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9882j69b5f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertigsfejaargang Nr 98 2 centiemen per nummer Brussel, Vrijdag 24 April 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnewienten ï L «Bd.».'4 tout —■"" 8 franï. I „ , », » • 1 1 « Iftor Holland ,«»••» Ljds auto» landcn van hst postrerbond » .20 - BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Geaticht door Jan HTJYGHE BUREEL DER KLEIWE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGtN : Gavraagde en aangotodan pîaaîson. 4S bladz., per Vleine regel .. 30 e. In de week. . 60 e. 's Zondags. . 75 c. m >s Zondass 40 c. voor 2 groote regels. , Iederen regel meer : 30 c. in de week ; ~ bladz., Per regel. „ 2 fr. en 3 ir. 40 c. 's Zondags. Rechterlijkc herstcll., pr regel 2 fr. BANKBRIEFJES IHat verslag der Nationale Bank van België over de I t aamheden van het dienstjaaj 1913 verschaft ons IL merkweerdige inliehtingen betrekkelijk de hoe-Beid en den gang van ons nationaal papierengeld of Enfcbiiefies gedurende het verleden jaar. ïooals heb de onveranderlijke gewoonte ig en blijft lert een vijftigtal jaren, liet bedrag der belgische kbriJjes in omloop stijgt van langs om meer en Sreitfc een kolossaal oijfer, zooals blijkt uit de officieele L-tieten op 31 december der volgende jaren: Bedrag der bankbriefjes t ja3f in omloop op 31 deo. «jt 327 miljoen frank 1887 ?«7 [ 1897 487 * ! 1907 ,7° * ' 1910 904 * I 1912 1,034 » F 1913 i!067 » bien, ziefc ait deze officieele statistïeken dat het bedrag fer britfies gestadig toeneemt, en van 327 miljoen i 1877 toi 1,067 miljoen op 31 december 1913 opge-Lmen is. eene aa'nwinst van 710 miljoen in de Este 36 jaar. m Wrag der muntstukken in omloop over België, belijk het zilver- en nickelgeld, — het gond is | cas geheel uit den ha,ndel verdwenen, — wordt jp 125 à 150 miljoen geschafc, zoodat de 1,067 milieu in bankbriefjes meaegerekend, onze geldvoorraad, Sur ldinkende munt en briefjes vertegenwoordigd, om-fcat 1.200 miljoen frank bedraagt; dit ware gemid-pd 170 frank per inwoner. iDa nitbreiding van handel en nijverheid, de schaarsch-iid onzer zilvèrstukken door de landverhuizing onzer jlirankstukkeii naar Frankrijk, veroorzaakt, doet nood-ialijker wijze liet bedrag en de hoeveelheid der bank-Hefjcs gestadig aangroeien. De briefjes komen altijd jt mverandsrd te voorsoliijn als er betalingen en ver-ïeningen te verrichten zijn, vooral de briefjes van frank dio in aile handen en beurzen verkeeren esn tetadig over en weder gaan, feedurende liet jaar 1913. v,-aren gemiddeld voor ééa [iijard briefjes in omloop verdeeld als volgt: Eli, 151 briefjes van 1000 fr.=211,151,000 frani 103.929 » 500 fr.= 51,964,600 » B»BÎ » 100 fr.=399,075.700 » 2- -17 » 50 fr.=113,410.850 » p,967 » 20 fr.=228,519,340 » iM,021 briefjes voor fr. 1,004,121,390 frank Pe papiertjes van 20 frank v ervangen meer en meer B; ïjtfcmlfstttkken, die in ontzaggelijke hoeveelheid ï Fraakrijb overloopen en door de Bank aan de fran-t tenkkuizeï) met grooten onkpst ter»ggekookt eu i Maî* worden teïuggevoer.d. I>eze kleine briefjes i"'gvuldigen op eene ongehoorde manier: liun be-pas enkel 21 1/2 miljoen frank in 1881, steeg. tôt in 1908, en klom tôt. 228 1/2 miljoen frank M»! Hedendaags zijn 11 1/2 miljoen briefjes vaa *■ ® emloop voor de kolossale mm van 228 lp P • Ûit is één miljoen zulker briefjes meer i toi vorig jaar. I® moat niet dénken dat de huidige rensachtige Baa onzer bankbriefjes de noodwendigheden des overtrrft. De Bank geeft deze briefjes uit naar IJ e amvraag aan h&re "winketfcen ; daa.r deze ?cstadig toeneemt, het getal briefjes in om-gebraoht klimt in evenredigheid. Bank moët F op eerste aanvrÉiag kunnen klinkende munt tegen P. intrasolen, en ook aile aangeboden briefjes ,-ii zihor- of nickelgeld uitkeeren. Daarom heeft de sf»3 i eeû mac2fiS® voorraad in geldmunt en j» m taa vocrh'raden om aile aanvrage'ti onmid-voldoen. Op 31 december bedroeg ■ - unbare voorraad 127 1'2 miljoen in briefjes,' [wr ® vijflVankstukken en 12 miljoen in klein |3.mC'Kelgeld. luiprr;11 t;re^': ^8n omloop en vervangt door .."«wse papieren al de briefjes haar aangeboden kn-,,'*? W1.1}kétten afgeleverd, dewelke eeni^szins iftrnni ^ verfronseld of niet geheel zuiver I orkomen. Elkeen heeft het voile reeht, stout a'» h^e.s?™oonid en zonder aarzeling naar onze >n' -m i. lze® Z1.ia6 briefjes die gesclieurd, in iintrr1-0^ ■lla^ vernietigd zijn, te dragen ffl briefjes in verwisseling te eischen. ('ez® kostelijke papieren, door geliik d w»ri Sedeeltelijk of zelf grootendeels ver-id ^ mea met de aiterste zorgvul- aanwri 7 ^vea<® deelen te veizamelen, eenigs-iîri nn ,1° l0e&n en sam-en te .brengen, en deze KtaVHfnrae 1 ,.voor te leggen. Als de nnmmers, lleeabanr ™V3u verhakkeld briefje nog cenigs-IbrsMri , oraerl! of. minstens nog kunnen eenigs-Initutt iiri r?erac'en worden, de Bank zal aanstonds leren. betzelfde bedrag in de plaats f lïeezMi behoeffc zich de moeite te ontzien, pier l p' ^ "ank daarmede lastig te vallen. K ait ^er bankbriefjes door de Nationale 8ltand «î ' ,°P getrokken en tôt 3tof en asehe ^13400 fefr het ^aar 1913 : 75000 368 van 1000 fr- voor fr. 213,400,000 I 1.351-000 # 500 " 37,500.000 t S2>CO0 * 100 » 135,100,000 I 5'383'.000 î ^ 41,100,000 ( * 20 » 107,660,000 bn6f;ieS V00r ïr' 534,760,000 I briefjeg esnn w ?an'i werden nagenoeg 8 mil-F# de Mninia™ v111 van 535 miljoen vernietigd. te (Ma en L kostelijken brand mogen te [®cgett draaien ^evri^waajde overblijfsels in hunnen hedendaags et zooveel be-P; 2°odat hun ho,i ljna lne1' TOlkoméBdheid erveer-leveren w? zeggeiis niet na te speuren r'tderè ^er r> sPel> moeite en onkost aan de .1 Qeten meer {-,^21., , fe vvorden gedwongen aile bririj^*lde en nog Wmaakter mo- », ds namaakaeis uif' /' ea en Ulfc te geven> fcen L,'8 oaken, Tn iQfic n weS te ruimen en onmo-f/ s van K)(j f ci ni- om reden der nagemaakte 1 jerplichî geh»l T 0I?lcoP gebracht, werd de Psjào ioo fr in bestaanden voorraad der |Slç«re papierJe-roePen' fce v'ernietigen en door S > h«Dé Ze?er kle?ren vervangen. L ^V^izend frank- ^ ^ea gang TOor de nieuwe van f wederom de oude ver- faa» meer in§'ewikkeld maaJtsel S1 ^e5raar dat valsclie briefjes lek M nteefans Ho ^ midded der dagbladen LbeN«i Parties aan het . ï,eiD,S °t de B^'ide man bekommert aie waai's.chuwingen, ea laat zich' zoo gema.kkelijk die va-lsche briefjes in de handen stoppen. De Bank moet briefjes uitgeven zoodanig ver-veordig-d, dat het namaken onmogelijk wordt. Zulks wordt hedendaags van langs om moeiiijker, en zelf onmogelijk. De Bank zou zonder dralen eenige eerste valsche briefjes aan bare winketten aangeboden tegen echte briefjes uitwisselen, doch eens het publiek genoegzaam gewaarschuwd, de valsc-he papiertjes blijven eenvoudig als pondpapier aan de *"vingers liunner gefopte en beklagens-weerdige dragers ! Het ware troef in de handen der valschmunters moest de Bank blindelings en ten allen tijde do valsche briefjes tegen echte uitwisselen. De werkhuizen der valsche briefjes zouden meer werk voort-brengen da.n deze der Nationale Bank ! ! Het publiek moet oppassen ; evenwel de Bank moet immer de streng-ste waakzaamheid uitoefen'en ten einde de vervalschte papiertjes onmiddellijk te ontdekken en onmiddellijk uit den weg1 ta ruimen. — HIER EN DAAR 3a liet Vatikaan. — De datum van het aanstaande Consistorie zal vôôr het einde dezer maand bepaald vastgesteld zijn. Het zal plaats hebben in de tweede helft der maand mei. De Paus, y/iens gezondheidstoe-stand altoos allerbest is, zal het Consistorie voorzitt.en. .2. H. Pa.us Bius X, die voortgaat met aile dagen afzonderlijke of gezamenlgko gehooren te verleenen, heeft den wensoh uitgedrukt aanstaande maand opnieuw de gehooren te hernemen in open lucht, op den koer van St-Damas. Men weet dat zulks verleden jaar nog ge-daan werd. Die gehooren zijn voor den Paus niet zoo afm&ttend als de andere, daar hij' zich bepaalb met het volk te zegenen. Eenige werklieden zijn thans aan den arbeid in d® hovingen van het Vatikaan, om de lanen gereed te maken langswaar de Paus bimien kort zijne wandelingen te voet of in rijtuig zal hernemen. Donuerdag morgend werden de ledeii vajU de internationale anti-alcoolischo bedevaart door den H. Vader in gehoor ontvangen. De vertegcnwoordiger van Neder-lan4 gaf lezing ^an een autres vaa verkleefdheid aan den Pa.us.^ Pius X antwoord.de en drukte de hoop uit dat de leden der vereeniging het begoanen. werk ieverig zullen voortzctten. Hij schonk hun vervolgens zrjnen zegen. "\rooraileer naar het Vatikaan te gaan, hadden de beidevaarders mis gehoord In de kerk van St-Jan-van-L'aiteranen.pe mijjiwerkerspehsiôeaea. — De bijzondere kom-iriissie der Kaaaaer die. het wetsonbwerp op de. mijn-werkerspeiisio-enen moet onderzoeken, kwam doud.erda,g bijecu. Er werd lezing gegeven van eénen bfief, ge-zwnden door den minister van nijverheid en arbeid, en idio handelt over de verschillen in de officieele sta.tisliekeu en in tleze die opgemaakt werden door eenige leden. De regeering is Voor het bohoud \an liet voorstel, zoaals de Spaaat het naar, de Kamer terag-gestuurd neefl. Do kommissie heeft zich aangeelcten bij den financieelen mitiatregel die door den Seaaafc aa^igenomen. is; Ook sloot zij zich aaa bij de bepaliB.g dait «le v>erkmau het bewijs moet ieveren dat hij in nood v crkeért. Heden hondt de kommissie eene meuwe vergadering, tijdens dewelke M, Versteylen lezing zal geven va.n zijn verslag. Heriniiohtingr der zaepolicio. — Het Staatlablad van donderdag kondîgt een koninklijk besliiit a:f' waarbij de zeepolicie beringericht wordt. ïn hob verslag aaa. fden koning, dat lret besluifc voorafgaat, belooit M. Segers,_ minister van zeewezen, Idat heb oatwerp ina;e-geven is door al de voorschriften wellce in Eranki-ijk, in Engeland en in Duitsohland van krach t zijn. De forniali ti-iten, welke de vreem.de schepen in de bel-gische havens te vervullen hebben. worden vereenvou-digd en tôt heb minimum gebracht ; de voorwaa.rdei} van de aanmonstering worden gewijzigd. Het wordt. den kapitein toegelaten, in bijzondere omstandiglieden, mits rekening te bouden van zekere voorschriften, zeelie-den aan boord te nemen zonder tusschenkomsb van den zeekommis saris. Het koninklijk ^ besluit laatl verder toe, naits beta-ling van ^ eene bijzondere taka, belgisohe bemanningen, zoowel bij dag als bij nacht, aan en af te monstei"en, hetzij aan boord vin de schepen zelven, lietzij in de kantoren welke de reeders aabij de a^inlegplaatsen opge-richt hebben. Het breagb den geldigheidsduur der ttlonsterrol op één, jaar; liet wijzigb liet tarief vaa< do zeepolicie-talcsen, alsook de bepalingen betreffende de zeemanstaksen. De havea van Antwerpen. — M. Ilelleputte, minister van_ landbouw en openbare werken, en M. Vande "v vvere, minister a an iinancies, hebbdn donderdag eene afvcerdiging ontvangen van de stad Antwerpen. 't Was om te handelen over de kwesties die de vergrootiag van Antwerpen on bij zonder de overname van de twee << darsen » aanbelahgen. De versohillende punten, welke in bespreking ztja tusschen de twee besturen, werden tôt in de minste bijzonderheden onderzocht. ITit de beraadslaging is gebleken dat er eene overeenkomst zal kunnen gesloten worden. Voor Ji et kantweri. — De Nationale kantwerk-vereeniging, zetel Koningsplaats, 5, te Brussel, komt een aanscnouwelijken leergang ia te riohten overeen-lcomstig _ de hedendaagsche vereischten. Ook heeft de vereeniging eenen oproep gedaan aan eenige meisies uit versohillende stréken waar de kant bewerkt wordt, om hun toe te laten te Brussel de leergangen van versierkunst en teekenen te volgen. Er is nog be-sloten diplomas af te Ieveren aan de fabriekanten, die nieuwe kunstteekeningen zullen voortgebra,cht hebben. Er zullen prijzeii toegekend worden aan de kantwerk-sters, die zich in hunnen stiel ondersoheiden. jKortora, de vereeniging wil al doen wat mogelijk ia om de kantnijverheid op te beuren. Naar Congo. — De stoomboot « Elisabetliville » is donderdag morgend, ten 10 ure, uit Antwerpen naar C ongo vertrokken met 99 passagiers, waarvan 54 van eerste en 45 van tweede klas. Te La Palice zullen er nog 10 aoidere passagiers aan boord komea. Het weder. — Dîn 17 april begon het laatste kwartier en eindigt heden 24sten. Sterk en vast bleef het weder en zoo zouden wij nu 3 weken vast en sterk weder kunnen hebben. NochtaJis kan donder of een regemlaagje s&ms eenige uren het schoon weder storen,^ zulks kan ni&t voorzien worden. Maar tooh hebben wij drio weken schoon weder te verwachten. Hij doet niet gauw meê; — Een die weet' wat het zeggen wil: éene davering k'rijgen,* is de sooialist die zich te Schwitz, in Pruissen, kandidaat gesteld had voor het Parlement. Terwijl de twee tegenstre-vers opvolgenlijk 8,190 en 7,282 stemmen beliaalden, kwam liet roodhuidje lijk een slak aan het steertje met... 107 stemmen! De socialisten der kiesomschrij-ving. Ss.hwi.tz hadden huane macht getoond! STAATKUNDIQ 0VERZICHT OOSTENRIJK.~IlON GJLFtlHJ Het bulletijn door de geneesheeren vaa keizer Frans-Joseph vroensdag avond afgekondigd, meldde dat de toestaad van den vorst gedurig beterb. De eetlusb en de kracbten zijn voldoende. De lcoorts is geheel ver-dwenen; de hoest neemt nog geduxig af. Woensdag heeft keizer Pians-Joseph den grootmeester van het Hof, verscheidene generaals en hoogere ambtenaars ip gehoor ontvangen. Donderdag morgend, Ijij het bps't'aan, gevoelde de keizer zich wel te pas ; hij heel't met g;oeden eetlusti het onit1-bijt. genomen. In de onmiddellijke otmgeving van den keizer verzekert men dab aile vrees geweken is en dab mea eene spoedige algeheele herstelling veajhooptL Nochtans kwamen donderdag avond min geruststel-lende berichten uib Weenea toe, doch de zelfde depeelie meldde dat de keizer voortlgaat met zich meti de staats-zalcen bezig te (hiouden en gehooren te verleenen. De geneesheeren |raden Zijne JVlajesbeit aan eenige weken in îiet kasteel van Mimmier, aaa de Zee, to gaan doorbrengea, doch Fraas-Jozef zou met geweld indiea1 't mogelijlc is, Haar Ischel willen vertrekken, waar het voçhtig klimaab voor zijne longaaadoeningl nadeelig is. De halsstarrigheid van den keizer bemoei-lijkb ton zeersbe de taak ^*an de geneesheeren. jA.ZjBiA.JSI IE Te Koritza ziju de musulmansche albaneMen op éene eoht onmenschelijke wijze te werk gegaan. Na de laatste woelingen hebben zij al de christenen gevangen genomen; een groot getal rustige inwoners werden in huane huizen vermoord. De priesters uit Koritza be-werea dat zij reeds meer dan 142 slachtoffers hebben begraven. De gevangenissen bevatten ruim 700 christenen. In de omliggende dorpen we.rden ook zeer talrijke personea gedood. De vrouwen werden er op de gruwe-lijksto wijze mishaadeld. Huizen en winkels werden ge-plunderd, en. de kerken onteerd. De hollandsohe officier die te Koritza over de albaneesche troepen bevel voert, verklaarb dat hij tegea het wangedrag der soldaten niets vermag. De grieksche huisgezinnen hebben streng verbod gekregen uit to wijken; men vrcest dat zij de gruweldaden der albansezen te Koritza,- ia Griekenland zouden nichtbaar maken. Ser\ië heeft met het Vatikaan officieele nnderhaade-lingea aangeknoopt om een konkordaàt te sluitën. Alhoe-wel de meeste serviërs tôt do g-rieksoh-afgescheurde kerk behoorea, treft men in Servie ook een aantal katho-lièken aaa. Daar Servië nu geea katholieken bisschop bezit, en met het Vatikaan geene enkele overeenkomst gesloten heeft, heeft Oostênrijk altijd de gelegenheid waargtaomen om de bescherming der serWsche^ katho-liekea op /ich te nomen en- alzoo ook eea woordje in Servië ta' zeggen to hebben. Het sluitën van eea koukordaàt lusschea Servie en het Vatikaan, zal. waarschijnlijk met het benoemea vaa een -kathelieken bisschop in Servie ge.paard gaan, en zoo zal Oostênrijk zich aldaar met de katholiekea aiet meer te bemoeiea hebbea. — 4- De eîigefsdie vorsteo te Parijs ïn het stadhiiis Wcensdag avond, Oeaige miauten voor 5 ure, kwam de koninkiijke stoet na den troepenscliouw te Viacenaes, in het stadhuis Le Parijs aan. Koiucg Joris met mevr. Poincaré, gevolgd door M. Poincaré met koaiagia Maary, bogaven zich onmiddellijk naar de groote zaal, waar het muziekkorps vaa het i02e linieregimeafc het engelsch volkslied, <: God save the King >., aanhief. De stoet girig verder, naar den binnenkoer die voor de gelegea-heid in een pracûtigen winterhof herscha.pen was. De voorzitter van den parijzer gemeenteraad, M', de Chas-saigne-Guyon en de prefekt vaa het Seiae-departemeab heettea daar de eagelsche vorsten beurtelings welkom. Na eene korte bedankiag vaa wege koniag Joris begaf de stoet zicili langs de groote trap., en langs do Peest-zaal, waar de kooren van de Opéra-Comique op rnces-terlijke wijze verscheidene stukken zongen, naar iiet kunstsalca. Het muziekkorps der republiekeinscne wacht speelde versohillende stukken, terwijl de voorzitter vaa dea parijzer gemeenteraad de vorsten do gesclienkea tooade die do s lad Parijs hua voorbehoudt : voor den k'oning eene gulden schaal met Eagelands wapenschild versierd, en voor de koniagia een zilverea spiegel, met pnaohtigea lijst. In heb buffet werden eenige bekers Champagne geledigd, ea eenige heildronken ingesteld. Wel-dra verlieten do vorsten lieti stadhuis eu werdea zij naar liet ministerie vaa buifcealandsohe zakea verge-zeld door M. ea mevr. Poincaré. ïa hst engelsch gesantschap Eeaigea tijd la,ter vertrokken de eagelsche vorstea weer uit liet ministerie, om het diner in het engelsch gezantscliap to gaau bijwonea. Bond 7 ure kwamen zij in het engelsch gezantscliap aan ea werdea er eene halvè uur later vervoegd door den président der Bepubliek on mevr. Poincaré. Koning Joris g'ing il. en mevr. Poincaré, bij hun aankomst, te gemoet, ea bood daa dea arm a,an de gemalin vaa den président, om haar bij de lioniugin te geieiden. Zij begaven zich daa aanstonds naar de eetzaal, waar op praehtig versierde taféis een allerfijnsb diner werd opgediend. Na 't af-loopen van het feestmaal, wisseldea koaing Joris ea .11. Poiacaro aog eeaige woorden, ea vertrokkea daa iaar de Opéra vràar eene' groote galavertoo&ing zou plaats grijpen. 23e vertooaiïig in de Opéra Op gansch dea doortocht, werdea 3e vorstea door de bevolkiag met een ongemeenea geestdrift, boegejuicht. Voio-r de Opéra ïiicngekomea, staptea de staatshoofd.en uit hun rijtuig, stegen de buiteatrap op ea blevea een tijd lang voor dea iagang staaa 01a de echt too-veraclitige verlichtiag der lanen te aanschouwen. In de Opéra werden vervolgens uittreksels uit verscheidene stukken gespeeld. Herhaalde aialea gavea de engelsche vorsten heb teeken tôt de welverdiende toe-juichingen die de kuasteaaars te beurb vielea. Te middemacht was ailes afgeloopen; de stoet ver-liet dan den schouwburg en begaf zich naar het mi-aisterie vaa buitenlandsche zaken, waar M. en mevr. Poiacaré afsoheid namen vaa huane hooge bezoekers. Donderdag morgend Dionderdag, rond 11 ure 's morgends, kwamea Sbo-ning Joris en koniagia Mary, vergezeld door M. en ïnevr. Poiacaïé; ia het Pavillon de Marsau, rue de Kivoli, te Parijs, aan. De eagelsche regeeriag heeft daar eene teatoeastelling1 vaa hedendaagsche versier-kuast in Groot-Bretanje^ en Ierlaad ingericht. Na Tlit bezoek keerden de président der Republiek en aievr. Poincaré onmiddellijk naar het E'lyseum weder, terwijl het engelsch vcrstenpaar naar het engelsch gasthuis, te Levallois, avenue de. Villiers, reed. 's Middags hebben koning Joris ea koningin Mary heb oatbijti geaomen) bij den burggraaf en mevr. de Breteuil, bij wiea de eDgekshe krftonpria^ yerleden japp eea tijd J,apg verbleef. Oorlog tusschen Amerlka en Mexico La Vera Cïuz Allioewel de Vereeaigde Staten er een anderen naam1 aaa geven is het wel degelijk eea oorlog, die zoaden oorlogsverklaring, tusschea Àmerika ea Mexico begoanen is. La Vera C-ruz, de voorhaamste havenstad vaa Mexico, waar de amerikaaasche troepen zijn oatscheepti ea dias-dag do vijandelijkheden b'&gonnea, is gelegen iojj de golf vaa Mexico. Het is de vooraaamste stad van dea Staat Vera Cruz, ea telt aageaoeg eeae bevolkiag vaa 30,000 zielea. De liaveastad i's met de hoofdstad verbondea door eenea spoorweg, terwijl ook aog aadere spoorweglijnexï uitloepen te Vera Cruz. Do meeste op Midden Amerika vaxeade schepen leg-gea in die haven aaa. _ Het is eeae schoonè stad, wel' gebouwd, doch1 om-ringd door moerassen; do gezondheidstoestaad is nu wati verbeterd, doch vrdeger woedde de gele koorts er be-stendig.AI; de voortbren'gselea vaa handel ea nijverheid ia Mexico: goud. zilver, koper, koffie, tabak diuiden, ru'o-ber, houtsoortea, sui'ker, wordea' er .uitgevoerd, terwijl de amerikaaasche ea europeesche schepea er vooral weefsels, laken, papier, ijzer, sterke draakea ,enz. aaa-voerenLa Vera Cruz is 'fc vooraaamste tolkaatoor vaa geheel Mexic'o en ontvaagt het, leeuwenaaadeel van de tol-ontvaagsten, die in 1913-1914 in de begrooting. voor-kwaiaea voor 52,000,000 pesos op een fcotaal bedrasj vaa infetfmstea vaa 122 miljoen pesos. Door het tolkaatoor van Vera Cruz te bezettea hebben de amerikaneii wel degelijk aaa. Huerta dea ge-aaaeslag toegebracht. Het was op Goedea1 Vrijdag 1519 dat Fernand Cor-tez aaa land stapta lop de plaats, waa,r au de stad! oprgsb ea idie Jiij, to'b nagedachteais van dea doo<j des Zaligmakers, aoemide La Vera Cruz, heb waru Kruis. De stad heeft in de beroerde geschied.eais vaal Mexico eene groote ïol gespeeld. Do oproerke mexikanen veroverden haar'in 1823 np do spanjaards, nadat echter de stiad d'oor de spaan-sche artillerie was plat geschotea; lvare heropbouwiag; kostto 50 miljoen. In 1847 namen de amerikanen de stad in effi in 1S62 werd zjj d:.oor het fransohe leger veroverd. " 't Is dus aiet de eerstie maal dat er krijgsverrich» fciagen voorvallea, alhoewel het huidige geslaoht. er Ifiooit geziea heeft, iteâzij de ohopiioudelrjke burger-» oorlogea die bestendig- woeden ia 't rijke, doch onge-lukJiige Mexico.' la 1910 rekende me», reeds dab Mèxico) 250 revolu-ties .en. 58 iQpvolgeiitiijke dektatuïas gekead had, en sinds is deze statisliek aog aingegroeid. , .Mea keat het ongelukkig lob dat het/- wispelturig) mexikaansche volk berokkend heeft aaa zijaea keizer; Siaximiliaan, gemaal vaa prinses Charlotte vaa België, die door geueraal Santa Auna, een dectator, ver-raden, onder de kog-els zijaer eigeae soldattea eene roem-rijke dood stierf. Het verBaal der verovering Donderdag kwam in Europa een omstandig verhaaJE toe over _de ontscheping van de amerikaaasche troepen te A era Cruz, de beschietiag en de veroveriagl der stad, die au volledig in de macht van de amerikanen. is eïL waar uit de mexikaansehe rogeeringstroe-pen gevlucht zijn. _ De stad. vaa langs zeezijde geziea, .levert eea droe-vigea aanblik op. De kaaons van de a m.erika,ansehe schepen hebben talrijke gebouwea in puia gelegd, oa-dèr aadere heb arsenàal en het fort op 't eilaad San Juan de Ulua gelegen. De mexikaaajisohe troepen weer-stondon niet lang aan dien amerikaanschea aanval, en 't waren de inwoners zelf die de a.merikanen, zooveel zij konden, op geweerschoten onthaalden. -Nadat de amerikanen de tolgebouwen bezeb hadden^ had eene poging tôt ernstigen weerstand plaats, doch de atherikaansohe houwitsers joegen weldra de soldaten van Huerta op de vlucht. Heb was op dab pogenb'lik dat eea groep mexikanen dea oudea toren vaa het fort; San Juan de Ulua bezettea en op de amerikanen begonnea tle vurea. Twee goed gemikto houwitsers, door heb a,merikaaasch paat-serschip « U.iah » gezonden, warea voldoende om den toren om te beuken en'de verdedigers tôt don aftocht* te dwingea. Middelerwijl ging de amerikaaasche vloot voort mefi de kust « schoon te vagen ». Opmorkelijk is het dat de mexikanen geen gebiruik vaa kaaons niaaktea. \ aa op de dakea werd er, gansch! dea aamiddag, door de burgers op de amerikanen met geweerca geschotea. Admiraal Ilelcher 2oad aaa der# bûrgemeesîer van Vera Cruz een ultimatium. hem met krachtcLadige niaatregelen dreigead, iadiea dit! geweer-vuur aiet onmiddellijk ophield. De burgemeester Diez lieti het ultimatum onbeantwoord. Aan d.e vloot werd bevel gegeven (de stad zelve te besc-hietien. Ea 't wasy onder de bescherming der kaaons, dat de amerikanen in) de stad rukten, heb stadhuis bezetijen, den laati stein Weerstand braken en eenige honderden burgers, die zich Ji|iet gewillig genoeg onderwierpen, geva-ngetf namen. De nacht liep kalrnl vJoorbij, doch woensdag morgend! bij zonopgang herbegon het bombardement. "3 Nachts, waren ao.g twee daizead maa amerikaansche troepen1 ontscheept ea eeil greoter getal amerikaaasche oor-logschepea aangeko,men. De nieuwe besohieting vernielde een groot getal huizen, alhoewel de schade, door de amerikaansche houwitsers aângericht, miader aanziea-lijk is daa mea zich heb wel zou kunnen veronder-stellea. 's Naehts warea eeaige honderden mexikanen| erin gelukt de stad te ontvlucliten. Eer.a proklamatie Eens volkomen meester vaa de stad deed admiraaï Fletcher eene proklamatie oanplakken, waarbij de han-deldrijvers verzochb werden hunne winkels te herope-aen, en de verzekeringi gegeven wordt dab de amerikaansche troepea de orde zullea handhavea. De proklamatie voegt erbij dat de admiraaï niet vaa zia was Vera Crua iaan te vallen, doch dat de mexikanen zelf hem ertoe gedwoagen hebbea met op de amerikanen te schieten< De stad hornam weldra haar rustig uiterlijk. AI wie verdacht wordt den weerstand to willen hernemea, word(j laangehouden. Admiraaï Fletcher hseft ook laten weteh dat etf geene krijgsverrichtiagen ia 'b bninenUind zullen aangevan-gea vrardea, tea ware président Huerta eëa nieuw ge« schil uitlokkea zou, met de amerikanea te smadea. De geestdrift te Washington De ba^efeting van Vera Cruz heefb te Washington; luao'fdstad der Verèenigdo Staten, een onbteschrijflijken geestdrift verwekt. E* ia apg nieis feeslo-tcn a,angi^ade fie bezeMing 53»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes