Het nieuws van den dag

763 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Avril. Het nieuws van den dag. Accès à 30 juillet 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rf5k932h7g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

' Derligsfe jaargang Nr 81 2 centiemen per nummer Brussel, Zaterdag 4 April 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG Iabonnementen $ jjs maanden.' 4 frank. ' ° Pur jaar. S frank, ^'.fiUanderelanden van het postvorbond ». 20 — BESTUUR EN OPSTEL î '■ Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HU YGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 aankondigingen : Gevraagde en aangeboden' plaatsen. 4e bladz., per Heine regel .. 30 a. In de week. . 60 e. 's Zondags. . 75 c. w >s Zondags . , ; 40 c. voor 2 groote regels. ' lederen regel meer : 30 c. in de week; 2 bladz- Per regel, , 2 fr. en 3 fr. <0 c.'s Zondags. Rechterlijkeherstell.,prregel 2 fr. ' Landbouwonderwijs I Sri merkweerdig verslag over het budjet vanl land ■tav voor het jaar 1914, namens de middenafdeeling t}c Bccer door den katholieken volksvertegenwoordigei Kr jjjeadoaek opgestold, handelt voornamelijk over d ■ jrtretfelijkhéid, den vooruitgang en de uitbreidin lrB ons landbouwonderwijs, hetwelk door ons kalliolie Bsatstatuur maChtig ondersteund, zoo krachtdadig te KeP. voorspoed eu den welstand onzer' landelijke bevo! Kir meSewerkt. ■ Het budjet van den. Landbouw voor 1914 beraamt d ■itîaren op ongeveer 13 miljoen —* heel juist 12,864,92 Bii'k. — dit is 217,000 fr. meer dan verleden jaa ■fan deze 13 miljoen door de Staatskas rechtstreeks aa: L landbouw besteed, worden drie miljoen voor lie Kjdbomronderwijs in a-1 zijn© vakken, afdeelingen e: Eepassmgen uitgegeven. ■ Het liooger ondenvijs betrekkelijk den landbouw word ■e«eren in 's Rijks veeartsschool van Cureghem, i ■e: landfioUwinstitùut van Gembloers, en vooral in d ■ re nije leergangen bij de katholieke Universitei I De veeartssekool vereischt 260,975 fr., waarvan 146,30 Bu!; aan jaarwedden voor één bestuurder, hegen leeraai L 32 helpers, en 114,475 fr. aan materieeï, toezionts Hdmmissie en studiebeurzen. ■ Het landbouwinstituut van Gembloers kost 136,625 fi ■in jaarwedden. en 47,200 fr. aan materieeï, commissiëï] ■ Er zijn daar 17 lesgevers en 20 hulpbediender Be hcogesohool van Leuven kost geen centiem aan d Btfnbetalers, doch bewijst over geheel het land zulk ■itstekende diensten daaik aan hare voortreffelijke leei Bi®n en instellingen voor dowelke zij bij verre d Bteeerste plaats bekleeclt in allfes wat het landbouw Bfkrwiis aanbelangt. De geuzen zouden wel de land ■Lvscioleii van den Staat met het geld van al d ■ttcnbelalers onderliouden, willen doeu" doorgaan al ■pue scholen: zij zijn verwaand en onbescliaain B te eischen cl ni deze gestichten zouden dienen al Kie ksdielen voor geuzen en framassons, ten éinde onz Bt'solicke boercn' den dnivel aan te doen en lang Hle bnten ongestraft in dén nek te schoppen ! De hoc ■ overiieid mag zuifisçvolgtrekt niet gedoogen. HHet middelbaar onderwij's voor den landbouw heef B groote uilbreîfling genomen: de middelba.re land Wre^hool van Hoei, de gesubsidieerde midûëlbare .sclic Ht. an Caris bourg, La Louvière en Leuze, en 26 ander •ftltare afdeelingen, grootendeels in de. vlaamscli ■îiten worden met. dit onderwijs belast. Gedurend. Ht seliooljaar 1912-1913 werden zulksoortige leerlange: B. ;eu in 45 .staatsmiddelbare scholen, in de athe B ^ v^n Antwerpen en Chimay, en in 56 vrije mid B : ondereijsgestiehten, zoodat dit middelbaa ^■ÀiHvonderwijs in 129 gestichten. vvèid aaiiigeleord BI):j1;i waren nog aan clen gano-, jn 1913; ioertjci ■itte beroejjscholen voor joiigelingen en vijf tijde ^■' jçergang'en voor mekanieko lau/lbewej-king. nnnve ht. vlaamsehe land te ïhieneîi.en fce 'Landen verleende ook toelagen aan een twintig iu^licoudscholoen voor lan.tlieden, en droeg de Ba Taii :iî leergangen van liuishoudkunde van Joe h P voor enkele dagen ingêricht in 32 verachilligi ^Bocs dorpon des lands. ■^ï.ïrden landbouwle.ssen gegeven in 37 lagere scho knechten, en in 15 lagere huishoudscholei B " ,'le' algemoen deze leergangen worden in he voorgedragen in de vlaamsehe streken. en il HL""1:'10 to.al ia het- Walenland. Wij lezen met ver ~ :::,J l'it onderwijs in de fransche taal werc ■ to Jlechelen, te Vilvoorde, in het collegii '--'rouw te Oostende, te Hasselt en te, Sint ■ ll- J'wden '7,455 voorclrachten gehouden ver H,J '' .,V'" getal vo'ordraeliten IJ1»» voar fransehe vlaaiaschi .1.355 1.298 ■"Mauwvooidrapliton 1,058 1,508 ■ .'Totaal 3,938 3,517 Bi A-J5? te vernemen hoeveel personei ■ iniv? ^ bijwoonden en welk praktiscli nu a vn c'eze ^ossen opleveixlen. De landbouw ^Bwver ' 1;,'ua^senen, de zoog'ezegde winterscholen B'fièn KeeV^ker te z'^n eu ve meer bezoent ti Bi'»" . :i' onze j°ngelingen de kazemen in ■linrtVo1^ eene allerscho'onste en allérnuttigst. H^ibp ,r?M18en aan de soldaten. voor te houdfii B - h w „ 1,,sen l^^sen stipt en aandachtig t. ?n ?n .c'an zulksoortige .avondlesseï Dît 111611 nie'1 iarichten voor iedereen verplich V i0„;Jat6,Yeei nuttiger dan iederen avond vai ■ L:,, * , S ^olciaten de straat op te iagen ! H fer îwivf 0U ieei'gangen voor liât middelbaa ■biskàs.. •ondera'ijs kostea 350,000 fr. aan d. he^svelden voor den land l«a5„ ull' ■ •> "e proefnenùngen en aansehou Bi. MS»r^e?ende de veeding vaai het vee 15,00 Je'vortiiur . "JePuWe verklaaxde in de J-ïamer da ■W woHmMi , vee 45 miljoen per jaar ka,n uit voedi'i, aan eene meer wetenschappelijk ^Bkcu derW/-1l"îite ®eHlWoers eene statie voor het 'uit Ttaa reed«i 1 S00rtiei1 iagericht. Zulksoortige instel M- ir. gesticht- ?ng, m werking te Leuven, door bijzon ^K(Qmel(| Het - 7 8311 de Siffcen bii de landbouwer B1'6 inrichtino- ,13 v ver'10Pen da.t de Staat aan dez H'1 eiM7^„ 1 .^aven eenig hulpgeld za.l Verlee ■'feingen onp'far ln de mogeïijkheid te stellen har ^■''Oeer te ver-,lw0^Per ,te maken; het uitlezen 1er za ^avraçe,) tpf ?,u e.u 'laj'e "vverktuigen te vollediger ^RJMat'l.pt ,,„on , nS zaadsoorten >vorden zo ^■P® Staat heeft 1!'onee^ behoeft versterkt t.e worden. B^e en te (Je ,eeaî; ^tiinbffluwschool ingerieht te Vil lïik, Ue,.rr„, ' also°k in de middelbuxe gestichte: HJ.'feliike 1'W en Carlsbourg: -danrbij wei H|f> ge'houdp,, ga,ûgen va,n tuinbouw in 48 lager ^■i'Wsehe t-n'i naarvan 14 ia de fransche en 34 i; B«°e';11' Het bm]WV00r tlewelkf 92,000 fr. werden uit ^B^iseJtouweiiiL v<>orziet 9,533 fr. voor proefvelde BL^oitbreidm fSe? V0:01' tuin-bouw; 13,367 f. ■N».; 45 500 fr r 'lanfielsbetrekkin£ren met de ■Lt! det i' jiitt..i,-ViCr zendingeri, onderzoeken en de Bti.2-en Wadffpvo^1 eer ' ^6:G00 fr. voor de tof B>.r^ g»at v,Z i11? vc-or tuinbauw. Het tuinbouw H,. v°ottbrenJ<;oi„ vooruft- en bewijst groote diens-tei KSM Baai'11(511 belgisojien tuinbouw woi Wtl ""'ô^oerl n° ' Frankrijk, Amerika en Er ■n au W l 2 nze "ityoer bedroeg 60 miljoei 18 min611 naar de vier bovengemelde lar B"" ailJ°ea naar JDuitschlan.i, onzen beste ^ I In 1912 verkoclit België ùîin den vreemdc voor 14 miljoen f r. _ tuinplanten, waaronder 10 miljoen gekweekt door Gent en omliggende streek. Ons land telt 200 tuin-bcuwvereenigingen met boven de 33,000 leden, dewelke r 20,000 fr. aan Stiiatsteelagen ontvangen hebben voor het ■, inrichten van tentoonstellingen in den loop van het e jaar. g Volgens de officieele sta.tistieken onweeiiegbaar vast-K stellen, de laaidbouw in België is niet reuzenschreden t vcoriiitgegaan sedert onze katlioliekè regeering die dit be-langrijkste vak van 's lands bedrijvigheid zulke kracht-dadige en doelmatige ondersteuning verleend, en vooral e het, landbouwondei'yvijs, deze onuitputbare bron van voor-i uitgang- en welstand, meer en meer versterkt en uitge-breitl heeft. Van af 1880, onze landbomvopbrengst is 5 van 1,650 tôt 2,300 miljoen gestegen, dit is eene ge-t middeld.e aanwinst van boven de 20 miljoen per jaa-r. i Talrijke miljcenen lig^en nog in onze akkerlandën be-dolven en begnaven ; het landbouwonderwijs moet- ons t de mi.Melon ter hanjd stellen om deze vefdoken miljoenen a aan den grond fce -ontrukken. Welke praclitige oogst nog e te winnen o>p hèt gebied dêr landbouwelijke wetensôhà.p 1 t Met recht en reden mochfc miuistqr Helleputte in de Kajner verklaren: « ;Mits eene vollecligere toepassing 0 der middelen die de wetenscli&p tegenwoordig ten dienstc s Van den landbouw stelt, kan de landbouwopbrençsfr nog - merkelijk vergroot wcfdén. Met fierheid. mogen wij zeg- fen d'at de belgische landbouw aan de spits staat van 1 de landen der wereld ». HIER EN DAAR In het Vatikaan. — Dezer dagen werden weer ? talrijke persenen door Z. H. Paus Pius X in bijzon,-fler gehoor ontvangen, onder anderen: M. burggraaf . d'Hendccourt, algemeene voorzitter der St-Vincentius-e genootschappen ; Mgr Hosszuy grieksch-rumeensch bis-3 schop. van Szamos-1 jvar ; Mgr StanJéy, titelvoerend bis-:1 schop van Emmatis; kardmaal Luçon, aartsbisschop s van Eeims ; Mgr Wics, aartsbissbhop van Leopoldi : Mgr r> Jacquet, titelç-oerend bisschop van Salamine; Patera s ^ 'goroux en Albert Jaaissens, sekretarissen der kom-mi?sie voor de Iîijbelstudies ; ' M. Pericoli. advokaat, algemeene voorzitt r van de maatschappij der italiàan-(; sche Katholieke Jeugd: prinses Lobkowitz, geboren Lich-. -tensiein,. g'n liare dochters ; gravin Wolfegg; de hertog _ en de liertogin de Cadeval en hunne dochters; gravin s Bianca Zileri dal Verme. 3 Do II .Vader ontving oolc nog 300 engelsche matro-j zen, die voorgesteld werden door Mgr Lamo, rector % van het engelscli kollegie. Zijn benoomd tôt bijgevoegde pontifikale ceremonie-meesters: Mgrs .Marco. Martini, Enrico Dante en Carlo L. (^resso. L Het Coîisistoi'ie. — t it goede bron wordt verz®-kerd dat het Consistorie nog jn den loop dezer maand zal pl^ats liebben. ^ g c s c !.. ci 11 e id van den Paus. —- Dezor dagen • werd e' wéer'door sonimige bladen verteld dat de ge-zoncdicid y an den Paus zeer veel te wenschen laat. Dat vertelsel is totaal onwa-ir. zulks blijkt, overigens, uit ' hét groot geta.l geliooren, in de'laats'te dagen door den H. \ acier verleep-l. Z. H. verkeert in den besten gé-" «ordheidstoestand. Woensdag Ontving hij den beroemden t gostenrijksclicn schilder graaf Lippay. die hem twee scliilderijen schonk, de eene verbeeklende prias von :l rhann, .de andere M. Lueger, oud-bui'gemeoster va® 1 \\ eenen. Op zijn verzoek werd 'graaf Lippay gemachfcigd ; het portret va.n den H. Vader te schilderen. 3 i Sï'og Iiulcle uit den vreeinde. — In den « Moniteur Industriel >, een der bijzonderste nijverheidsovga-nen uit l'rankc'iK. is een- studie verschenen over de belgische wet op de werkmanswoningen. Xa breedvoe-rig die wet ontleed te hebben, zegt- de sclirijver van de studie: « Op don eertften rang der landen' die be-: grepen hebben dat men den volksheerd moet vrijwaren, met, eene schuilplaats te yerschaffen aan de werkers-families, moeten llelgië, Liigoland en Duitschlancl, ge-rekend worden. België en Duitschlancl zijn nog lTet meest voormfcziend^ .éweest. met goedkoope woningen te ver.schafl'eri aan de landbouwers. België heeft veel meer gedaan dan Frankrijk, alhoewel zijne bevolking zesmaal minder belangrijk is dan deze van Frankrijk. t Dank aan de wet Van U augusti 1889, die vijf jaç,r ouder it, dan de fransche wet, heeft men op het belgisch grondge'bied 54,000 werkmanswoningen zien oprijzen, dank aan de 102 miljoen, voorschoten door de Spaar-en Lijfrentkas. Bejgië mag als voorbeeld gesteld worden . aan al de naties ! Het artikel van den « Moniteur Industriel » <■ weer ! eene schitterehde on welverdiende liulde aan de belgische katholieke regeering. Men ziet dat wij niet ^ ovëïdreven, wanneer wij soms zegden dat onze maa-t-scliappelijke wetgeving de bewondering afdwingt van ! al do vreeinde naties. Gelizkkigo tappsn! — De volksvertegenwoordigers , die vrijdag in verlof gegaan zijn, ontvingen hunne pai-le-mentaire vergoeding voor dmi eersten trimester van 1914 _ in aouclvinkjes. Ze kregen iecler 50 fonkelnieuwe goud-stukken met de beeldtenis va.n koning Albert. De ^Valen j en de Brusselaars kregen gtukken met franscli opschrift. .terwijl de \ lamingen er ontvingen met vlaamsch cj|> 'schrift. De ïiberalen en ds Kerk. — In eene redevoering, uitgesproken in den liberalen vooruitstrevenden lîring, te Luik. zegde de liberale volksvertegenwoordiger Jour-nez: « Wij moeten vereenigd oprukkèn en in opstand komen legen de Katholieke Kerk. Wie nog dacht * dat' de liberalen niet vijandig zijn aan den godsdienst, ? kan nu bestatigen dat hij zich bedroog. Evenals de ' rooden zijn de blanwen Janussen met twee gezichten. Brug ovar de Schelde. — Donderdag werd in een .. der zaïen va.n het Parlement eoile vergadering gehoii-3 den," om de tusschenkomst der regeering in te roep^n voor het leggen eener' brug over de Schelde, te Baes-rode. waar de stroom 125 me.ters breed is. De verga-i dëring was belegd door de volksvertegenwoordigers - Bruyninckx, Tibbaut en Van Damme. Zij werd bijge-e woond deer M. Helleputte, minister vàn landbouw on i openbare werken, en door de burgemeesters va.n Baes- - rode, Moèrzeke, Wolverthem, Buggenhout, ' Denderbelle, o Merchtem, Lebboke en Hamme. AI die gemeenten heb-'. ben belang bij het leggen der brug. In de vergadering a werd aangestipt dat er vanaf Dendermonde. tôt Ant-a werpen, geene enkelo brug is om het verkoer met het !- Land van Waes en met de provincie Braband te verae- - makkelijken. De brug, die vooruitgezet wordt, zou van i, overwegend belang zijn voor den lmdbouw en voor do •- groote openbare markterï. Anderzijds zou zij de fca.l-*■ rijkc werklieden van Moerzeke-Oastol toelaten spoedig i, te lïaesrode te zijn, waar'zij gemakkelijk werk kunnea .- vinden. n De minister heeft beloofd dat hij dit belanerijk vraags.tuk welwillend zal onderzoekent i i «MT'wiaai—ma—a—BaBa1'— ■ 'm—i i u ni Rooden dwang. — Te Wandre, in de provincie Luik, hebben de sooialisten de meerderheicl in den gemeenteraad. Zij maken er ruimschoots gebruik van om hunnen dwang loodzwaar op de bevolking te doen wegen. De rooden hebben nu geoordeeld dat de onzij-digheid ' op schoolgebied oîimogelijk is, en zij hebben van de gemeentescholen effenaf socialistische scholen gemaakt. Morgen zondag nu . is er een feest in het socialistisch lokaal; de kinderen der gemeentescholen zijn niet alleen verplicht er aanwozig te zijn, maar zij zijn daarenboven gedwoligen zelf de versehillende nummers van het programma uit te voeren. De kleinen, die weigerden er aan mede te doen, werden bedreigd met berooving van St-Niklaasgeschenken ! Zoo verstaan de socialisten de gewetensvrijlieidl In de post. .— M. Segers, minister van posterijen, komt een goeden maatregel te nemen in het belang der bedienden. dis* het « intérim' » va.n onderpostont-vanger waarnemen. Daar die agenten dikwijls in de vxnmogelijkheid verkeeren een dag in hunne l'amilie te gaan doorbrengen, omdat zij er te ver van ver-wijderd zijn, zullen zij iedere maand een bijgevoegden verlofdag hebben. îlijp voor 't zothuis. — Een socialistisch blad van C'harleroi kondigt een hevig artikel af tegen het bestaan van Croc! en zegt: « Van het oogenblik dat men begint te spreken over iets wat niet Destaat, is men rijp voor het zothuis. » Eenige kolommen verder spreekt het blad in ronkende bewoordingen over de «socialistische politieke eerlijkheid », ' alzoo het bewijs leverencl dat de rooden zelf rijp zijn voor het zothuis. ■■ A ! UIT DEN VREEMDE IN FJFIA. JVICFIIJK. Het leger. — M. Gervais, senator, lid dor militaire kommissie, heeft wijdag, de uitslagen meegedeeld, opgpleverd door de wet op den driejarigen dienstplicht. Frankrijk heeft, voor do verdediging zijner belangen. 769,000 mar.schappen onder de wapens, inbegrepen 31^000 mansebappen van het koloniale leger. XIV ENG-EZ.A.NT> Be politieke toestand. — Dte inwendige politiekè teestand schijnt gunstiger geworden. Het bewijs ervan wordt gezien in het vertrek van den koning naar Windsor, en in een vei'zoek door het middenkpmiteit der unicnistische partij gedaan van geen kancfidaat tegon -\I ;Asc|uith te stellen. ter gelegenheid va.n zijne ber-kiezing. Al dé g-ematigden van de twee partijen oordee-len dat er geen burgeroorlog noodig is om de iersche kwestie op te lossen ; deze zou onder den vorm va.n een statenbond kunnen geregeld .worden. Donderdag namiddag werd in het Lagerliuis de be-spl-eking over het home-rule, in tweede lezing voort-gezet. M. Balfour di'ukte het gevoelen uit dat, volgens zijnfi meening het Vereenigd Britsoh Konmkrijk onmo-gelijk tôt een statenbond kan hervormd worden, doch hij verzet er zich niet tegen da.t or iets in dieu a.ird beproefd worde, eii zulks om een burgeroorlog te voor-komen.M. Herbert Samuel, sprekend namens de regeering, decd uitscbijnen dat het merkweerdigste voorval. der bespreking over het home-rule is dat het gedacht van een statenbond ^unstig onthaald wordt in de verschil-lende nationaliteiten die het Vereenigd Koninkrijk uit-maken engels'chc'n, scliotten, ieren, enz. Hij voegde er evenwel bij dat. zoolang Ierlaaid zijne zelfstandighoi.I niet: heeft. het bijeenroepen eener confei-encie, om eene oplossing ,1er tegenwoordige moeilijkheden te zoeken, ondoelmatig zou zijn. Het is maar na de stemming van net home-rule, met de tijdelijke uitsluiting van I lster, da.t de kommissie met de noodige kalmte eene zoo belangrijke wijziging aan de Grendwet van het \ ereënigd Koninkrijk za.l kunnen onderzoeken.. Eesi baspieder vsroordeeld. — De rechtbank van Old Bailev te Londen heeft vrijdag den genaamden Gculd. betieht va.n bespiederij, tôt 6 jaar dwangarbeid versvezen Ilij za.l daarenboven over de grens^ gezef--.werden. Zijne vrouw, die van medeplichtigheid betieht, werd, ic vrijgesproken. IN SI? AN JE De troonrede. — Ter gelegenheid van de herope-ning der Kamers heeft de koning donderdaà' namiddag eene troonrede afgelezen. Ilij bevestigde erin het be-sltiifc van liet gouvernement de betrekki.ngen Van e'oede vers t and ho udi na' tussçheai de burgerlijke-: en geestëlijke machten, betrekkingen, die aa.n 'de diepe geveelens van t land en de kinderlijke vereering van den ken in g" jecrens den H. Vader beantwoorden te liandhaven. D?" koning» Verklaarde zich ver\-clsens gelukkig over de vriend-scha.psbetfèkkingen, welke Spanje met de andere mo-gendheden heeft,. Etindigend, kondigde .hij het inrichten aan van een ministerie van arbeid. IN BZJEGAFIIE In de Kaiaer. — Donder la.g werd de buitenge-wone zittijd der bulgaarsche Kamer geopend door eene troonrede, welke door den jpaimster^ Eadoslavof afo-e-lezen werd, te midden van geestdriftige toejuichingen. De troom-ede bestatigde dat do betrekkingen van Bulgarie met. de groote Imogendheden goed zijn, en ver-k la art dat le reaeering al liet mogelijke zal doen om deze betrekkingen vriondschappelijk te maken. De betrekkingen met Turkije cntwikkelen zich op vriendelijke wijze en zulks uit hoofde va.n de talrijke belangen, weike de twee landen verbinden. De betrekkingen met al de naburen van Eulgarië zijn liersteld en men hcopt dat zij, door wedeYzijdsche toegevingen, nog zullen verbeteren. De troonrede zegt verder dat de toekomst. van Bulgarie; in don arbeii en in den vre.de gelegen is. In de nieuwe. Ka.mer beschikt Je regeering over 126 stemmen, en de oppositie over 108. M. ~Va,tchêf, van de regeeringspartij, werd met algemeene stemmen van de 122 aamvezigen, tôt voorzitter gekozen. IN A.L.I3A.N1E Geveelit te Korifza. — Dî epir. ten hebben de st .d Koritza beschoten. Een bloedig gevecht tegen de alba-neesche gendarmen, die 't garnizeen der stacl uitmaken, volgde. De sliollanids.che bevelhebber zou gekwetst zijn. Men heeft den eigendem va.n Mufid bey, minister van justicie geplunderd. Men verwacht aile oogenblikken de innanie van Kcritza. IN BRA.ZIL,1E De jongste birschop der wereld. — De F. H. Franciscus de Aquiro y Correa, van de Salezianen, is door 'L. H. Paus Pius X benoemd tôt bisschop van Ccuyba. 't Is de jongste bisschop van heel de wereld; hij is sieelits 29 jaar. ^ IN MEXICO Eene presidentiaele boodschap. — Donderdag ver-gaderle het Nationaal Congres of wetgevende Kamer van Mexico. Generaal Huertx, président der mexikaan^ eche Kepubliek, gaf zelf lezing eener boodschap, waarin hij verklaarcle dat zijn inzicht is de vrede in Mexico te herstéllen. Deze verklaring werd met, geestdrift good-gekeurd.Te Torreon. — De stad Torreon is donderdag avond door de oproerlingen ingenomen, na. élf dagen sti'ijd. Zij hebben 500 dooden en 1500 gekwetsten verloven, en de regeeringstroepen 1000 dooden. IN CHILI Prinselijk bezoek. —^ Prins en prinses Ileinrich van Pruisen zijn donderdag te Santiago, in Chili, aangekomen. Do minister van buitenlandsche zaken, verscheklena g'eneraals en de duitsclie kolonie bevonden zich in do statie om de hooge bezoekers welkom te heeten. De. duitschcrs hebben vacjerlandsche liedëren gezongen. Da ontvangst was zeer hartelijk. IN CHINA. Yan-Chi-Kaï dictator. — Do chinoesohe Conventie bijcengorc'cpcn voor de herziening van de voorloopigo Grondxvet, heeft al de Sv'aorstellen van Van^-'hi-Kaï aangenomen. Ilot gevolg zal zijn dat- de nieuwe Grond-wet het qppergrz.i.g aan den président der chineesc.Se Republiek zal toekennen. Middelei-wijl blijft het fcegeu-wioordig ministerie wcrkeloos en «strijdt de partij der lieden v»))n .Canton, die jn al de bestnron van den! '■St.aat meester zijn, om de algeheele oppermaclit te be-komen. Die. troëbole tijd in Ohiiià is nog niet uit! r • -S De politieke inoord te Parijs EU BE E&&K HO©HE¥TE Caillaux bij den rechtar Caillaux heeft donderdag uit eigen beweging ' een bezoek gebracht bij don onderzoelcsrecliter M. Boucard. Zou Caillaux weoral van zin zijn een procès in den doofpot te cloen steken, namelijk dit zijner, vrouw, clie 31. Calmette vormoordde? Dit is.de eerste vraag, welke iedereen gansch natuurlijk stelt, bij het vernemen dat Caillaux b'j den onderzoeksrechter geweest is. Dat men gerust. weze, Caillaux zal er ditmaal niet meer in geluk-ken den loop van het gereclit te breken. Hij is bij M. 'Boucard komen verklaren dat hij wenscht ajs ge-tuige gehoord te worden .in de zaak mad. Caiilany-Calmette. Hij, heeft d'en rechter tevens vorschèidone namen va-n hooggeplaatste personon opgegeven, wier ge-tuigenissen, zegt lin, zullen tôt in de minste bijzon-derheden de - verklaringen mijner vrouAv, nop ns d" drijf-veer harer misdaad, bevestigen. Caillaux beweert ook dat hij de ge'tuigenis.sen der vrienden van Calmette zal in duigen slaan, die verklaren dat deice nooit in betrekking geweest is met zijne eerste vrouw, niad. Gueydan, om van haar de hrieven te bekomen, welke zij hem ontstolen heeft. Caillaui wil ook -M. Barthou logenstriffen, die volgens hem zou gelogen liebben, toen hij zegde dit mad. Gueç-ctan hem nooit over hare brieven sprak. Cjillaux-<Wil integencleel bewijzen dat ma l. Gueydan de brieven voor M. Barthou voorgelezen heeft. Men ziet dat Caillaux zich dik maakt. Dat hij maai-oppast voor het barston ! Getui'genverlioor M. Boucard heeft donderdag namiddag nog eenige ge-tnigen gehoord. Men weet- dat zekere M. Vervoort ver-klaard heeft dat mad. Gueydan hem* gevraag I liad hare brieven in zijne gazet over te drukken. I\Iad. Gueydan is dien M. Vei'voort komen logenstraf-fen. Zij looehent 'liem ooit over brieven gesproken te hebben. zo.omin als aan andere dagbladsehrijvers. Verscheidene andere getuigen komen verklaren dat zij mad. Caillaux meermaals boorden klagen over de aanvallen van den « Figaro 1 en dat zij de afkondiginj der brieven van liaren man vreesde. De zaak Rochette ' ' 1 ' Het verslag Jaurès in de Kamer T-Iet belachelijk verslag van citoyen Jaurès over de zaak Rochette is donderdag namiddag in de fransche Kamer ter bespreking gekomen. D'e eerste spreker was M. Delahaye, die. zooals men weet, zijn cntsla.g gegeven heeft als" lid der kommissie, omclat Jaurès met heel zijne kliek te partijdig te werk g'ingen. il. ©elaliaye heeft '(een pïacbjtig en istreng, maar rechtveerdig rekwisitorium uitgesproken tegen Caillaux en Monis en hunne bende slip.lragers. Op het verleden van Caillaux wil hij niet terug koirien. Nochtans kan hij niet nalaten hem te verwijten dat hij Eransch-Congo aan Daitscliland verkoclit h.eeft, dat de fin.m-oieele bankrce'i \(an Frankrijk' fwilde verbergen. Het verleden van ( lillaux, zegt liij, wordt samengevat in de woorden, die 31. Clemenceau tegen hem eens in den Senaat uitsprak : « Die is schuldig aan lioogverraad ! »i 31. Delaliaye bewijst vervolgens kla^r en duidelijk dat (Caillaux en 31cnis door bevelen en bedreigingen 31. Fabrp verplicht hebben te gehoorzamen. Diie bedreigingen zijn eene misdaad, welke door fcet strafwetboek gestraft Worden met de berooving der burgerrecliten en met boeten boven de 200 fr. De rladers van die taisdaad zijn twee gewezen ministers, Caillaux en 3Ionis. .Hun ministerieel ambt veranderfc niets aan den aard van het misdrijf. Mcnis is de voornaamste dader, en Caillaux is de opliitser. Hun misdrijf is des te ergei\ dat zij 'lieti bedrevfen hebben terwijl zij mini,ster w-aren. zij' die als toenbeeld van eerlijkheid moesten fciienen. Ik vérzoek dus de regeering die twee misdàdigers aan het gerecht Over te leveren, >c(pda,t zij hunne verdiende straf zouden ontvangen. En gij, M. Dônmergne, voorzitter van den minister. raad, gij hebt de openbare meening en hefe' eergevoel ge< trotseerd. Gij hebt de beschuldigingen van 31. Calmcttp « eerloos » durven betitelen, gij liei^t mijne tusschenkomst als «' laster durven noemen. En ik zegde de vaarheid ! Gij zijt ^elfs nog verder gegaan; gij hebt de huiehelarij on de onbêschaamdheid zoo ver gedreven iets te looehenen, wSvt-^.ij zeker wist waar te zijn! Gii l.ebt do belangen van eenen dief doen. gepaard gaan met de belangen dor Bepubliok ! Xrij oc.k, 31. Jai%-es, hebt de openbare meening in 't gelaat gçslageri en aile eergevoel met de voetoç gclrapt. met het ministerie ter hulp te komen, met mij te antwoorden dat ik een laag manceuver uifcvoerdc, dat het tè laat was om voile licht in deze duistere zaak te laten schijnen, maar gij hebt het maar hal£ gedaan. Toen ik wist dat 3131. de ministers Doumerguo en Bic.nvenu-3îartiu op de hoogte waren van het doku-menc Eabre, heb ik hier de beschuldigingen van dit dokument- aan 't licht gebracht. Gij hebt u bij Monis en de anderen aangesh ten om mij onbeschaamd toe te iccpen da.t ik loog! Gij zoudt wellicht nog durven zeggen dat ik lieg, ware 31- Barthou niet tusschengekomen on liadclo hij hier geen lezing gegeven van het dokumeet Ffjbre, d • bev'estiging mijner beschuldigingen. Gij zoudf. v ( llicbt nog durven zeggen dat ik lieg,. liadde 31. Barthou den moéd niet gehad met mij de verdediging op to nom en van den vermoorden 31. Calme! le. « M. Delaliaye besluit met te vragen dat'de regeering

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes