Het nieuws van den dag

2074 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 14 Mars. Het nieuws van den dag. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7p8tb0zx29/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derligsfe /aargang Hr 63 2 centiemen per nummer Brussel, Zaterdag 14 Maart I0t4 HET NIEUWS VAN DEN DAG It^SONNEMENTEN . am 4 irant —8 fraak. » . il ïoor Holland ...••••» » • — (1Hd« andere landen van het postverbontf » .20 - BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gestieht door Jan HTJYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIG Govraagda en aangoboden plaatsen. n de week. . 60 c. 's Zondags. .75 c. j voor 2 groote regels. ederen regel meer : 30 c. in de week ; 40 c. 's Zondags. ] 1IGINGEN S 4e bladz., per kleine regel .. 30 fc Id., 's Zondags .... o ... ; 40 e. 2° bladz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. Rechterlij ke herstell., pr regel 2 fr. De Congopolitiek I m mocten wel eenige woorden zeggen over het I, ,pieidooi, dat 'de minister der Koloniën woena-Bfe 11 maart, in de Kamer afgelezen heeft ten ■bordeele zijner Ccngopolitiek. Ons inzicht is hoe-■«eraamd n'et' beschavingswerk dat daar brood-■oodig iS; te dwarsboomen of te kleineeren: verre ■van daar.' Zelfs vooraleer België den zwaren congo-■Lschen last op zich nam, spaarden wij onze be-■çi'îideriDg noclî onzen steun niet aan de koen© Hkrijders — oprechte lielden —, die de araabschei ■jlivenhandelaars voor goed overwonnen hebben. en ■èrenjnin aan de katholieke zendelingen, die lien ■ sud voor stap overal nagingen, om de ongelukkige ■jerêrs in menschen en in ehristenen te herscheppen. ■luk de overname van Congo door België ter sprake. ■ hram. vonden wij, en niet zonder reden, dat er ■taiien het christen beschavingswerk. waar men veej ■nieJe schermde, oôk nog eene gcldkwestie en een ■teer duistere politieke kant aan te béschouwen wa-Ken: men bofte in dien tijd op kommaado met den BLeetlijkèn rijkdom van het zwarte land, alsof het Bond er slechts met schuppen op te rapen was. En Hjmst daarin werden wij om den tuin geleid. Onze ■ lezers weten nog hoe wij deze weinig o.nbaatzuehtige ■kifîkgeri hardnekkig tegengesproken hebben. ■Toch werd de overname gestemd; en schier on-■itiddellijk claarna kwam de voile waai'heid aan het Keht. Nu blijkt Congo eelîe doodarme kolonie te Hiin. die vreeselijk veol geld te kort heeft, doo'r1 Bt'tmdelingen beloerd wordt, de zendelingen van. Bkt Evangelie meermaals, suit jaloerschheid tegen-, ■pt, en daarbij nog slecht bestuurd wordt. Iedereen ■ktet er van, en er moet veranderiiig komen. .Bien ■lechtoa uitslag hadden wij voorzien ; en toch oor-■l'iLn wij dat België, eens dat de overname vol-Brckken is, zijne verantwoordelijkheid niet mag loo-■teien en eore moet doen aan zijne plichtèn. Kl)? viaag, waarop wij van wege den minister der ■E'Miién een ■ antwoord verwachtten, luidde alzoo: I seJiikt de koloniale overlieid te doeji om den ■parmlijken toestand van Congo te verhclpen? En lie itait gesproken, wij meenden dat liij zon geant-■tciRlirébben ongeveer op de volgende wijze: — Wij Rtiiikken onze vorige misslagen te herstellen en eenej ■i 'te toekomst voor te bereiden ! De vorige mis-■îljen zijn niet moeilijk om vast te stellen. Op fi-■i.M'icel gebied, geeft mon schatten geld uit voor Bn.leger bedienden en ambtepaai's, die te Brussel en ^■iiùina bitter weinig werk verriohten; men steekt, H^i' m nultL'looze praohtuitgaven ; en met z.-kere ■sa'icsoolÉfDiteii heeft mon overeenkcinsteni ge-■'"-Jie niet altijd voordeelig waren. Op bestiuu lijk is de kulonie slecht ingerieht ; zooals da> ■f iiîîzelf op Nieuwjaar verklaard heeft, men heeft ■p s ongelijk van uit Brussel geheel dat verafge-■fcaland ta willen besturen. De bekwaamheid der H1- Men laat ten anderen veel te wenschen. Op ■fflijk gebied, is de toestand doorslecht, en eilaas ! ^plosbandigheid van zekere heersehappen is er op-I; !t scliandalig. Voor wat den godsdienst .aangaat, ■ : 18 al te klaar dat de vrijmetselarij er meermaals ■tester was en de missionarissen op aile, wijze ge-■fe-b&omd heeft. ■ Oui eene betere to komst voor te bereiden. dienen ■ j? misbruiken na.tuurlijk uitgeroeid te worden. Ge- ■ wij over korte dagen nog zegden, de ambtenaarS ■"«ten beter aangeworven zijn; wij hebben bo- ■ lea ren spaavzaam bestuur noodig, dat aile '■ tuitgaven vermijdt en in Congo zelf een uit- ■sti,kt, gezag geniet en liandelend optreden kan. I, erj"l|s l'et afslaan van den caoutchouc ons veel geld ■ e;u' "ûeQ verliezen, moet- er naar cîndere inkomstan ■ g«ien worden: het land dat veel rijkdommen> ■ '(in™ schoot verbergt, moet in weercia komen; ■ni Ie -n e'n^e- narnelijk om Congo onder ekono-■]af °Pz'.cKt uit te rusten, zal België eenigen tijd ■ g met eene min of meer hoogo toelage iedeir jaar ■ ï™ ^oeschieten. Eens da.t die eersta onkosten Rbei, .1 ®e<^aan z'.in? zal de toestand van zelfs ver- ■ ' fin' 611 niet de hulp der missionarissen, die ■iey'1' eetl an(^er3 voor het goiSide der kolonie ■D, e' n' de toekomst met vertrouwen tegemoet ■«gaan worden. ■fcr' a-Qn antwo°rd, dat klaar en duidelijk al Bond. 5zun^erKadéii zou uiteen gedaan hebbetn, ■vropôn " ? 'evr0dcn geweest zijn. Wij hebben immers ■broi'i. Sezegd dat wij gereed zijn om de onont-■lee ni' i. ^00^schottcn aan onze behoeftige congo-Re<I- !? .°'on'6 toe te staan. Het spijt ons te moeten BaioLi min-ister een gansch anderen toon. ■teim 611 -*-11 plaats van de vorige mis- ■e I tc ^ekennen, schijnt liij zijn eigen beheer ■ten î Il,w'^en verdedigen*1, en op de bitter© klach-■erlveH -f gapend te kort van zijn budjet' ■«K'niiii-We n' an-twoordt hij met een verwijt, dat ■ge°it ' njg^]S ^^fifekent : — Gij hebt den « kolonialein ■?e«'riPW\iWetel1 °PPeihest dat wij den kolonialen ■ tobon ' ^ nDelsçhen, Duitschers en Franschcn niet Hsticht hn n V8nn*ts w'-i n0^ no°it eene kolonie ge-B^irakei ' 2011 'le'' tegenovergestelde een echt ■adin» ^et is zelfs om dit gémis van onder-witis veriw koloniaal bestuur eenigs- mak i 'C'^en- ^Taarom wil men ons echter Btet^ d1CI1l(}at Congo ons nog niets, of schien ■ j - oeKost heeft ? ■fead^nm'l. V ie<^ereen tegenwoordig gunstig ge-■ocnva;llïj„ ^ verledenc daar te laten, op Be guidon 1 6r VOOr t°ekonast gezorgd worde : H*8teQ \ r-T ir°0Enen van (>ver zes î33,1" ziin nit aile Bierftïelf-oHWren:..€n jatnmerlijke werkelijkheid B^lea mop.a w'j ons gewichtige geldopofferingen ^Bten klein6? ®e*'r°.cstei1- Het weze zoo, alhoewel zij veei lyk het onze, dat om andere redens Mh Weïcn moet verteeren niterst zwaar zul-B Ttrledon i Was bijgevolg gansch overbodig op B^draai ■ ° teruo te keeren, en er eén behendi- «en wte ?even". ■ - dok-'hein f? ^°^OI1ia;al bestuur, dat de minister otd heeft, met de werking dei missio- Mm llfl narissen niet meer tegen te kanten, met spoorwegen te leggen, die de profijten van den aankomenden handel en van de nijverheid in de kolonie zullen houden, en hoofdzakelijk met den landbouw, de mijn-ontginningen aan te moedigen, en daarvoor de slaap-ziekte, die de inlandsche bevolking lett-erlijk weg-maait, dapper te bestrijden, is het mogelijk na veel jaren tôt een bevredigenden uitslag te komen. In zijne redevoerïng had de minister gelijk over do natuurlijke rijkdommen van Congo te spreken : er kunnen daar stellig schoone vruchten wassen, als er arbeiders zijn om zich aan den landbouw toe te wijden. Te Kilo en elders steekt er gou.d in den grond; er zijn rijke mijnen in Katanga, en misschien! zijn er diamanten te vinden. De kwestie is echter hoe wij aan al die rijkdommen geraken zullen, en hoe het geld, 4at België gereed is om te voorscliieten, verstandig zal gebruikt worden? Daarover zouden wij wel iets meer willen vernomen hebben. Over de spoorwegen die in Congo dienen tôt stand te komen, zullen wij later bij tijd en stond verdei* spreken : het is immars klaar dat spoorwegen hunne onkosten moeten dekken, en bijgevolg op voorha.nd goed moeten bestudeerd worden ! Eene zaak is zeker en vast : Congo, die ons al veel zwarigheden bijgebracht heeft, zal ei- ons nog veel veroorzaken. Wij zijn in België sterk genoeg om ze te dragen ; maar wij begeeren dat het koloniaal bestuur in zijne vorige misslagen niet meer hervalle. HIER EN DAAR Aan Leopold lï. — In het Staatsblad van h'edeiî, zaterda-g-, wordt een brief a-fgekondigd, door Z. M. Ko-ning Albert gezonden. aan de voorzitters en leden van Senaat en Kamer, die de taak op zich genomen hebben van eene groota nationale betooging ter verheer-lijking van koning Leopolcl II in te riehten namelijk eene nationale inschrijving ter oprichting van een stand-beel'd aan Belgie's tweeden vorst. De koning verklaart gelukkig te izijn het inzicht van fhet belgisch Parlement vernomen te hebben en wenscht aan 't hoofd van de lijst voor 100,000 frank in te schrijven, Budjet van Congo. — De bijvoeglijke kredieten aan het budjet van Congo, zijn 'door de kommissifl der Kamer goedgekeurd. M. du Bas de Warnafto is verslaggever benoemd. Instslling van een îinancieel komiteit. — De minister van koloniën heeft aan den koning een ver-S'KS. gezonden de inst.elliug vragend van een financieel komiteit, geiast het département, van koloniën te hel-pen in het bewerken van het financieel plan van het koloniaal beheer. De zending van dit komiteit, samengesteld zijn uit personen met een erkende bevoegdheid, zou bestaaa in: lo Het bestudeeren van den algemeenen financieelen toestand der kolonie ; 2o_ Het opzoeken van nuttige maatregelen tôt her-stelling van het evenwicht in de koloniale begrooting; 3o Het onderzoeken der betrekkingen tusschen België en de kolonie, in zake financiën; inzonderheid het opzoeken der financieele gevolgen voor de kolonie d3r belastingen opgelegd door de verdragen betreffende de jnlijviiig van Congo, en het bestudeeren van de ge-beurlijke herzien^ng van het stelsel van indeeling door den wetgever van 1908 aangenomen; 4o Het bestudeeren der belastingen die, gedurende een bepaalden tijd van jaren, zouden worden opgelegd om de kolonie te doen opbrengen, en inzonderheid om hare yerkeerswegen te ontwikkelen; het bepalen der geldmiddelen voor deze belastingen vereischt, en het opzoeken der middelen om er in te voorzien. ^ In het Staatsblad van vrijdag verscheen het konink-lijk besluit waarbij dit komiteit als volgt samengesteld wordt: MM. Arnold, algemeene sekretaris van het ministerie van koloniën; Cattier, advokaat bij het hof van beroep, lid van den kolonialen raad; baron Ea-pain, bankier; Grimard, advokaat bij het hof van bo-roeF, gewezen schepen van financiën der stad Brussel ; Jadot. gouverneur van de « Société Générale de Belgique s ; Liebaert, staatsminister, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, bestuurder aan de Nationale Bank van België; Thvs, voorzitter van den beheerread der « Société anonyme du chemin de fer du Congo » : Vande Vin, lid- van den kolonialen raad, bestuurder aan de Nationale Bank van België. M. Liebaert zal het ambt van voorzitter en M. Jadot dat van ondervoorzitter van het komiteit waarnemen. Aanwerving- van koloniaal personeel. — Even-eens in het Staatsblad van vrijdag is een koninklijk besluit verschenen waarbij eene kommissie aangestold wordt om eene betere aanwerving en eene betere vcorbereiding- der ambtenaren en beambten aan Belgisch-Congo te verzekeren. Deze kommissie zal de geschikste stelsels tôt aanwerving zoeken, en een volledig programma voorstellen van voorbereidende studies tôt de coloniale loopbaan in onzen Congo. Deze kommissie bestaat uit MM. Ed. Carton de Wiart, bestuurder van do « Société Générale de Belgique:», eereprofessor aan de hoogeschool te Leuven; Cattier. lid van den kolonialen raad, professor aan de hoogeschooi te Brussel; De Lannoy, professor in het koloniale racht aa n de hoogeschool te- Gent ; Denyn, algemeen bestuurder aa.n het ministerie van koloniën; Dubois , lid van den kolonialen raad, bestuurder van het hooger liandelsgesticht te Antwerpen; Galopin, ondervoorzittei van den kolonialen raad, professor aan de hoogeschool te Luik; Henry, onderalgemeen gouverneur van Belgisch Congo; Orts, gezantschapraadsheer; Waxweiter, bestuurder van het Instituut Solvay. M. Galopin zal het ambt van voorzitter der kommissie, M. Henry dat van ondervoorzitter waarnemen. Zondagrust. — De kommissie die het wetsontwerj: moet ondtrzoeken op de zondagrust voor de notaris-pleitbezorgers- en deurwaardersklerken, heeft met alge, mefene stemmen de besluitselen va.n h^t verslag goedgekeurd, die de goedkeuring van het ontwerp "vragea Kaar Congo. — De s],oomboot « Anversville'£> is donderdag uit Antwerpen naar Congo vertrokken, met 100 pa.ssagiers aan boord, waarvan 60 van eerste en 40 van tweede klas. Bevonden zich tusschen de vertrek-kenden : De ED. PI. Ubertadl en Curtz, der missie« rissen van den H. Geest: de E. P. Beelick, der.missies van de Falls: de E. P. César, der Redemptoristen ; de E. F. Van Tilborg en Broeders Verdonck en Gérard van het Gezelschap Jesu; Zusters Corona, Gabriella en Jo-sephina der Zusters van het Kruis ; Zusters Kleinavink ei Amey, der Zusters van O.-L.-Vrouw Rond den pot. — « ,Vooruit{> geweerdigt zich nu toch" ook een woordje te repptn over de veroordeeling, opgeloopen door den bestuurder van het rood vlas-fabriekske, te Gent, voor uitbuiting van "den kindor-arbeid. Hij bekent de echtheid van het feit, doch hîj draait rond den pot en tracht verzachtende omstandig-heden te pleiten door het aanhalen van veroordeelingen, 'opgeloopen door libérale en ka.tholieke nijveraars. On-gelukkiglijk, voor « Vooruit », is er tusschen al de aangehaalde veroordeelingen geene enkele voor uitbuiting van kinderkrachten : 't zijn allen eenvoudige ver-grijpen tegen de wet op de zondagrust. We zullen na-tuurlijk die nijveraars niet goedkeuren, integendeel; zij hebben gezondigd tegen de "wet en ze moeten er ook voor gestraft worden. Doch die lieden zijn te verschoo-nen en te verontschuldigen, omdat ze Zich nooit in dea bol gestoken hebben het aanschijn der wereld te willen veranderen en er een paradijs te willen van maken. De socialisten, daarsntegen. kunnen niet, volstrekt niet, verschoond worden. Zij hebben de werklieden gouden bergen beioofd, zij stellen zich aan als de uitroeiers van aile misbruiken en wantoestanden, zij" vallen de private nijverheid voortdurerid lastig met allerlei eischen en wilsopdringingen, zij willen overal. waar zij volstrekt niets te zien hebben, hunne wetten geven. Dus moeten de rooden ook de eersten zijn om in hunne fabrieken en nijverheidsuitbatingen di? verbeteringen in te voeren welke zij willen afdwingen van de bijzondere nijveraars. En juist omdat ze dat niet deden, is hunne handelwijze effenaf wraakroepend en dient ze aan de kaak gesteld te worden. De Senaat. — Men weet dat de Senaat bijeengeroepan is tegen dinsdag 17 maart,. Op de dagorde staan, tôt hiertoe, drie budjett.en... en drie ondervragingen, uit-gaande van liberalen en socialisten. De oude heeren van den Senaat beginnen het voorbeeld te volgen, hun gegeven door de blauwe en roode Ivamerleden. Ook ,zij (komen met ondervragingen af, dan wannoer ze zooveel zouden verkrijgen met eene eenvoudige vraag aan de bevoegde ministers te stellen. Tijdverspilling schijnt eene kwaal geworden te zijn bij de oppositie! Opgelet! — Wie liefhebber is van aangenam© lec-tuur —- en wie is het niet? — zal niet nalaten .de eerste aflevering te vragen van het overheerlijk werk « DE BANDIETENWERELD ». Ze is GRATIS te bu-komen bij al de vetkoo^ers van ons blad. Nieuws brug. — De schepenkollegies der gemoenten •ITamme. Merchtem, Buggenhout, Moerzeke, Lebbeke en Baesrode, hebben eene Ujeenkomst geliad ten gemeente-liuize van Baesrode, te zamen met de bijzonderste nijveraars der streek. Men besprak er de schikkingen die moeten genomen worden voor het bouwen eener nieuwe brug over de Schelde. Het vraagstuk zal onderworpen worden aan de regeering, die van nu af reeds hare geldelijke hulp beioofd heeft, Iteuzenschildpad. — Op de lcust d^r landtong van Flores, bij Montevideo, is eene schildpad gevangen die meer dan 600 kilos weegt. Er waren tien mannen noodig om den buit. aan land" te krijgen. 't Is voorzeker de grootste schildpad die tôt hiertoe gevangen werd. ? — UIT DEN VREEMDE ijsf d tjits chzja. IV d Bulgaarache officiers. — Keizer Wilhelm heeft aan vier bulgaarsche officiers toegelaten, vcor een of twee jaren, hunne stagen in het duitsch leger te komen doen; deze 'officiers zullen hun nationaal uniform behduden. in en gexjjlnd Een signaalboek gestolen. — Aan boord van een enselsch oorlogschip, in de liaven van Scliuermoss ge-ankerd, heerscht eene groote opschudding, tengevolge der verdwijning van een signaalboek, een clokument van het allergrootste belang. Dit boek laat, inderdaad, toe in tijd van oorlog de geheimste seinen te ontcijferen, die tusschen de schepen van de engelsche vloot gewis-seld worden. De omstandigheden waarin de verdwijning plaa.ts had, doen veronderstellen dat men voor eene stoutmoedige bespiedersdaad staat. De dader van dezen diefstal heeft een viugerindruk achtergelaten, maar of dat deze tôt een spoor leiden zal, valt. zeer te betwijfelen. Het budjet van zeewezen. — Het engelsch budjet van zeewezen voor 1914-1915, beloopt 1 miljard 28S miljoen 750 duizend frank. Het nieuw programma bevat het bouwen van vier pantserschepen, vier lichte kruisers en twaalf torpedobooten. Do « home rul9 ». — M. Asquith, eerste minister, heeft in het engelsch Lagerhuis aangelcondigd dat hij maandag aanstaande eene algemeene verklaring doen zal over de kwestie van een zelfbestuur van Ierland. Deze verklaring wordt door de unionisten en de nationalistes met. groote belangstelling te gemoet gezien. xn itjleie Het bezoek van Willislm I. — Aangaande het bezoek dat de keizer van Duitschland den 23 meert aanstaande aan den koning van Italie, te Venetië, zal brenaen. wordt in de officieele kringen van Rome ver-zekerd dat deze bijeenkomst geen politiek doel heeft en eenvoudig een bezoek van hoffelijkheid zijn zal. in uxjsea.nd Een grooter leger. — De russische minister van ocu'loc gaat aan de Kamer een grooter krediet vragen nieuwe regimenten in te riehten. Men spreekt van eene samentreïcking van 500,000 soldaten in de wester-nrovincies aan de duitsche en de oostenrijksche grenzen. * iz-j ttjrk-1je De onderzeesche mijnen. — De bevelhebber van het 4e legerkorps te Smyrna, heeft de seheepvaart-maatscbappijen verwittigd dat al de onderzeesche mijnen, tiidens den laatsten oorlog, m den geul der haven van Smyrna gelegd, weggenomen zijn. Een groot gsvaai voor de scheepvaart is dus verdwenen. in bulga.u1e Het krijgshof. — Generaal Savof is van Parij3 te . Sofia aann-ekomen om %'oor het krijgshof te verschijnen. Deze liooge militaire rechtbank zal heden, zaterdag, vergaderen. in grieicenljl ni> De diplomatieke betrekkingen. — De herneming van de diplomatieke betrekkingen tusschen Griekenlanc 1 en Bulgarie zullen tegelijktijdig plaats hebben door de 1 opening van de twee gezantsehappen. De zaakgelastigder van de twee mogendheden zullen op 't einde der maanc ' naar hunne posten terugkeeren. De bulgaarsche gezan! 1 te Athenen is M. Passarof, en de grieksche gezant te Sofia is M. Naoum. in bra.ziiaie Syrieërs in gevaar. — Vijf honderd syrieërs, die in den braziliaanschen staat Ceara in gevaar verkeeren, hebben aan de turksche handelskamer te Parijs gevràagé bij do fransche regeering tusschen te komen opda.t deze hun leven en hunne goederen onder hare beschcrming zou nemen. in a.frik.a. Gevecht in Lybië. — Don 11 meert laatstl, rond| 2 ure 's nachts, werden de troepen van den italiaansehen/ bevelhebber Latini, gokampeerd nabij de oasis van Zuen-tina, aangevallen door eene bende van 1,500 tôt 2,000 oproerlingen. Deze werden na. een hevig gevecht achter-uit gedreven. Op het slagveld vond men 263 lijken van; oproerlingen, benevens veel oorlogsgerief. De italianeU verloren aan dooden twee officiers en 43. soldatenj Zij hadden een tiental gekwe.tsten. in ztjid a.fr1k.jl _ Het vrouwônstemrecht. — De zuid-afrikaanschrf Kamer. te Ivaapstad zqtelend, heeft, met 62 stemmen tegen 30, eene wet goedgekeurd waarbij het wetgevend stemrecht aan de vrouwen toegestaan wordt. —— —— Oorlogsgeruchten tusschen Rusîand en Duitschland Sedert eenige dagen zijn er zeer onrustwekkendei ge-ruchten in omloop nopens eenen mogelijken oorlog tusschen Rusland en Duitschland. De gespannen toestandl tusschen die mogendheden dagteekent niet van heden., Tijdens den laatsten balkanoorlog is Rusland de ba.l-kanstaten willen ter hulp komen, dooli Duitschland en Oostenrijk-Hongarië nebben zulks belet. Na den bal-. kla.noc.rlog is Rusland dadelijk begonnen met de her-inrichting en de versterking van. zijn leger. Aanzien-lijke troepenmachten werden samengetrokken op de rus-sisch-duitsche grens, waar er groote manœuvers plaats hadden, die zoo gelieim mogelijk gehouden werden. De gei'uchtan over die legerherinric.ht.ing en rhanœuvera drongen nochtans door tôt in Duitschland, waar zij eene groote. opschudding verwektien. Dadelijk wetdein. in meesta.l de duitsche dagbladen lievige artikels af-gekondigd, waarin Rusland aangevallen en beschuldigd! wordt van eenen oorlog tegen Duitschland voor te bereiden, en zulks op het opstoken van Frankrijk. Geen dag gaat voorbij of de duitsche, en oolt de o.ostenrijkocne dagbladen vallen Rusland op hevige wijze aan en doen begrijpen dat Duitschland den aanval van Rusland niet moet a.fwachten en maafcregelen moet ne-Imen om Rusland te beletten voort te gaan met zijn leger tôt den oorlog voor te becreiden. Ook Frankrijk wordt beschuldigd den oorlog tegen Duitschland aan te predikeu, en die bescliuldiging berust. op het feit, dat Frankrijk den driejarigen dienstplicht ingevoerd heeft. Ondanks de hevige aanvallen der duitsche dagbladen, is do o'penbare meening in Rusland betrekkelijk ka.lmi gebleven. De russische dagbladen antwoorden dat er geen kwestie is van eenen oorlog, maar alleenlfl.c: vani de toépassing van ©en aioud latijnsch spreekwoord: « Si vis pacein para bellum. — Wilt gij den vredet behouden. bereidt u dan tôt den oorlog. » Zeker, het russiscli leger is heringericlit-, is versterkt en wordt beter gedrild en geoefend, doch dat is slechts het gevolg van de gedurig klimmende duitsche bewapenin-gen. Duitschland versterkt voortdurend zijn leger en zijne vloot, en dat voorbeeld wordt door de andere landen gevolgd. Rusland verlangt den vrede, maar wil ook voortdurend ' gereed zijn om zijne vija.nden zegevie-rend het hoofd te bieden. Ce russische minister van oorlog heeft onder andere de volgende verklaaàngen afgelegd: t Met fierheid mogen wij zeggen dat de tijd voorbiji is, dat Rusland meest sclirikken en beven voor de be-dreigingen zijner vijanden : geene enkele bedreiging ka.a ons nog setirik aanjagen. De oorlogsgemchten, die. nu in het buitenlana in omloop zijn, schrikken ons niet af: wij zijn bereid tôt aile ge.beurlijkheden, doch alle-en-lijk in 't belaing van deia vrede. Ons leger is machtig-, sterk geoefend en mag tegenwoordig beschouwd worden als het sterkste der wereld!. Het is dus licht ta begrijpen, dat onze krijgsmacht met een spijtig oogj iaanzien wordt door elk land, dat, jegens ons vija.nde-lijke inziclitcn koeslerc, want, niemand zal het nu nog durven vagen onzen vadergrond te schenden. Ik her-^îaal het. Rusland verlangt den vrede, maar is ge« reed tôt den oorlog! » M. Sa.sonow, rusbisclie minister van buitenlandsche zaken, ondervraagd ever de oorlogstoebereidselen vad Rusland, verklaarde : « [Maar dat is lieel nat.uurlijk: Duitschland heeft het voorbeeld gegeven met zijn land- en zeeleger te versterken. Frankrijk heeft- daarop geantwoord met den driejairigen dienstplicht in te voeren; Oostenrijk stemda .eene nieuwe legerwet. V/aarom neemt men het kvva-lijk op, wanneer wij op onze beurt ons leger versterken? Wij willen niet ten aohter blijven, te mesr dat Rusland's bevolking elk jaar vermeerdert met 7 1/2 imiljoe'n. De versterking van het russisch leger is een waarberg voor den vrede in Europa. Wij willen met iedereen in vrede leven, ook met Duit-schland, en het is niet aan te nemen dat men tie Berlijn het tegendeel z»u denken. Men ziet dus dat er in R,usland geen spraak is van oorlog, en dat. deze gerucliten enkel in Duitschland verspreid zijn. In den loop van dezen zomer zullen de czaar van Rusland en de keizer van Duitschland eeua bijeenkomst hebben op een oorlogschip op de kusten van Finland. 't Ware te liopen dat de vredesconfersncie in Den Haag maar spoedig vergaderde. opdatt daar da| brandende kwestie der bewapeningen in den meest vre-delievenden zin zou opgelost worden. « —• De studeiilenbeloogiogen te Leuven Gelijk wij gistercn gemeld hebben, hadden de ^ stu-dentên der hoogeschool van Leuven eene afveerdigin? naar den rector gestuurd. Deze heeft donderdag avoua in het Studentenhuis , waar .1800 studenten verga-1 derd waren, verslag gegeven over het onderhoud mefc den rector. Daaruït bleek dat Mgr Ladeuze besloten heeft: la dat er geene wegzending zal zijn; 2o dat voortaan al de tuchtbesluiten vrij van willekeur zullen zijn-, 3o dat ook de studenten in den rectoralen raad ■ zullen vertegenwoordigd zijn. . Zulks voldeed de studenten met. Zij bssloten voorb , te betoogen tôt zij volledige voldoening zouden beko-men hebben. Allerlêi geweldigc middels werden daa.rtoe voorge-| steld, onder andere de werkstaking der studenten. Daar. ! er to veel militaire studenten zijn, verplieht de leer-gangen te volgen, werd daar van afgezien en bjeef imen bij het besluit elken a.von,d beboogingen in ta riehten. Donderdag avond Do betooging begon rond 8 ure. De studenten, ten getalle " van 18Ô0, doorliepen in stoet de stra-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes