Het nieuws van den dag

1411 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Juillet. Het nieuws van den dag. Accès à 05 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8s4jm24k4w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertigste jaargang Nr 167 2 centiemen per nummer îrusse!, Woensdag 15 JuH 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnemcnten t 2es maanden • 4 franï. ' Pir jjlas. 8 frank. Voor Hollaad ». il — Voor Se andere landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL ! Zudstriat, 16, Brussel TBLEFOON A 171 ■■w«B—n«gnna>»K;nrosc»«^nmngfe* D A G B LAD Gesticht door Jan HTTY'GHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TBLEFOON A 7948 AANKONDI Gsvraaflds en aangebodan plaatsen. In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. voor 2 groote regels. Iederen regel meer ■ 30 c. in de week ; 40 c. 's Zondags. GINGEN : Gewone, per kleine regel... 30 8, I Id., 's Zondags ..... ,. ; 40 o. 2e bladz., per regel. . 2 fr. en 3 flr. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. Handen uit de mouwen! Toen dalags na de wetgevendc kiezingen vab 24 mei laatstleden, de katholieken nog ten voile onder den indruk waren van den geleden tegenslag, ging er in hun kamp maar één kreet op, die heel het land door scheen weerklank gevoaden te hebben : « Aan 't werk I » Tevens werd plech-iâg de belofte gedaan dat er van toen af onverpoosd zou geieverd worden, dat er eene bestendige propaganda zou gevoerd worden om de katholieke zegepraal bij de groote kiezingen van 1916 voor te be-reiden. We zijn nu al een goeden tijd den 24 mei voorbij, en ons dunkens ziet men weinig of geene beweging van propagau-da in het katholieke kamp. 't Is alsof men de gedane beloften reeds heel en gansch vergeten is. 't Is der halve plicht de aandacht der katholieken te trekken op die beloften en. als het noodig is, hen eens duchtig te schudden opdat ze niet in doodslaap ïouden vallen. Als men dag voor dag ziet dat er aan den kant der tegenstrevers met gerust wordt, da,n is het ook van noode dat onze vrienden de handen uit de mouwen steken en duchtig aan den arbeid gaan. Wel is men in de bureelen der katholieke en grondwettelijke vereenigingen vol-op bezig met het nazicht der kiezerslijsten, rat een allerbest werk is ; doch men za.1 moeten bekennen dat het in het geheel geen propagandawerk uitmaakt. Men kan er wel onregelmatigheden en gepleegde o>n-lechtveerdigheden door herstellen en ai-zoo eenige stemmen winnen, maar het is ' onmogelijk daardoor een enkele anders-denkende tôt onze gedachten te bekeeren. Wat er moet zijn is eene bestendige propaganda door woord en schrift, iets waarvan wij tôt dusverre, nog bij onze nienden niemendalle waargenomen heb-ben. 't ,Is hoogst spijtig, want de tijd staat niet stil en daarenboven hebben de tegenstrevers het veld volkomen vrij om op ton duizend gemakken overal hunne jTefûerfelijke1 leerstelsels te gaan verkon-fa en te doen, indringen. 't Is insgelijks un do katholieke en grondwettelijke veree-inigingen dat die propaganda werking moet jiitgaan. Om het rechtuit te zeggen wordt er door die vereenigingen binst het jaar, taten het herzien der kiezerslijsten, weinig of niets gedaan. Vooral in den zomer : is er hoegenaamd geene werking, en dat is ten zeerste te betreuren. 't Is juist eenige dagen voor de kiezing dat men daar wak-ier sohiet ; en dan wordt het geld bij voile ianden, niet uitgegeven, maar wel let-terlijk weggesmeten aan eene propagan-die geene afdoende uitslagen kan op-leveren, omdat zij te laat komt. Met dat geld kan men heel gemakkelijk heel het jaar door eene doeltreffende propaganda, Toeren, en dat is wat men, ongelukkiglijk, in onze katholieke vereenigingen niet schijnt kunnen te begrijpen. Soms zou men geneigd zijn zich af te vragen welke reden M bestaan die vereenigingen hebben, bui-ten den kiezingstijd. Er is daar volstrekt ?een iever en ternauwernood ontmoet men m de lokalen, op gewone dagen, eene le-rende ziel. Zeker is het dat er in die iirichtingen verouderde gebruiken zijn die, om der wille van de katholieke partij, Pûseh het onderste boven moeten ge-forpen worden. Tôt hiertoe is het werkerselement zoo-"iet uitgesloten, dan toch van weinig of gcenen tel in de katholieke grondwette-ïike vereenigingen. Zoo komt het dan ook Jat men daar over z«kere belangen van oct katholieke leger opvattingen heeft wel-« niet meer van onzen tijd zijn, juist om-jbt diegenen, welke er het meest te zeggen tabben, niet op de hoogte zijn to de îlgemeene toestanden. De stem van den ferkman weerklinkt niet genoeg in die ttiddens; hij kan zich slechts verroeren 111 zijn eigen midden, wa.t zeker en vast niet te versmaden valt maar wat voor-!eker niet voldoende is. Men moet kost |ât kost AL de katholieke werklieden, "î het verlangen, kosteloos laten lid frorden %^an die vereenigingen, met al de Toorrechten welke aan dat lidmaatschap Terbonden zijn. Dat wil zeggen : dat die *®klieden hunnen medezeg moeten heb-J® in ailes wat voo-ruitgezet wordt tôt Jet voeren van den strijd ten voordeele katholieke gedachten ; dat die werklie-4en moeten kunnen tusschen komen in al ™ besprekingen, waar zij dikwijls heel [«onde voorstellen of vingerwgzingen ®aneri voarbrengen. Als wij dat neer-ewijven, dan doen wij het op grond van Neninding. Wij kennen katholieke ver-^igingen waar de werklieden om zoo te e??en niet vertegenwoordigd zijn, tenzij °w enkelen die dan nog maar behooren de bevoorrechte rakken van den wer-'rsstand, en die bijgevolg zelf niet in «We betrekkingen zijn met de massa, ttder nog zijn er katholieke grondwet-vereenigingen waar talrijke werklie-ea reeds van over jaren het lidmaat-0SaP aangevraagd hebben, zonder dat hun ttzctek in aanmerking genomen werd. îvevens de katholieke grondwettelijke vereenigingen moeten er overal Werkmans-kringen en Bonden oprijzen, die recht-streeks door de eersten aangemoedigd en ondersteund worden. Men vergete het niet: op de flinke en stevige werkersorganisa-tie berust de toekomst, en daarom mo-gen er geene opofferingen gespaard worden om voor die inrichting te zorgen. Terzelfder tijd moet er eene milde onder-steuning verleend worden aan de Patroon-schappen, waar de jonge werklieden hunne opleiding ^ krijgen en hunne eerste sporen moeten winnen op maatschappelijk gebied. Als de katholieken al maar wiîlen beginnen met de drie aangehaalde zaken uit te voeren, zullen ze reeds een goed propagandawerk verrichten. Ze zullen leven, weelderig leven brengen in instellingen, welke soms aan 't kwijnen gaan, 't zij uit • onverschilligheid van wege dezen die ze kunnen doen bloeien, 't zij uit lauwheid en bij gebrek aan doelmatige ondersteu-ning.En ten slotte komen wij terug op wat wij reeds meermaals neerschreven. Dat de katholieken toch, in Gods naam, zorgen zoo haast mogelijk een leger propagandis-ten in te richten, die heel het land door het goede zaad zullen gaan uitstrooien, dat machtig zal opgroeien en zich zal ontwikkelen tôt fors oh e krach ten. De macht der socialisten bestaat, ontegen-sprekelijk, in het getal en in de werk-zaamheid hunner propagandisten, wier tijd geheel in beslag genomen wordt met de werking voor den vooruitgang hunner partij. Deigelijke macht moet de katholieke partij, ook bezitten, omdat het in onzen tijd niet meer voldoende is de rechtveer-digheid en het goede reoht op zijnen kant te hebben. Immers, de tegenstrevers hebben een heel nieuw strijdplan bedacht; buiten hunne politiek voieren zij nu ook rechtstreeks den kamp tegen den gods-dienst. Die noodlottige werking moet en kan __verijdeld worden, als de katholieke partij maar zorgen wil kranige en knappe mannen af te zenden om den kruistocht te prediken tegen het leger van het ongeloof. in ten slotte moeten de katholieken een [ krachtdadigen kamp voeren tegen de slech-te drukpers, die het een of het ander lok-aas uitwerpt om gekocht en gelezen te worden. 't Is broodaoodig daar onmiddel-lijk mede te beginnen en geen uur langer meer uit te stellen. In de katholieke pers zal onze partij altoos eene trouwe helpster vinden, die als belooning slechts dit er-langt dat men er toe bijdrage om haax te verspreiden. HIER EN DAAR lu het Vatikaan. — Zondag namiddag ontving Z. H. Faus Pius X, op den St-Da-maskoe.r, 10.000 bedevaarders, waaronder be-langrijke aJ;veerdigingen van de brazâliaan-sche^ en van de bulgaaxsche katholieken. De Beili^e Vaider, omringd van zqn gevolg, ver-toonde zich, als naar gewoonte, op het bal-kon en ■werd geestdrift-ig toegejuicht. Die plechtigheid was slechts van korten duur; Z. H. zegsnde de bedevaarders en trok zich vervolgens terug, begroet door nieuw gejuich. Op de gazondheid van don konlng. — De koning heeft 150 fr. gesclionk^n aan de bemanning der postboot « Stad Antwerpen », waïaimede hij zondag1 zijn tochtje deed op de Schelde. Dat die bemanning van de hitte te lijden gehad heeft op het vaartochtje, zal nieroand verwonderen als men weet dat het in de stookplaats 55 graden heet was I Maandag 7761*1 het geld verdeeld en men drimk een pintj© op de gezondheid van koning Albert. Ziolmis. — De duitsc'ae katholieken, te Brussel gevestigd, zullen heden woensdag mor-gend, ten 10 ure, in de Magdalenakerk, Mag-dalenasteenweg, eene mis doen opdragen tôt lafenis der ziel van wijlen aartshercog Frans-Ferdinand van Oostenrijk-Hongarië en van zij ne gemalin. Ministorieol bezoek. — M. baron de Ero-queville, miiiister van oorlog, heeft dinsdag het aangekondigd bezoek gebracht aan het kamp van Erassehaet, wa.ar hij al de instellingen bezichtigde. De minister was vergezeld van luitenant-generaal Hanoteau, algemeen» opziener der artillerie, en van zijnen kabi-netsoverste, kolonel Wielemans. Militaira taptoa. — Wegwijzer van den grooten militairen taptoe van zatsrdag avond, ten 8 1/2 ure: Vorming op de Groendreef; Antwerpsche- en Zennelanen, de Brouckère-plaats, Anspaohlaan, Beurs- en Boters troten, Groote-Markt (stilstand, « Brabançonne »), Heuvelstraat, Grasstraat, Centrale-, Canter-steen-, Parochianenstra ten, Ste-Gudulaplaa,ts, Treurenberg, Koningstraat, Kruidtuin- en Ant-werpschelanen.Krijgsoefeuing. — Hedetn woonsdag zullen de troepen der 8e gemengde brigade wa~ penoofeningen houden tusschen de Wille-broecltsche vaart, te Brussel, en den gteenweg van Brussel op Merchtem. De prijs Bastin, te Brussel. — Het «che-penkollcgie heeft dinsdag besloten den prijs Bastin toe te kennen aan mej. Anna Van Crombrugghe. naaister, 22 jaar oud, wonende met hare ouders en hare zeven broeders en zusters in de Priesterstraat, wijk van het justi-ciepaleis. Mej. Van Crombrugghe is van uit-muntend gedrag; zij is de bijzonderste steun van het talrijk huisgezin tôt hebwelk zij be-hoort. De Gulden Sporenfeesten. — Wij ont vangen nog uit talrijke vlaamsc'he gemeentei verslagen over de feestelijkheden die daar zaberdag en zondag, plaats gehad hebben Te St-Truiden, onder andere, gelukten d( feesben allerbest; te Yper ook, waaj net « Da vidsfonds » zich met de inrichting ervan ge^ lastte, werd 1302 ook op schitterende ei "■eestdriftige wijze herdacht. Zondag werc daar, onder andere, in 't katholiek Volks^ huis eene feestzitting gehouden waar E. Il César G-ezelle, neef van onzen grooten vlaam schen dicht-er Guido Gezelle, als redenaaj optrad en een overgrooten bij val inoogsbte. X< Ooolskamp ook werd er dapper gefeest. Di Iiatlwlieke Vlaamsche Bond had voor hel feestprcgramma gezoï^d, dat onder aile op zichten welgeslaagd mag genoemd worden De vooidracht van M. N. Dejonghe en dî mu-ziek- en zangnitvoeringen bekwamen vee bij val. Te Gent Was de herdënking van Vlaaaderen'î Verlossingskrijg waarlijk grootsch en, onde] aile opzichten, de oude Arteveldestad weerdig Zondag aanstaande heeft daar de uitvoerine van de Rubensciantate plaats. Dien dag zai het Feestpaleis te klein zijn om al de via-mingen te bevatten, die, van heinde en verre, het heerlijke werk van Peter Benoit zullei komen hooren en toejuichen. Hulde aan Eelgië. — Er gaat schiei geene week voorbij zonder dat er in den vreem-de hulde g«bracht wordt aan ons België. aan onze maatsohappelijke wetgeving. Dezei dagen schreef de fransohe rechtsgeleerde F Paiyen: « De belgische sociale wetgeving is de valledigste wettelijke poging waa,n-an de geschiedenis dezer eeuw het voorbeeld kan bieden. » Aan de bekentenis van dien gsleer-den franschman kunnen de belgische rooder en blauwen, die gedurig zeeveren van t fia-çadewetten », een puntje zuigen. Een postsegel van wserde. — M. graai de Ramaix, sénateur van Antwerpen, heeft een postziegel van het eiland Mauritius aan. gekocht voor de bagatel van 11,000 fr. Naai het schijnt zijn er nog slechts ailes bijeer 2-1 exemplaren van die postz^gels. We zullen dus niet lang meer mogen uitstellen, als we er nog een willen van machtig worden, Drankbestrijding. — Op de laat'te ver-gadering der katholieke matigheidsbonder; werd, op voorstel van M. Mieuwis, mn St-Truiden, eene gewichtige kwestie behandeld. De ondervinding leerb dat het moeilijk is ou'de drinkers te verbeteren. Daarom leggeii aile bonden zich boe om toch de jonkheid, c de Jtaatschappij van morgen », te vrij waren tegen den vreeselijken geesel der dron-kenschap, door voor aile kinderen "be eischen; opvoeding in geheel onfchoudin^ van aile gees'trijke dranken, dus ook bier en wijn, tôt den leeftijd van 16 jaar. Indien men tôt dien leeftijd geheelonthouder blijft en te-gelijkertijd het alcool vraagstuk bestudeert, is men bijna zeker voor geheel het leven gevrijwaard ibe zijn. Sinds eenigen tijd ver-koopt men in ons land, suîker- en chocolade bollen, vooral van uitiheemschen oorsprong, die 5 Ibot 8 gra.m alcool bevatten: zooate oognac, rhum, ldrsch, enz. Er hebben zich gevallen voorgedaan dat kinderen, min of meer in steat van dronkenschap gevonden werden na het (^ebruik dier bollen. Het is te wenschen dat de overheden spoedig doeltreffende maatregelen mllen nemen. Verworpen. — De gemeenteraad van Ver-viers besprak maandag avond een voorstel van de socialistische groep, strekkende tôt uitbating van den gasdienst door de stad. Het voorstel werd verworpen met 15 stemmen tegen 11 en 2 onthoudingen. Ze willen hem niet. — De leider van de spaansche radikalen, M. Lerroux, heeft dinsdag morgend eene vergadering voorge-zeten der gemeenteraadsleden zijner partij, te Barcelona. M. Lerroux verklaarde dat hij zich krachtdadig zal verzetten tegen de op-richting van een standbeeld aan Ferrer. Men wil in Spanje zichzelf niet verlagen met de vereeuwiging door het brons van een kerel, wiens nagedachtenis dœt walgen. Gasverbruik. — Een EngeJschman — zeker geen dveeper met het spreekwoord : « tijd is geld » — he.eft zijnen tijd verbeuzeld met te zoeken hoeveel gas er verleden jaar door heel de wesreld verbruikt werd. De man heeft gevonden dat er dit jaar ruim 21 milliard 500 millioen kubiek meters meer gas verstookt werd dan in 1912. Voor de fabriekati© van die reiusachtige hoeveelheid gas heeft men 60 millioen ton steenkolen moeten verbranden. Dat staat gelijk met de totale kolenvoort-brengst van Frankrijk gedurende een jaar. De angelsche hoofdstad, Londen, is de stad waar men per inwoner het meest verbruikt, 't zij gemiddeld 226 kubiek meters per jaar. Er zijn te Londen niet minder dan 1,574.000 gastoestellen voor de keuken. Het gasver-bruik nam er ontzaglijk toe, tijdens de laatste werkstaking in de koolmijnen. In den tijd van zes maanden, tijdens en na de werkstaking, werden eT 14,000 toestellen meer geplaatst dan gedurende heel het jaar 1912. Na Londen zijn het Parijs, New-York en Amsterdam die het meest gas verbruiken, met gemiddeld 161 kubiek meters per inwoner. 't Is denkelijk ook daaraan te wijten dat men daar zooveel verlichte bollen vindt. Een man van gewicht. — De 19 ja-rige Webster Rusk, woonachtig te Seattle, in den amerikaanscken Stnat Washington, weegb zoo maar eventjes 375 pondl Met al dat schijnt Eusk nieb al be veel te lijden door zijne overdrevene diklijvigheid, want h.ij zegb zelf dat hij liever zoo vet is als dat hij een magere scharminkel zou wezen. 'b Schijnb ook dat de dikzak heel vlug is in zijne bewegingen en dat hij flink over de baan kan loopen. Als het ginder bhans zoo wprm is als hier, zal Rusk zich den-kelijk wel wachten zijn log lichaam aan eene haadlooperskoers itie onderwerpen. ^ Staatkmidig Overzicht ] FRANKRIJK De « 14 'juillet », het nationaal feest!, werd h dinsdag gansch Frankrijk door met geestdrift I gevierd. Te Parijs vooral waren groote feos- s telijkheden ingericht. De « revue » van Long- I champ bekwam dit jaar een ongemeenen bij- t val. Dit prachtig trcepenvertoon werd, on- e danks de verzengende hitte, door eene over- e groote menigte bijgewoond. De président der r Republiek werd bijzonder toegejuiclit toen hij de vaandels aan verscheidene regimenten over- î handigde. Eene vloot militaire vliegmachie- e nen vloog heen en weer over het oefeniîigs- z plein. Tusschen de vreemde personagies die s de troepenschouwing bijwoonden, bevond zich ( Djemal pacha. Eenige kleine voorvallen had- o ' den plaats. Men heeft een luitenant van de senegaalsc.he scherpschutters aangehouden, die n 1 zich in de tribunen bevond en met ni te 5 wilde gebaren zijne bewondering uitdrukte. t Men bevond spoedig dab hij de zoon van den gewezen koning Behanzin was, en men ^ heeft hem dan ook onmiddellijk terug in ^ vrijheid gesteld. Twee ruiters zijn bij den eind- ^ sbormloop van hun peerd gevallen. Vexschei- jj 1 dene personen, door de hitte ziek geworden, v moesten naar de ambulancies overgiebracht , woiden. t De présidant is ten 10 ure 30 naar het j] Elyseum teruggekeerd. Op den doortochb werd n hij door de menigte boegejuichb. _ a Tijdens de troepenschouwing te Nevers is T de brigadegeneraal Vaimbois, door 'b op hol ^ giaian van zijn peerd, ontzadeld geworden ; a hij werd met g'ebroken linkerbeen opgeno- f | men. d — Maandag heeft M. Humbert, senator, d in de Hooge Vergadering der fransche repu- h bliek, een eemer koud water geworpen op het onstuimig fransch « chauvinism >. ' De senator van het Maasdepartement be- j( (gon met te verklaren dat het zijn plicht is aan het land de waarheid te z^gen, de ^ voile waarheid. « De officieele redevoeringen, -, zegde hij dan, zijn over 't algemeen te roos- Q kleurig. Men heeft Frankrijk doen gelooven ^ dat de driejarige dienstplicht voldoende is ^ om aan allen vreemde inval te weerstaan. Het getal soldaten is iets, maar de stoffe- v lijke inrichting van het leger is a-lles. Duitsch- ri land zal weldra meer kanons hebben dan ■, wij ; wij hebben geene houwitsers genoeg, en g Duitschland wel. Het duitsch leger beschikt j( over zwaar geschut van eerste gehalte, en g( wij wetan niet wat daartegen te stellen. De n fransche mortiers zijn verouderd, terwijl de r duitsche mortiers in kracht en dracht vol- r( maakt zijn. Onze forten zijn gebrekkig inge- g; riclit; de fransche nijverheid levert koepel3 ' van mindere hoedanigheid aan ons leger, dan ° zij er aan den vreemde levert. Indien de g oorlog moest uitbreken dan zouden onze sol- ^ daten vertrekken met een paar schoenen aan de voeten en in den ransel een half paar « godillots », over d,ertig jaar gemaakt, terwijl in Duitschland de soldaten drie paar sohoenen hebben en een paar in den maak. Al de forten tusschen Toul en Verdun, uitge- g. nomen één, dagti^ekenen van 1875, terwijl al " de duitsche grensforten nieuwerwetsch zijn. j Onze draïadlooze tiei^naaf in 't westen kan niet werken, dan wanneer het toestel van ^ Metz, dat machtiger is, het toelaten zal. q Het fransch ministerie van oorlog, zeg- yi de M. Humbert ten slotte, is in een groot i;' getal bureelen verdeeld, waAr veel gewerkt K mair niets voortgebracht wordt I » Dat klonk als een donderslagi in de ooren van de « levtanchedroomers ». M. Viviani, min!ister, heeft beloofd laan M. Humbert, een reservekapitein, te antwoor- den, doch hij vroeg een weinig uitstel. b M. Clemenceau, die vervolgens het woord oi voerde, verklaarde dat hij sinds 1870 zulke gt pijnlijke parlementszitting als deze niet bij- ri gewo'ond had, en hij eisclite van de regee- ei ring uibleg: Frankrijk wil weten of het mil- n: jarden voor het militarism nutteloos uibgege- vi ven heeft of niet. , , v ENGELAND £ Maandag had te Belfast eene groote be- d tooging van unionisten, 't is te zeggen anti- r( iersche protesta,nten, plaa,ts, ter gblegenheid e( der verjaring van den slag van de Boyne. w Vijftig duizend mannem, met sir Edward w Carson aan 't hoofd, begaven zich naar eene meeting in open luctit, buiton de stad. Daar heeft sir Edward Carson eene redevoering uitgespToken en het verzet tegen het home- rule aangepredikt. In tojrenstrijd met wat en vioeger ieder jaar gebeurae, waren er noch gi woelingen noch vechtfartij en, en zulks dank s; flnn d© strenge bevelen die door de hoofd- h mannen van de twee tegenstrevende partijen ri gegeven warem. Deze verjaardag werd in al C de andere gewesten van Ulsterland even kalm zi gevierd. Er bevond zich eene talrijke policie- a wa.cht te Belfast, waar ook de troepen ge- st consigneerd waren. v Het was te Drumbern dat de groote volks- tî vergadering plaats had. In zijne redevoering se zegdo de « leader » van Ulster het volgende: z< « Binnen zear korten tijd, ten ware dat r( men ons gerust liet', zullen wij geen ander st gouvernement meer erkennen, dan het voor- o; loopig bewind. Het gouvernement van Londen heeft thans te kiezen: oiwel Ulster volledig b uit het Home-Rule sluiten, ofwel met ons o den strijd aangaan! » Eene enkele woeling wordt aangestipt, na- rt melijk te Dallyborey, waar de nationalisten de kazerne der policiewacht bestorind en y: er al de ruiten verbrijzeld hebben, om de aan- oi houding van twee hunner mannen te wreken. ai. De rust was evenwel spoedig hersteld. k OOSTENRIJK-HONGARÏE Het grootste deel der fortuin van wijlen g den aartshertog-kroonprins Frans-Ferdinand, IV: bestaat uit goederen van het stamhuis van w Modena-Este, nagelaten dcor den hertog Frans le V van Modena^ afgestelden vorst, in 1875 d' kinderloos geetorven. Volgens zijne laatste wilsbeschikkingen, k moest de fortuin van het Huis van Modena- g "ste beurteliDgs overgaan aan de oostenrijlc» che aartshertogien, die aangeduid worden on* .en keizer op den troon op te volgen. _Iedere aartshertog-kroonprins is verplichtl ij zijnen naam den titel van Esta te voegeU( )eze ualatenschap komt thans, volgens dezei ohikkingen, in 't bezit van aartshertog Karel-'rans-Jozef. Men heeft het belang dezer forain veel overdreven. Men mag ze op 23 liljoen frank schatten; en het grootste deel rvan bestaat uit kunstverzamelingen en on» . ; ocrende goederen die niet opbrengen. Bij zijn huwelijk met de prins-es Zita van 'arma, nam aartshertog Iiarel-Frans-Jozef, bij' eue weener maatsekappij, eene levensver-skering. Het in dé verzekeringspolis ge-îhreven cijfer was 1 miljoen kroneBI 1,050,000 fr.). Het weo-d later verminderd p 500,000 kronen (525,000 fr.). Maar nu dat da aartshertog kroonprins ge-■orde-n is heeft men de verzekeringssom toti miljoen leronen verhoogd, 't is be zeggen xb 5 miljoen 250 duizend frank. — Het is thans -bewezen dat niet mindeB an aclittien personen medeplichtig zijn aan en aanslag op wijlen ;iartsliertog Frans-Fer< inand en zijne gemalin. Van. deze achttieni ebben er negen rechtstreeks aan da uit-oering van de misdiaiad medegeholpen. Ooxspronkelijk was het plan den kroonprliu! s Mcstar te vermoorden, doch daiar de aarts-ertog daar slechts één unir zou verboeveni, îoest men heb onbwerp laten varen. Een anslag tijdens de legeroeffeningen in Tarcia 'as ook onmogelijk, daar het plein met ijzer-raadversperringen afgeslotlen was. Den voor-vond van den aansLag be Serajevo had be [idze een galadiner plaate. De samenzweeri ers wilden daar den aanslag beproeven, dochi e policiemaatregelen waren zoo sfcreng dB4j et niet mogelijk was. u ITALIE De hertog van Aoste, die, in juni laaïsï1* :den door eene besmettelijke koorts aan-etast werd verkeert thans in stervensgevaar. inds drie dagen is de toesta-nd van den aUaanschen prins zeer verergerd; de koorts eemt op onrustwekkende wijze toe en eeniga enteekens van hartverlamming worden waar-anomen.— Heden, wot-nsdag, moet da milioieklas m 1891 onder de wapens komen. Deze maat-:gel heeft in da groote steden en vooral i de landbouwg'emeenten eene groote op-^hudding verwekt. Het ministerie van oor* g verklaart evenwel dat geene buitenland-:ha aangelegenieden tôt deze mobilisatia oodzaken. De regeering zou alleen maab-•gelen willen nemen tegen mcgelijke op-ïorige bewegingen in hec land, zooals de a.king van de spoorwegwerklie-len waarmeê îdraigd werd. Dait deze klasbinnenroeping roote economische scliade verwekt, hoeft geen: îtoog, doch deze schade zal altijd verre ïneden deze blijven welke eene algemeena joorwegstaking aan het land zou kosten. GRIEKENLAND De grieksche overheden van Miacedonië vew ;erken al de grieksch-biulgaarsche grens-ireken. Talrijke verschansingen zqn daar op-îricht en, in de distrikten m Serrés en; rama, zijn twee nieuwe legerkorpsen bijeen* sbracht. Het garnizoen vaji Cavalla is even-;ns versterkt door nieuwe rekruten uit OucU riekenland gekomen. Naar de westergrans in Macedonië zijn ook nieuwe troepenafdee-ngen gezonden. Daarbij nog zijn er strenge aiatregelen genomen om te beletten dat bul-jarsche revolutionaire bertden op griekseh rondgebied gereden komen. PORTUGAS, ' Verscheidene vechtpartijen fe Porto en eetï rgin van oproer te Lissabon zijn maandag îtstaan ten gevolga der kiesronde aangevan-m door M. Almeida, leider der evoiution-istische partg. PeTOlverschoten werden gelost î huizen half verwoest. Dinsdag hebben de .misters te Lissabon in buitengewonen raad ;rgaderd, om de middelen te beramen tôt •ijwaring der openbare orde. De bureelel^ m het katholiek dagblad « Libersbad », te issa.bm, wtirden door de policie bewaaktl* e automobiel van mijnheer Almeida werdl ïchtover de Bank van Minho, te Porto, door ;n groep gewapende lieden omsingeld. De oelingen konden evenwel spoedi°; onderdruktj oïden. De policie heeft verscheidene aanhou» .ngen gedaan. SERVIE De epaaming tusschen Oostenrijk-Homg&riS x Servië neamt van dag bot dag toe ; deaa jmoedstoestand verwekte maandag onbeil-)vAlende geruchten tusschen de *Oostennjk->ngaarscho kolonie van Belgrado. Ilet ge-icht kwam in omloop dat de servischel omitadjis gewapende onregelinatige benden, oh gereed maken om al 'de oostenrijkers en dei hongaren, die zich in de servische hoofd-ad bevondee, om hais te brengen. Men •eesde zelfs voor een aanval tegen het oos-mrijk-hongaarsch ge^antschap. Dei oostenrijk« :he ge'zant, baron Giesl, nam deze geruchten vo ernstig op dat hij aan de servischei geering vroeg dat zij zijne woning zou be-iliermen. Eene wacht servische soldaten werd imiddellijk naar het gezantsehap gezonden. Meest al de oo3tenrijksche en hongaarsch® îwoners van Belgrado vaarden den Donau ^etr en zoebten eene schuilplaats te Semlyn. Tôt hiertos is evenwel te Belgrado allés istig geblevem. Mon vreest evenwel dat de lijkplechtighedeB m den russischen gezant die schielijk in het jstenrijksch gezantsehap overleden is, zoo-.s men weeb, het sein tôt onlusten zotf mnen zijn. Tijdens eene meeting, maandag te Belgradat îhouden, werd besloten den oostenrijkschen izant niet toa te laten de begrafenis van i. von Hartwig bij te wonen, onder voor-endsel dat zijne tegenwoordigheid eene be-ediging zou zijn jegens de gevoelens vaa 3 servische bevolkiug. — Volg 'ns de vexklaringen door den seu :etaris van het russisch gezantsehap, te Bel-:ado, aan oea hongaaa-sch dagbladschrijver

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes