Het nieuws van den dag

999 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Decembre. Het nieuws van den dag. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pz51g0k92w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vier-en-dertigste jaargang. - - Nummer 19 Voorloopig 10 centiemen per nummer Brussel, Zondag 8 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per kleine regel 1 fr. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. u"i"" aa«BBca—a BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16 TELEPOON 171 DAGBLAD G-esticht door Jan hLU ïGHE —■———Bi BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7048 ABONNEMENTEN t Da priji33 zullei iater vastgesteld worden. ' i Eene bladzijde geschiedenis Voortaan moet îeder Belg de geschiedenis van den huidigen oorlog en de heldendaden onzer vlaamsche en waalsche jongens grondig kennen ; in de scholen moeten aï de kinders le leeren, eu alzoo fier worden over hunnen naam van Belg. Te lang heeft men de jeugd schier onverschillig' gelaten voor onze eigene vaderlandsche geschiedenis, en ze alleen met den roem van vreemde volkeren bezjg gehou-den. Nu dat iedereens oogen, in de gansche wereld, op de dappere daden van het belgisch leger en van het belgische volk gevestigd zijn, eu dat wij uit de verste landen, uit Chili. Brazilië, Zweden. Zwitserlaad, Aigentinië — zonaer de verbondene landen erbij te rekener — kreten van bewondering hooren opgaan. hebben wij het voile recht, meer dan ooit, oj België en op ons belgische Volk fier te zijn Vccrwaar de gebeurtenissen van 1911 tôt 191Î zullen de sehoon3te bladzrjde onzer geschie-dénis uitmaken. In den vollen zin des wooxds heeft Belgit de wereld geied: in de fransche en in de en-gelsche Rameis is zulks klaar en duidelijl afgekondigd geweest; en er is geen over-drijving bij. Het is alzoo en niet anders. Zon-der onzen krachtdadigen wederstand, zot Duitschland in 1914 overwinnaar geblever zijn, en in 1917 zou dan de meineedige keizei Wilhelm, in den senitterenden luister var zijnen tricmf, de 300e verjaring kunnen vierer hebben van den opstand van Luther, den duit-sehen ketter van de XVle eeuw. Zooals ieder-een weet, is het inderdaad in 1517 dat di cntuchtige Luther, die zijne kap over de haaj gesmeten had, de brieven des Pauses in hei openbaar verbrand heeft te Wittenbcrg. Wil helm II was van zin die heiligschçndeiidi jubelfeesten te vieren; maar God heeft he' anders geschikt; en aïs werktuig voor het uit vceren zijner besluiten heeft hij het katho lieke belgische volk en ons dapper leger uit verkoren. Ziehier hoe het gebeurd is. Den 31 juli 1911 had België zijn gansch; leger opgeroepen en gemobiliseerd; en vax huimen kant hadden Duitschland en Frank-Trjk hetzelfde gedaan den 1 augusti. Om teger de reusachtige treepenmassas van Oostenrijl en Duitschland op te komen, moesten Euslanc in het Oosten, en Frankrijk in het westei al hunne beschilcbare soldaten te velde bren gen. Rusland was slecht uitgerust, en d( soldaten moesten in dit oneindig uitgestrek ïijk van verre afzakken: onmogelijk bijgevolg was het seffens tegen den duit-schen over weldiger op te treden. Voor wat Frankrijl betreft, het had zijn leger al den oosterkan ran het land, op de Vogeezenbergen samen getrckken, Qmdat het al de oostersche gren den aanval verwachtte, over Eizas-Lotharin gen. Ilet gebeurde echter anders. Dt Duitschers vielen aan, al over België en het wus door België heen, dat de duitschi Btaf in Frankrijk wilde indringen om het t> neer te slaan, vooraleer de russische leger: in het strrjdperk zouden kunnen treden. Te dien einde namen do Duitschers eei 'dubbelen offensieven aanval tegen Luik, ei dan bij den wereldbercemaen westvlaamschei stioom den Yzer. Om die vreeselijke schok ken op te vangen stonden wij alleen met on; klein legertje; en dank aan den heldenmoed zijn wij erin gelukt den opmarsch des vijand; zoodanig te vertragen dat onze Bondgenootei den tijd kregen cm hunne troepen naax d bedreigde plaats vooruit te schuiven. Als de Duitschers op Luik stormden, la gen de Franschen met hunne soldaten in he Oosten, bij Elzas-Lotharingen, en eilaas ! d troepen, die zrj naar ons konden afsturei waren niet sterk genoeg. Na de veldsla gen van de Samber en van Charleroi werdej zij aohteruit geworpen. Wij stonden weder om alleen met ons klein veldleger van 117,001 msn, <>Dze 15,000 man van het vestinglege te I.uik, en de 60,000 man te Antwerpec Te Luik, hadden wi) om tegen de 80 (301 soldaten van den duitschen generaal von Em mich te veohten, juist de helft van di getal: 10,000 man, namelijk de 15 000 va: het vestingleger en 25,000 man van net veld leger. En toch hebben wij zulken verwoede: wederstand geboden dat de vijand een nieui léger heeft moeten doen ontbieden, met zwaa geschut erbij. Luik is gevallen den 16 augusti en intusschen had het fransch leger den tij< gebad tôt aan onze grens te naderen en zic! daar te ontplooien. Iedereen dacht dan diat de Belgen ee: ïweede gevecht zouden aangaan. op de lij. van de Gehte. Maar de Koning1, die klaa inzag dat ons leger er gansch zou vernietigi worden, txok zijne soldaten op A-ntwerpe .terug ; en van daar deed hij die onversaagd uitvallen die den vijand dwongen zijne troepe in België te houden, in plaats van ze o Erankrrjk te laten oprukken. Dank aan die rot kelooze krqgsverriohting, konden de Fran schen den elag der Marne winnen, die voc geed den vijand tegenhield en den weg naa Parijs versperd heeft. Daaxcp begon het duitsoh leger*een twee flen aanval, en deze maal tegen Antwerpe om alzoo den weg vrij te krijgen naar d kust. Van den eersten dag af, wist de Konin dat Antwerpen vallen zou; maar wij moeste nog eens het lang genoeg volhouden, om aa or.ze bondgenooten toe te laten de noodig troepen af te zendea. De beleg«ring der s ta, begon den 27 september, en Antwerpen i Blechts den 9 october gevallen. Nogmaals wa iàe eigenlqko viktorie al onzen kant. En dan begon de vreeselijke, onbeschrijl lijke, schiér bovennatuurlijke veldslag van de ïzer, waax ontelbare duizenden vijanden he leven verloren, en waar ons afgeroat klei leger, dat maar de helft zijner officiere meer had, voor goed den duitsch tegengf houden heeft. Wondere slag, waar Gods han klaar in te herkennen is, en die aan onz Bondgenooten den onontbeerlijken tijd gegun heeft. Drie jaar lang hebben wij op den Yzer c wacht betrokken, en al de pogingen der duii scliers om over den ïzer te trekken, vei ijdeld» Maar op den beslissenden aanval, die on liot den eindelqken triomf geleid heeft, i ida dapperheid onzor troepen te Merckem, i Il het Iiouthulstbosch en in geheel Vlaaiidere: weeigaloos geweest. Onstuimig als een terc peest, vlogen onze jongens, zonder op hunn verliezen te letten, dwars door de vijand< lijko liniën: cp een enkelen dag wierpe zij 15,000 vijandelijk© soldaten over de lio^ landsche grens, en maakten een ontzaglij getal krqgsgevangenen. .Van zege tôt zeg kwamen zij zoo tôt op den dag, waaïop d wapenstilstand geteekend wexd; en nu is Be gie wederom vrij. Wat meer is, onze soldate gaan een deel van Duitsohland bezetten, e àa pverweldiger is yoor goed verpletterd e vernietigd. Het uur der rechtveerdigheid i eindelijk aangebroken. Eiei» aan onze dooden die op het slagvel ( gesncuveld zijn. Ons leger van 350,000 ma heeft 24,000 dooden te betreuren, het is te zeg gen één op vijftien soldaten. Het is vee. maar werkelijk min dan de verliezen de Franschen, die 1,700,000 gesneuvelden te! len, hetgeen misschien één soldaat op vi; of zes uitmaakt ! Ingezien do wapenfeiten onzer jongens e de onschatbare diensten die zij aan het lan< en aan de vrijheid der gansch© wereld b€ wezen hebben, mogen wij fier zijn op hen e onzen naam van Belg: ledeieen moet die ge schiedenis leeren kennen. —_ Onze Vorsten te Parijs Zooals wiji gemeld hebben werden onze Voi 1 sten vrijdag namiddag ten stadhuize van Parij ' ontvangen. Het was M. Adrien Mithouaxc voorzitt'er van den Municipalen Baad aie, i: eene prachtige rede, Hunne Majesteiteu e Z. K. H. den Hertog van Brabônd wclkoi ! heette. Na hem werd het woord gevoeixl doc M. Autrand, pre>fekt van het £ieinedepart< ment. Het antwoord van onzen Kooiing wa kort doch zeer gemoedelijlc en doorti'okke van de grootste erkentelijkheid voor het aile: geestdriftigst onthaai in de hoofdstad va ï'rankrijk. Er werd vervolgens cen bezoek gebract aan de prachtige salons van het merkweerdi stadhuis. In een der zalen werd door î Noté, den befaamden operazanger, de « Br; bançonne » gezongen, en door eene groe | jonge meisjes allersenoonste liederen aange ; heven. De toejuichingen die binnen het gebon ' losblarstten, werden overheersekt door hc : geroep der menigte buiten, die onze Vorste op het balkon wilde sien verschijnen. KYi wanneer Koning Albert daar verscheer verdubbelden nog de ovaties. De gi'oet des Konings aan Parijs braoht hc volk dat, zoover men maar zien kon, een opeengepakte massa vormde, in zulke verrul ! king dat het niet wist hoe aan zijn geest 1 drift nog harder lucht te geven. De plechtighèid was afgeloopen. De konin]; ! lijke stoet verliet het stadhuis en begaf zic ' naar de Statie der Invalieden, waar het ve: 1 trek plants had. ' Heele bergen bloenien, voor de Koningi [ bestemd, werden aangebracht; zij vulden vei scheidene wagons. Ten 5 urei vertrok de koninklijke trein naE België terug, begeleid door den storm va " toejuichingen die niet scheen te kunne ' stillen. Zaterdag morgend, ten 2 ure, kwam d trein te Boulogne aan ; prins Leopold stapl daar a-f; hij ging zich voor Engeland il schefcn. 't Was rond 6 ure dat de trei Veurne bereikte; daar klom de Koning op < lcfcomctief en voerde zelf den trem Lot aa de e tu tic van Zarren. Men woet dat Koning- Albert esno voo: liefde voor de mekaniek heeft en het c x eerste maai niet is dat hij als « mekaniciea eene lokomotief lestuurde. ; L0FTUIGINGEN De geestdrift mot welken onze beminc ! Vorsten begroet werden rn de hoofdstad m [ Fiankrijk, wordt door heel de fransche per , zonder onderscheid, gedeeld Al de parijz< bladen overladen onze Vorsten en ons heldei leger met de grootste loftuigingen. 't Is ee j bewijs dab het fiansche Volk onzen Konin erkentelijk is omdat hij, het eerst van s " den drang van de weeste vreemde horden g stuit- heeft en Frankrijk alioo van een plo " selingen en verrassenden overval gered heef Wij laten hier, beknopt, volgen wat in < j paiijzer pers de uiting is van de openbai meening : « Koning Albert I heeft de eerste bladzijde geschi j ven van het Gulden Boek welk door de soldaten van Verbonden Legers gevuld werd met hnnne heldendadi j Toen Duitschland aan België de vraag richtte om on 1 zijn grondgebied te mogen rukken om in Frankrijk vallen, toen wist eerstgenoemd land dat noch Frankri T noch Engeland op een oorlog voorbereid waren. Ook 1 v ning Albert wist zulks en bijgevolg was het hem n r onbekend dat hij niet spoedig op de hulp van een d landen zou kunnen rekenen. Niettemin luidde zijn ai j woord, fier en moedig, maar vlakaf ontkennend. a « De heldendaden volgden op de urachtige woordi Hij, Albert I, was de soldaat zonder smet. Zij, de Kon gin, was de goedheid, de liefdadigheid, maar tevens c 1 de dapperheid. 1 « Anderen, tusschen de groote figuren van den o F log, mochten in vele opzichten zij aan zij gaan met c Koning der Belgen, maar geen enkele, tusschen al I helden van het gewiohtig tijdperk nit de wereldgesch e dénis, evenaarden zijne vastberadenheid. Nooit betreu: n hij het dat hij de snoode voorstellen van DuitschU P metverachting afgewezen had. 't Was zijne eer die h ~ het antwoord ingaf en hij handelde dan ook als een ei " loyaal man, wat hij in den grond is. Hij bleef zulks r midden van de beproevingen en ondanks de bekoring r Hij bleef loyaal, daar ginds, op het lapje gronds in duinen, juist zooals hij het was in zijn paleis te Brus: «/Het feest welk Frankrijk viert ter eere van II belgische Vorsten, is het feest der erkentelijkheid. e schuld welke men tegenover België aangegaan hef S zal nooit door de beschaafde wereld vergeten word u Vooral Engeland en Frankrijk znllen het nooit verge 11 want, als die twee landen ontsnapt zijn aan den verr ® senden inval der Barbaren, dan is zulks te danken : de dapperheid van het kleine belgisch leger, dat kra 3 den eersten schok onderstond. De soldaten van koni a Albert hebben sinds dan nog andere heldendaden v richt. Zij waren de taaie verdedigers van Yper; zij ( " troostten zich, zonder morren, den zoo ontzenuweni ^ loopgrachten-oorlog. In den eindaanval speelden zij e ^ allerschitterendste roi en 't was met waarlijk bcwon 11 rensweerdigen heldenmoed dat zij de versterkte ste! a gen van Houthulst en van Poelcapelie op een tiental s1 " keren vijand veroverden. Nooit zou men daar ter plaa den genadeslag aan de Duitschers hebben kunnen i ® brengen, indien de Belgen te Luik den vijand niet teg gehouden hadden. « België zal en moet groot worden onder aile opzi e ten. In zijne Troonrede heeft koning Albert gewezer ■- de hooge vlucht welke België moet nemen op gebied ■ handel en nijverheid, waardoor de weîvaart en deu b in het land moeten weerkeeren. Ook op kwestie -s grondgebied moet en zal België grooter worden. De t s log en de zegepraal hebben hetland daarvan weer i gemaakt. n « Albert I, dappere en ridderlijke Vorst, Koning ■ - de eerl Soeverein, ten rechte bemind en geëerbied e door een klein Volk dat, door zijne edelmoedigj h - ding, door zijn vertrouwen in de rechtveerdigheid zij n zaak, door zijne dapperheid verheven is boven de gre ste Volkeren. Helden-monark en heldhaftig België, ne k of nimmer zult ge ergens een Volk aantreffen da e meer vereert en hoogschat dan het fransche Volk w e gewoon is de schoonheid in den moed en in de opo " ring te loven. In de ontvangst welke u, koning Albi n te Parijs bereid was, in het geestdriftig gejubel u n I eere, lagen het hart en de stem van heel een erkentel n | Volk dat u bewondert en altoos zal eeren. 3 Naar de slagveiden i van den Yser i ,. i Eene rels naar bel front y .Vier jaren lang heeft do schrikkelijkste torlog, dien de weield oedt heeft zien los-ï breken, in het vreeselijkste geweld gewoed over steden, dorpfen en iandouwen van ons a geliefd Vldanderland, dood en vernieling j zaaiende, waar vroeger het vruchtbaarste land der wereld bloeidc. De verwoesting moet er ongelooflijk zijn: Onze schoone steden, zooals Yper, Dixmude en Nieuwpcort ten gronde plat geschoten; onze d or peu verwoest en uitgebrand ; onze vruchtbare landerijen doorploegd met lcKDpgraven, doorkloofd met trechrerveldcn, overst-roomd, verslijkt en in moeras herschapen. V olgens de verklaringan van soldaten, is het Yzexgebied nog slechts eene drœve woes-P tenij, een uitgstrekt verlaten oord, onbewoon-' baaî- voor menseben en dieren. I Wat moet het uitzicht dezer Yzerslagvelden a indrukwekkend grootsch en tevens bedi-oe- II vend wezen i Wij begrijpen licht dat onze r lezers graag een bezoek z,ouden willen breil- gen aan de slagveiden van Vlaanderen. Docli, s zulks wordt niet tcegeiaten door da militaire u overbeden, en dit wegens vele gegronde redens, waarvan do voornaam.ste is het groot 11 <"evear dat er nog bestaa.t voor ontploffingen van houwitsers, gianaten en bommen, die over de slagveiden nog verspreid liggen. Evenwel zullen onze iczers spoedig in ons blad kunnen lezen hee do Yzerslagvelden er l~ werkelijk uit zien. Want, de militaire over-p heden hebben de dagbladschrijvers bereid^dllig " de toelating verleend om cen bezoek te brengen aan het vlaamsclie front, en hebben T zelts automcbiels en officiers-leidsmannen toi ' hunner beschikking-gesteld. n Een bijzotidere afgeveerdigde «a?i« Hat N isuvv: van den Dag » zal dereis naardelJzerslagveldvr, 9 meemak&n, doch onze lezers zuUeii wel tville?> t geduld oefenen om de verslagen te lezen, toi P dat onze byzondere afgeveerdigde zal teruc, zijn van de reis,want bij gebrèle aan correspon-denciemiddeltn is het niet mogelyk de uersla gen in onze redàktii dag voor dag te deer . toekomen. h Onzo bijzondere afgeveerdigde is gisterci zaterdag vertrokken en zal denkelijk mor-gen, muandag, terug zijn, zoodat onze lezers a in onze \olgende nummers de verolagen ovei de Yzerslagvelden zulltJi vinden. C a De Legerbeweging Heï feclgisch ïeger Do bezetting van het Ithijnland gaat regel 0 matig en zonder stoornis voort. De Duitscher: schikken zich gercedelijlc in hun lot. omdat zij niet anders kunnen! De rollen zijn om-gekeerd, en zij voelen nu zelf wat het zcg- 11 gen wil voor de macht te moeten buigen. Het l<^erberieht van hei Groot-ïïooMkwar-ï" tier, op datum van 7 deoember luidt Uls wlgt: <- Onze troepen hebben heden zonder in _ cidenten, hunne opmaisch in Rhijn-Pruiseï ~ voortgezet. Zij bezetten den linkeroever vag den lîhijn te Neuss in 't zicht van Dusseldorf, . Zij bevinden zich op de lijn Gladbach-Heis-berg. Eene volledige rusb heerscht in di n streek. » s, a- De Bonâfflenoofen i- De legers der Bondgenooten, in het Noord- n Oosten van Duitschland, bevinden zich thans g aan den Rhijn. Dd engelsche troepen, ondei 1, andere, staan, op 25 mijlen van Keulen. Wat e- de fransche troepen betreft deze hebben reedi t- den voet gezet op den linkeroever van den t. Bcven-Rhijn. Ailes gaat naar wensch ! le Het Se AmerlUaanscîi ïecer e Het 3e amer-ikaansche leger rukt steedi dieper Duitschland binnen; het heeft de lijn e- Glaadt. Wallenborn, Daun. Raversbeuren, Rin-de gelkopf bereikt. !n* Ge ïjosten der bezetilog Generaal Nudent, overste van de wapen-.rf stilstandskommissie te Spa, heeft aan de duit- 1 ' sclie kommissio eene nota gezondon waarir :°" hij de kosten opgeeft voor de bezetting il . Duitschland. Deze beloopen op 40 miljoen 'Jr mark voor de eerste maanden voor Engeland lt_ alleen. Daarbij komen dan neg 54 inilioeii mark voor de Vereenigde-Staten, die zullei :n< zœrgen voor de Belgen en de Franschen. D« ln" eersto 10 miljoen mark moesten befcaald wor ok den te Diiren, de 30 miljoen moeten den li december te Keulen doorgèlegd worden. | BELGISCHE HELDEN ie- Een 50tal Luikenaars werden, tijdens di •de duitsche"bezetting, voor daden van vaderlands ,nd liefde aangeliouden, terdood veroordeeld ei an gefusilejerd. Die helden slapen den dooden ;ht sluimer in eene afhankelijklieid van de ka te zerne der Chartreuse. >n. Do eerste terechstellingen, deoi 7 jun de 1915, gebeurden in zeer dramatische om :eL standigheden. De verdcudeelden, allen be de ticht van spionneering, waren ten getalli De van acht, waaronder eene vrouw, die wel ft, dra moeder moest woFden. De slachtoffer; en. werden neeigeschoten op den rand van ee: ten diepen put, waarin ze moesten begraven wor is- den en waarin de lijken dan ook maar allei ian dooreen neergesmeten werden, zonder kist lig zelfs geen laken om het bloedig overscho ng dier dappere Vaderlanders te bedekken. A ;r- de verooixleelden stierven met den grootste: re- moed. M. Justin Lenders, nijveraar te Lui! ien die de aanleidor was van die helden in hu ;ne werk dat het land ten bate moest komei de- was waarlijk bewonderensweerdig in zijn steri in- uur. Op het oogenblik dat het bevel va: er- te vuren weerkionk, rukte hij den blinddoe tse af en riep, vallend onder de kogels: « Lev oe- de Kcning i Leve België I » Zijn voorbeel en- w;erd gevolgd door een ander veroordeeldc Al die bijzonderheden werden aan de famd ch- lies der slachtoffers meegedeeld door ee op duitsch kriigsalmoezenier, alsook door den oi ran ficier die bevel voerde over het strafpeletoi ioei M. Lenders had, eenige oogenblikken voc ran zijne dood. een brief geschreven aan zijne fi or- milie. Daarin geeft hij blijk van de edelst dig en ook godsdienstigste gevoelens. Onder ar dere koint in het schrijven het volgende vooi ?an « Ile aanveerd die dood met onderwerpinj igd Dat de wil Gods gescliiede. Dat mijn bloe ou- strekke als vergeving voor mijne zouden e net dat het nuttig weze aan mijn dierbaar lan< ot- Nog eens moed: « Leve België en glorie aa ioit God! » t u Het gedrag van zulke helden moet opei elk baar gemaakt worden. opdat België niet ei Efe- kel en alleen fier weze op hen die hu srt, bloed op do slagveiden offerden, maar ook o ter hen die, in dienst van het Vaderland, i ijk . duistere omstandigheden vielen onder he I moordend lood der overweldigers. Rond het Vredeskongres Pauselijke Encycliek Z. H. Paus Beneciictus XSr heeft eene Encycliek uitgeveerdigd, wanrbg er heel de wereld door gebçden beVolen worden om den Goddelijken bijsland in te roepen op hen, die deel zullen nemen aan de werkzaamheden van het Vredeskongres. « Binnen kort, zegt de Encycliek, zullen de afgeveerdigden der Naties samen komen in plcchtig Kongres, om aan de wereld een rechtveerdigen en duuraamen vrede te ver-zckeren. Zij zullen gewichtige be3lissingen moeten nemen, zoodanig gewichtig, dat nooit menschelijke vergadering er beiangrijker nam. 't Is daarom dat die afgeveerdigden moeten verliclit worden opdat ze hun mandoat goed kunnen uitoefenen. En, aa.ngezien liet hier geldt beslissingen te nemen welke onder aile oogpunten de geheele menschheid aan-belangen, hebben de katholisken, die de rust en den vooruitgang moeten bevorderen, tôt plicht den Goddelijken bijstand af te sineeken voor dezen die aan het Vredeskongres deel nemen. De reis van Président Wilson Président Wilson oordeelt dat zijne reis naar Europo, niet langer dan zes weken zal duren. Vôôr de opening van de Vredeskon-fcrencie zal hij beraadslagen met MM. Lloyd George, Clemenceau en Orla.ndo, en waar-schijnlijk ook met Koning Albert; deze be-raadslaging zal de bijzonderste punten van het -vi-edcstrakbaat tôt grondslag hebben. De Amerlkaansche Senaat Senator Knox heeft, in den amenkaanschen Senaat, vooigesteld dat al de land- en zee-machten van de Vereenigde-Staten onmiddel-' lijk zouden uit Europo, teruggeroepen worden, zoodra de vijand aan de voorwaarden van ; den wapenstilstand zal voldaan hebben. Te-gelijk zou ook de volmacht, in oorlogsza-, ken, den Président toâgekend, ingetrokkeii worden. 1 Dit voorstel werd, zonder bespreking, naax de kommissie van buitenlandsche zaken ver-. zonden. 1 Geene lotîng meer In eene redevoering, te Dundee, uitgesptro-L ken, heeft M. Winston Churchill verkiaard dat do vertegenwoordigers van de britsche regeering, op de Vredesconferencie de alge-hoele en volstrekte afschaffing van de lotmg in Europa zullen vragen. Op dczelfde verga/J.ei ing zegde sir Frederick Smith, advokaat-generaal te Liverpool, dat, volgcns zijne meening, président Wilson pogen zal de naties te overtuigen van de wenschelijkheid een e.inde gest;'ld te zien aan do mededinging in de bewapeningen. ; De flnancieele bepalingen De internationale onder-kommissie van Spa heeft de financieele Depaling van den wapenstilstand als volgt vastgesteld: Duitschland zal zijne spoorwegen, mijnen en bosschen, noch geen, enkele nijverheids-, haodels- cf koloniale onderneming, waarin de Staat be-la-nghebbend is, mogen verkoopen, veigunnen of hypothekeeren ; Duitschland zal niet mogen 1 raken aan de buitenlandsche weerden die den Staat toebehooren, noch aan het inkas van de Reichsbank, dan in te bepalen voor-waarden; Duitschland zal onmiddellijk aan : de belgische of fransche overheden de titels, weerden en dokument-en moeten teruggeven, die het in België of in het Noorden van Frankrijk gestoleu heeft. Duitschland zal ook restitutie doen van de . kasbons, door 6teden, handelskamers of andere inrichtingen uitgegeven, en die het bezit. Ook &1 de kunstvoorwerpen, uit muséums of bij bijzonderen weggehaa-ld, zullen moeten teruggegeven worden. Reeds in den loop der maand zal Duitschland moeten teruggeven: het geld en de bil-! jetten van de Nationale Bank van België, alsook al het bezit van de belgische en fransche banken, dat het in beslag genomen en in marken omgezet heeft. Aan Rusland zal Duitschland de 320 miljoen moeten uitkeeren, die het bekent van de Soviets ontvangen te hebben, krachtent het traktaat van Brest-Litovsk. Dit goud zal 1 naar Parijs gevoerd en in de kelders van de « Banque ele France » bewaard worden. tegen ontvangstbewijs, namens de Bondgenooten af te leveren. Reeds 346 miljoen mark terug De duitsclie Staats-sekretaris Erzbergei j heeft, namens de kommissie van den wapenstilstand, de volgende verklaring openbaoa - gemaakt : « Verscheidene dagblladen hadden gemelc dat>, in tegenstrqd met art. 19 der voor-' waarden van den Wapenstilstand — artike! ' dat voorsctirijft dab het geld, aan Duitsch-1 ia-nd door Rusland of Rumenië betaald, aai " de Entente moet uitgekeerd worden — d( " duitsche regeering 240 miljoen mark aan hei bolchevistisch gouvernement van Rusland zoi 1 terug betaald hebben. In tegenstrijd met dez< " inlichting, is het bewezen dat de Reichs " ba-nk geen pfennig goud aan de bolchevis-' tisclie regeering heeft laten geworden. Daaren-tegen heeft de Reichsbank, art. 19 van df ' voorwoarden van wapenstilstand trouw na. 1 levend, 93,536 kilos fijn goud, vertegen,woor " digend ongeveer 346 miljoen marie, naa 1 Frankrijk gezonden. Het goud is op weg naa; > Parijs. » I Geene verzachting t Duitschland had aan de mogendheden de: Entente gevraagd dat de voorwaarden vaj ^ den wapenstilstand ter zee zouden verzach worden. Het antwoord is weigerend. '} ^ i Hoe de Duitschers de gesebiedenis schrijvei J Do Duitschers hebiben eene zonderlingi .. wijze om de gesebiedenis te Bchrijven. Va: . den eersten dag van den oorlog af warej a leugen en "bedrog hunne geliefkoosde hoe danig heden, en nu nog al tijd voort gaa: i. zij niet aohteruit wanneer het er op aa: r komt de grofste leugens ruchtbiaar te maker Iedereen weet wat de duitsche soldater e de laatste dagen van hun verblijf, te Brusse .- uitgerioht hebben. •: Bolchevisten en imperialisten vochten on t, dereen met mitraljeuzen, en de eersten kjeei d den liunno wapens tegen weerlooze burgeri a die geene andere misduad bedreven da l. uiting geven aan hunne lang verkropte va n derlandsliefde. En weet ge wat het « Dagblad van de .- Rhijn en van Westfalië » nu durft schrijven i- Sprekend over den aftocht van de duit a sche troepen van Antwerpen naar Brusse' p aftocht die eene echte vlucht was en i II do grootste wanorde gesohiedide, maakt ge t meld duitsch dagblad zijne lezers het yo. gende .wijs : « De duitsche troepen trokken dan af van ' Antwerpen naar Brussel. Gansch de stad was opgehitst tegen de duitsche soldaten. Uit vensters en van achter straathoeken, van overal, werd er op de duitsche soldaten geschoten. Het ergste gebeurde aan de Noord-statie. Wanneer de troepen daar kwanien^ werden zij ontvangen op het mitraljeusvuur der Belgen, en er waren zestig dooden en vele gekwetsten. De Duitschers konden niet anders dan hunne tairijke gekwetsten uit Brussel en voorsteden weg te balen. » En zoo verdraait men schaamteloos de waarheid; zoo hitst men in Duitscliland de lichtgeloovige menigte tegen de Belgen op, en zoo kan men eens te meer de overtui-ging staven: dat het Duitschland van 1918 met meer weerd is dan het Duitschland van 1914. « Liegen, liegen maar, zeggen de Duitschers, er zal toch iets van overbliivenl » HIER EN DAAR Hij ware welkom. — Het is waarsohijnlgk — maar toch nog niet heel zeker — dat M. Wilson, de président der Vereenigde-Staten, die nu op weg is naar Europa, ook een bezoek zal brengen aan Brussel. 't Is zeker dat, moest die groote weldoener der menschheid naar onze hoofdstad komen, hij er zal ontvangen worden met al den geesldrift dien hij zoo overweerdig is. Het bezoek van ÏVIiiiister Kjovsa' u.t-gc-steld. — Zaterdag moest, te Brussel, do plechtige ontvangst plaats hebben van M. Herbert Hoover, den ainerikaanschen minis-ter van de Bavoorrading. Ten i> ure moest M. Hoover ten Stadhuizt! plechtig ontvangen worden. Do Gothieke Zaal was voor deze ontvangst in gere«dueid gebraent, «n in de Maximiliaansclie Zaal s tond aller, in gereed-heid voor een lunch die den Ministcr en de honderden genoodigden moest aajigeboden worden, na een groot-sciien optocht der Scholen, op de Groote Markt. Op de gaanderij ha/i men, onder eeji fluwee-len troonhemel, gulden zetels voor M. Hoover en de officieele overheden aangebracht. De schoolkinderen van Brussel en voorsteden, af-voerdigingen ran acht en veertig lcerlingen per echool, stonden gereed om aan den optocht deel te nemen. Allen droegen sjerpen met de kleuren der gemeente en balgische en amcrikaansche vlagskens. In het « Concert Noble ?, Arlonstiaat, moest, 's uvonds een banket plaats hebben voor vijf-honderd uitgenoodigden, en rond den mid-dag vernarn men dat M. Hoover balet was naar Brussel te komen. Hij was te Londen weerhouden, waar hij, op eene zitting van de Bevoorradingskominissie, de belangen van België verdedigde. De ontworpene betooging, welke onder aile opzichten, schitterend zou geweest zdja is voor la/ter uitgesteld. American Reu Orous. — Uit Pai-ija, Aiid-dentestuur voor Euroxxi, van 't Amerikaansch Rcod Kniis wordt gemeld dat M. John van Schaick, Jr., benoemd is tôt kommissaris vcor België, met den graad van luitenant-koloncl.Kolonel van Schaick volgt kolonel Ernest P. Bicknell op ; deze maakt thans deel uit van de Kommissie voor Europa; hij zal even-wel in nauwe verbinding blijvea met de Kommissie voor België van het A. R. K. Majoor J. W. Lee, Jr is benoemd tôt hulp-kcmmissaris voor België en volgt kolonel van Schaick op. België is aan het Amerikaansch Rood-Iiruis ook veei dankbaarheid verschuldigd, en de namen van zijne voormannen zullen voorzeker niet vergeten worden in het Gulden Boek der Erkentelijkheid. ïer eero van schapene —^..1- — Vrijdag word M. Jacqmain, schepene der stad Brussel, gehuldigd door het schoolkomiteit, het onderwijzend personneel en de leerli^gen der school n. 8, Gierstiaat. Al de bstoogers droegen de vaderlandsche medalie, waaivan het slaan, door M. Jacqmain bevolen, dezes veroordeeling door het duitsch gerecht en zijne wegvoering naar Duitscliland voor ge-volg had. Men heeft den aolitbaie schepena een prachtige vaderlandsche gedenkenis aange-boden. _ Voor de zeelieden. — Een bijzonder eere-teeken is ingesteld voor de zeelieden, die zich gedurende den oorlog onderscheiden hebben door hunne verkleeidheid aam het .Vaderland,Dit eereteeken zal gedi-agen worden au. éen watergxoea lint met twee dubbele dwaxs-Btrepen in de nationale kleuren; op halve he-ogte zal het lint twee in kruis gevlochten enkers dragen- De plaataen in de ministeries. — Over-? talrijk zijn do lieden die pogingen aanwen-den om deze of gene plaats in het een of ander mimsterie te bekomen. Al de ministers hebben evenwel besloten de voorkeur te geven aan de oorlogsvermink-. ten, de gewezen militairen die den oorlog meegemaakt hebben of de zoaen van sol-> daten die op bet veld van eer gevallen zijru En dat is niet meer dan billgk. - Achterstallige jaarwedden. — De re-i i geering heeft besloten aan de arubtenaais', b bedienden en werklieden van den Staat de achterstallige jaarwedden vanaf augustus 1914: - onmiddellijk uit te betaJen. 5 Het getal krijgsgevangenen. — Tijdens de laatste offensieven, die van 28 sep-i 5 tember 1918 tôt het sluiten van den wapen-i i stilstand plaats hadden, heeft het belgisch 1 leger alleon 302 officiers en 15,551 man-i - sohappen van het duitsch leger krijgsgevoo-i gen gemaakt i Da herneming van het werk te Ant« -, werpen. — M. Wauters; minister van Nijver-c 1 heid en Arbeid heeft iets kunnen bekomeo( dat voor het nernemen van den arbeid t© - Antwerpen een grooten stap vooruit zal 2iijn< De krijgsoverheid had besloten dat het losi sen der schepen door soldaten zou gedaan a worden. M. Wauters is erin gelukt voor te schrijven dat de dokwcrkers zioh met deze taak zullen gelasten. En zoo. zal stilaan de a doode haven herlevenl î Ontlast u vian uwo marken aan den vollen prijs van 1 fr. 25 en doet ze n minstens 5 p. h. intrest ophrengen in de UNION ET PREVOYANCE i- 1 DjE L1GNESTRAAT, 39, BltUgbJSE, | wâïarborg 19 miljoen frank..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes