Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

1570 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 18 Fevrier. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Accès à 24 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xg9f47hq61/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nr. 7 Het Rood Kruis. — Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. 3 van tyfusslachtoffers werden meerdere aufbewahrt worden. Diese strafbaren semble les prisonniers bien portants et dagen in de kamers bewaard. Deze Handlungen stehen in einem seltsamen ceux qui présentaient des symptômes straîbare handelingen zijn in zeldzame Gegensatz zu der selbstgefàlligen de maladie, bien que ce fait eût été tegenspraak met het vertoon van zelf- Zurschaustellung, welche die Deutschen signalé en haut lieu nar les autorités genoegzaamheid waarmede de Duil- mit ail den hygjenischen Einrich. m?dicales Plusieurs malades âSs schers pronken wat betreft al hunne tungen treiben, die sie in îhren , , fjàvrp hmhnïrlp ri msmP fiPo cni bvffienische inrichtineen welke zii in Geîangenenlagern geschaffen haben. , typhoïde et meme des sol- nygieniscne inricntingen, weiKe zij in s e s Vollkommenheit dats morts de cette maladie auraient de gevangenenkampen hebben in't y d.e VoUkommenhed ^ leven geroepen. Men roemt ons de ^ Lnuiuiiungcn unu mdi uns» , o _ volmaaktheid dezer inrichtingen en ihren Preis wissenman beschreibt sie chambres. Ces traitements inhumains laat ons weten wat zij kosten, men ,und Photographiert sie in den offent- sont en contradiction étrange avec la beschrijît ze en fotografeert ze op in't |ch verteilten Prospekten die nach façon dont les Allemands montrent openbaar uitgedeelde prospectussen, dem Muster von Reklamen fur Winter- ouvertement toutes les installations die naar het voorbeeld van reklames und Sommerkurorte hergestellt sind." hygiéniques qu'ils ont créées dans les voor winter en zomerbadplaatsen op- Soviel Sàtze, soviel Verleumdungen. camps de prisonniers. On nous vante gemaakt zijn." Warum lâBt Herr v. Anthouard hier 'a perfection de ces dernières et on „ , . tu nicht seinem Gewàhrsmann aus nous fait connaître ce qu'elles ont Zooveel zmnen, zooveel onbewezen ^er neutralen Schweiz, Herrn coûté. On les décrit, on les reproduit lasteringen. Waarom laat de heer Nationalrat Eugster, das Wort? - par l'image dans les prospectus distri- ^ro^Twen^ma JTuît h e t^o nVu " Einfach deshalb> weil er sonst hàtte bués publiquement et édités d'après le ] i o 7 vit ri oin Ln heer berichten miissen, daB dieser schon im modèle des réclames des villes de bain, dig Zwitserland den heer ersten Bericht vom Mârz 1915 nur , , Eugster, lid van den Nationalen G u t e s uber die sanitâren Verhàlt- Autant de mots, autant de calom- Raad aan het woord? — Eenvoudig njsse jn den deutschen Lagern zu sagen nies- Pourquoi Mr. d'Anthouard ne daarom, omdat hij anders had moeten wuBte. Von den oben genannten, als laisse-t-il pas la parole à son cor- melden dat deze, reeds in een eerste besonders verseucht von d'Anthouard respondant de laSuisse neutre bericht in Maart 1915 si e chts go e d geschilderten Lagern widmet Eugster Mr. le Conseiller national E u g s t e r ? wist te zeggen over den gezondheids- im ersten Bericht besondere Mit- Tout simplement parce que, dans ce toestand in de Duitsche kampen. Van teilungen den Lagern zu Gardelegen cas> y aurait dû av0Uer que'ce dernier bovengemelde kampen die door d'An- und Lechfeld, im zweiten Bericht n.avait j dire que de bonnes thouard als tajzonder aangetast werden (Mai 1915) dem Lager yen Ohrdruf. choses d aangegeven, geeft Eugster in het eerste Die ubngen oben aufgefuhrten hat er iri1_ , 1 .... . bericht bijzondere inlichtingen over nicht gesehen. Aber aus dem, was er ®ur es conditions sanitaires de kampen te Gardelegen en te Lech- uber die drei erwâhnten Lager im be- concernant les camps allemands. Parmi feld, in het tweede bericht (Mei 1915) sondera berichtet, ist die Unzu- 'es camps particulièrement décimés et over het kamp van Ohrdruf. De verlàssigkeit d'Anthouards deutlich er- signalés par d'Anthouard, Eugster overige hierbovengenoemde kampen kennbar. Ueber Gardelegen sagt er: cite plusieurs rapports sur ceux de heeft hij niet gezien. Maar uit hetgeen „Der Kommandant ist ein Mann von Gardelegen et de Lechfeld, et dans le hij over de drie gemelde kampen in't Herz und Gefuhl, welcher im Ge- second rapport de mai 1915 sur celui bijzondere zegt blijkt de onbetrouw- fangenen nicht einen Feind erblickt, de Ohrdruf. Il n'a pas visité les autres baarheid van Anthouard duidelijk. sondera einen Menschen, der des Mit- camps cités plus haut mais le peu de Over Gardelegen: „De bevelhebber is 'eics ,w^ §, 1S*- i? Baracken sind créance qu'il est possible d'accorder een man van hart en gevoel, die in neu, die Decken aus Teerleinwand, die aux pg^gg d'Anthouard est indiqué een mensêf "die^he" SeUidln'wâ" Ï -SS 'gHen Etadruck! Par œ «n'il a vu dans les trois camps een mensch die het medehjden waar- Die K{ichen sjnd jn genûgender Zahl que nous venons de citer. En parlant dig is. De barakken zijn meuw, de uncj pj-a^tisch eingerichtet: wahre de Gardelegen il dit: „Le commandant daken uit geteerd hjnwaad vervaardigd, TrUppenkûchen D&ie Latrinen sind du camp est un homme plein de coeur de wanden zijn wit, hoog en helder sau5er und werden regelmâBig des- et de bons sentiments, qui ne consi- en maken een goeden indruk. e infiziert. Da es noch keine Kanalisation dère pas les prisonniers comme des keukens zijn in voldoende aantal en ^ s0 werden sie mittelst ge- ennemis mais comme des hommes praktisch îngericht: ware troepen- schi0Ssener Abfuhrwagen geleert. Die dignes de pitié. Les baraques sont keukens. De pnvaten zijn zuiver en Bade- und Brauseeinrichtungen sind neuves les toits sont en toile fou worden geregeld ontsmet. Daarer zahlreich.« nDie Befragung der nog geene rioleenng is, worden zij Gefanp-enen ereab nur zufrieden- i , • ' , r -, „ Dlan.c ' ,out dnor middpl ran w4tpn afvoer- » t u •• u, j u • est clair et fait une excellente înpression. wagens geledigd. De bad- en stort- ®S fûf âeÏÏ bme°rken°dS zt Lf Cuisines SOnt en nombre suffisant badinrichtingen zijn talrijk." De aZo^' ^tûrlich e orga.,Bee pratiquement de vraies ondervraging der gevangeuen gaf nicht sage„ wi]|j daB die Leute gerne culs"les de tr,°11P(;s Les WJ, c- s0.11' slechts bevredigende antwoorden. Ik Gefangene sind, sondera nur, daB sie ProPres et regulierement desinfectes. mocht daarbij eens voor al bemerken zufrieden sind,' abgesehen von der La canalisation n'existant pas, on em- dat „bevredigendeantwoorden" natuur- Freiheitsbeschrànkung, die sie selbst- porte les vidanges dans des charrettes lijk niet wil zeggen dat de lui gaarne verstàndlich als eine Fessel empfinden." fermées. Les installations de bain et de gevangenen zijn, maar dat zij tevreden wDas Aussehen der Gefangenen ist douche sont nombreuses. En question- hinprivS62^ hT cnrîw ^ff" &ut- Die Gewichtszunahme ist manch- nant des prisonniers on a obtenu des beperking die, dat spreekt van zelf, maj 5edeutend." Der Sonderbericht réponses satisfaisantes Te ferai remar- als een boei op hen drukt." „Het uit- i t datierf vom 7 tanuar iq15 réponses sansiaisanies. je ierai remar zicht der gevangenen is goed. De 1St datiert VOm 7" Januar iy15" quer une fois Pouru toutes ^ la »re" gewichtstoename is dikwijls aanzien- Ueber Lechfeld sagt Eugster am ponse satisfaisante ne veut pas dire lijk." Dit partikulier bericht is gedag- 17. Januar 1915: „Die allgemeinen que ces gens sont bien aises d'être teekend van 7 Januari 1915. Verhàltnisse wie Nahrung, Postdienst, prisonniers, mais simplement qu'ils

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1915 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes