Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1213 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Novembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 21 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pc2t43kb2r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ «Ma LIA A RCA NC. Nr TV). DONDERDAC, 8 NOVEMBER i#iT* "•**— " ll—rf HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij ov.ereenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereforraeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nommer : S centiem (Froat e« Frtukryk). ""~I8 ceotiem (andere la*dca). a Per maand (vooruitbetaald) : Fraakrijk t.& fè. , Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elde» 3.HÀ air»1 i i mmmmèdrnmkmmBÊmmmm IWaar gebeurde vertellingen van het Belgisch front ■vs/w^ T\7 Onze Geneesheers r Sedert, nu reeds van het begin der vorigo maand, Franscfeen en Britten, in samenwerking met onze jongens, hun aanvallen op het bosch van Hout-bulst voortzetten, en langzaam maar gestadig blijven vorderen, in deze streek die door den vijand in een reus-achtige en haast on-inneembare vesting hersohaipen werd, heerscht er ook over gansch het front van den IJzer een on-gewone bedrijvigheid. Patroeljes en verkenningstochten zijn talrijker dan ooit; de vliegmachie-p nen snorren gelijk groote gouden tor-F'f ren door den najaarsheinel ; de koin-f vooien sljngeren in lange, stofferige F rei, tussehen de boomen en de kanalon van de Vlaamsche vlakte heen. Doeh het is vooral onze artillerie die zich zeer bedrijvig toont : het troiri-rnel- en roffel- en gordijnvuur, het sper- en demol crvuur, doet tôt do eei*-ste einder van het nog vrije Vlaanderen trillen. De Duitsehers blijven het ant-woord niet schuldig. Zoo raast ginder de ontzettende donder, waarvan het ge-raas tôt in Zeeland hoorbaar is, en die de Hollandsche korrespondienten daar Paan de grens, verwittigt dat er weer nieuwe gebeurtenissen op til zijn aan H het Belgisch front-. Ook zijn onze verliezen talrijker dan f, naar gewoonte. Dagelijks ziet men, in tie kleine dorpen met stuk geschot.cn toren, naar de stille kerkhovein, den aangrijpenden stoet van een troep sol-È daten, die eene in onze driekleur gewik-E.':t kelde kisfc naar de laatste rustplaats brengt. Het zou, in dezen strijd van iederen dag en van ieder uur, onmogelijk zijn al de daden van zelfopoffering, van heldhaftige toewijding aan te halen, ■waarvan onze jongens, zoowel officie-ren en soldaten als het ander perso- , neel, het voorbeeld geven. Is het noo-dig nog van de toewijding van on s ge-neeskundig personeel te spreken ; van geneesheeren en brankardiers, zieken-verplegers en ziekendragers, die meest ailen uit het beste komen van onze in-tellekuneele jeugd, onze studenten, on-I ze seminaristen, onze jonge klooster-I lingen en onder wijzers. Ziehier een voorbeeld, wat er ge- ( ! beurde gisteren, 5 November. ' Het was te Caeskerke tegenover Diks- j I muidieo, waarvan de naam alleen ons ' I nog de venschrikkelijkste dagen uit s I den strijd van October 1914, weer voor ^ ï de oogen toovert. Juist geâijk in die his- A I torisohe dagen. hebben de Duitsehers '• een geweldig bombardement op onze ^ liniën gericht : heel de aarde daveirt j | van dien voortdiurenden donder ; loop- 1 I graven en dekkingen, schudden en be- c |. ven onder het geweld van de ontplof- J F fingen. 1 Iln een van onze loopgraven is een Duitsche treffer, mid'den op een dek-king terecht gekomen, waarvan de overblijfsels, stukken ijzer en steen, en balken en splinters hout en gansche c massas aarde, naar aile richtingen wor- l den geslingerd. c Een onzer soldaten, een eenvoudige % jas, is op afschuwelijke wijze getrof- g ■ fen. Een reusaohtige beton-blok is hem t t op het ondériijf terecht gekomen : bei- g I de beenen liggen veirpletterd onder de "v I zware massa. Hij kan niet opstaan of I niet roeren ; de minste beweging doet e I hem ontzettend pijn. Zijn rauwe lillen- g I de kreten eerst, dan zijn zacht gekreun, h ï klinken al de aanwezigen hartver- g ■ EC h eu rend in de ooren. Wat gedaan 1 d Het is onmogelijk het zware blok te I verwijderen. Men zou den lijder nog ontzettender pijn verooraaken, en hij i moeilijke werk is verricht. Daar blijft maar één mogelijkhe'id ^ over om hem te redden : ter plaats zeK : i opereeren en de bei de beenen afzetten. € *Per telefoon wordt de geneesheer ge- i: roepen. Dokter Titz, van een zieken- . S verpleger vergezeld, zet zich aanstonds ^ I op weg. Ook de regiments-geneesheer, S I dokter Bastin, met zijn ordonnans, i snelt den zwaar gewonde ter hulp. I De weg naar de eerste linie is lang, c I Onder den verschrikkelijken regen -I staal en vuur, die hen bij iederen stap I met de dood bedreigt, spoeden beide ge-I neesheers en hun helpers zich voort, B door dé kronkelende verbindingsgan-§ gen, die nu en dan schijnen heen en I wc'er ^ wiegen, telkens een zwaar pro-I a'ectiel in de nabijheid ontplof fen komt. ■ Maar geen van allen let op het gevaar. d I Daar is immers een mensch te redden, v Is ginder verre, en van welk een gruwe- I ■ Jijk lot l j, Plots een nog geweldiger slag ; d< mannen worden door elkander ge schud, tegen de wanden van de loop graaf geslagen die wiegewagen als d< wanden van een slingerend schip. Eet regen modderige aardkluiten komt oj het kleine groepjo neer. Een lucht-tor pedo is in hun nabijheid ontplof t. Zoo goed mogelijk krabbelen de man nen weer recht. Een enkele, doktei Bastin, staai niet meer op. Zijn collega buigt zich over hem neer en kan sleeht de dood vaststellen. Torpédo-scherver aan hais en schouder, troffen den kra-nigen geneesheer die zich heenspœddf naar de plaats waar zijn ambt hem riep. Hij bleef op den slag dood. Maar dit ongeval zal de anderen niel beletten. hun plicht te TOrvuJlen. Dokter Titz en de twee helpers haasten zich voort naar de plaats waar ds ge-wonde met de verpletterde beenen wacht ; zij verhaasten slechts den stac om het tijdverlies in te winnen, wani van elke gewonnen minuut kan de red-ding van den ongelukkige afhangen. De geneesheer bereikt eindelijk de ingestorte dekking. Met het gelaat ver-trokken van de pijn, maar toch held-haftig stoïek, verwacht hen de half be dolven lijder. En daar, onder het nog steeds voortdurend bombardement, doet de geneesheer de zware, moeilijke operatie : beide beenen zijn nog slechts een blœderige, gruweJyk uitziende massa vleesoh en beenderen. Maar de operatie lukt. Beide beenen worden afgezet, en de gewonde, eindelijk verlost, wordt onder het bombar-iemen't heen, door de brankardiers wesrgedragen. En, terwi jl overal rond, de dood woe-ien blijft, vergezelt dichter Titz, tôt aan het gasthuis, den verminkte, dien hij op eigen levensgevaar van de dood tieeft gered. Paul KENIS. ■ ' ■ ' ' ■ \1WVI - , ECHOS Eelgisch feest in Parijs. — Ter gele-renheid van het naamfeest van onze rorsten wordt eene groote betooging op ouw gezet door de Algemeene Belgi--che Vereeniging, onder voorzitterschap ■an M. Neven, volksvertegenxvoordiger roor Limburg. Deze betooging zal op Zondag 18 No-ember plaats grijpen tijdens een mnstfeest, dat talrijke Belgische kuns-enaars zal vergaderen en waarbij een nuitgegeven film zal worden vertoond an de cinematografische sectie van het Jelgisch leger. A Belgische kinderen in Frankrijk. — Vij spraken reeds herhaalde malen ver de Belgische kinderen uit het (Uiksche, die hier in Frankrijk een on-erkomen vonden. Wij vernemen thans ,uit het « Bel-isch Dagblad », dat in November, een weede trein met kinderen uit de om-eving van Brussel en uit Vlaanderen rordt verwacht. Wij meenen echter te weten, dat erst de kinderen, uit het nijverheids-ebied Charleroi, waar de nood het ardst nijpt, zullen worden hierheen ebracht . Onze Iezers zullen, in elk geval, op e hoogte worden gehouden. n * * Voor soldaten en vluchtelingen. — Lfwezigheid van onzen medewerker iamma deed onze rubriek « Voor sol-aten en vluchtelingen » enkele dagen itblijven. Binnen een paar dagen verschijnt ieze hoogste nuttige rubriek weer re-elmatig.De lezers, die op antwoord wachten, elieven dit kort en onvermijdelijke ponthoud te verontschuldigen. 1 " ' ' X1 Dienslweigeraars IVervolg, Dillen, Pieter, geboren le Borgerhout, en 20 Januari 1890, gehuisvest te Ant-/erpen, verblijvende in het kamp van •îun&peet, zaal Hi!<Sebrarid, 10 (Hol-md). OM 0I2E FliP nu omtira 1 Voordracht van Minister Helieputte k Het vraagstuk van het weder opbou-wen van onze verwoeste steden en dor-| pen is voorzeker een der belangrijkste , die thans de aandacht van onze regeer-i ders gevestigd houden. Wij mogen ons ( er over verheugen dat onze Minister van Oponbarè Werken, M. Helieputte, zijn beste zorgen en zijne diepe kennis eraan wijdde. De voorstudiën, welke nu sedert , ruim een jaar onder zijn leiding over , dit onderwerp werden ondernomen, lieten hem toe gister, Woensdag avond het vraagstuk van den weder-opbouw , der verwoeste steden en dorpen, naar ondervinding, uiteen te zet-ten. 't Was in het «Institut d'histoire, de ■ géographie et d'économie urbaines» van de stad Parijs, in de rue de Sévigné, dat de achtbare ministor, voor een uit-gelezen publiek, waarooder onze ge-zant te Parijs, baron de Gaiffier, d'e lessen inleidde van het Hooger Insti-tuut voor Openbare Kunst, eene Fran-sche stiohting, die naar ons voorbeeld, den weder-opbouw van de verwoeste plaatsen in studie neenit. De minister had niet de minste moei-te om ten overvloede te bewijzen dat het beste, het eenige stelsel om onze steden en dorpen weer op te richten dat stelsel is, dat rekening houdt me4 het eigen, traditionneele karakter van elke stad, van elk dorp, dat eîke stad en elk dorp weer oprioht waar de na-tuur, waar noodwendigheden van social en, economischen en politieken aard ze van den beginne af plaatsten. Sommigen wilden de verwoeste steden bc-houiden als denkmaal, als getuigenis voor de Duitsche barbaarschheid. Wij zullen die barbaarschheid niet verge-ten, zegde M. Helieputte, maar het be-houd van de painen, kan daar weinig tee bijdragen. En spreker haalde 't voorbeeld aan van Therouaan, tussehen St.-Omaars en Kales. Onze keizer Karel verwoestte die stad. Zij werd elders weer opge-bouwd, maar niemand is ooit te pelgri-magie getogen naar die lang vergeten en lang verdwenen puinen. Wat er moet gedaan worden is aan degenen, die hun eigen haard verloren een nieuwe woon weergeven, een nieuwe woon, die, onder aile opzichte®, be-antwoordt aan de eischen van schoon-he-idsleer, van gezondheid. Dit geldt voor het huis in zich zelf, wiens herop-richting niet mag worden overgelaten aan den willekeur van «huisfabrikan-ten», die spoedig en goedkoop hecle steden huizen «in serie» zouden ver-vaardigen, welke slechts door hun nummer van elkaar zouden verschillen en afzichtelijk zouden wezen van eento-nigheid. Dit geldt voor de steden, die nu moeten herbouwd worden, zooals men ze had gewenscht, met passenden aanvoer van drinkbaar water, met be- ! hoorlijken afvoer van vuil water, met : breede straten, waar dit niet aan het doorzicht schaadt. De gemeenten kun-nen hiertoe best de hand leenen met , aan de bijzonderen zoo noodig voor- j schotten toe te staan, die desnoods door , de bel asti n gen en door hypotheken 2011- ' den worden gewaarborgd. Praktische toelichtipgen van dit wel- • doordacht realistisch programma wer-den door minister HeJleputbe verstrekt , aan de handi van grondplannen van Di- < nant, Herve, Diksmuiden, Nieuwpoort, ] Yper, Leuven. ; Overal bepaalt zich het ingrijpen van • de heropbouwers bij stratenverbree-ding en verzekering van de gezond- < heidsvoorwaarden in een moderne stad < vereischt. Voor Leuven alleen, waar de al te ! breede, al te rechte Statiestràat schaad- , de aan dat fijn gedetailleerde juweeltje ' dat het stadhuis was, wordt een nieuw en passender stratennet rond de Groote ( Markt voorzien. Minister Helieputte wist dit ailes aan , Zijn toehoorders op pittige wijze te ver- 1 tellen en het was ons een genoegen dien ( Vlaming zoo geestdriftig te hooren toe- 1 juichen na zijne Fransche rede... 1 Bij den aanvang der vergadering had 1 M. Georges Risler, voorzitter van de I nieuwe Fransche inrichting voor Open- < bare Kunst, op bondige wijze den 1 Belgischen minister aan de vergadering 5 voorgesteld en enkele data uit zijn ijvervolle loopbaan aangehaald. 1 Hier ook werd levendig toegejuicht. f G. S IDE DE USCBEES IE MM BîWffl Wij moeten geen bewijzen meer heb-ben voor Duitschlands trouwloosheid. Sedert de gawezen kanselier Bethmann-Holhveg in den Rijksdag zoo cyniek-weg van ons onzijdigheidstraktaat sprak als van een vodje papier, hebben wij veeî Duitsche beloftên zien. intrek-ken, veel Duitsche verbintenissen rien verbreken. Duitschland heeft van Judas niets te leeren en wij, Vlamingen, wet-en het beter en voeldèn hefc beter dan wie Ook. Daar werden wel mannen, in Vlaande ren geboren, te Berrlijn ontvangen in groote staatsie en met groote plecht, niaar daar waron er maar zeven. Dui-z end en en duizenden integendeel wer-dWgemarteld en afgebeuld. Voor het welzijn van Vlaanderen ze-ker ? G&at het esens vragen in ons heerlijk Vlaanderen, waar het eertàjds zoo vreedzaam, zoo rustig was. Gaat het eens vragen in onze Vlaamsche pMeht-stad Antwerpen, in ons joviaal Gent, in onze goede streek van Dendermon-de en Aalst. Vraagt daar eens naar de rust-, naar de vrede, naar de vrijheid, die de Duitsehers beloofdein en naar deze die ze brachten. Arm Vlaanderen ! Nog voortdurend wordt zijne bevot-king uitgedund, in slaveirnij vervoerd. De cijfers van de ontvoeringen, door M. Jules van Buyten ift het «Belgisch Dagblad» aangehaald, zeggen meer dan kolommen vol verwijten en veront-waardiging : « Van den Ion tôt den 24n Ociober 1916, werden er meer dan 15,000 stam-broeders vep.roerd in Vlaanderen. Van den 12n tôt den 13n October 2000 te Gent; dan weer 10,000 te Antwerpen : 5000 te Lebbeke, Hamme, Buggenhout en WaesmunsteT ; 4000 te Kortrijk ; 1700 te Nijvel; 1000 te Aalst en zoo ge-heel Vlaanderen door in aile steden en dorpen tôt in de kleinste gehuchten toe. Een groot getal hunner werd naar 't noorden van Frankrijk gezonden, om daar onder bedreiging met stokslagen of bajonetsteken in Duiteche loopgraven te moeten werken Onder het vuur onzer eigen kanonnen; zoo keerde me-nig weggevoerde van de buurt van Soissons terug, zwaar gekwetst door Fransche shrapnells. In de streek van Laon waren in een àoort kamp oïntreînt 20,000 Belgen, bij-ca uitsluitend van Oost-Vlaanderen, Dpgesloten, waair ze hard moesten werken om verder uitgehongerd te worden. Niemand mocht ze naderen. Er naar zien, spreken of hun voedsel toe-steken, liep de stréngsté straf op, toi zooverre dat de Fransche bevolking uit ^iep medelijden bewogen, langshenen àe hagen, die als afsluitïng dienden, 5p gevaar van hun leven, stukken brood smeten, die de Xlaamseho mar-ïelaars esnige dagen later bij gelegen- 1 ieid opraapten en gulzig v'erslonden. Te Courcy (Aisne) waren 5000 Bel-yen waartusschen vele Vlamingen. Allen weigerdem voor militaire doelein-ien te werken. Wat geschiedde er ? Zij werden aile 5000 ontkleed en 3 da-ren lang zonder voedsel gelaten. Nog i>leven zij halsstarrig weigeren. Toen :usilleerde men er enkelen en werden ■ -■r velen naav Duitschland vervoerd. < W&t daar met die helden gebeurde ] seeet niemand. » ' Indien duizenden in het buitenland j lie gruwelen zien, welke men niet spoe- < lig "zal vergeten, zijn dan degenen die 1 net den vijand medeheulen in het be- ] létte land, volledig met blindheid geslagen ? 1 Zij beîoofden dat de omtvoerden zou- ; len terugkeeren. Hoeveel kwamen er erug ? « Duitschland zond 30,000 van de wnderd duizenden terug naar hunne îaardsteden, zegt M. van Buyten. ( i0,000 luistert goed, waarvan meer dan ( 5,000 alléén, om niet te spreken van < le anderen, teringlijders zijn gewor- ] len ! En denkt nu niet dat het er bij ] >leef. Neen ! Nog met meer ijver heeft nen den handel in blanke slaven her- ] >egonnen. Jeugdige, krachtige mannen 1 iie men met geweld uit hunne fami-ies wegsleurt, moeten de wrakken van nenschen gaan vervangen, die men er voortdurend half dood terug brengt. ■)iep in den nacht ziet men in België siridelooze treinen volgeladen met Via- ( ningen in de richting van Duitschland ( .toomen. » < Kan dat vergeten worden ? En kan îet vergeten worden dat mannen, die ) lan toch de vrienden waren der Duit- 1 chers, dit lijdzaam lieten gebeuren ? ( Herman BROECKAERT. 5 OP HET WESTEBFBONT ' t v. ' , ■ ■ ■ ■ I Passchendaele genomen . t ' Nieuwe Britscbe aanvallen nabij Quéant 'i-, <1 ■ * » w ■ ' ■ ; •* DE TOESTAND De Kanadeesche troepen hebben in den morgen van 6 November, met wel-gelukken aanvallen ondernomen, tegen de Duitsche steliingen van Passchen-daiele en deze die in den omtrek van dit dorp ingericht zijn. De vijand had het beve! gekregen kost wat kost zijn post op den heuvel te blijven behouden. Het gevecht was hevig op sommige punten, namelijk op de hoogten ten noorden van het dorp, rond een© reeks versterkte gebonwen en op de steun-punten van Goudberg. De Kanadeezen hebben niettegen-staande het geweld van dien vijand vooruitgang gemaakt. Passchendaele en de gehuchten van Mosselmarkt en Goudberg werden spoedig veroverd- Zij hadden al hun punten bereikt rond den middag en namen eenige gevangenen. Het weder was niet zeer gunstig, het regen de bijwijlen. De artillerie was echter bedrijvig en de vliegers ver richten goed werk. De vijandelijke batterijen en voetvolktroe: pen werden met hevigheid beschoten. Twee Duitsche vliegtuigen werden neergehaald door de Britsche vliegers. Een derde werd door het voetvolk beschoten en neergehaald. Een Britsche vlieger wordt vermist, FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC Er hebben vijandelijke aanvallen plaats gegrepen, die gericht waren tegen de Fransche loopgraven in de streek van Saint-Quentin en ten noord-westen van Reims (sektors van Sapigneul en Codât). De vijand heeft zware verliezen gel et! en. Op den rechteroever van de Maas was de besehïetïng, in de streek van het bosch Le Chaume, zeer hevig. Het ifijandelijk voetvolk heeft insgelijks irerrichtingen ondernomen. Het vuur der Fransche troepen heeft de aanvallers achteruit gedreven. Op het overige gedeelte van het front was de beschieting van de kanon3 zeer hevïg. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG De troepen van Liverpool hebben een aanval ondernomen met welgelukken len noord-westen van Quéant. Zij namen gevangenen. Er Es niets bijzonders te melden op het gevechtsfront, tenzij onophoudelij-ke artillerie-beschietingen. De verover-je steliingen werden ingericht ten bate /an de Britsche troepen, DE TOESTAND IN PASSCHENDAELE Al wat er overblijft van het dorp Passchendaele bestaat in een brokstuk pan de kerk, enkele muren, en kelde- ringen. ^ , _ Vooraleer het dorp beschoten werd, aras het daar tamelijk kalm. De Kana- ; ieesche artilleurs waren plotseling aan let werk. De vijand verweerde zich net geweld. Kort nadien waren de Ka-îadeezen rond Passchendaele, gereed >m er binnen te dringen. Zij werden loor het machiengeweervuur hevig . )0schot6n De Duitsehers konden het gelukkig- * ijk niet volhouden; zij waren gedwon-ren te vluchten. DE VIJANDELIJKE STELLINCEN WORDEN OVERAL VEROVERD Londen, 7 November. — Men meldt, ] iat al de punten bereikt werden door le Kanadeezen. De artillerie, versterkt ] le voetvolktroepen. De Kanadeezen ( jeheersehen thans de vijandelijke stel-ingen op 10 mijlen in het ronde. ( Het gevecht voor deze heovelen van , 5asschendaele heeft aan de Duitsehers îiet minder dan 100,000 man gekost. HQE DE KANADEEZEN PASSCHENDAELE VEROVERDEN j Men meldt op het Britsehe front : ( Passchendaele was vroegertijds een , lorp van weinig belang; telde slechts j irie duizend zie'en, doch thans is dit ] lorp alom beroemd. _ 1 De Kanadeesche troepen hadden drie >laatsen bezet : Meetscheele, op de îoogte van Bellevue, Crest Farm en >run Farm op de hoo*vlakte van Pas-lehenda^le. 1 Er diende nog e«* vienne stélîîig ^ veroveren, deze van Goudberg, noord-westen van Passcheidaele, die voorzeker het meest moeihïfâieie^ leverde. Ten einde deze plaats te béreîtah moest men door meerassen pl«R^«n. Be Britsche troepen hadden reeds gen in het werk gesteld. De Duitsehers verwaehttea «ut dezen aanval. Zij wistea, dat dA Hbïè-ten Passchendaele begeer^Jen. é4-den dan ook «1 wat. jrfj koaaoB tes einde dit doeï te bereiken. Men versjireidde het gera«k§ î* k«É leger van prins Rupreeht dat Hiftde»-burg beveîen gegeven heeft epdat d« Duitsche troepen kost wat keét schendaele moet traehteh te beheydea, DEVEROVERINC VAN DEN UITSPR0MO VAN Q»u»»rîiQi De Kanadeezen warea, ia de heid van het dorp, aangeziea zij ,Sé Crest Farm veroverd haddefc, e* té* gevolge van verriehtingen, die zij lâ*|S den linkerkant onderaamea, Vielea wj Goudberg aan. -1 Rond 8 u. Ig2 hadden de Kaa&âe&âi al hun punten bereikt. Zij kadiéUs» Passchendaele bereikt, alsîooi: île* gè. hucht Mosselmarkt, ten Boord-wasti* van Passchendaele. De vijand gehaw» zaamde aan het bevel van Hiadenbtrrf doch zulks baatte niet. De Goadbépg was veroverd. / " - ~— Nreusïs oit Belgll • ' ■ ... DOOÎS HET LAtfB " HET KOPER OPCEVOROER^ Reut&r verneemt vaa offteiaeïe, Béï-gSsche zijde, dat de IhjitsseUeirï, nieuw dekreet hebbôa uitgfevaar^i#«» s^edagteekend Brussel 85 $epte»ber,e** derteekend door yen Koehler, Witfcybîi is bepaald, dat aile koperen ia^ru>s«5li" ten en artikele» voer hti bruik, tôt het kleiast* tr», den opgevorderd. Volgens dit dek?«et zij* d« verplicht elk artikel va» .kttpér «B brons, dat zich biame* ef buîtça ku* woning bevindt of biaaen ef buite* é#» dere gebouwen, af te geve*. Indien deze artikele» *iet W*rilé'a ipt-releverd, zullen de eigenaa» er langehouden worden.HuiS «a* trois eâï •en onderzoek plaats hebbea. Het d«-creet geeft 2S soorten vaa veewrerfe* lan, die in beslag zullea werfa* men. GDST-VLAA NO ERE* DE TOESTAND IN TEM80Hf Naar het sehijnt laat de ^esetidlidd»' toestand veel te wensche»» .©-p ee* vr&eiïi itierven in de streek 17 meisjes van 14 tôt iS jaar. Vole burgers en werkliedea -sieh onledig met het kweeten vaa gei-:on, konijnen en kiekenS. — De dienst per boot tesfchôa A*V werpen en Temsche werd hOMMWW»* Voorloopig zal de Wilfordboot ?ene rei s heen en we<sr cmderoenaeO. — Fietsen kent men omfcpeat neer: nog 3 of 4 geimrikm ep nof ï Doktera en paardemeeetero. — De kostscholienen van 'i 8oll6g|è ra.n St.-Niklaas konden aïs dusdtflwfg îen 3e trimester niet aanvéar® wwtec», laar de eetvoorraad geatolen war<S. WO studenten van Temsch vwteekkm norgens om 7 1/2 uur ©n zijn 'a aycrtlQft e 6 uur ttiuis. — De heer Victor De Contnck fieeît le plaats ingenomen van sehepéa Ja* ^an Bogaert die onlangs ovwleed.. IN HAMME De Duitsehers zijn beziy met éfc gUN" e brug te herstellen op d© Dum? a&* ie koolputten, weg naar Bvmeïe. 9e rein loopt tweemaal daags A*4> verpen langs Temsche naar Joor het springen van de brujf is d4 terberg der koolputten omirent gamSùi ■ernietigd. . v IN DEN GENT&6HEM CEMEENTERAA5 In zijn laatste rittinu beaft da §a* stfenteraad een aiauwfl kuiteKRW*M

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes