Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1100 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Novembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 28 janvrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2b8v980q48/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET VADERLAND Peine aankondigingen : 1 fr. per regel | Groote id. bij overeenkomst pienstaanbiedingen : voor gereformeer* den kosteloos. Belgisch dagblad, toorkapig la Parijs, 39 Place fa Beux-Écus, 3 LEO YAK CMÏIfi&M, S4*>ee*e««* Het nummer f 10 centiem Per maand (vooruitbetaald) : FranErijk ' 1-75 Bngeland 2 sh. Hollaad 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. Levé de Koning ! Tenvijl de laatste Duitschers, met ■hade en schande, wijken naar hun 'nc[ en 0ns grondgehied ontmimen, zal ]œ Koning dus eerlang zijn Blijden itocht doen in Brussel, in onze ver-ste hoofdstad. 's Koninigs ontvangst in Oostende, in rugge, .in Gent heeft ons een voor-naak gègeven van wat die vier jaar ng verbeide plechitigheid zal zijn in russe!; Gelijlk Oostende, Brugge, Gent, jlijk al onze Belgische steden, in laanderen en in Wallonie, bleef Brus-il Albert I getrouw en mag het nu, iet fierheid zegigien : « Den Coninck van ons Belgiën « Hebbe ick altijdt g-acisrt. » Sohoon hadden de Duitschers, in hoo-lardij en overmoèd, hun zware kanoh-en te laten brommen ; schoon had-6ii zij hun sabels te laten sleepen en imne sporen te laten rinkelen ; schoon adden zij de Belgische burgerbevolking iet maehinegewèren, met bevelschrif-in, met opsluiting en wegvoering en let de kogels van de strafpelotons te tdreigen. Het Belgisch volk bleef zijn oning getrouw. Hetwist dat ginder in de duinen, aan 3 Noordzee, op den laatsten morzel ronds, dien vier jaar stormloopen ons ietzouden ontwringen, Zijne * ajesteit oning Albert van België het leven me-eleefde en net lijden medeleed van den linste onder de Belgen, die in 't ver-eer stonden tegen de brute macht an over den Rijn. Het Belgisch volk kende den Koning, slijk het de zonen kende, die het zelf ad verwekt. En het vertrouwde. Kom-ler kwam, zorgen kwamen, honger «un. Het Belgisch voDk vertrouwde. En nu nog, nu de Koning aan 't hoofd ra.\ het glorierijkste leger der wereld - het lager dat het meest geleden en het iftfet «restreden heeft — in Brussel, in e hoofdstad nadert, vertrouwt het )ek.seh volk. Het weet dat geene menschelijke facht in staat is om, in luttele uren of pie dagen, al het oorlogsleed weg te lemen. Geeli menschelijke macht kan, i'k de engelen in de gulden legenden f lijk de feeën in de wondersprookjes, fflze puinen in één naoht weer oprich-b, onze haardsteden met één gebaar taer maken tôt de oorden van genoî en ivervloed, die ze waren voor den oor-jfrMaar wij vertrouwen in 't beleid, in le wijdhêid van den Koning. Welke po-itieke vlag ons voor den oorlog ook wrafging, welk politiek programma oor den oorlog ook onze voorkeur had, rele klas of welke stand in dé maat-chappij ons voor den oorlog ook in tunne rangea telden, wij vertrouwen in în Koning. Hij heeft getoond dat hij leiden kan n den oorlog. Laat hem de leider zijn ti den vrede, de leider voor het groote wk der opstanâlng van ons land. Zooveel dingen vragen om studie en plpssdng : De terugkeer dier soldaten tôt het bur-[firleven, zoodanig dat zij, zonder be-»igdlheid om den onjmiddellijiken nood M hunne ondervoede vrouw en kin-kren, hun werk kunnen hervatten, kak aan eene behoorlijke, billijke »hadevergoeding voor een gedeelte ten linste van wat zij voor het Land prijs [aven. De verzelkering van een vrij en ruim ®staan aan de weduwen en de weezen ïn den oorlog en aan de verminkten, Met aan de woekertarieven van een ^djesbeleener en zeker niet onder de wieven van vergoeding voor treinon-'«vallen, maar aan tarieven in evenre-i'gheid met het groot-e cffer door de Weduwen en weezen en door de ver-n'nkten van den oorlog gebracht. De regeling van aile oorlogssohade, in '•'eeden zin ; de overplaatsing. naar Bel-'rë van geïnterneerden en vluchtelin-^ ; de inriehiting van de bevoorra-^ ; het verhinderen van aile « agiote » en « spekuleering » op de nood-Nodiiglheden vâïï de bevoliking of, met Nere woorden, het verstikken in het r van elke begeerte der « oorlogswin-ktis » om nu « vi'edeswinstei's « te wor-Nn.De oplossing van het talenvraagistuk, ^odat èn Vlamingen èn Walen gelijke ^hten erlangen en dat die struikel-E-5en op den weg der Belgische eenheid vo°r goed worde we^genomen. Wanfc, willen wij wel, als Vlaamsche Bel- toegeven dat onze regeerders de " snetheidsrecords» niet kunnen klop-^r- van de engelen in de gulden legen-en en van de feeën in de wonder-Prookjes, het uitroeien van het verder-j "ik «opportunisme» dat zich «aktivis- me» noemde, wenschen wij geen voor-wendsel te,zien worden om de voldoe-nirng aan de rechtmatige Vlaamschfe e-'sohen op de lange baan «naar Tippe rary en verder» te schuiven.' Met het Belgisch volk, dat nu reeds tenminste in den geest, als één man te Brussel den Koning toejuicht, -willen wij op dezen dag ons voile vertrouwen u.itspreken in den Koning en in de man-nen, die hij zal kiezen om België op zijn nieuwe wegen voor te lichten. Zooals wij steeds onder den oorlog herhaalden, toen de tijden niet rijp en de omstandigheden niet gunâtig waren voor aile hervormingen, wij hebben 's Konings woord er voor dat aile recht zal wedervaren aan w:en recht moet geschieden. En niet wij alleen, maar gansch were-id en onze vijanden hebben ge-leerd dat Koning Alberts woord zoo goed is als een daad. Op de daad wacht-en wij met geduld en vertrouwen, eendrachtig werend aï wie verdeeldheid zaaien wil. Nog gescheiden van onze geliefden, ncg verwijderd u>it da plaatsen waar onze huizen stonden, daraken wij, op dezen eersten feestdag : God, omdat hij onzen Koning be-îlcedde.Omzen Koning, omdat hij met zijne soldaten ons land bevrijdde en met de raadsliedeïi, d:e hij àich kiezen zal, ons land weer rijk zal maken, en groot en voorspoedig. Levé- c!e Koning ! LEO VAN OOETHEM. WWW — os vaorw.ardbr ï:i den I psosliistsi; HET ÂANWïJZEN VAM MI/MEN Draadlooze telegrammen werden ge-wisseld met de Bulîschers, vooral be-trelkkelijik het aaniM^eti van de mijnen met uurwerkregeling. De bevelhebber van de Fransche légers op de Maas had zoo spoedig moge-l'ijk inlichtingen desaangaande ge-vraagd.DE STAT5E VAN OOSTENDE MOET SPR1NGEN De Duitschers antwoordden per draadloos bericht dat mijnen geplaatst waren in de statie van Oostende en ge-regeld om Woensdag te omtploffen. Dan werd aan het Duitsche hoofd-kwartier gevraagd een officier- te zen-den om de mijnen te komen onschade-lijk maiken. Aan de Duitschers werd een dag ver-lenjgeruis toegestaan voof de ontruiming van Belge, Luxemburg en Elzas-Lotha-ringen. Dus hebben zij vijftien dagen in het gcheel. Maarschalk Foch heeft de Duitschers verzocht officieren te zenden naar Koning Albert, om zoo volledige. inlichtin-gen mogelijk te geven over de inrichting van het spoorwegverkeer in België en over de vaarten. Men weet dat de Duitschers namelijk in België de seinen veranderden op onze spoorwegen. Anjderzijds werd door de Duitschers gister, Donderdag, een officier naar het Hoofdkwartier in Chimay gezomden om met de Franischen te ond-erhandelen over Tiet inleveren van d-e wapenen en van het materieel, dat de Duitschers aan de Franschen mo&ten overgeven. dustschland vraact HULP president wilsons antwoord Washington, 14 November- — De Staatssekretaris deelt eene nota med£ hem vanwege Duitschland toegekomen en zeggend : « De Duitsche regeering vraagt drin-gend aan den voorzitter van de Veree-nigde-Staten of hij aan kanselier Ebert. de verzekering wil geven dat de regeering der Vereenigde-Staten bereid is le-venemiddelen naar Duitschland te zenden, indien de orde gehandhaafd blijft en indien een rechtmatige uitdeeling der levensmiddelen verzekerd wordt. » Vanwege présidant Wilson heeft de Staatssecretaris geantwoord : « In deze vooi*waard«n heeft de président mij bevel gegeven te ve^klaren dat hij bereid is het verzenden van levensmiddelen naar Duitschland welwil-lend in aanmérking te nemen en om onmiddellijk in betrekking te treden met de Duitsche regeering, indien. hij op zijne beurt.de waarborg krijgt dat de openbare orde in Duitschland ge-handhaafd wordt en zal hliiwn. » e afiossi g vas de Âmerikaansche troepe" Washington, 14 November. — Het on-ierteekenen van den wapenstilstand be-eekent niet dat de aanvoer van Ame-imerikaansche troepen naar Europa on-niddellijk gaat stop gezet worden. De aanvoer zal alleen beperkt wor-ien. Maar versche troepen zullen de ierst in Frarukrijk aangekomen. afdee-nigen komen aflossen. Amderzijds is het mogelijk ctet Ame-•ikaansche afdeelingen, na den vrede, nog in sommige betwiste gewesten zul-ten moeten behouden worden. WWW OP DE VLUCHT Wiîheîm en zijn telg Londen, 14 November. — Volgens een telegram uit Holland aan de «Daily Mail» is de Hollandsche, openbare mee-ning zeer opgehitst tegen den keizer. Het algemeen gevoelen is dat hij hoe-genaamd niet welkom is, maar dat hij loch moet behandeld worden zooals cen van de duizenden vluchtelingen deed Sedert vier jaar gastvrijheid zochten in Holland Volgens inlichtingen over de aan-komst van Willem in Holland ontvan-gen, bood de keizer zich Zondag avond om 6 uur aan voor de Hollandsche grens. Een sdhildwacht deed hem 'kalmpjes opmerken dat het tolkantoor maar open gir.g om 7 uur. dat hij dus ncg een uurtie moest wachten. Om 7 uur werd de heele groep offi-cier»l 1 ^ men begon het gè- puk te or.derzoeken. Onderwijl b-jgui vVilhelm zich te naar het Wil,te Huis, tôlgeboiiw aan het station van Eysden waar hij bleef op en neer loopen tôt 8 uur iO ; toen stapte hij in een train waar\ran de gordijnen werden voorgetrokken. HET HAZENPAD VAN DEN SCÏÎO0NPRÎN2 Uit Londen. — De pers drukt een telegram af, uit Amsterdam, volgens 'welk de Kroonprinz per auto uit Charleville vertrok den 13 November, om 5 uur. Twee kommandanten en een kapitein verigezelden hem. ANÛEBE VLUCHTELINGEN Londen, 14 November. — Men rneldt uit Brugge aan de « Daily Telegraph » : Men verteit dat de kroonprinz Rup-precht van Beieren zich heeft verscho-leri bij den markies van Villalobar, ge-zant van Spanje, bij wien baron von der Lancken, Duitsch goevernenr van België zich ook zou verborgen hebben. IN BELGIE de opmarsch van onze troepen De « Daily Mail « had gemeld dat Ko-nin^. Albert vandaag, Vrijdag, aan het hoofd zijner troepen in Brussel zou bin-aentrekken.Andere bladen zijn van meening dat die blijde intrede eerst in het begin der volgende week zal kunnen plaats grj^-:>en.^Te dier gelegenheid heeft de Fransche regeering besloten het groot-lint van het Eerelegioen aan Koningin Elisabeth en het ridderkruis van het Eerelegioen en het Fransch Oorlogskruis aan Prins ^eopold te schenken. Men weet dat Prins Leopold, in re-"^lementair uniform van onder-officier, ' jn vader vergezelt bij zij"n intoent in ie Belgische s'taden. Van een and&re zijde wordt gemeld lai de Belgische troepen waarsehijnlijk Brussel eerst Zaterdag, Namen, Zondag, en Luik, Dinsdag zullen bereiken. ONZE KAMER8 In tegenstrijd met wat gemeld werd ;;uUen do Kamers nog niet kunnen bij-icnkomen in het begin der volgende week. De ontruiming van België zal niet onmiddellijk kunnen voltooid worden. 1«„- —«— \ twvi lericlt arn onze fezers ONZE pRltrSVERHOOGSNd De lezers, die sedert geruimen tijd Het Vaderland volgen, zullen zich her-inneren dat wij reeds meermalen de irees uildrukten onzen verkoopprijs te zullen moeten verhoogen. Aile andere bladen gingen ons sedert long op dien weg voor en het was slèchts dank aan de offervaardighqid ;7i aan de toewijding van onze mede-icerkers dat wij tôt hiertoe dit voorbeeld nog niet mopMen navolgen. Nu echter kunnen wij niet langer. Al is de wapenstilstand gesloten, zal er nog van den eenen dag tôt den anderen niet kunnen verholpen worden in den papierneod en zullen de prijren niet dalen. Anderzijds groeien onze ko s ten, met de verzendingen op grooteren af" stand aan'/.ienlijk aan. Wij brachten dus den prijs van ons blad le beginnen met Donderdag, mor-qen 14 November op tien centiem per nummer. Wij zjin overtuigd dat wij <}een lezer zullen verliezen. Te meer, daar wij, om aan onze lezers "en langs om. beter ingelicht en voorge-steld blad te kunnen geven, besloten hebben tweemaal per week een nummer met vier bladzijden t? dr-en ver-scjtîjnen.Zoo hnpen ivij stilaan er toe te komen aan de Vlaamsche bevolking een groot en welingelicht blad te kunnen aan de h and doen. « HET VADERLAND ». ONZE VORSTEN TE GENT Men seint ons nog eenige bijzonder-heden over den triomfantelijken intocht onzer Vorsten in Gent. Na eene legerafd&eling te hebben in oogenschouw genomen, die door général Bernheim aangevoerd, prachtig de-fileerde en door de bevolking geestdtif-tig werd toegejuicht, trokken onze Vorsten naar het stadhuis, waar zij verwel-komd werden door volksvertegenwoor-diger Anseele, d.d. burgemeester, om-ringd door Z. H. Mgr. Seghers, bisschop van Gent en talrijke personen van aan-zien.anseele's welkom De bekejïde volksspreket- Anseele ver-welkomde den Koning en de Koningin met een van die gloedvolle redevoerin-gen, waarvan hij sedert den oorlog het gehedm niet s&hijnt te hebben verloren. In deze omstandigheden vooral, krijgt Anseele's rede eene èeteekenis die aan geen enkel vaderlandslievend, eerlijk Bel? ontsnappen zal en die veol beloofd voor do loekomst van ons land. « Voor u zoowal als voor Gent, zegdei Anseele, is deze dag onvergetelijk. Gent| is v&rlost, van den Dnitscher. Het ziet zijn zonen weer en het voelt dat, in een nabi] s toekomst, rfjn voorspoed zal lier-boren worden met den voorspoed van het land. » Duizenden hebben u juichend be-dankt voor al wat gij gedaan hebt voor België. Het, leger heeft zijn plichi ver-vuld en de burgerbevolking insgelijks Beiden zullen hun guldenboe.k hebben. Het bevoorradingskomiteit en de burgerbevolking hebben de taak aangevuld van het leger. Eere aan de gesneuvelden. Eere ook aan die doodgeschoten werden en aan de poiitieke gevangenen van al-len standi, die ook voor '9 lands verlos-smg hebben .geijverd. Eere aan de hon-derdd'uizende mannen en vrouwen, die, in den honger en in den nood, fier ble-ven en aldus hun liefde voor België de-den blijken. De officieren spreken met eerbied over hunne soldaten. Zoo doet de redclijke burger tegenover de arbei-defsklas, die bewonderenswaardig wak-ker is gebleven deze vier jaar van ramp-spoed door. i >■ Denk er aan, Majesteit, denk er al-"t.ijd aan. Op het slagveld schaarden zich uwp officieren en uwe soldlaten rond u en zegevierden met u. Van nu af staat de Gentsche bevolking zij aan zij met u op het veld van den vrede, van den arbeid, van de démocratie. » Anseele sprak daarna den lof uit van de Koningin, zoo goed, zoo edelmoedig, toewijdins-svol voor de arbeiders door leecrgetroiffen. Hij dankte haar uit rtaam der moeders, der vrouwen en der kinderen van de soldaten. Ten «lotte deed hij d6 Vorsten nog toejuiçhen, waarop d« Iioning, de Gen-tenaren om hun trouw en lisfcîe dankte en heo. uitnoodigde hand in hand, eerlijk en met jjelfverloorhening' met Hem mêe te werken aan 's lands herstel. Na eene redevoering van M. Tean de Hemplinne uit naam van het Bevoofra-ding&komiteit p'insren onze Vorsten in-tiem ontbijten bij den gouverneur. Om Li uur verlieten z.Li Gent I Hoe Brnssel opstond tegen de Duitschers ^ Amsterdam, 14 November. — Een te-egram uit Roermond aan den « Tele-, jraaf » meldt dat een Duitsch vliegtuig jister landde te Thorn, in Holiandsch "Imburg. Twee onder-officieren stapten er uit, /erklaarden dat de Brusselsche bevol-■àng was opgestaan tegen de Duitschers m dat de Duitsche officieren, die, we-jens het sleciht weder niet per vlieg-iuig wegdurfden, per auto trachtten te >ntkomen. DE EETOOGING DER DUITSCHE SOLDATEN De « Temps » ontvamgt een nummer van het Moffenblad « La Belgique », dat vier jaar lang in Brussel onder Duitsche censuur verscheen. Dit nummer, dat den datum draagt van Maarudag 11 November, werd Zondag avond uitgegeven, dus voor dat de wapenstilstand geteekend werd- Het geeft zeer e'jgenaardige bijzonder-heden over de betoogingen, die de Duitsche soldaten Zondag te Brussel in-ridhititen.Duizenden soldaten, zonder wapens, kwamen op de Rogierplaats, voor de Noordstatie tezamen. In rangen van tien, vormden zij een stoet en troikken langs de Noordlaan naar de Brouckère-plaats. In den sto&t zag men verscheidene roode vlaggen en een Fransche via g. De toegestroomde Brusselaars, eerst ver-rast, juichten den soldaat toe, die de Fransche vlag droeg. Op het Beursplein kloriksn luid de kreten : « Leve België ! Leve Frankrijk ! » De stoet der Duitsche soldaten trok dan, langs de Groote Markt, naar het Voïkshuis en dan naar het Gerechtshof. Op de Poeilaertplaats hielden zij meeting. Een onder hen nam het woord en se gde : — Kameraden ! Vecht • niet meer, schkV niet meer. De republiek is uitge-roepen...De betoogers juichten geesldriftig toe. 1 maar de belgen betoocuen OOK Orumiddelijk werd echter ook eene 3elgische betooging op touw gezet. met Belgische wimpels overdekt en door Duitsche matrozen bezet, verscheen op de Groote Markt. Een matroos nam het woord en sprak den lof uit van Koning Albert en van de Belgische bevolking Op dit oogenblik reed een auto met Duitsche opperofficieren voorbij. In een oogwenlk was de auto genomen en werden de officieren van hunne epauletten beroofd. De betoogingen duurden den ganschen nacht voert. !n het paleis der natie Groepen soldaten schoolden samen voor het Paleis der Natie, in de Wet-straat, waar, naar men zegde een « Raad van Matrozen » was gevormd. Onderhandelingen werden aangeknoopt met de overheden en toen kwam een officier van de Kommandantour zeg-gen dat eu ge^i Censuur meer was, dat de DuiTsche overbeden afgezet waren en dat de goeverneur-generaal bewaaikt werd. Dan trad een man, dien men zegt een Fransch socialisé te zijn, vooruit en hij raadde aan het volk aan de Du.itsohe soldaten niet lastîg te vallen en de wapens niet te koopen, dië zij voor eeh spotprijs wilden versjacheren. honderd dooden Amsterdam, 14 November. — Bij het oproer van de Duitsche soldaten in Brussel' verleden Zondag grepen scher-mutselingen plaats. Er zijn een hon-deridtal dooden, meest offic-ieren, ihaar ook een zeker gelai Belgische burgers, die partij hadden gekozen voor de soldaten.Eene ontelbare menigfe zakte van de Noordstatie naar de Beurs af, vader-landische liederen zinigend, terwijl de Belgische driekleur aan aile vensters verscheen. De Duitsche soldaten zelf zongen het Belgisch Volkslied en de « Marseillaise » mede. Een autow&gert . Waarom Roemeriê een Ultimatum zond MAGKENSEN ERKENT DE DUITSGHE REPUBLIEK N3ET Bazel, 14 November. — Graaî Ivarolyi heeft gezegd dat Roemenië den oorlog heeft verklaard aan Duitschland om ge-neraal Mackensen te dwingen tôt ont-wapening, deze laatste beweerd heb-bend dat de Duitsche Republiek geen. regeering was. De Honigaarsche regeering heeft aan de Tsjechische regeering laten weten dat zij niet tegen de Tsjechen zou op-rukken daar dezen de Duitsche regeering als wettig hebben erkend. offenssef ? Uit Bazel. — Men meldt uit Kiew : Mahiiew is imgenomen door de Roe-meensche troepen. De minister van Polen heeft bij de Ulkraansche reg(»3ring geprotesteerd tegen de gevechten tueschen Polen en Ukranië.rs in Galicië. hongarije beroept zigh op de bondgenooten Bazel, 14 November. — Men meldt uit Boeda-Pest : Graaf Karolyi heeft een adres gezon-den aan président Wilson waarin hij dezen verzekert dat Hongarije zijn uiterste best doet om de huidige crisis te boven te komen met orde en zachtheid en dat zijn beslissing volgens de begin-selen van président Wilson, geen enkele ^ewelddaad zal toelaten. De gouverneur verwerpt voor 't volk, ••oor de geschiedenis aile verantwoorde-i.îik voor de misdaden van het oude re-?riern.Het nieuwe Hongarije legt aijn lot in ■4« handen van den wij zen Wilson. lri, ■ >i 1 ■ r -WWW- — - ■ voor de soldaten L» Lïederavond in den SoSdatenkring, 1 rue des Petites-Ecuries, 51, Parijs, van ri tôt 7 uur. Soldaten komen vrii binnen. De Revolutie in Duitschland NAAR DE ORDE terug ? Nog kan men zich geen juist dènk-ieeld vormen van den toestand van het TVimblikeinsche Duitschland sedert den wapenstilstand. De regeering doet al wat zij kan om, terug tôt de orde te keeren. Zij behoudt zelf s sommige van de ministers van het . keizerlijk regiem. Indien zij er nu in kan gehikken de extremistische bewe-ging in te dijken, mag zij nog op eene écnmaking van het thans zoo verdeelde land hopen. Zooniet wordt Duitschland, gelijk Rusland, de speelbal van aile révolutionnaire grillen. Voor ons. om iemand thuis te vinden u:anne.er wij met onze rekening bij Duitschland aankloppen, is orde beter in Duitschland dan wanorde. a. B. hindenburg aan het duitsghe leger Langs Bazél wordt volgende procla-matie van maarschalk Hinideniburg aan de Duitsche troepen meêged/eld : « Het aantal onzer vijanden groeide maar al tijd aan. Onze bondgenooten, die, tôt uitputting toe, aan onze zijde stonden, zijn ineengestort. De moeilijk-heden van de bevoorrading werden grooter en grooter. Onze regeering heeft dus de harde voorwaarden van een wapenstilstand moeten aanvaarden- « De wapenstilstand verplicht ons spoedig naar ons land terug te keeren. » laatstt~^1inuljr Le Havre, 14 November. — De Beligische bestuurlijke diensten en het diplo-mat'soh korps bereiden zich voor op het veretrek naar België. Treinen worden voorzlen vsnaf 19 de-zer-(Een dienst voor geleidelij'ke overplaatsing der vluchtelingen naar België wordt ingericht. Maar wegens de moeil' jkhedfen der bevoorrading in België zullen wij nog wat geduld moeten hebben om onze haardsteden te ver-voegen. — Red. « Vaderland »). l, jaarGANC, Nr Ô63. _ VRIJOAG, të NOVEMPEft MS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes