Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1071 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 04 Avril. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 13 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z31ng4j54m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ï fcfe JAARCANC, Nr 932. » lïONDERDACr, 4 APRlU m*. ■ -„r- ; '.r-y-gss^^» HET VADERLAND pleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote |d. bij overecokorast Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgfsch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur 1 Het nummer t 5 centlem (Front ea Frankrijk), 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) i Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland ! gld. 25. Elders 3.00 fr Dertigduizend is vijfmaal zesduizend [Wij hebben mdertijd de wenschen, | juister de eischeu doen kennen van L «Belgischen Vlaamscheri Bond». ke onmiddellijk, benevens andere Lniem van het programma van de ak-tosten, de splitsing wil zien verwezen-fken van ons leger in Vlaamsche en faalsche regimenten. Die bond vertegen woord igt, volgens i zéif opgeeft, zesduizend leden. Over ion ûijfers dient niet gekibbeld te brden, ofsohoon wel meer dan één lid ^eri onwetend zal zijn gebleven aan-l&nde het programma van den bond, Lr niet zoo dajadiwërkelijk zal zijn Eratreden als de geïnterneerde seront van het 9e Unie, V. De Zutter, tai( 27, kamp n. 1. Zeidt. Ij)ez0 sergmnt, die zich op een bijtre-Bigslijst van bedœlden bond had la-■fn insohrijven, zond zoodra hij wat iders vernam over het programma, [rdediging der Duitsch-Vlaamsche fcpeeûhool en dies meer, zijn ontsiag F «Natuuirlijk, voegt hij er bij in een fief aain het «Belgdsch Dagblad», na-lirlijk. Als Vlaming en Gentenaar |lde ik niet meedoesn aan aktivisme. l&ming ben ik, maar geen aktivist. ij moeten onze recihten bekomen als |n mj volk, maar niet verknecbt zijn m de H...» (Hier wordt wellicht Hol-hders bedoeld ; de bond is ook pan-■rlamdist).Meer dan één bij treder van den Bond jevenals sergeant De Zutter pijnlijk trast zijn geworden door de eischen [de algemeene vergadering uitge-|cht, pijnlijk verrast door het dienk-jd dat hij ook onder de «zes dui-Bdî werd gerekend, wier getal de rering in Havre met schrik moest kn en mak genoeg maken om op >')e lohen van den Bond in te gaan. Om leven, laten wij blindelings de zes-■Rtid «geteekendén» van de «zieriers» p den Bond aannemen... feestoend gaat vijfmaal in dertig-perïd.In dertigduizend was het getal der Igen, die schriftelijk, wetend en wil-pi wat er zou gedaan worden, hunne jtreding zonden tôt de groote betoo-fcg, op 13 M,aart in den Haag door je Bisctas dagb! adpers ingerieht. Der-pizend Belgen, onder wie ik meer p de helft, Vlamingen verrttoed, wan'ts ■ lland hield voor een groot deel de iamsohe vluchtelingen op. En deze : teduizend, de afwezigen zoowel I de aanwezigen, voelden, als hun ( p uit het eigen hairt gesprokcn, de, pesterende woorden van volksverte- ; poordiger Terwagne, van den Z. E. ! iunnik Heynssens, van onze confra- i p Charles Bernard, hoofdredacteur r «Echo Belge» eh Léonce du Cas- < Pi), den steeds strijdvaardigen hoof i- -facteur van het «Belgisch Dagblad». ] pze betooging was een blijk van \ N ; onze vaderland slief de versterkt 1 Fe jegens de Belgen in het bezette 1 Nd, naar aanleiding van hun held- : Pg verzet tegen het misdadig drij- 1 n van de Vlaamsche aktivisten. 1 iemmer dat plaatsgebrek verhindert < [ redevoeringen hier in haar geheel a 'er te geven, zooals Wîj ze te lczon < |®. Hartsterkende lezing ! < "t we toch wel willen geven is een i 'Psel uit het verslag, dat onze goede f feter Augiist Monet in de «Tele-N» aan de betooging wijdde : < ^ er in de motie, die aan koning ( W w&rd geseind', gezegd werd, dat 1 i6 motie de uitdrukking was var de z Nens van 30.000 Belgen in Neder- ' J dan beteekende zulks : Van ™ Belgen, die schriftelij k hun bij- tôt deze manifestatie gezonden kamp van Nunspeet alleen — j geen schijn van organisatie be- r ® - was een manifest tegen de wrischo aktivisten gekomen, bekleed j-1150 handteekeningen, binnen 24 v i J filkaar gebracht. c •«aar meer nog dan door het ont- e „!]ke aantal toetredingen en sympa- z . (-tuigingen, verwierf deze man:- e '6 haar groote internationaal-po'i- c ' door 't beeld dat zij y 'erde, en dat ongetwijfeld wel de ,Iîle" zuivere weerspnegeling was ^ ® Belgische ziel, van de waaracn- z „ e%ische oorlogsziel, waarm al-! piaats is voor bekommerin- r ' le het algemeen belang van Bel- », ^ ln de eerste piaats de'bevrijding ^ i :.n V!lfterlandschen grond betief- g L garnit aile gevoelens, die de <j l'aster, dfT Bel^isc¥ natie kurmeri ri fctin» ' a 'VK)ze en misdadige aan-kdpn6n, Vastbea-aden en onsrenac'ig z [£ kantien. r aan het bouleau, ^yde a* aan zijde, de Waalsche socdalist en vrij-metselaar dr. Terwagne en de Vlaamsch Roomsoh-Katholieke prieskr, kanunnik Heynssens, en, in een bonie mengeling om dit symbolisch tweetal heen, vertegenwoordigers, uit het Wa-ienland als uit Vlaanderen, van aile mo gelijke polii.ieke partijen en groepeerin-gen, menschen uit iederen denkbaren socialen rang en stand. » En, onder de vijf sprekers was 't als een wedstrijd van breedheid van ge-dachten en wederzijds&he toegeverid-heid ! » We hooren er den Waal Terwagne, in het Vlaamsch. zijn misprijzen uitdrukken voor het handje vol, toual onbekende Walen, die thans ook aar. aktivisme doen. En 't was zeker geen ongewoon schouwapel, door den katho-lieken priester hulde te hooren brengen aan de regeering van Frankrijk, nadat hij" het regime van Philips II in België als «schandelijk» gebrandmerkt had ! » Deze merkwaardige kanselredenaar had zioh vooiral tôt taak gesteld, aan te toonen, hoe onwrikbaar trotuw de ka-tholieke kerk aan het Belgische vader-land gebleven is, en immer blijven zal. Hij weea op de voordeelen, die de Duit-sche katholieken rôeds beloofd hebben aan de Roomsche kerk, zoo zij haar me-dewerking verleenen wilde bij het tôt stand1 brengen van het «zelfstandige Vlaanderen» der aktivisten, en ver-klaarde, onder donderend applaus der vergadering, dat, ind/ien de Vlaamsche katholieken ooit dezen schandelijken koop met Duitschland moesten sluiten en hun Waalsche geloofsgenooten in den steek laten, — dit een onnoemlijke lafheid zou zijn ! » En was het niet even roerend, Léonce du Castillon, een der oudste kampvechters voor de Vlaamsche Hoo-freschool, te hooren verklaren, dat de Vlaamsche Hoogeschool, zooals ze thans door den overweldiger is tôt stand gebracht, tôt den grond ddent te worden afgebroken ? » Een prachtig moment in de rede van kanunnik Heynssens was het nog, toen hij zich op Sint Thomas van Aqui-nen beriep om de liefde en de trouw voor het Belgische vaderland voor iederen geloovigie tôt een goddelijken plicht e stempelen. Liefde tôt het vaderland is een der grondvesten van de maat-schappij, zeîde hij, en men kan er voor 3od evenzeer aan te kort komen als ian de liefde tôt zijn ouders. Het is niet jeoorloofd kwaad te doen om eenig roed te verwerven, riep hij uit, en geen ioel, hoe groot dan ook, kan misdadi-:e middelen rechtvaardigen ! » Ook deze woorden ontketenden een >rkaan van applaus Tedereen had ge-•oeld, dat zij niet slechts de veroordee-ing bevatten van de alttivistische prak-,ijken, op zijn sehoonste voorgesteld, naar, in even groote mate, de houding ;an sommige Vlamingen, die nog geen iktivisten willen heeten, maar reads let. grootste gedeelte van het aktitvis-isch programma hebben overgenomen in het alvast aan de Belgische regeering villen opdringen, opdat deze, èn tegen->ver de landverraders-zelven, èn tegen- ■ tver de Duitschers op de vredesconfe-entie zou machteloos mogelijk^zoude itaan. » Een geweldige uitbarsting gaf het iok, toen kanunnik Heynssens uitriep, îat het Belgische volk, de aktivisten îog dieper verfoeit dan de Duitschers- ! elven. Laat ook dat nog eens in 't bij-onder de redders van het aktivisme ; et nadenken slemmen I » i •et Se t. ( Laten wij dus samenvatten. Dertigduizend Belgen, voor het mee-endeel Vlamingen, zijn het eens om : unne broeders in het bezette land te 1 luldigen omdat zij het aktivisme on-oorwaardelijk veroordeelden Dertig- ' iuizend Bélgen, in Holland. zijn het ens om het aktivistisch programma, in ijn geheel te verwerpen en om te zeg-en dat hetgeen door de aktivisten werd pgebouwd tôt den grond moét afgebro-;en worden. Dertigduizend, in Holîanâ, ïn 't land an den rekenaar Bartels, is vijfmaal esduizend. Het onbezette België en Frankrijk Ise-en zich met tôt het innchten van be- i DOgingen van dien aard. Vijf, zes yrien-en kunnen om het jaar nog niet allen c amenkomen. Maar wij zijn qyertuigd 1 at indien dertigduizend Belgen hier sa- < lenkwameri, de toon en de uitspraak i •i de verigadering dezelde zouden ijn als in den Haag. r Overigens, indien wij geen vergade-Lngen hebben^ wij, hebberç onz# Pera: i « Het Vaderland » telt thans aan het front en in het Fransche binnenland — wij laten onze abonnenten in Engeland nog terzij — meer dan dertigduizend levers, Vlamingen dus, een lezer slechts r verkocht nummer gerekend. Indien het hun mishaagd had dat wij, met het volk onder het Duitsche juk het aktivisme, onder al zij ne vormen, veroordeelden, onherroepelijk en on-voorwaardelijk, dan hadden we van 11916 af al onze pers heel wat trager kunnen laten rollen. Maar het mishaagde niet aan dié dertigduizend. Zij voelen wat hunne vrien-den en bloedverwanten voelen in het be-zette land. Zij zeggen met hen : « Niets van den vreemdé, niets met den vreem-de, niets voôr den vreemde,. Ailes voor Vlaânderem en Vlaanderen voor België. » En hier ook is vier tweemaal twee en dertigduizend vijfmaal zesduizend t LEO VAN COETHEM. * « ! ■■ n ■>. ,-t , ... ! VVVWi "ir -,V. , , , » SPORT BEKER DeTKONIWGS De finaâl voor den « Beker des Ko-nings », zal aanstaanden Zondag, 7 April, gespeeld worden te D. M.. I... om 3 u. 'a namiddags. Eene groote koers van Cross-Country zal insgeiijks geloopen worden. Waarsahijnlijk zal het Iste karabi-niere het 12e linie vervangen, daar het vertegenwoordigend elftal van het laat-ste regiment in de halve finalen optrad met een niet gekwalifieerden speler. DE SAMENSTELLINQ VAN HET BELGISCH NATIONAAL ELFTAAL De match « Mogenl ij ken-Waarschij n-> lijken », die verleden Zondag achter het Belgisch front piaats greep voor de vorming van het Belgisch Nationaal elf-taal, dat in den loop deaer maand de nationale elftalen van Italië en Frankrijk moet ontmoeten, eindigde met een gelijk spel. Na beraadslaiging werden volgende spelers voor het nationaal elftal aan-geduid : Doel : Decoux . Achter : Verbeeck en Zwartebroeckx. Midden : Cuppens, Hanse en Baes. Voor : Van Gant, Van Hege, Balyu, Wertz en Gœtinck. Plaatsvervangers : Hubin, VandeveU de en Van de Voorde. Waarachtig een flink elftal ! 1 INTERIM. ■ ■■ 'WW4 i ' i ECH.O'S : Oorlogsschade. — De Belgen die we- , gens den oorlog schade ondergaan, wel- . ke ook die schade weze, hebben aile , belang er bij zich te vereenigen en van i nu af hun recht op vergoeding te doen , vaststellen. ' Zij kunnen zich wenden tôt het kos- ; teloos iinlichtigsibureel in Londen be- , ?tuurd door M. Gust. De Coninck-van - tien Bossche, 7, Flop Exchange (Londen < Bridge), London, S. E. i. Geene ernkele bijdrage wordt aan- ; vaard; het bureel staat onafhankelijk ] tegenorver aile groepén; inlichtingen fan praktischen en rechtskundigen aard , worden kosteloas aan aile Belgen ver- 1 strekt. « ; <s * < Een inter-geallieëerd parelsnoer. — In 1 3en «Gaulois» werd een in Engeland « întworpen denkbeeld gesteund om, tôt î rerschaffen van hulp aan de slachtof- 1 fers van den oorlog, een parelsnoer sa-Tien te stellen, waardoor de vrouwen ( 1er verbonden landen, die kostbare pa- 1 -els bezitten, elk een parel zouden bij-Iragen. Het aldus gevormde snoer zou let eigendom worden \raxi het Roode c iiruis, ten bate van de oorlqgsslachtof- 1 'ers, en bij opbod moeten worden verkochtHet blad is ervan overtuigd, dat aile /rouwen uit de Entente-landen hieraan ^ »u;!en medewerken. Een gulden boek :aJ haar r.amen bevatten en aldus het c 'éit vereeuwigen. 1 S ». ■ H II . - I H ■ ! >.111 f EEN HOMSTERKMON KAPBT ; Men deelt de volgende nota mede : « Een der groote kanonnen die Pa-■ijs beschoten is gesprongen. » v Duitsche gevangenen hebben het blij- c le nieuwB verteld Vijf bedieners van r îet stuk zijn mede gesprongen. Het zou ms kwalijk staan moesten wij hierom v liet eens « hurra f » roepen. De Moffen hebben echter nog van die 1 nonstertuigen... î Dat die en de kolossale Diutsche hoog- t a^oed ook w.eldj'a foarste» mogen. je DE KLOKKËNROOF IN BELGIE KARDINAAL MERCIER'S VERZET "■■■■■ 11 " ■■ Mil 1 Wij zouden de kerk en het Vaderland verraden, indier wij zoo laf waren, zonder een openbare afkeuring, om metalen voorwerpen te laten ontrukken, die de vijand za veranderen In werktuigen van verwoesting, bestemd on den dood te zaaien in de Hjen der helden, die zich vooi ons opofferen... Mechelen, 2 Maart 1918. Aan de Geestelijkheid en de Geloovigen van het bisdom Mechelen. Zeer geliefde Broeders, Het droevig nieuwis dat de bezettende Mfixiht ons den 8 Fôbruari officièus had aangekondigd, is thans officie©]. Het Bulletin der Wetten en Besluiten van 21 Februari beveelt dèn inven taxis op te maken der klokken en org&ls onzer kerken. Wij weten bij ondèrvinding dat wij ofls daarômtrent geen illusies moe-ten maken. Waar vandaag de inventa-risatie wordt opgelegd, komt morgen de ■ opêisching. De herhaalde dringende ! aanmerkingen van den Oppeiistett Her- \ der der Ghfistenheid, ons beroep bij den Kanselier van het Keizerlijk, heb- , ben dus niet gebaat. , Uw christelijk gemoed zal er pijn- . lijk door getroffen zijri. , Terwijl wij zoozeer behoefte hebben . aan opbeuring, wordt nieuwe rouw over j ons land gebracht, en die rouw zal ons voortdurend als een lijkwade deklken. ] Het zal voor het Katholiek* België een , Goede Vrijdag zonder einde zijn. HET DUITSCHE MILITARISME SCHENDT CODS RECHTEN , Was het maar om ons te doen, wij zouden, «venais de andere smarten, ook nog wel deze smart gelaten verdragen j hebben, nietwaar, mijne geliefde Broe- t ders. Doch ditmaal wil men de rech- s ten van God, van onzen Ghristus Je«us, \ de Vrijheid der Kerk en haar eigendom r opofferen aan hetgeen men de « nood- j zakelijkheid » noemt, d.w.z. aan het 7 militaire utilitarisme onzer vijanden. r Dat woord « Vrijheid der Kerk » c klinkt onaangenaam in de ooren der j, politieke leiders, schrijft de groote li- A furgist Dom Guéranger. ^ Zij denken dadelijk aan eenen aan- (. slag op hun rech ten. Maar «r is voor 2 ?ns geen sprake van samenzwering of >pstand ; het gaat slechts om de onaf-wijsbare rechten door onzen Heer Jezus-Shristus aan iiijn onbevlekte Bruid tos-jekend.De vrijheid van de Kerk bestaat in a hare flgiiheelle onafhankelijkheid ten „ îpzichte van elke wereildlijke macht, t liet alleen in 't predikambt, in het toe- ^ îienen der Sacramenten, in de betrek- r <ingen, vrij van elke belemmering, tus- v schen de verschillende graden van hare z ïoddelijke hiérarchie ; maar ook în het fj îekend maken en het toepassen der ver- z jpdeningen van hare tucht ; in het be- v varen en beheeren van haar tijdelijk >rfdeel, rj « God bemint in deze wereld niets x ioozeer, als de vrijheid van Zijne ^ îerfk », zegt het H. Anselmus. b De Pauselijke Stoèl schreef den 30n d runi 1830, bij monde van Paus Piu9 /III, aan de bisechoppen van de Rijn- j, >rovincid : « 't Is krachtens eene god- e, ielijke instelling dat de Kerk, de onbe- „ dekte Bruid van het vlekkelooze Lam j', fezus Christue, vrij is en dat zij aan d ^©ene enkele wereldsche macht onder- r vorpen is ». * d Deze vrijheid der Kerk, vervolgt Dom h }uéranger, is het bolwerk van het Hei- v îgdom zelf. Ook moet de Herder, de v vachter van Israël, niet uitstellen alarm e maken, tôt de vijand in de piaats is w ioorgedrongen ; de plicht zijii kudde te ^ >eschermen begint voor hem, op het ^ ►ogenblik, dat de vi jand zij ne voorpos- _ en belegert ; immers, worden de voor- | >osten niet overrompeld, dan is ook de e ■eiligheid van de stad verzekerd. ^ Ten einde dezen plicht van onze her- ^ lelijke bediening te vervullen, zeer be- {] ninde Broeders teekenen wij verzet ^ an tegen de afbreuk, welke 3e geweld- s ladige inbeslasrneming van voorwerpen an den eeredienst, aan de vrijheid van n ■nae Moeder de H. Kerk zal doèn. ^ DIT IS EEN HEILICSCHENNI8 fj Vi Wij voegen hierbij dat het wegnemen an klokken, zonder toestemming van rr le Kerkelijke Overheid en ondanks ha- d. e protesten, een heiligsohennis is. De klok is werkelijk een heilig voor- en i-erp ; haar bediening is heilig. vj Zij is, door de wijding. onherroepe- (\ ijk voor den dienst van God bestemd. hi !ij is niet alleen gezegend, maar door ■en bieschop met heilige olie en chrisma (f saal&i. zooals uwe ledematen in het!o< Heilig Doopsel gezalfd en gewijd wer den, zooals de priesterhanden, die d< H. Hostie moeten aanraken gezaJfd er gewijd zijn. De dienst van de klok is heilig, d< riok is geheiligd door den H. Geest, zeg ie Liturgie « Santificetur Spiritu Sanc 0 », opdat de geloovigen in hare sterr ie stem der Kerk erkennen die h art tiinderen tôt zich roept. Haar stem weerklonk bij uwe intred< .n hét christelijk leven, uw Vormsel er jw eerste Communie. Zij verkondigde leminde ouders, uw christelijk huwe ijk ; zij weent over uw overledenen laar luiden herinnert driemaal daags ian het mysterie van de Menschwor iing ; en kondigt de slachtofîering var t Lam Gods op 't altaar aan ; zij zingt fan bïijdschap op den dag des Heeren /an verrukking op de feesten van Kerst •nis, Pasohen, Pinksteren ; zij neeml net haar gebed deel aan aile gebe/ur ;enissen —- galukkige of ongelukkige îerinneringen van het vaderland. Ja, het inbeslagnemen van onze klok' cen zal eene heiligschennis zijn. Wk laaraan zal medewerken, zal de hand eenen aan een heiligschennis. DE KATHOLIEKE BISSCHOPPEN N DUITSCHLAND EN OOSTENRItlK MOETEN DIT ERKENNEN De katholiekê bisschoppen van )uitschland en van Oostenrijk-Honga-■ije zullen deze beginselen niet tegen-preken. Indien hunne vaderlandsliefde mn concessies kon afdwingen, die hard noesten vallén aan hun godsdienstig ge-n ons den plicht van te weerstâan; wij ouden de Ketik 'en het vaderland ver-aden, indien wij zoo laf waren, zon-ler een openbare afkeuring, ons meta-3n voorwerpen lieten ontrukken, die de 'ijand zal veranderen in werktuigen an verwoesting, bestemd om den dood e zaaien in de rijen der helden die ich voor ons opofferen. DE DUITSCHERS MOESTEN ZICH HUN CEGEVEN WGORD HERINNEREN Regeeringgpersonen, die vfeemd zijn an ons geloof zullen, vrees ik, weinig evoelig zijn voor het protest van ons odsdienfitig geweten, dat toch zoo zeer ■erdient geëerbiedigd te worden. Zij noesten zioh ten minste, hun gegeven /oord herinneren en de wetten die zij elf met onze medewerking uitvaardig-en, niet verscheuren. De zedewet geldt oowel voor de Regeerinspersonen aïs oor de onderdanen. Welnu, op 18 Oktober 1907, werd oor de vertegenwoordigers van de ier-en-veertig Reigeeringefti vergaderd 1 den Haag eene conventie vastgesteld, epalende de wetten en gebruiken van en oorlog te land. Zij kwamn bijeen, zeiden zij eens-jidend, voor een tweevoudig doel : ten &rste om den vrede te waarborgen en ewapende conflicten tusschen de vbl-eren te voorkomen ; en ten tweede, in e veronderstelling dat er toch een be-3ep op de wapenen gedaan zou wor-en en de belangen van den mensch-eid, de altijd vooruitstrevende bescha-mg te dienen en zooveel mogelijk de •reedheid van den oorlog te beperken. Bij deze overeenkomst werd een re-iement gevoegd waarvan de artikelen îeds eene eerste en tweede maal, in un geheel, op de V redescon fer en ti e Dhouden m 1874 te Brassel, en in 1899 i Den Haag werden onderzocht, en me derde maal namehjk in 1907, wer-&n onderworpen aan een grond ;g Oîi-erzoek op de tweede Vredescon feren-e van Den Haag en onderteekend door s Gevolmachtigden van aile groot» taten De eerste onderteekenaar dezer inter-ationale voorschriften van krijfstucht às Baron Marschall de B:ebersteîn, rgezant van Zijn Majesteit den Keizer m Duitschland, Koning van Pruisen De artikelen 52 en 48 van het regie-ient aan de Conventie toegevoegd, lui-;n als voîgt : « Art. 52. — Opeischingen in natura i diensten mogen niet gevergd worden in de gemeenten of van de" bewoners an het bezet gebied) dan voor de be-jeften van het bezettingsleger ; » Art. 4fl. —• Het private sîgendom ersoonlijk of gemeensohappelijk) als->k de gocisdienstige oyertuigingea en., de uitoefening van godsdiensbœfenîilgôn moeten geëerbiedigd worden. Het private eigendom ma,? niet verbeurd ver* I klaard worden. » EENE SCHENDINÛ VAN HET INTERNATION A AL R1CHT Uit den aard der zaak dienen klokken 1 en orgels niet voor de behoeften van t | het bezettingsleger ; zij zijn privaat ei- ' 1 gendorn en bestemd tôt uitoefening van ' den Katholieken eeredienst. De verwerking dezer voorwerpen va den eeredienst in oorlogsmatriaal is du een onmiskenbare schennis van het in» ternationaal recht, de openbare ver , looehening van het gegeven en onder teekend woord, eene verkrachting van den zwakken door den sterk^n, onidaé , hij de sterkste is. HOE DUITSCHLAND ONS BELOONT Wij, Belgen, die Duitsohland nooit anders dan goed wilden doen of de-, , den, wij zijn de zwakken. Ik neem u | allen tôt getuige, mijne Broeders, fcoon-den onze harten, voor 1914, niet door ; sympathie, achtimg en onbeperkte gast-' vrijiheid, dat zij vertrouwvol getrokJkea ! werden tôt hen, die ons nu zoo hard-' vochtig verdrukken ? Gij zult u herin»' neren dat, op den dag zelf voor den. vijandelijken inval, de eerste woorden die ik tôt u richtte, u spraken van, « die wij met smart onze trijanden noemen. » Sedert vier jaren beloont Duitschland ons l Wij zullen in tusschen niet tôt op-stand komen. Gij zult den onmiddellijken iriomf van ons goed recht niet KJeken in een wanhopige toevlucht tôt stoffelijke kracht. Moed ligt niet in d ri f tige op» welling, maar in zelfbeheersching. Wij offeren aan God, deze onze hoog-ste beproeving ter uitboebing van de heiligschennottès l»î?wd^ing, die jegens Hem zal bedreven worden en voor den besilissenden uit&lag van ons recht. WIJ VERBEIDEN HET UUR VAN ONZEN GOD Bidden wij voor elkander, opdat dé arm van den Almachtige ons steune.' « God, zegt de H. Geest in het boek van! Esther, God, meester van het heelal,, ailes is aan uw gezag onderworpen ; niets, noch niemand is in staat U weer-' stand te bieden indien Gij Israël wiîfc redden. Vejrhoor ona geibed, o God ; verander onzen rouw in vreugde, opdat wij gedurende ons leven, Uwen naam. mogen loven... Gij zijt rechtvaardig, o Heer Het is hun niet meer voldoende ons te verdrukken onder het zwaarste juk, maar zij willen de stémmen die U loven tôt zwijgen brengen en de glorie van Uwen tempel en van uw Altaar uitdooven. Denk aan ons, o Heer, toon U aan ons in dit uur van kwelling... God, Gij zijt machtig boven allen, aan-hoor de stsm van degenen, die hun hoop op U stellen ; verlos ons van d® slagen der onrechtvaardigheid en maak dat onze moed onze angsten over-winne. » In naam der vrijheid van de H, Kerk, in naam der heilîgheid van den Katholieken godsdienst, in naam van het internationale recht veroordeelen en keu-ren wij af de inbeslagneming der klokken en orgels van onze kerken ; wij verbieden aan de geestelijkheid en aan de geloovigen van ons bisdom mede te werken aan deze inbeslagneming ; wij verbieden geldswaarden te aœnvaarden! van de heilige voorwerpen, die het geweld ons zal ontnemen. Gesterkt door eene onoverwninelijks hoop, verwachten wij het uur van onzen God. D. J. Kardinaal MERCIER, Aartsbisschop van Mechelen- ■m i i ■ •WWW '■ Bieuws ait België -v 9'} Ù'O AMTWERPESi HET DURE LEVEN TE ANTWERPEN Versche eieren kosten 70 centiem; bo. ter 28 fr het kilo, rundvieesch 200 fr. spek 32 f r. ; afgeroomde melk, waar bo-vendien aile smaken aan zijn, behalve die van melk, ten minste 1 fr. de liter; voile melk mag niet meer worden verkocht, om de contrôle op de boter te vergemakkeiijken, die allemaal naar het comiteit moet gaan ; het is dan ook een heele kunst, om een klompje boter machtig te worden boven het geheel on» toéreikend rantsoen. Zoo staat het mef de voedmg. Kleeren worden niet meer verkocht, Alleen damesblouses aan 100' fr. zijn nog beschikbaar. Kousen kosten 30 fr. het paar. En om een denkbeeld te geven van wat de boeren in den zomer voor hun groenten zullen vragen, laten we hîev een .uittreksel yolgen gij §9

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes