Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1020 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 04 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 21 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nc5s757t1z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I m JAARCANÛ, VRM&A% 4 OCTOFHEF? 1918. 1 «twf É HET VADERLAND Pleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, vo&Hoepig te Parijs, S, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN 6GÏÏTHEM, Drree4e«w Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk^ 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 ff« Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 £r. Bulgarije buiten strijd troonafstand ? jjit Londen wordt geseind : Een telegram uit Rome aan het «Daily News» zegt dat het Vatikaan vertrou-welijk is verwittigd geworden dat de fconing van Builgarije waarschijnlijk af-gtand zal doen van den troon ten voor-Beele van zijn zoon, prins Boris. WAAR IS DE KONING ? - Bern, 3 Oetober. — De «Frankfurter Beitung» deelt mede dat koning Ferdinand van Bulgarije in Oostenrijk is aan-gekomen.Naar het sehijnt heeft liij zijn intrek genomen in het kasteel van Essenthal. nabij Weenen, waar zijne dochters-zich jeeds bevonden. TEGEN TURKIJE ? ''Londen, 3 Oetober. — Reuters agentschap verneemt dat, volgens sommige teekenen, Bulgarije zich bij de bespre-jring van de voorwaarden van den wa-fenstilst-and niet afkeerig toonde van teen gewapenden aanval tegen Turkije. Maar, wijl. tengevolge van den wa- Ëinstilstand, Bulgarije ophoudt een oor-gvoerend land te zijn, zou het slechts ionder de leiding en met de medewer I king van de bondgenooten eene militaire ! yerrichting kunnen ondernemen. Intusschen verklaarde de Turksche minister Enver Pasja in Constantinopei tiat Bulgarije's afscheuriiig niet betee-I feent dat de Middenrijken verloren zijn. I „ I. s WUI^I ——* IN DUITSCHLAND EEN KANSEL1EB iEfOiOEi? , De Dm tâchera zullen ons nog verwon jieren. Nu zij zien dat op de koor de kal komt en ioontje zi-j.n boontje gaat krij gen, willen zij — in schijn — vaarwe aeggen aan het dwangregiem en zich eèt Idemocratische regeering maken, die fcaar zij denken, meer kans zouden heb pen om de bondgenooten te vermurwer én tôt een vrede bij vergelijk te overha |en. Zoodra zij een kanselier zullen heb | bon gevonden, die voor de grap wel eer paar social isten mede in het ministeri* zal nemen, zuîlen we de vredesnotas er tie «gematigde redevoeringen» niet mee: kunnen tellen. * * * | / Bern, 3 Oetober. — Volgens een tele gram van het agentschap Presse Tele graf, zou prins Max van Baden he ambt van kanselier hebben aangenomen Hij moet deze beslissing hebben geno jpien na overeenkomst met de vertegen W'oorddgers van de parlementaire meer faerheid. [ < PRINS MAX ONDERHANDELT ^.Zurich, 3 Oetober. — Officieel Word Bit Berliin geseind : Prins Max van Baden is op 1 Octobe: I jn Berlijn aangekomen. i , Hij begint zijn onderhandelingen me | fie partijieiders in den rij-ksdag met he Bcg op de samenstelling, van een parle mentaire regeering. EENE GROOTE RAAD GESiOODEN , Zurich, 3 Oetober. — Een telegram ui Berlijn zegt da.t gisteren namiddag h de kahselarij te Berlijn, onder voorzit terschap van den keizer een kroonraa* iwerd gehoudén. Waren onder meer aanwezfg : Hert ling, Hindenburg, prins Max van Ba den, de onderkanselier von Payer en d onder-voorzitter van het Pruisisch mi nisterie. DUITSCHLAND DURFT MEER KOLONIËN VRAGEN IN AFRiKA Amsterdam, 3 Oetober^ — M. Soif fcuitsch minister van koloniën, heeft t Muenchen een conferentie gegevei Waarop de koning van Beieren aamve 2ig was. Hij behandelde er het kolonienvraag Stuk en deed uitschijnen dat het ee: van de voorhaamste punten was waa bij de vredesonderhandelingen diend °Pgelet te worden, want, het keizerrij: ^an onmogelijk zonder zijn Afrikaan sche koloniën leven, zegde hij. Zelf beweerde hij dat een nieuwe verdeelin fan Afrika moet geeischt worden. Het is kostelijk zoo iets te hooren bi, ®°nder in de huidige omstandighedei] ; De redevoering van M. Soif bewijs «at de Bondgenooten ook wel iets op d oorlogskaart bezitten dat aIs «< pand | dienen OP MET BELGISCH FRONT EENE VORDERING VAN TWEE KIL. DE TANKS AAN 'T WERK ■ ■ ■ WWW —— n »-* Ten zuiden van Hooglede - De baan van Hoeselaers n 'i i*I «*i I*I lT> BELC8SGH LEGERBER2CHT 3 Oetober. — De grosp Jegers Vïaandsren door Z. M. den koning der Ëelgen aangevoerd, heeft zijn aanvalieri in den dag vo<mgezet. Fransohe en Belgische trcepesi, door tanks gesteund hsbben de Dustsche stel-ling ten westen van RosseJaere aange-vaSîen.Zij vos*dei"den gerniddeld 2 kiîoreîeter diep en foareikten den zuid-westerzooim van Hcogleds, aSsoek de baan Hocgîede-Roeselaere.Vîjandeiijke tegenaanvaHen afgesia-gen.Op het front tiesschen Dïxmuide en de zee zijn verkennersgroepen in de vij-andeîijke lijsten gedrongen en brachter gevangenen mee. Het tweede Rritsche léger heeft dezî nanniddag Armentières veroverd; vgoï het midtlen f.i den linkervleuge! var dit leger weerstaat de vijand hevig aa?1 enzen vooruj^ang. Vïer Dustsche tuigen door de Britschi vliegers nesrgeschoten. Een ballon ïr brand geschoten door luitenant Oop pens, die zijn 33e overwinning behaalt ONTRUIIVSING 3N BELGIE Terwijl. dank aan de zoo krachtigf . rnedewerking van de Beîglsche troeper • en van de verbo-ndere scldaten aan Ko . ning Alberts uitsluitend bevel toever trouwd, de verrichtingen schitterenr , worden doorgozet, beneiden de Duit ■ scher; hun aftooht voor. i Men meldide uit Amsterdam dat di ■ t'uibschers Thourout, Ardoye en Lich tervelde in brand hadden gest-oken. Verder dat gansche treins îiet Duit t sche materieel van de Vlaamsche kus ■ naar het Belgisch binnenland veryoerer i en dat de ontruiming van Brugge be * gonnen is. Een ding sehijnt zeker : de Duitsoher: ziin den langsten tijd in België gewees on nu zij er niet kunnen blijven, vindei - zi j' de druiven te groen. Het agentschap Wolff laat aan de we ' reld weten dat Duitschland niets mee - verlangt dan een klein srookje van dei - Belgischen en van den Franschen ves " tingwal om Duitschland te beschermen DE STORMLOOP DER BELGEN Een oogigetuige schrijft van het Bel gipçh front : '■ Het is elf uur 's avonds. Ik traoht miji herinnèringen weer op te frisschen aai :■ den dag v/aarop het Belgisch leger d lioogte van Clercken en het bosch vai t Houthulst veroverde. t Den vorigen dog had het geregend - Deze tegen had clen grond, die al doo de obussen doorploegd was, heelemaa Coorweekt en is een reusachtig moera veranderd. |. Om half drie 's morgiens begon de ar J tiilerie-voorbereiding. Een praohti; schouw'swel. Plotseling schoot de gezicht j einder in vuur en vlarri. De ontelbar l'anonnen vuurden zonder ophouden drie en half uur lang. Onmiddellijî werd de onrust der Duitschers geweki -, Van aile zijden vlogen vuurtpijlen oj " oui de hulp van de Duitsche artillerie ii te roepen. De vijandelijke kanoime; kwamen dan ook tusischenbeide. Maa zender overtuiging haast. Zij bepaaldei zich er bij de loopgraven en de artille rie-stellingen te beschieten. > Om zes uur, het aangewezen uur, trol 3 het voetvolk ten aanval op onder de krs 1 ten van «L'eve de Konnig», «I^ve de vrij - heid». De Koning zelf leidde de verricb ting. Op dit uur had men vier jaar gewachl 1 achter de ellendige aardzakjes. Wat he r ongelukkig leven was van de Belgisch 3 soldaten, gedurende die vier jaar, za ^ men later maar eerst weten. En 't za een eeuwige eer zijn voor het Belgisch ,, leger in dergelijke voorwaarden te het l ben stand gehouden. Zijne krach tin spar - ning werd door het groote publiek som Jtijds miskend... De vordering ging normaal door, or . danks den levendigen tegenstand van d t Duitschers. Degenen, die zich overgaver e werden onmiddellijk naar het achtei « front gezonden. De anderen werden aa: den grond vastgepiekt. Zoo ging het ne melijk met een groep, die zich eerst over gai en daarna het vuur opende tegen d; Belgen, op hen afkomend. Naarmate het voetvolk vorderde, legd< de genie paden aan, hetgeen aan veld batterijen toeliet de beweging te volgei en nieuwe stellingen in te nemen op he veroverd terrein. Zoodra zij een stelling hadden inge nomen, wilden de Belgen, ongeduldig verder. En vuurpijlen meldden aan di artillerie dat men voorwaarts wilde. De regen, die een oogenblik had op gehouden te vallen, toen de aanval be gon, viel feller en feller in den roormid dag. Maar de Belgen gingen door. ONZE DAPPEREN DWINGEN SEDER! BEWONDERING AF Ontelbare heldendaden, die nu nie i kunnen verhaald worden, werden doo onze heldhaftige soldaten verricht. D Fransche en Britsche officieren, die de: : strijd volgen als verbindingsagenteri i drukken hunne bewondering uit voo ■ onze mannen, wier aanvalskracht allei , flirakst is. De verovering van Dixmude, dat zot veel heldhaftige herinneringen oproep' ■ van de hoogte van Claercken, van he i bosch van Houthulst, van Passcher ■ daele worden aanzien als feiten die te ; de allerschoonste van dezen oorlog bt ' hooren, waar in nochtans zooveel episch • gebeurtenissen plaats vonden. De Be: gische zege zal in gouden letters geprir 3 staan in de geschiedenis van het offer ' sief der bondgenooten. Onze manne hebben nieuwe glonietitels verworve en hebben recht op de oneindige danl - baarheid van allen. , ' Overal bewondert men ze, oven wordt hunne dapperheid, hun w7eei standvermogen, hun onvermoeibar ' ijver verheerlijkt. alsmede de behendii " heid der verrichtingen, door ons oppei 1 bevel geleid onder de persoonlijke bevf len des Konings. ~ Onze eenheden die Moorslede ver-ovei i den trokken voorbij het gekende kerl hof der tanks, waar verschillende dezei verzonken liggen met 't gras erop g< groeid, sinds het Franco-Britsch offer sielf in Vlaanderen gedurende 1917. In den loop van den strijd, vloge onze esikadrieljen boven de infanterie,i weerwil van het afgrijselijk weder. D 1 Duitsche lijken liggen overal op het il 1 genomen terrein : Het meererwleel, v< 3 kal-k bestrooid, werden aanstonds te 1 plaatse begraven. Onze batterijen hebben met eene ui • zonderlijke behendigheid en sirijdlu: 1 de eene stelling na de andere bezet oi de vordering onzer infanterie te volge 3 en te steunen. In de vla.kte bemerl men, zoover het oog draagt, onze infai teristen die, veld winnend, vooruitrui T - ken, voordeel trekken uit de terreii plooien en uit de bosch j es, om zich I beschermen tegen het vinnig gewee ! vuur. Voor ons, zien wij Roesselaere liggei " De andere dorpen van ons heilig Vlaai ■ deren, duiken op uit het groen. 1 Moorslede moest veroverd worde r huis na huis. Allerbloedigste gevechte 1 grepen plaats bij de statie, die versche dene malen van de eene handen in c andere overging. v Laagvliegende vijandelijke tuige poogden den toestand te redden door h< - mitraljeeren onzer troepen, maar z - werden door onze vliegers weggedreve en eindelijk blevren de Belgen meesh i. van het dorp, waar zij hunne na hev t gen strijd gewonnen stellingen behie s den. g** i- Leest ûp de tweede bladzijd De weerivraak der Reigen - Het rnoreel der Duitscher 0 , Na den val van Damascus ~ Het land van Lens OP HET WEST ERFRONT - /' De Franschen vorderen bij Si-Quentin en Champagne ARMENTIERES EN LENS DOOR DE BRITTEN GENOMEN ' HET HOOGTEPUNT VAN DEN STf.îîJD Van het Britsché front werd Woens- - dag avond gesalivéven : - Sedert dezen nj/organ is de strijd nog verder ontwikkeld en de weeistand van ; den vijand laat iiçh, nu zijne hulptroe-■ pen opdagen, luachtiger gcvoelen. 1 Men meldt dat het gansche Hinden-^ bnrgstelsel, oïider den tunnel van Be-lincourt, thau/s in onze handen is en dat " sterke verkermingen zich voorzichtig een ' cloortocht b?.nen langs den tunnel zelf en 3 langs zijne zijde-galerijen. De Australiërs breidden dezen morgen hun succès van gister uit en men ver-" r-eemt dat zij vorderen, zoo gaat het ins-" gelijks voor de En gel sche en Canadee-sche afdeelingen tusschen Le Catelet en de Sertsée. Na;urnate wij dichter komen bij het-5 geen wij als het hoogtepumt van den eorloig beschouwen, wordt de strijd he-' I; viger en vreeselijker. Nooit werd het r rnenschelijk weerstandsvermogen zoo e harfl op de proef gesteld als sedert het j begin van den siag, die van aan Diks- muiden tôt Verdun woedt. p Deze slaohting zal niet lang op die ma-, nier kunnen voortgaan. Het is met een viilledig vertrouwen in ons leger en in on? gofcd recht dat wij op de berichten h\ fwachten, met de spanning, die eenieder *' best kan begrijpen, wien het gegev'en is V dezen reuzenkamp van nabij te volgen. i DE STRIsJD OWI HET BEZIT VAN KAMEPJJK e De strijd om het bezit van Kamerijk -- wordt verwoed voortgezet. ■t Ten zuiden van de stad, namen de En-gelsche en Nieuw-Zeelandsche troepen n Van generaal Byng de plaatsen Rumilly n en Crèiveeœur en bereikten de Schelde tusschen dit laatste dorp en Vendhinle, in een dorp 1700 gevangenen nemer.d. ,1 eene veldbatterij en eene batterij zwars •- houwitzers. e Ten noorden van Kamerijk was de strijd nog hevigar. Daar stieten de Oana-deezen op 8 Duitsche legerafdeeluigen op een front van 8 kilometer en deze af-cleelingen, naar het oordeel van gen.e-*- real Currie, eanvoerder van het Cana-dccsch koips zelven, vochten met de -, grootste dapperheid. Bij een e^nrsten, prachtigen aanval. i- hadden de Çlanadeezen Blëeourt, Cuvil-liors en Datitigny en ailes ging opper-n liefet, toen de Duitschers twee versche n iegerafdeeli ngen in lijn stelden. De vor-ê deringen deir Canadeezen bleven zoo in !_ de weegschaal iiggen. )1 Des avocqis liep de lijn langs het snij-punt van de weg'Pn Atrecht-Kamerijk en Bapaume-Kameiijk, langs het oosten j. van Neuville Saiut-Remy en Tilloy. Se-,f dert 27 Séptember werden in dezen sek-n tr-r alleen /',4.90 gevangenen genomer. De bericiitgever van de «Daily Ex-.j. pre-ss» hfi] de Britsche legers voor Kame-j riik, schreef in den afgeloopen nacht : Rond Kamerijk klampen het 17e en het 2e Duitsche leger zich wanhopig vast ' aan de minste hoogte of aan het klein-ste ravijn op het slagveîd. Zij hebben uitmnntende afdeelîngien verkwist om de stad te houden. i. I_ HOE SA5NT-QUENTIN WERD GENOMEN n Dinsdag om een uur 's namiddags P drcinig eene kompanie voetvolk in de stad dopr en bereikte de markt, voor zich uit e de' laatste vijandelijke verkenners ver-jagend. v n Een Duitsche auto, door een officier ît van den autodienst bestuurd, kwam ij juisf op heti'elfde oogenblik als de Fran-n sche verkenners voor het stadhuis aan. sr Hij had maar de moeite van uit te stap-i- pen om zich over te geven. li Hij vertelde dat hij zijn dienst kwam waarnemen. Juiste inlichtingen van het Duitsche G root Hoofdkwartier, hadden : l-.em doen gelooven dat hij al den tijd had om zijne' zaken uit de voeten te f doen voor de aankomst van de Bondge-~ nooten. In de stad is geen enkel burger meer te vinden. De Duitschers hebben al de S inwoners met geweld weggevoerd, zoo-als men nu ook, uit Holland verneemt, dat zij achter het Vlaamsche front doen. Verscheidene wdjken van de stad staan in brand. Het stadlhuis sehijnt onge-1) scrionden, maar men vreest dat het on- dermijnt is. De vijand lieschiet voortdu rend de stad met gas-objussen. De Duitschers weer.sitaan zooals zi. kunnen op de stellingen van de Somme en van de Oise. Zij wejlen goed genoec dat het begeven van die stellingen gansch de streek ronel Laon voor her zou doen verliezen. Eene vreeselijke slag;. DE VyANDELIJKE WEERSTAND Londen, 3 Oetober. — De lange strijc duurt hevig voort, maar hij is ons zot bepaald gunstig gewejjrden dat het vai nu af al niet meer voprbarig is hem al een groote overwinning te beschouwen De vijand zal hardnekkig voortstrij den : Daar blijft hem niets anders t d^xn over. Slecht-s e&n uiterste hardnek kigheid beschermt hem tegen eem ramp, waarvan men het gewicht moei lij'ç kan sclxatten. Sedert gister namiddag hadden d' -Austral iaansche soldaten, ontembaar efne bresgebroken ira de lijn Wiancourt Beau revoir, die de lajatste vooruitgescho ven verdedigingsste|ling is achter d Hindenburglijn. Zoo bescihermden d Australiërs de Franschen in den flank derwijze dat zij tegfjn Saint-Quentin on weerstaanbaar k on den oprukken. Het is merkwaarcag hoe de weerstarn van de Duitschers, de laatste dagen, o; aile punten heeft teegenomen. ]\len zoi haast zeggen dat de vijand eensklap is gaan mzien dat hij, meer dan ooit, aa: den rand van een afgrond strijdt en da hij, ondanks het zinken van zijn moree' begrijpt dat Duitschland heel van zijn krachtinspanning ajfhangt. ERSATZ-MUNITÎES Londen, 3 Oetober. — De vijand be gint zeer te lijden tlnder zijne verlieze aan oorlogsmaterieel. Hij gaat voort met een hevig kanor vuur samen te trekken op sommige pur ten, maar op andeife punten, is de b* schieting lang niet zoo hevig meer al vroeger. Sedert eenigen tijd vervangt hij. d krachtige ontploffiriigrsstoffen door vloe bare lucht en een jDuitsch bevel, in d handen van de bondgenooten gevaller bewijst dat dit zoo- algemeen mogelij wordt toegepast. FRANSCH LEijSERBERîCHT VAN DEN HAMîDDAG Op het front ten nioorden van de Ve: le, hebben onze troejpen, in een nieuw vordering, Loivre giînomen. In de on streken van Neuvillettc bleef een hevig Duitsche tegenaanvail zonder uitslag. I Champagne werden de gister namidda aangevangen gevecliten in den vooî avond voortgezet. Onze troepen namen Challerange. De Duitschers hebben hardnekkige p( gmgen aangewend om ons te verjage uit de bosschen ten zuid-oosten van Oi teuil, waarin wij zijn binnenged'ronger Tôt driemaal toe liepen hunne storn aanvallen te pletter tegen onze lijnjîr Wij hebben al onze vorderingen behor den en den vijand zware verliezen tôt gebracht. Het aantal gevangenen doc ons genomen is bij dit gevecht nog aai gegroeid. De aanval werd dezen morgen vroe hernomen. BRITSGH LEGERBERICHT VAM DEN NAMIDDAG De vorderingen door de aanvallen de bondgenooten ïn Vlaanderen verworve alsmede voor Kamerijk en Saint-Qiser tin, tezamen met de zware verlieze door den vijand ondergaan hij zijn p{ gingen tôt weerstand tegen onze zeg< vierende aanvallen, hebben de Dur schers genoodzaakt een uiigebreide t? rygvouwing van hunne lijnen te ondei nemen. Van Lens tôt Armentiers oniruimt d vijand de steri< ingerichte stellingen, di hij ssdert het begin van den loopgraa oorlog bezet hield en die hij tôt nu to uïtterst kraehtdadig had verdedigd. Deze beweging, die niet onvoorzie was, wordt gevolgd door onze troeper Deze blijven onafgebroken in voelin met de Duitsche achterhoeden, brenge haar zv/are verliezen toc en neme krtjgsgevangenen. Op het aftochtsfront bereikten wi reeds de algemeene lijn : Cité-Sair Auguste, Bouvrïn, oosten n/an La Bas sée. oosten van Aubers. westen var» Bois-Grenier. Onze vordering wordt voortgezet. Gister avond viel de vijand onze stellingen aan ten noorden van Kamertjk, werd afgeslagen en Iiet gevangenen in 1 onze handen achter. Dezen morgen hebben onze troepen hunne aanvallen hernomen ten noorden van Saint>Quentin. , FRANSGH LEGERBERICHT ; VAN DpN NACHT '( In de streek Van Saint-Quentin, ge-, weldige gevechten op de Hindenburglijn, tusschen Lesdins en Sequehart, ! waar de vijand' hevig tegenstand biedt. ; Meer zuidelijk kregen wij voet op . den spoorweg ten oosten van Saint- , >j Quentin en gingen vechtend vooruit ten . oosten van de voorstad Isle. 100 gevan- ; genen genomen. j Ten noord-westen van Reims Cor- miey genomen. -Wij staan langs het ka- : . naal Concevreux en La Neuvillette. In Champagne hield de strijd geweD 1 3 dig aan. Winsten verbreed in de streek j 3 ten noorden van Somme-Py. De hoogte , van Blanc-Mont veroverd en de hoev"- - Médéah, vijf kilometer ten noord-wes- | ten van Somme-Py. 2800 gevangenen he- ; 1 den genomen zijn tôt nu toe opgeteld. J BR5TSCHv LEGERBERICHT i VAN DEN NACHT s Dezen oelitend hebben wij aangevalleiu i r tasschen Seqûëhart en de benoor- I t den Remy. Aanval volkomeîr geslaagd. Sequehart hernomen. In het midden : c- Remicourt en Wiancourt genomen en daarbij verscheidene honderden gevangenen.De lijn Fonsomme-Beaurevoir over- 1 schreden ten westen en ten zuid-westen i van Beaurevoir. De westerzoomen van ; Montbrehain bereikt en de hoogten ten j - zuiden en ten zuid-westen van Beaure- ij - De Schelde overgestoken te Gouy en Catelet; deze dorpen en de hoogten ten ! 3 oosten genomen. Op deze plaats valt de vi jand hevig tegenaan. Het gevecht duurt e nog, wij namen een groot aantal gevan-i- genen. e In dç streek van de Scarpe plooit de !■ vijand zich terug, en zetten onze troepen k hunne vordering voort voeling houdend met den vijand. De vijand werd uit Lens verdreiven en j onze voorposten ber&iken de algemeerio 1 lijn Avion-Vendin-le-Vieil-Hantay-Wi-c cres-Herlies en zijn ten oosten van Bois [. Grenier. , .1 e: Onze troepen bezetten Armentières. Ll ■ ' vw-wx — — g OOSTERSCH FRONT HOOeSIE OPERSOHEIDINfi )- ^ Generaals Franchet d'Esperey en Guillaumat hebben de hoogste onder-'■ scheiding ontvangen in Frankrijk. Aan de generaals is toegekend de mi-L litaire medalje : De eerste behaalde de 1 overwinning als opperbevelhebber van, ' de Bondgenooten in den Balkan; de, I tweede bereidde het offensief voor dat zoo glansrijk eindigde. . ». —«VVIOW- 3* M w _ ~ < | Op 9t Italiaansch front r OFFENSIEF IN ALBANIE n TEGEN DE OOSTENR9JKERS i- Rome, 3 Oetober. — Den ln Oetober II hebben onze troepen een .krachtig offen- : i- sief begonnen in den sektor tusschen de i- zee en Ostrum. Onze kolonnen hebben t- den weerstand van vijandelijke groe-!* pen brekend, door een bespoedigden i marsch 's avonds bezet : het dorp Fiori, de lijn van den Semeni, van Sterbasi e naar de brug van Metali, de hoogten e tusschen de Tanica en de Buvalica en f- die van Zitem liniks van de Osum. e Gister werd de vooruitgang uitge-breid tôt gansch den sektor weerzijden n van de Osum. Onze voorhoeden naderen i. Berat na de lijn Dobronica, Cosbadzijas g te hebben overgeschreden. n De vijand plooit zich haastig terug, n zoekend te ontsnappen aan onze ver-volging terwijl hij zijn magazijnen in ' j brand steekt. Nochtans namen wij ge- l' it vangenen en bemeesterdeci een groote, i- hoeveelheid materieel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes